6.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/136


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 813/2013

2013 m. rugpjūčio 2 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai gerinimo be pernelyg didelių išlaidų patobulinant konstrukciją potencialą;

(2)

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (2), nustatytos nuostatos dėl katilų energijos vartojimo efektyvumo;

(3)

Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, atsižvelgdama į 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, prireikus Komisija turėtų nustatyti įgyvendinimo priemones gaminiams, turintiems didelių rentabilaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo galimybių, pavyzdžiui, šildymo ir vandens šildymo įrangai;

(4)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą siekdama išnagrinėti techninius, aplinkosauginius ir ekonominius patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų (patalpų ir vandens) šildytuvų, įprastai naudojamų Sąjungoje, aspektus. Tyrimas parengtas drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš Sąjungos ir trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai;

(5)

nustatyta, kad šio reglamento tikslais svarbūs patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginiai aspektai yra energijos suvartojimas gaminio naudojimo etapu ir (šildytuvų su šilumos siurbliais) garso galios lygis. Be to, jei šildytuvas naudoja iškastinį kurą, išmetamų azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių ir angliavandenilių kiekiai yra laikomi svarbiais aplinkosauginiais aspektais;

(6)

ekologinio projektavimo reikalavimų nedera nustatyti išmetamam anglies monoksidui, kietosioms dalelėms ir angliavandeniliams, nes nėra tinkamų europinių matavimo metodų. Kad tokie metodai būtų parengti, Komisija įgaliojo Europos standartizacijos organizacijas peržiūrint šį reglamentą apsvarstyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus šioms išmetamosioms medžiagoms. Kol įsigalios Sąjungos ekologinio projektavimo reikalavimai, gali būti laikomasi nacionalinių ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų išmetamam anglies monoksidui, kietosioms dalelėms ir angliavandeniliams, nuostatų arba tokių nuostatų galima nustatyti. Tai neturi įtakos 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/142/EB, susijusios su dujas deginančiais prietaisais (3), nuostatoms, kuriomis dujas deginančių prietaisų degimo produktai ribojami sveikatos ir saugos atžvilgiais;

(7)

iš parengiamojo tyrimo matyti, kad patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų atveju reikalavimai dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų nebūtini. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusių su šildytuvų, naudojamų dabartinio Europos pastatų fondo objektams šildyti, šiluminių siurblių šaldalais, kiekis nelaikomas reikšmingu. Ar dera nustatyti šioms išmetamosioms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms taikomus ekologinio projektavimo reikalavimus, bus dar kartą apsvarstyta peržiūrint šį reglamentą;

(8)

šis reglamentas turėtų būti taikomas patalpų šildytuvams su šildymo katilais, kogeneraciniams patalpų šildytuvams ir patalpų šildytuvams su šilumos siurbliais, kuriais šiluma tiekiama į vandens pagrindu veikiančias centrinio šildymo sistemas patalpų šildymo tikslais, ir kombinuotiesiems šildytuvams su šildymo katilais bei kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliais, kuriais teikiama šiluma į vandens pagrindu veikiančias centrinio šildymo sistemas patalpų šildymo tikslais ir šiluma karštam geriamajam ir sanitariniam vandeniui tiekti. Minėti šildytuvai suprojektuoti naudoti su dujiniu ar skystuoju kuru, įskaitant kurą gautą iš biomasės (išskyrus jei ji vartojama daugiausia), elektros energijos ir aplinkos šilumos arba šilumingų atliekų;

(9)

šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia (ne mažiau kaip 50 %) dujinį ar skystąjį kurą, gautą iš biomasės, turi specifinių techninių charakteristikų, kurioms reikia gilesnės techninės, ekonominės ir aplinkosaugos analizės. Priklausomai nuo analizės rezultatų, tokių šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai prireikus turėtų būti nustatyti vėliau;

(10)

apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje metinės energijos sąnaudos, susijusios su patalpų šildytuvais ir kombinuotaisiais šildytuvais, buvo apie 12 089 PJ (289 mln. t naftos ekvivalento), o tai atitinka 698 mln. t išmesto CO2. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi specialių priemonių, 2020 m. per metus bus suvartojama 10 688 PJ energijos. Apskaičiuota, kad 2005 m. Sąjungoje per metus išmetamų azoto oksidų, susijusių su patalpų šildytuvais ir kombinuotaisiais šildytuvais, kiekis buvo apie 821 kt SOx ekvivalento. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi specialių priemonių, 2020 m. per metus bus išmetama 783 kt SOx ekvivalento. Parengiamojo tyrimo duomenimis, naudojamų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų suvartojamos energijos ir išmetamų azoto oksidų kiekiai gali būti gerokai sumažinti;

(11)

patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų suvartojamos energijos kiekį galima sumažinti taikant turimas nenuosavybines rentabilias technologijas, kurios padeda sumažinti bendras šių gaminių pirkimo ir naudojimo sąnaudas;

(12)

Sąjungoje yra beveik penki milijonai būstų su bendromis sistemomis su atvirais dūmtakiais. Dėl techninių priežasčių būstuose su bendromis sistemomis su atvirais dūmtakiais esamų patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu pakeisti veiksmingais kondensaciniais katilais negalima. Pagal šiame reglamente išdėstytus reikalavimus rinkoje galima palikti nekondensacinius katilus, specialiai suprojektuotus tokiai konfigūracijai; tai daroma siekiant, kad vartotojai nepatirtų nepagrįstų išlaidų, suteikti gamintojams laiko sukurti katilus, pritaikytus naudoti su veiksmingesnėmis šildymo technologijomis, ir suteikti valstybėms narėms laiko apsvarstyti nacionalines statybos normas;

(13)

numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 811/2013 kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (4), nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma 1 900 PJ (apie 45 mln. t naftos ekvivalento), o tai prilygsta 110 mln. t CO2, ir sumažėtų metinis išmetamų azoto oksidų kiekis (apie 270 kt SOx ekvivalento), palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių;

(14)

pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio reikalavimai, todėl tokie reikalavimai padėtų sklandžiau veikti vidaus rinkai ir pagerinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą;

(15)

ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų paveikti galutinio vartotojo naudojamoms patalpų šildytuvų arba kombinuotųjų šildytuvų funkcijų arba įperkamumo ir daryti neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai;

(16)

ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko gaminius perprojektuoti pagal šio reglamento reikalavimus. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į sąnaudų poveikį gamintojams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku;

(17)

gaminio parametrai turėtų būti matuojami ir apskaičiuojami taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus matavimo metodus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos organizacijos pagal procedūras, nustatytas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (5);

(18)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo procedūros;

(19)

gamintojai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais, kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikalavimams;

(20)

kad apribotų patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų poveikį aplinkai, gamintojai turėtų pateikti informaciją, susijusią su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu;

(21)

be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nurodyti geriausių turimų technologijų etalonai, siekiant užtikrinti, kad informacija apie patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai žinoma ir lengvai prieinama;

(22)

Direktyva 92/42/EEB – išskyrus jos 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį, taip pat jos III–V priedus – turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad į taikymo sritį būtų įtraukti ir kiti šildytuvai (ne vien katilai), toliau gerinti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą ir gerinti kitus svarbius patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų aplinkosauginius aspektus;

(23)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi rinkai tiekiamų ir (arba) pradedamų naudoti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, – įskaitant patalpų šildytuvus, integruotus į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 2 straipsnyje apibrėžtus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus – ekologinio projektavimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

šildytuvai, specialiai suprojektuoti naudoti dujinį ar skystąjį kurą, gautą daugiausia iš biomasės;

b)

šildytuvams, vartojantiems kietąjį kurą;

c)

šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (6);

d)

šildytuvams, kurie šilumą gamina tik karšto geriamojo arba sanitarinio vandens tiekimo reikmėms;

e)

šildytuvams, kuriais šildoma ir paskirstoma dujinė šilumos perdavimo terpė, kaip antai garai ar oras;

f)

kogeneraciniams patalpų šildytuvams, kurių maksimali elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 50 kW;

g)

šilumos generatoriams, suprojektuotiems šildytuvams ir jų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, rinkai patiekti iki 2018 m. sausio 1 d., kad būtų pakeisti tapatūs šilumos generatoriai ir tapatūs šildytuvų korpusai. Ant pakaitinio gaminio ar jo pakuotės aiškiai nurodyta, su kokiu šildytuvu jis skirtas naudoti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnio apibrėžčių, šiame reglamente vartojamos šios apibrėžtys:

1)   šildytuvas– patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas;

2)   patalpų šildytuvas– įrenginys,

3)   kombinuotasis šildytuvas– patalpų šildytuvas, suprojektuotas taip, kad kartu tiektų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

4)   vandens pagrindu veikianti centrinio šildymo sistema– sistema, kurioje vanduo naudojamas kaip šilumos perdavimo terpė ir per ją centralizuotai pagaminta šiluma paskirstoma į šilumos spinduliavimo įtaisus patalpoms ar jų dalims šildyti;

5)   šilumos generatorius– šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu ar keliais iš šių būdų:

šilumos generatorius, suprojektuotas įmontuoti šildytuve ar šildytuvo korpuse, taip pat laikomas šildytuvu;

6)   šildytuvo korpusas– šildytuvo dalis, suprojektuota tam, kad joje būtų įtaisytas šilumos generatorius;

7)   vardinis šilumos atidavimas (Prated)– deklaruotas šildytuvo šilumos atidavimas (kW), kai patalpos ir vanduo, kai taikoma, šildomi standartinėmis veikimo sąlygomis; patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais atveju standartinės veikimo sąlygos, kurioms esant nustatomas vardinis šilumos atidavimas, yra norminės projektinės sąlygos, pateiktos III priedo 4 lentelėje;

8)   standartinės veikimo sąlygos– šildytuvų veikimo sąlygos esant vidutinio klimato sąlygoms, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, garso galios lygis ir išmetamo azoto oksido kiekis;

9)   biomasė– biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

10)   biomasės kuras– iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

11)   iškastinis kuras– dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

12)   patalpų šildytuvas su šildymo katilu– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) naudojant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

13)   kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu– patalpų šildytuvas su šildymo katilu, suprojektuotas tiekti šilumą, skirtą tam tikram karšto tam tikros temperatūros geriamojo ir sanitarinio vandens kiekiui ir srautui tiekti tam tikrais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

14)   patalpų šildytuvas su elektriniu šildymo katilu– patalpų šildytuvas su šildymo katilu, kuriame šiluma gaminama panaudojant tik kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

15)   kombinuotasis šildytuvas su elektriniu šildymo katilu– kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, kuriame šiluma gaminama panaudojant tik kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

16)   kogeneracinis patalpų šildytuvas– patalpų šildytuvas, vienu metu tuo pačiu procesu gaminantis šilumą ir elektros energiją;

17)   patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų; patalpų šildytuvuose su šilumos siurbliais gali būti vienas ar daugiau papildomų šildytuvų, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma arba deginamas iškastinis ir (arba) biomasės kuras;

18)   kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, suprojektuotas tiekti šilumą, skirtą tam tikram karšto tam tikros temperatūros geriamojo ir sanitarinio vandens kiekiui ir srautui tiekti tam tikrais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

19)   papildomas šildytuvas– ne pirmiausia naudojamas šildytuvas, gaminantis šilumą, kai šilumos poreikis viršija pirmiausia naudojamo šildytuvo vardinį šilumos atidavimą;

20)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (ηs )– nustatyto šildymo sezono patalpų šildymo, kurį teikia šildytuvas, poreikio ir metinio energijos suvartojimo, kurio reikia šiam poreikiui patenkinti, santykis (%);

21)   energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh )– geriamojo arba sanitarinio vandens, tiekiamo kombinuotuoju šildytuvu, naudingosios energijos ir jo gamybai būtinos energijos santykis (%);

22)   garso galios lygis (LWA )– A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB);

23)   perskaičiavimo koeficientas (CC)– koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (7) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį. Perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5.

Papildomos II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis

1.   Šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti II priede.

2.   Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį tvarkaraštį:

a)

nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:

i)

šildytuvai atitinka II priedo 1 punkto a papunkčio, 3 ir 5 punktų reikalavimus;

ii)

kombinuotieji šildytuvai atitinka II priedo 2 punkto a papunkčio reikalavimus;

b)

nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.:

i)

elektriniai patalpų šildytuvai, elektriniai kombinuotieji šildytuvai, kogeneraciniai patalpų šildytuvai, patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu atitinka II priedo 1 punkto b papunkčio reikalavimus;

ii)

kombinuotieji šildytuvai atitinka II priedo 2 punkto b papunkčio reikalavimus;

c)

nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvai atitinka II priedo 4 punkto a papunkčio reikalavimus.

3.   Atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama pagal III priede išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema, nepažeidžiant Tarybos direktyvos 92/42/EEB 7 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio, taip pat jos III–V priedų.

2.   Atitikčiai įvertinti į techninius dokumentus įtraukiama šio reglamento II priedo 5 punkto b papunktyje nurodyta informacija apie gaminį.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus patikrinimus, kuriuos privaloma atlikti vykdant rinkos priežiūrą ir kuriais nustatoma, ar laikomasi šio reglamento II priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos taiko šio reglamento IV priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui efektyviausių rinkoje esančių šildytuvų orientaciniai etalonai pateikti V priede.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį persvarsto atsižvelgdama į šildytuvų technologijų pažangą ir pateikia to persvarstymo rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Peržiūrint reglamentą įvertinami visų pirma šie aspektai:

a)

ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančių dujoms, susijusioms su šaldalais;

b)

kokio lygmens ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi išmetamam anglies monoksidui, angliavandeniliams ir kietosioms dalelėms, galėtų būti nustatyti atsižvelgiant į rengiamus matavimo metodus;

c)

ar dera nustatyti griežtesnius ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu energijos vartojimo efektyvumui, garso galios lygiui ir išmetamų azoto oksidų kiekiams;

d)

ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti dujinį ar skystąjį kurą, gautą daugiausia iš biomasės;

e)

ar pagrįsta perskaičiavimo koeficiento reikšmė;

f)

ar dera taikyti trečiosios šalies sertifikavimą.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Iki 2015 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) pradėti naudoti šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ir garso galios lygio.

2.   Iki 2018 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) pradėti naudoti patalpų šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl išmetamų azoto oksidų.

9 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 92/42/EEB – išskyrus jos 7 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį, taip pat jos III–V priedus – panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su minėtos direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę ir jos taikymu, kol bus pradėti taikyti šio reglamento II priede išdėstyti ekologinio projektavimo reikalavimai.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)  OL L 167, 1992 6 22, p. 17.

(3)  OL L 330, 2009 12 16, p. 10.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(5)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(6)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

(7)  OL L 315, 2012 11 14, p. 1.


I PRIEDAS

II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

Su šildytuvais susijusios apibrėžtys

1)   budėjimo veiksena– būsena, kai šildytuvas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas: veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją ir tik rodo įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją ir (arba) rodo informaciją arba būseną;

2)   energijos suvartojimas budėjimo veiksena (PSB )– budėjimo veiksena veikiančio šildytuvo vartojamoji galia (kW);

3)   vidutinio klimato sąlygos– Strasbūro mieste įprasta temperatūra;

4)   temperatūros reguliatorius– sąsajos su galutiniu naudotoju įranga, kuria nustatoma pageidaujama patalpų temperatūros vertė ir laikas, taip pat šildytuvo sąsajai, kaip antai centriniam procesoriui, perduodami susiję duomenys, pagal kuriuos tiksliau reguliuojama patalpų temperatūra;

5)   didžiausiasis šilumingumas (GCV)– šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros. Į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančių vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

6)   lygiavertis modelis– rinkai patiektas modelis, kurio techniniai parametrai, nurodyti II priedo 5 punkto atitinkamai 1 ir 2 lentelėse, yra tokie patys kaip kito modelio, kurį rinkai patiekė tas pats gamintojas, parametrai.

Su patalpų šildytuvais su šildymo katilu, kombinuotaisiais šildytuvais su šildymo katilu ir kogeneraciniais patalpų šildytuvais susijusios apibrėžtys

7)   kurą naudojantis patalpų šildytuvas su šildymo katilu– patalpų šildytuvas su šildymo katilu, kuris šilumą gamina degindamas iškastinį kurą ir (arba) biomasės kurą, ir kuriame gali būti vienas ar daugiau papildomų šilumos generatorių, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma;

8)   kurą naudojantis kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu– kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, kuris šilumą gamina degindamas iškastinį kurą ir (arba) biomasės kurą, ir kuriame gali būti vienas ar daugiau papildomų šilumos generatorių, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma;

9)   B1 tipo katilas– kurą naudojantis patalpų šildytuvas su šildymo katilu ir su traukos kreiptuvu, skirtas jungti prie natūralios traukos dūmtakio, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kurioje yra kuru varomas patalpų šildytuvas su šildymo katilu, ir degimo metu išsiskyrusios dujos tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos; B1 tipo katilas parduodamas tik kaip B1 tipo katilas;

10)   B1 tipo kombinuotasis katilas– kurą naudojantis kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu ir su traukos kreiptuvu, skirtas jungti prie natūralios traukos dūmtakio, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kurioje yra kuru varomas kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, ir degimo metu išsiskyrusios dujos tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos; B1 tipo kombinuotasis katilas parduodamas tik kaip B1 tipo kombinuotasis katilas;

11)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje (ηson )– tai:

kurą naudojančių patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kurą naudojančių kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui ir šiluminio naudingumo esant 30 % vardinio šilumos atidavimo svertinis vidurkis (%),

patalpų šildytuvų su elektriniu šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su elektriniu šildymo katilu atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų be papildomų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas išjungtas, ir šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas įjungtas, svertinis vidurkis (%);

12)   šiluminis naudingumas (η)– patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo naudingojo šilumos atidavimo ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (%), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

13)   naudingasis šilumos atidavimas (P)– patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos atidavimas šilumos nešikliui (kW);

14)   elektrinis naudingumas (ηel )– kogeneracinio patalpų šildytuvo pagaminamos elektros energijos ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (%), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

15)   uždegimo degiklio vartojamoji galia (Pign )– degiklio, kurio paskirtis uždegti pagrindinį degiklį, vartojamoji galia, išreikšta didžiausiojo šilumingumo W;

16)   kondensacinis katilas– patalpų šildytuvas su šildymo katilu arba kombinuotasis šildytuvas su šildymo katilu, kuriame, įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis ir esant nustatytai eksploatacinei vandens temperatūrai vandens garai degimo produktuose dalinai kondensuojasi, kad šių garų fazinio virsmo šilumą būtų galima panaudoti šildymo reikmėms;

17)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas– metinis elektros energijos kiekis, kurio reikia numatytojo patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo veikimo reikmėms, apskaičiuotas pagal elektros energijos suvartojimą esant pilnutinei apkrovai (elmax), dalinei apkrovai (elmin), budėjimo veiksenai ir numatytajai veikimo kiekvienu režimu trukmei, išreikštas galutinės energijos kWh;

18)   šilumos nuostoliai budėjimo veiksena (Pstby )– patalpų šildytuvo su šildymo katilu, kombinuotojo šildytuvo su šildymo katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos nuostoliai (kW), kai tiekti šilumos nereikia;

Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliais ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliais susijusios apibrėžtys

19)   lauko temperatūra (Tj )– sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra lauke (Celsijaus laipsniais); santykinis drėgnumas gali būti nustatomas pagal atitinkamu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą;

20)   vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated ) arba vardinis pirminės energijos santykis (PERrated )– deklaruotoji šiluminė talpa (kW), padalyta iš suvartotos energijos kiekio, išreikšto didžiausiojo šilumingumo kW ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kW, kai šildoma standartinėmis veikimo sąlygomis;

21)   norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros derinys, kaip nustatyta III priedo 4 lentelėje;

22)   norminė projektinė temperatūra (Tdesignh)– lauko temperatūra Celsijaus laipsniais, kaip nurodyta III priedo 4 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1;

23)   dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj ))– lauko temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, ir norminės projektinės temperatūros, iš jos atėmus 16 °C santykis;

24)   šildymo sezonas– veikimo sąlygų rinkinys, kuriuo kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, derinys;

25)   intervalas (binj )– lauko temperatūros ir intervalo trukmės valandomis derinys, kaip nustatyta III priedo 5 lentelėje;

26)   intervalo trukmė valandomis (Hj )– valandų skaičius per šildymo sezoną (valandomis per metus), per kurias kiekviename intervale pasireiškia lauko temperatūra, kaip nurodyta III priedo 5 lentelėje;

27)   dalinė apkrova šildymo režimu (Ph(Tj ))– šildymo apkrova (kW), esant tam tikrai lauko temperatūrai, apskaičiuojama projektinę apkrovą padauginant iš dalinės apkrovos koeficiento;

28)   sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) arba sezoninis pirminės energijos santykis (SPER)– bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų siurblių su šilumos siurbliu, kurie naudoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų siurblių su šilumos siurbliu, kurie naudoja kurą, pirminės energijos santykis, atitinkantis nustatytą šildymo sezoną, apskaičiuotas kaip norminis metinis šildymo poreikis, padalytas iš metinio energijos suvartojimo;

29)   norminis metinis šildymo poreikis (QH )– norminis šildymo poreikis per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP arba SPER), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu ir metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus sandauga (kWh);

30)   metinis energijos suvartojimas (QHE )– šildytuvo per metus suvartojama energija, kurios reikia norminiam metiniam patalpų šildymo poreikiui per nustatytą šildymo sezoną patenkinti, išreikšta galutinės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo GJ ir padauginta iš perskaičiavimo koeficiento CC;

31)   metinis ekvivalentinis aktyviosios veiksenos valandų skaičius (HHE )– numanomas metinis valandų, kurias patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu turi veikti projektine apkrova šildymo režimu, kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, skaičius (h);

32)   veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon ) arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas (SPERon )– vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas nustatyto šildymo sezono metu;

33)   papildomas šildymo pajėgumas (sup(Tj ))– papildomo šildytuvo, kuriuo papildomas deklaruotas šildymo pajėgumas (kW), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu, jei deklaruotas šildymo pajėgumas yra mažesnis nei dalinė apkrova šildymo režimu, vardinis šilumos atidavimas Psup;

34)   intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj )) arba intervalo pirminės energijos santykis (PERbin(Tj ))– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas, būdingas kiekvienam sezono intervalui, nurodytų laikotarpių atveju gautas iš dalinės apkrovos šildymo režimu, deklaruoto šildymo pajėgumo ir deklaruoto veiksmingumo koeficiento, o kitų laikotarpių atveju apskaičiuotas interpoliuojant arba ekstrapoliuojant ir, kai reikia, pakoreguotas pagal blogėjimo koeficientą;

35)   deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj ))– šildymo pajėgumas (kW), kurį patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali teikti esant lauko temperatūrai;

36)   pajėgumo valdymas– galimybė keisti patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu pajėgumą, keičiant bent vieno iš skysčių, kurių reikia aušinimo ciklui vykdyti, debitą, nurodomas kaip „pastovus“, jei debito keisti negalima, arba kaip „kintamas“, jei debitas pakeičiamas arba pakinta atlikus du ar daugiau veiksmų;

37)   projektinė apkrova šildymo režimu (Pdesignh)– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vardinis šilumos atidavimas (Prated) (kW) esant norminei projektinei temperatūrai, kai projektinė apkrova šildymo režimu yra lygi dalinei apkrovai šildymo režimu, o lauko temperatūra lygi norminei projektinei temperatūrai;

38)   deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj )) arba deklaruotasis pirminės energijos santykis (PERd(Tj ))– veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis, taikomas ribotam nustatytų intervalų skaičiui;

39)   perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv )– šildymo režimui gamintojo deklaruota lauko temperatūra, kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai šildymo režimu, o esant žemesnei temperatūrai nei ši, deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas papildomu šildymo pajėgumu, kad būtų išlaikyta dalinė apkrova šildymo režimu (Celsijaus laipsniais);

40)   ribinė veikimo temperatūra (TOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, žemiau kurios patalpų šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui (Celsijaus laipsniais);

41)   šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra (WTOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota ištekančio vandens temperatūra (Celsijaus laipsniais), virš kurios patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui;

42)   ciklinis pajėgumas šildymo režimu (Pcych)– per ciklinio veikimo šildymo režimu bandymo intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW);

43)   ciklinis efektyvumas (COPcyc arba PERcyc)– veiksmingumo koeficiento vidurkis arba pirminės energijos santykio vidurkis per ciklinio veikimo bandymo intervalą, apskaičiuotas kaip per intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW), padalytas iš per tą patį intervalą integruotos suvartojamos energijos, išreikštos didžiausiojo šilumingumo kWh ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kWh;

44)   blogėjimo koeficientas (Cdh)– efektyvumo mažėjimo dėl ciklinio patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu veikimo matas; jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9;

45)   aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginį veikia uždaros erdvės šildymo apkrova ir kai aktyvuota šildymo funkcija; esant šiai veiksenai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpų oro temperatūra;

46)   išjungties veiksena– būsena, kuriai esant patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir neteikia jokios funkcijos, įskaitant būsenas, kai tik rodoma, kad prietaisas yra išjungties veiksenos būsenos, ir būsenas, kai vykdomos tik tos funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (1);

47)   termostato išjungties veiksena– būsena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginio neveikia šildymo apkrova ir kai neaktyvuota šildymo funkcija, ir nors šildymo funkcija įjungta, tačiau patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu neveikia; aktyviąja veiksena veikiančio šildytuvo ciklinis veikimas termostatinės išjungties veiksena nelaikomas;

48)   karterio šildymo veiksena– būsena, kai aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių, ir taip apriboti šaldalo koncentraciją alyvoje kompresoriaus paleidimo metu;

49)   energijos suvartojimas išjungties veiksena (POFF )– išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

50)   energijos suvartojimas termostato išjungties veiksena (PTO )– termostato išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

51)   energijos suvartojimas karterio šildymo veiksena (PCK )– karterio šildymo veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

52)   žematemperatūris šilumos siurblys– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, specialiai suprojektuotas naudoti esant žemai temperatūrai, kuris negali tiekti šildymo vandens, kurio išleidimo temperatūra 52 °C, kai sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra yra – 7 °C (– 8 °C) esant norminėms projektinėms vidutinio klimato sąlygoms;

53)   žematemperatūris naudojimas– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 35 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

54)   naudojimas vidutinėje temperatūroje– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 55 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

Su vandens šildymu kombinuotuosiuose šildytuvuose susijusios apibrėžtys

55)   apkrovos profilis– tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje; kiekvienas kombinuotasis šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

56)   vandens ėmimas– tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingojo energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

57)   naudingasis vandens srautas (f)– mažiausias srautas (litrais/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

58)   naudingoji vandens temperatūra (Tm )– vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

59)   naudingosios energijos kiekis (Qtap )– karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba už jį didesni, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

60)   karšto vandens energijos kiekis– vandens savitosios šiluminės talpos, karšto vandens ištakos ir šalto vandens prietakos vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

61)   didžiausia temperatūra (Tp )– būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

62)   atskaitinė energija (Qref )– vandens ėmimo naudingojo energijos kiekio suma (kWh), susijusi su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta III priedo 7 lentelėje;

63)   didžiausios apkrovos profilis– didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srovės sąlygas atitinkantis kombinuotasis šildytuvas, apkrovos profilis;

64)   deklaruotasis apkrovos profilis– vertinant atitiktį taikomas apkrovos profilis;

65)   elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

66)   kuro sunaudojimas per parą (Qfuel )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį sunaudojamas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh.


(1)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.


II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   SEZONINIO ENERGIJOS PATALPOMS ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir šildytuvų šiluminis naudingumas yra ne mažesnis kaip:

 

Kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, išskyrus B1 tipo katilus, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 10 kW, ir B1 tipo katilus, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 30 kW:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 86 %

 

B1 tipo katilai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 10 kW, ir B1 tipo katilai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 30 kW:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 75 %

 

Kurą naudojantys patalpų šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas > 70 kW ir ≤ 400 kW, ir kurą naudojantys kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kurių vardinis šilumos atidavimas > 70 kW ir ≤ 400 kW:

Šiluminis naudingumas, esant 100 % vardinio šilumos atidavimo, turi nenukristi žemiau 86 %, o šiluminis naudingumas, esant 30 % vardinio šilumos atidavimo, turi nenukristi žemiau 94 %

 

Elektriniai patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir elektriniai kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 30 %

 

Kogeneraciniai patalpų šildytuvai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 86 %

 

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 100 %

 

Žematemperatūriai šilumos siurbliai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 115 %

b)

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. elektrinių patalpų šildytuvų su šildymo katilu, elektrinių kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kogeneracinių patalpų šildytuvų, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis kaip:

 

Elektriniai patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir elektriniai kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 36 %

 

Kogeneraciniai patalpų šildytuvai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 100 %

 

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 110 %

 

Žematemperatūriai šilumos siurbliai:

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas turi nenukristi žemiau 125 %

2.   ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir kombinuotųjų šildytuvų šiluminis naudingumas bus ne mažesnis nei toliau pateikiamos vertės:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

b)

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir kombinuotųjų šildytuvų šiluminis naudingumas bus ne mažesnis nei toliau pateikiamos vertės:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   GARSO GALIOS LYGIO REIKALAVIMAI

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu garso galios lygis neviršys toliau pateiktų verčių:

Vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   SU IŠMETAMŲ AZOTO OKSIDŲ KIEKIU SUSIJĘ REIKALAVIMAI

a)

Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška ne didesnis nei nurodyta toliau

kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kuriuose naudojamas dujinis kuras – 56 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

kuru varomi patalpų šildytuvai su šildymo katilu ir kuru varomi kombinuotieji šildytuvai su šildymo katilu, kuriuose naudojamas skystasis kuras – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su vidiniu dujinio kuro deginimo varikliu – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

kogeneraciniai patalpų šildytuvai su vidiniu skystojo kuro deginimo varikliu – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su vidiniu dujinio kuro deginimo varikliu – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu bei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu ir su vidiniu skystojo kuro deginimo varikliu – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo.

5.   INFORMACIJOS APIE GAMINĮ REIKALAVIMAI

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. pateikiama tokia gaminio informacija apie šildytuvus:

a)

įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose, laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse yra ši informacija:

patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu ir kogeneracinių šildymo katilų atveju – 1 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal III priedą,

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju – 2 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal III priedą,

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint šildytuvą,

B1 tipo katilų ir B1 tipo kombinuotųjų katilų atveju – jų charakteristikos ir šis standartinis tekstas: „Šį natūralios traukos katilą numatyta jungti tik prie dūmtakio, kuris dalijamas keliems būstams esamuose pastatuose, kuriuo degimo likučiai šalinami iš patalpos, kurioje yra katilas. Degimo metu išsiskyrusios dujos juo tiesiogiai ištraukiamos iš patalpos, taip pat jame yra traukos kreiptuvas. Šio katilo efektyvumas mažas, todėl kitais būdais jo naudoti nereikėtų, nes padidėtų jo suvartojamos energijos kiekis ir naudojimo sąnaudos.“,

šilumos generatorių, suprojektuotų šildytuvams ir šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, surinkimo reikalavimai, būtini užtikrinti atitiktį šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimams, ir prireikus gamintojo rekomenduojamų kombinacijų sąrašas,

informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui;

b)

atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

a punkte apibūdinti elementai,

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis);

c)

ant šildytuvo patvariai užrašoma:

jei taikoma, „B1 tipo katilas“ arba „B1 tipo kombinuotasis katilas“,

kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – elektrinė galia.

1   lentelė

Informacijos apie patalpų šildytuvu su šildymo katilus, kombinuotuosius šildytuvus su šildymo katilu ir kogeneracinius patalpų šildytuvus pateikimo reikalavimai

Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Kondensacinis katilas [taip / ne]

Žemos temperatūros (2) katilas [taip / ne]

B1 tipo katilas [taip / ne]

Kogeneracinis patalpų šildytuvas [taip / ne]

Jei taip, ar jame yra papildomas šildytuvas [taip / ne]

Kombinuotasis šildytuvas [taip / ne]

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

 

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – naudingasis šilumos atidavimas

Patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu atveju – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

P4

x,x

kW

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

η4

x,x

%

Esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

P1

x,x

kW

Esant 30 % vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

η1

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – naudingasis šilumos atidavimas

Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju – elektrinis naudingumas

Papildomas šildytuvas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Vardinis šilumos atidavimas

Psup

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Tiekiamos energijos rūšis

 

Pagalbinės elektros energijos suvartojimas

Kiti parametrai

Esant pilnai apkrovai

elmax

x,xxx

kW

Šilumos nuostoliai budėjimo veiksena

Pstby

x,xxx

kW

Esant dalinei apkrovai

elmin

x,xxx

kW

Uždegimo degiklio vartojamoji galia

Pign

x,xxx

kW

Veikiant budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Išmetamų azoto oksidų kiekis

NOx

x

mg/kWh

Kombinuotųjų šildytuvų atveju

Deklaruotasis apkrovos profilis

 

 

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro suvartojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.


2   lentelė

Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliu ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliu susiję informacijos teikimo reikalavimai:

Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Oro-vandens šilumos siurblys [taip / ne]

Vandens-vandens šilumos siurblys [taip / ne]

Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip / ne]

Žematemperatūris šilumos siurblys [taip / ne]

Ar yra papildomas šildytuvas [taip / ne]

Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu [taip / ne]

Pateikiami naudojimo esant vidutinei temperatūrai parametrai, išskyrus atvejus, kai teikiama informacija apie žematemperatūrius šilumos siurblius. Žematemperatūrių šilumos siurblių atveju pateikiami naudojimo esant žemai temperatūrai parametrai.

Pateikiami naudojimo vidutinėmis klimato sąlygomis parametrai.

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

 

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas  (3)

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj .

Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj .

Tj  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = – 7 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = + 2 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = + 7 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = + 12 °C

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj  = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj  = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj  = ribinė veikimo temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj  = ribinė veikimo temperatūra

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Tj  = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Tj  = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

COPd arba PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Tbiv

x

°C

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Ribinė veikimo temperatūra

TOL

x

°C

Ciklinis pajėgumas šildymo režimu

Pcych

x,x

kW

Ciklinis efektyvumas

COPcyc arba PERcyc

x,xx arba x,x

– arba %

Blogėjimo koeficientas (4)

Cdh

x,x

Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra

WTOL

x

°C

Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena

Papildomas šildytuvas

Išjungties veiksena

POFF

x,xxx

kW

Vardinis šilumos atidavimas (3)

Psup

x,x

kW

Termostato išjungties veiksena

PTO

x,xxx

kW

 

 

Budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Tiekiamos energijos rūšis

Karterio šildymo veiksena

PCK

x,xxx

kW

 

Kiti parametrai

 

Pajėgumo valdymas

pastovus/kintamas

Oro-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis oro srautas (lauke)

x

m3/h

Garso galios lygis (patalpoje/lauke)

LWA

x/x

dB

Vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių atveju – vardinis tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje)

x

m3/h

Išmetamų azoto oksidų kiekis

NOx

x

mg/kWh

Kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu atveju

Deklaruotasis apkrovos profilis

x

 

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro suvartojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Kontaktiniai duomenys

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.


(1)  Aukštos temperatūros režimas – 60 °C grįžtamojo srauto temperatūra šildytuvo įvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra šildytuvo išvadinėje dalyje.

(2)  Žema temperatūra – kondensacinių katilų atveju – 30 °C, žemos temperatūros katilų atveju – 37 °C, o kitų šildytuvų atveju – 50 °C grįžtamojo srauto temperatūra (šildytuvo įvadinėje dalyje).

(3)  Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju vardinis šilumos atidavimas Prated lygus projektinei apkrovai šildymo režimu Pdesignh, o papildomo šildytuvo vardinis šilumos atidavimas Psup lygus papildomam šildymo pajėgumui sup(Tj).

(4)  Jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9.


III PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–5 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.

Bendrosios matavimo ir skaičiavimo sąlygos

a)

2–5 punktuose nustatytų matavimų tikslais nustatoma 20 °C ± 1 °C patalpų oro temperatūra.

b)

3–5 punktuose nustatytų skaičiavimų tikslais suvartotos elektros energijos kiekis dauginamas iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio reikšmė yra 2,5.

c)

Išmetamų azoto oksidų kiekis matuojamas kaip azoto monoksido ir azoto dioksido suma ir pateikiamas azoto dioksido išraiška.

d)

Šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju, matuojant ir apskaičiuojant vardinį šilumos atidavimą, sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, garso galios lygį ir išmetamų azoto oksidų kiekį atsižvelgiama į papildomą šildytuvą.

e)

Deklaruojamos vardinio šilumos atidavimo, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio vertės apvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

f)

Šilumos generatoriai, suprojektuoti šildytuvams ir šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, bandomi atitinkamai su deramu šildytuvo korpusu ir šilumos generatoriumi.

3.

Patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu ir kogeneracinių patalpų šildytuvų sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs apskaičiuojamas kaip sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena ηson , pritaikius temperatūros reguliatorių, pagalbinės elektros energijos suvartojimo, šilumos nuostolių budėjimo veiksena, uždegimo degiklio vartojamosios galios (jei taikytina) įnašus ir, kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju, pridėjus elektros energijos naudingumo įnašą, padaugintą iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio reikšmė yra 2,5.

4.

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

a)

Nustatant vardinį veiksmingumo koeficientą COPrated arba vardinį pirminės energijos santykį PERrated , naudojamas 3 lentelėje nustatytas garso galios lygis arba išmetamų azoto oksidų kiekis ir toje pačioje lentelėje nustatytos standartinės veikimo sąlygos, taip pat naudojamas toks pat deklaruotasis šildymo pajėgumas.

b)

Veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas SCOPon arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas SPERon apskaičiuojamas remiantis daline apkrova šildymo režimu Ph(Tj), papildomu šildymo pajėgumu sup(Tj) (jei taikytina) ir intervalo veiksmingumo koeficientu COPbin(Tj) arba intervalo pirminės energijos santykiu PERbin(Tj), įvertintų atsižvelgiant į intervalo, kuriam taikomos intervalo sąlygos, trukmę valandomis, naudojant šias sąlygas:

4 lentelėje nurodytas normines projektines sąlygas,

Europos norminį šildymo sezoną esant vidutinėms klimato sąlygomis, kaip nurodyta 5 lentelėje,

jei taikytina, visą cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimą, atsižvelgiant į šildymo pajėgumo valdymo tipą.

c)

Norminis metinis šildymo poreikis QH yra projektinė apkrova šildymo režimu Pdesignh padauginta iš ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus HHE , kuris yra 2 066.

d)

Per metus suvartotos energijos kiekis QHE apskaičiuojamas kaip šių parametrų suma:

norminio metinio šildymo poreikio QH ir veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento SCOPon arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficiento SPERon santykio ir

energijos suvartojimo išjungties, termostato išjungties, budėjimo ir karterio šildymo veiksena šildymo sezono metu.

e)

Sezoninis veiksmingumo koeficientas SCOP arba sezoninis pirminės energijos santykis SPER apskaičiuojamas kaip norminio metinio šilumos poreikio QH ir per metus suvartotos energijos kiekio QHE santykis.

f)

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs apskaičiuojamas sezoninį veiksmingumo koeficientą SCOP padalijus iš perskaičiavimo koeficiento CC arba sezoninį pirminės energijos santykį SPER patikslinus pagal temperatūros reguliatorių ir, vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių vanduo atveju, vieno ar daugiau požeminių vandens siurblių suvartojamo elektros energijos kiekio įnašus.

5.

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh apskaičiuojamas atskaitinę deklaruotojo apkrovos profilio energiją Qref padalijus iš šiai energijai generuoti reikalingos energijos, esant tokioms sąlygoms:

a)

matuojama pagal 7 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

b)

matuojama šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

00:00–06:59 – be vandens ėmimo,

nuo 07:00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

po paskutinio vandens ėmimo iki 24:00 – be vandens ėmimo;

c)

deklaruotasis apkrovos profilis yra maksimalus apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po maksimalaus apkrovos profilio;

d)

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju taikomos tokios papildomos sąlygos:

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu bandomi pagal 3 lentelėje nustatytas sąlygas,

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 6 lentelėje nustatytas sąlygas.

3 lentelė

Standartinės patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu veikimo sąlygos

Šilumos šaltinis

Lauko šilumokaitis

Patalpų šilumokaitis

Sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota prietakos temperatūra

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius

Žematemperatūriai šilumos siurbliai

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Lauko temperatūra

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Ventiliacijos šalinamas oras

+ 20 °C (+ 12 °C)

 

Įleidimo/išleidimo temperatūra

Vanduo

+ 10 °C/+ 7 °C

Tirpalas

0 °C/– 3 °C


4 lentelė

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu norminės projektinės sąlygos, sausuoju termometru išmatuotos oro temperatūros (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Norminė projektinė temperatūra

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Ribinė veikimo temperatūra

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

maks. + 2 °C

maks. – 7 °C


5 lentelė

Patalpų šildytuvams su šilumos siurbliu ir kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu taikomas Europos norminis šildymo sezonas esant vidutinėms klimato sąlygoms

binj

Tj [°C]

Hj [h per metus]

1–20

nuo – 30 iki – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Iš viso valandų:

4 910


6 lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/h], esant 5,5 g/m3 drėgnumui

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

7 lentelė

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti apkrovos profiliai

h

3XS

XXS

XS

S

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

 


h

M

L

XL

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

 

 

 

11,655

 

 

 

19,07

 

 

 


h

XXL

3XL

4XL

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

24,53

 

 

 

46,76

 

 

 

93,52

 

 

 


IV PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos, tikrindamos atitiktį II priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą:

1.

Valstybės narės valdžios institucijos išbando po vieną kiekvieno modelio gaminį.

2.

Laikoma, kad šildytuvo modelis atitinka taikomus šio reglamento II priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

deklaruotos vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus;

b)

sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

c)

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam prietaiso šilumos atidavimui;

d)

garso galios lygis LWA neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB; ir

e)

išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 20 %.

3.

Jei 2 punkto a papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų. Jei 2 punkto b–e papunkčiuose nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybės narės valdžios institucijos bandymams atsitiktinai parenka tris papildomus tokio paties modelio prietaisus.

4.

Laikoma, kad šildytuvo modelis atitinka taikomus šio reglamento II priede nustatytus reikalavimus, jei:

a)

deklaruotos kiekvieno iš trijų prietaisų vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus;

b)

trijų šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs vidurkis yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam šildytuvo šilumos atidavimui;

c)

trijų šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo ηs vidurkis yra ne daugiau kaip 8 % mažesnis nei deklaruota vertė, esant vardiniam šildytuvo šilumos atidavimui;

d)

trijų šildytuvų garso galios lygio LWA vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 2 dB;

e)

trijų šildytuvų išmetamų azoto oksidų kiekių, išreikštų azoto dioksidu, vidurkis neviršija deklaruotos prietaiso vertės daugiau kaip 20 %.

5.

Jei 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų. Valstybės narės valdžios institucijos bandymo rezultatus kitų valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai pateikia per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl modelio neatitikties priėmimo.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi III priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.


V PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti etalonai

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausia rinkoje šildytuvų technologija sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, garso galios lygio ir išmetamų azoto oksidų kiekio atžvilgiais yra:

1.

etaloninė sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo naudojant šildytuvą esant vidutinei temperatūrai vertė yra 145 %;

2.

etaloninės kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertės:

Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

3.

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu garso galios lygio (LWA ) lauke etaloninės vertės esant vardiniam šilumos atidavimui:

a)

≤ 6 kW: 39 dB;

b)

> 6 kW ir ≤ 12 kW: 40 dB;

c)

> 12 kW ir ≤ 30 kW: 41 dB;

d)

> 30 kW ir ≤ 70 kW: 67 dB;

4.

išmetamų azoto oksidų kiekio azoto dioksido išraiška etaloninės vertės:

a)

patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kuriuose naudojamas dujinis kuras – 14 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo;

b)

patalpų šildytuvų su šildymo katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šildymo katilu, kuriuose naudojamas skystasis kuras – 50 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo;

1–4 punktuose nurodyti etalonai nebūtinai reiškia, kad vienas šildytuvas gali pasiekti šių verčių derinį.