3.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 837/2013

2013 m. birželio 25 d.

kuriuo dėl reikalavimų pateikti informaciją, reikalingą biocidinių produktų autorizacijos liudijimui išduoti, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 85 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalį autorizacijos liudijimas biocidiniam produktui gali būti išduotas, jeigu produkto sudėtyje esančios veikliosios medžiagos buvo patvirtintos pagal to reglamento 9 straipsnį;

(2)

autorizacijos liudijimas biocidiniam produktui gali būti išduotas net jei viena ar daugiau jo sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų pagaminta (-os) skirtingose gamybos vietose arba taikant skirtingą procesą, įskaitant skirtingas pirmines medžiagas, nei ta medžiaga, kuri buvo įvertinta patvirtinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnį tikslu;

(3)

tokiais atvejais, siekiant užtikrinti, kad biocidinio produkto sudėtyje esančiai veikliajai medžiagai nebūtų būdingos gerokai pavojingesnės savybės nei medžiagai, įvertintai patvirtinimo tikslu, būtina pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 54 straipsnį nustatyti jos techninį lygiavertiškumą;

(4)

todėl į informacijos, pateikiamos prašant biocidinio produkto autorizacijos liudijimo, sąrašą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 III priede, tikslinga įtraukti reikalavimą pateikti ir techninio lygiavertiškumo įrodymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 III priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Į I antraštinėje dalyje pateiktą lentelę įterpiamas šis 2.5 įrašas:

„2.5

Kai biocidinio produkto sudėtyje yra veiklioji medžiaga, kurios gamybos vietos, gamybos procesai arba jos gamybai naudojamos pirminės medžiagos skiriasi nuo veikliosios medžiagos, įvertintos patvirtinimo pagal šio reglamento 9 straipsnį tikslu, gamybos vietų, gamybos procesų arba jos gamybai naudojamų pirminių medžiagų, turi būti pateiktas įrodymas, kad jos techninis lygiavertiškumas nustatytas pagal šio reglamento 54 straipsnį arba atlikus vertinimą, pradėtą iki 2013 m. rugsėjo 1 d., nustatė pagal Direktyvos 98/8/EB 26 straipsnį paskirta kompetentinga institucija.“

(2)

Į II antraštinėje dalyje pateiktą lentelę įterpiamas šis 2.5 įrašas:

„2.5

Kai biocidinio produkto sudėtyje yra veiklioji medžiaga, kurios gamybos vietos, gamybos procesai arba jos gamybai naudojamos pirminės medžiagos skiriasi nuo veikliosios medžiagos, įvertintos patvirtinimo pagal šio reglamento 9 straipsnį tikslu, gamybos vietų, gamybos procesų arba jos gamybai naudojamų pirminių medžiagų, turi būti pateiktas įrodymas, kad jos techninis lygiavertiškumas nustatytas pagal šio reglamento 54 arba atlikus vertinimą, pradėtą iki 2013 m. rugsėjo 1 d., nustatė pagal Direktyvos 98/8/EB 26 straipsnį paskirta kompetentinga institucija.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.