8.8.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 759/2013

2013 m. balandžio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 809/2004 nuostatos dėl konvertuojamiesiems ir keičiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (2), nurodoma būtiniausia informacija apie įvairių rūšių vertybinius popierius, kurią būtina įtraukti į prospektą, siekiant laikytis Direktyvos 2003/71/EB 7 straipsnio 1 dalies;

(2)

akcijų registracijos dokumento aprašas turėtų būti taikomas akcijoms ir kitiems lygiaverčiams perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, taip pat kitiems vertybiniams popieriams, kurie konvertavimo ar pakeitimo būdu suteikia galimybę naudotis emitento kapitalu, jei bazinės akcijos dar nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

(3)

jei bazinių akcijų emitentas priklauso tai pačiai grupei kaip konvertuojamųjų arba keičiamųjų skolos vertybinių popierių emitentas, bet bazinės akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, investuotojams nelengva gauti informacijos apie emitentą. Todėl toms bazinėms akcijoms turėtų būti taikomas akcijų registracijos aprašas ir jis turėtų būti pridėtas prie derinių, naudojamų prospektui sudaryti;

(4)

jei vertybiniai popieriai su garantija arba išvestiniai vertybiniai popieriai suteikia teisę įsigyti emitento arba grupės akcijų, o tos akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, investuotojams reikėtų pateikti svarbią informaciją, nustatytą išvestinių vertybinių popierių rašto apraše;

(5)

jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, informacija apie bazines akcijas jau yra prieinama akcininkams ir apskritai investuotojams. Todėl reikėtų išaiškinti, kad deriniuose, naudojamuose prospekto vertybinių popierių raštui sudaryti, pakanka pridėti pareiškimą dėl bazinės priemonės tipo ir išsamią informaciją, kur galima gauti informacijos apie bazinę priemonę;

(6)

jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurias išleido arba išleis tų vertybinių popierių emitentas arba jo grupei priklausantis subjektas, o tos bazinės akcijos dar nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, investuotojams taip pat reikėtų pateikti pareiškimą dėl bazinių akcijų emitento apyvartinio kapitalo ir kapitalizacijos bei įsiskolinimų ataskaitą. Iš to pareiškimo ir ataskaitos vertybinių popierių rašte investuotojai gaus tos pačios informacijos apie bazinių akcijų emitento gebėjimą tęsti veiklą ir įsiskolinimus, palyginti su kapitalizacija, kurią būtų galima gauti į akcijas investuojant tiesiogiai;

(7)

jei bazines akcijas išleido trečioji šalis ir jos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, investuotojai negali lengvai gauti tų bazinių akcijų aprašo. Todėl prie derinių, naudojamų prospekto vertybinių popierių raštui sudaryti, turėtų būti pridėtas papildomas informacinis priedas, kuriame aprašomos bazinės akcijos;

(8)

teisinio tikrumo sumetimais būtina Reglamento (EB) Nr. 809/2004 XVIII priede nustatytoje lentelėje išaiškinti, kaip sudarant prospektą turėtų būti derinami aprašai ir informaciniai priedai, įskaitant atvejus, kai reikalaujama tik tam tikrų aprašuose ir informaciniuose prieduose nustatytų informacijos punktų, kai ypatingais atvejais dėl konkrečių aprašų ir informacinių priedų derinių gali būti netaikomi tam tikri informacijos punktai ir kai emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali rinktis skirtingus aprašus ir informacinius priedus atsižvelgdamas į konkrečias ribas, pvz., mažiausią nominalią vertybinių popierių vertę, arba sąlygas, nustatytas Reglamente (EB) Nr. 809/2004;

(9)

siekiant užtikrinti terminų nuoseklumą Reglamente (EB) Nr. 809/2004, terminą „obligacijos“ reikėtų pakeisti terminu „skolos vertybiniai popieriai“;

(10)

Reglamento (EB) Nr. 809/2004 II priede nustatyto formalios finansinės informacijos priedo taikymas priklauso nuo didelio bendrojo emitento dydžio pokyčio, todėl prie stulpelio „INFORMACINIS PRIEDAS“, taikomo registracijos dokumentui pagal to reglamento XVIII priedą, antraštės reikėtų pridėti frazę „(jei taikytina)“, kad būtų matyti to reglamento II priedo taikymo sąlygiškumas;

(11)

konvertuojamieji arba keičiamieji skolos vertybiniai popieriai gali suteikti galimybę gauti naujų emitento akcijų, jei jų savininkai pasinaudoja pasirašymo teise. Todėl skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į naujas emitento akcijas, teisių emisijoms taip pat turėtų būti įmanoma taikyti proporcingą informacijos atskleidimo tvarką, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 809/2004 26a straipsnyje, su sąlyga, kad bazinės akcijos yra naujos akcijos, išleistos to paties subjekto, išleidusio skolos vertybinius popierius. Į emitento akcijas konvertuojamų arba keičiamų skolos vertybinių popierių, kuriuos leidžia mažosios bei vidutinės įmonės ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonės, siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prospektui taip pat turėtų būti įmanoma taikyti proporcingą informacijos atskleidimo tvarką, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 809/2004 26b straipsnyje. Todėl aprašų ir informacinių priedų, kurie taikomi skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į emitento akcijas, teisių emisijoms arba konvertuojamiesiems arba keičiamiesiems skolos vertybiniams popieriams, kuriuos leidžia mažosios bei vidutinės įmonės ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonės, derinį reikėtų įtraukti į XVIII priedą;

(12)

atsižvelgiant į poreikį nustatyti emitentams pereinamąjį laikotarpį, kuriuo jie prisitaikytų prie šiuo reglamentu nustatytų naujų reikalavimų, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik prospektams ir baziniams prospektams, kuriuos kompetentinga institucija patvirtino šio reglamento įsigaliojimo dieną ar vėliau;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 809/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 809/2004 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 809/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3.   Jei akcijos su garantija suteikia teisę įsigyti emitento akcijų, o tos akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateiktame apraše, išskyrus 4.2.2 punktą.“

2.

8 straipsnis papildomas 3, 4 ir 5 dalimis:

„3.   Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateikto aprašo 4.2.2 punkte.

4.   Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurias išleido arba išleis tų vertybinių popierių emitentas arba jo grupei priklausantis subjektas, o tos bazinės akcijos dar nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija apie bazinių akcijų emitentą pagal III priede pateikto aprašo arba prireikus XXIV priede pateikto proporcingo aprašo 3.1 ir 3.2 punktus.

5.   Jei skolos vertybiniai popieriai su garantija suteikia teisę įsigyti emitento akcijų, o tos akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateiktame apraše, išskyrus 4.2.2 punktą.“

3.

15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis aprašas taikomas tiems vertybiniams popieriams, kuriems netaikomi kitų vertybinių popierių rašto aprašai, nurodyti 6, 8 ir 16 straipsniuose, išskyrus atvejus, nurodytus 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 3 bei 5 dalyse ir 16 straipsnio 3 bei 5 dalyse. Šis aprašas taikomas tam tikriems vertybiniams popieriams, kai mokėjimo ir (arba) pristatymo įsipareigojimai yra susieti su bazine priemone.“

4.

16 straipsnis papildomas 3, 4 ir 5 dalimis:

„3.   Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateikto aprašo 4.2.2 punkte.

4.   Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurias išleido arba išleis tų vertybinių popierių emitentas arba jo grupei priklausantis subjektas, o tos bazinės akcijos dar nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija apie bazinių akcijų emitentą pagal III priede pateikto aprašo arba prireikus XXIV priede pateikto proporcingo aprašo 3.1 ir 3.2 punktus.

5.   Jei skolos vertybiniai popieriai su garantija suteikia teisę įsigyti emitento akcijų, o tos akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateiktame apraše, išskyrus 4.2.2 punktą.“

5.

17 straipsnio 2 dalies 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

su sąlyga, kad tas akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, išleidžia arba išleis tų vertybinių popierių emitentas, to emitento grupei priklausantis subjektas arba trečioji šalis, tačiau tų vertybinių popierių prospekto išleidimo metu jomis dar nevyksta prekyba reguliuojamoje rinkoje arba už Sąjungos ribų esančioje lygiavertėje rinkoje, ir kad bazines akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, galima pateikti už jas atsiskaitant fiziškai.“

6.

XIV priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

Papildomas informacinis priedas apie bazines akcijas“.

7.

XVIII priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas netaikomas tvirtinant prospekto arba bazinio prospekto priedą, kai tas prospektas arba bazinis prospektas buvo patvirtintas iki 3 straipsnyje nurodytos datos.

2.   Kai remdamasi Direktyvos 2003/71/EB 18 straipsniu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija pateikia priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai patvirtinimo pažymą dėl prospekto arba bazinio prospekto, patvirtinto iki 3 straipsnyje nurodytos datos, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija toje pažymoje aiškiai nurodo, kad tas prospektas arba bazinis prospektas buvo patvirtintas iki 3 straipsnyje nurodytos datos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(2)  OL L 149, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

„XVIII PRIEDAS

I   DALIS

Derinių lentelė

Nr.

XVIII PRIEDAS

I dalis

REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

APRAŠAI

INFORMACINIS PRIEDAS

APRAŠAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bankų skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

Formalioji informacija

(jei taikytina)

Uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektas

Valstybės ir jų regioninės ir vietos valdžios institucijos

Viešosios tarptautinės institucijos, skolos vertybiniai popieriai, garantuoti EBPO valstybės narės

1

Akcijos (privilegijuotosios akcijos, išperkamosios akcijos, akcijos su privilegijuotomis pasirašymo teisėmis, kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra mažesnė negu 100 000 eurų

 

ARBA

 

 

ARBA

 

 

 

 

3

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra ne mažesnė negu 100 000 eurų

 

 

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

4

Trečiosios šalies garantuoti skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

5

Trečiosios šalies garantuoti išvestiniai vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

6

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

8

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamųjų arba konvertuojamųjų skolos vertybinių popierių emitentas

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

(Bazinių) akcijų emitentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamųjų arba konvertuojamųjų skolos vertybinių popierių emitentas

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

(Bazinių) akcijų emitentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Skolos vertybiniai popieriai su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Akcijos su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

15

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento arba grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir išvestiniai vertybiniai popieriai, susieti su bet kuria kita bazine priemone, išskyrus emitento arba grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą (įskaitant bet kuriuos išvestinius vertybinius popierius, suteikiančius teisę gauti apmokėjimą pinigais)

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 


Nr.

XVIII PRIEDAS

I dalis

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

APRAŠAI

PAPILDOMI INFORMACINIAI PRIEDAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Išvestiniai vertybiniai popieriai

Garantijos

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bazinės akcijos

1

Akcijos (privilegijuotosios akcijos, išperkamosios akcijos, akcijos su privilegijuotomis pasirašymo teisėmis, kt.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra mažesnė negu 100 000 eurų

 

 

 

 

 

 

 

3

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra ne mažesnė negu 100 000 eurų

 

 

 

 

 

 

 

4

Trečiosios šalies garantuoti skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

 

 

 

5

Trečiosios šalies garantuoti išvestiniai vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

6

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

 

 

 

7

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

IR tik 4.2.2 punktas

 

 

 

8

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

 

 

 

(Bazinės) akcijos

 

 

 

 

 

 

IR išskyrus 2 punktą

9

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

ARBA

ARBA

 

 

 

 

10

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

 

 

 

(Bazinės) akcijos

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

 

 

 

 

 

 

11

Skolos vertybiniai popieriai su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 

 

 

12

Akcijos su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 

 

 

13

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 

 

 

14

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 

 

 

15

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento arba grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir išvestiniai vertybiniai popieriai, susieti su bet kuria kita bazine priemone, išskyrus emitento arba grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą (įskaitant bet kuriuos išvestinius vertybinius popierius, suteikiančius teisę gauti apmokėjimą pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

II   DALIS

Derinių, susijusių su skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į emitento akcijas, teisių emisijomis ir skolos vertybiniais popieriais, konvertuojamais arba keičiamais į emitento akcijas, jei tokias teisių emisijas ir skolos vertybinius popierius išleido mažosios bei vidutinės įmonės (MVĮ) arba mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonės, lentelė (proporcinga informacijos atskleidimo tvarka)

Vis dėlto emitentai gali nuspręsti prospektą sudaryti pagal įprastinę informacijos atskleidimo tvarką.

Nr.

XVIII PRIEDAS

II dalis. Proporcinga informacijos atskleidimo tvarka

REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

APRAŠAI

INFORMACINIS PRIEDAS

APRAŠAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bankų skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

Formalioji informacija

(jei taikytina)

Uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektas

Valstybės ir jų regioninės ir vietos valdžios institucijos

Viešosios tarptautinės institucijos, skolos vertybiniai popieriai, garantuoti EBPO valstybės narės

1

Skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į emitento akcijas, teisių emisijos, kai to emitento tos pačios klasės akcijos jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje sąrašą, jei vykdomos 26a straipsnio 2 dalies sąlygos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

3

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

(Bazinės) akcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 

 

 

 

(Bazinės) akcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.

XVIII PRIEDAS

II dalis. Proporcinga informacijos atskleidimo tvarka

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

APRAŠAI

PAPILDOMI INFORMACINIAI PRIEDAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Išvestiniai vertybiniai popieriai

Garantijos

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bazinės akcijos

1

Skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į emitento akcijas, teisių emisijos, kai to emitento tos pačios klasės akcijos jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje sąrašą, jei vykdomos 26a straipsnio 2 dalies sąlygos

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

ARBA

ARBA

 

 

 

IR išskyrus 2 punktą

2

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

IR tik 4.2.2 punktas

 

 

 

3

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

 

 

 

(Bazinės) akcijos

 

 

 

 

 

 

IR išskyrus 2 punktą

4

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

ARBA

ARBA

 

 

 

 

5

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

 

 

 

(Bazinės) akcijos

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai“