29.8.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 817/2013

2013 m. rugpjūčio 28 d.

kuriuo dėl oktenilsukcino rūgštimi modifikuoto gumiarabiko iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnį ir 30 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto prieduose, maisto fermentuose, kvapiosiose medžiagose, maistingosiose medžiagose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(3)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos maisto priedų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose, specifikacijos;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą tie sąrašai ir specifikacijos gali būti atnaujinti Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(5)

2007 m. lapkričio 12 d. buvo pateiktas ir valstybėms narėms perduotas prašymas leisti naudoti oktenilsukcino rūgštimi modifikuotą gumiarabiką kaip emulsiklį tam tikrų kategorijų maisto produktuose ir kvapiosiose medžiagose;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba įvertino oktenilsukcino rūgštimi modifikuoto gumiarabiko, naudojamo kaip emulsiklis kvapiosiose medžiagose ir tam tikruose kituose maisto produktuose, saugą ir 2010 m. kovo 11 d. išreiškė savo nuomonę (4). Tarnyba padarė išvadą, kad, remiantis esamų tyrimų rezultatais ir informacija apie patį gumiarabiką bei kitus oktenilsukcino rūgštimi modifikuotus krakmolus, oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas, naudojamas kaip emulsiklis maisto produktuose, nekelia pavojaus saugai, jeigu naudojamas pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių;

(7)

oktenilsukcino rūgštimi modifikuoto gumiarabiko, naudojamo kaip emulsiklis, savybės yra geresnės nei esamų emulsiklių, todėl yra technologinis poreikis jį naudoti kaip emulsiklį tam tikruose maisto produktuose ir kvapiųjų aliejų emulsijose, kurių dedama į įvairius maisto produktus. Todėl tikslinga leisti naudoti oktenilsukcino rūgštimi modifikuotą gumiarabiką tų kategorijų maisto produktuose, dėl kurių teikiama paraiška, ir jam priskirti E 423 maisto priedo numerį;

(8)

oktenilsukcino rūgštimi modifikuotą gumiarabiką pirmą kartą įtraukus į Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą jo specifikacijos turėtų būti įrašytos į Reglamentą (ES) Nr. 231/2012;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 83, 2012 3 22, p. 1.

(4)  EMST leidinys (2010 m.), 8(3):1539.


I PRIEDAS

A.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

B dalyje 3 lentelėje „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ po E 422 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

„E 423

Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas“

2.

E dalis iš dalies keičiama taip:

a)

05.4 kategorijoje „Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus“ po E 416 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

 

„E 423

Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas

10 000

Tik glajai“

 

b)

12.6 kategorijoje „Padažai“ po E 416 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

 

„E 423

Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas

10 000“

 

 

c)

14.1.4 kategorijoje „Aromatizuoti gėrimai“ po E 405 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

 

„E 423

Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas

1 000

Tik energiniai gėrimai ir gėrimai, kuriuose yra vaisių sulčių“

 

B.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

4 dalyje „Maisto kvapiosiose medžiagose naudojami maisto priedai, įskaitant pagalbines medžiagas“ po E 416 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

„E 423

Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 03 kategorijoje – valgomieji ledai, 07.2 kategorijoje – smulkūs konditerijos kepiniai, 08.2 kategorijoje – perdirbta mėsa (tik perdirbta vištiena), 09.2 kategorijoje – perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius, ir 16 kategorijoje – desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijoms priskiriamus produktus.

500 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 14.1.4 kategorijoje – aromatizuoti gėrimai (tik aromatizuoti gėrimai, kuriuose nėra vaisių sulčių, ir gazuoti aromatizuoti gėrimai, kuriuose yra vaisių sulčių), ir 14.2 kategorijoje – alkoholiniai gėrimai, įskaitant į juos panašius nealkoholinius gėrimus ir gėrimus, kuriuose yra mažai alkoholio.

220 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 05.1 kategorijoje – kakavos ir šokolado produktai, kuriems taikoma Direktyva 2000/36/EB, 05.2 kategorijoje – kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles, 05.4 kategorijoje – papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus, ir 06.3 kategorijoje – pusryčių javainiai.

300 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 01.7.5 kategorijoje – lydytas sūris.

120 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 05.3 kategorijoje – kramtomoji guma.

60 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 01.8 kategorijoje – pieno gaminių pakaitalai, įskaitant gėrimų baltiklius, 04.2.5 kategorijoje – džemai, želė, marmeladai ir panašūs produktai, 04.2.5.4 kategorijoje – riešutų sviestas ir riešutų užtepai, 08.2 kategorijoje – perdirbta mėsa, 12.5 kategorijoje – sriubos ir sultiniai, 14.1.5.2 kategorijoje – kita (tik tirpi kava ir arbata bei grūdiniai gatavi patiekalai).

240 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 10.2 kategorijoje – perdirbti kiaušiniai ir kiaušinių produktai.

140 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 14.1.4 kategorijoje – aromatizuoti gėrimai, tik negazuoti aromatizuoti gėrimai, kuriuose yra vaisių sulčių, 14.1.2 kategorijoje – vaisių sultys, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/112/EB, ir daržovių sultys (tik daržovių sultys), ir 12.6 kategorijoje – padažai (tik riebūs ir saldūs padažai).

400 mg/kg kvapiojoje emulsijoje

Kvapiųjų aliejų emulsijos, naudojamos 15 kategorijoje – gatavi pikantiški užkandžiai.

440 mg/kg kvapiojoje emulsijoje“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede po E 422 maisto priedo specifikacijų įterpiamas toks įrašas:

E 423 OKTENILSUKCINO RŪGŠTIMI MODIFIKUOTAS GUMIARABIKAS

Sinonimai

Gumiarabiko vandenilio oktenilbutandioatas; gumiarabiko vandenilio oktenilsukcinatas; OSA modifikuotas gumiarabikas

Apibrėžtis

Oktenilsukcino rūgštimi modifikuotas gumiarabikas gaminamas esterinant gumiarabiką Acacia seyal arba gumiarabiką Acacia senegal vandeniniame tirpale, kuriame yra ne daugiau kaip 3 % oktenilsukcino rūgšties anhidrido. Po to jis išdžiovinamas purškiamuoju būdu.

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Vidutinė molekulinė masė

Frakcija (i): 3,105 g/mol

Frakcija (ii) 1,106 g/mol

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Balti kreminiai arba gelsvai rudi birūs milteliai

Identifikavimas

5 % tirpalo klampa esant 25 °C temperatūrai

Ne daugiau kaip 30 mPa.s

Nusodinimo reakcija

Švino diacetato tirpale (TS) sudaro dribsnių pavidalo nuosėdas

Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje; netirpsta etanolyje

5 % vandeninio tirpalo pH

3,5–6,5

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 15 % (105 °C, 5 h)

Esterinimo laipsnis

Ne daugiau kaip 0,6 %

Bendras pelenų kiekis

Ne daugiau kaip 10 % (530 °C)

Rūgštyje netirpūs pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 1,0 %

Bandymas su krakmolu arba dekstrinu

Užvirinamas 1:50 mėginio vandeninis tirpalas, įdedama apie 0,1 jodo TS. Neturėtų atsirasti melsvos arba rausvos spalvos.

Bandymas su rauginėmis dervomis

Į 10 ml 1:50 mėginio vandeninio tirpalo įdedama apie 0,1 geležies chlorido TS. Neturėtų atsirasti juosvos spalvos arba juosvų nuosėdų.

Oktenilsukcino rūgšties liekanos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Salmonella sp.

Neaptinkama 25 g

Escherichia coli

Neaptinkama 1 g“