30.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/6


Klaidų ištaisymas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012

( OL L 176, 2013 6 27, p. 1 )

1.

Visas reglamento tekstas

Formuluotė „kapitalo poreikio reikalavimai“ pakeičiama formuluote „kapitalo reikalavimai“ pagal atitinkamą linksnį ir skaičių.

2.

19 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Yra:

„19)

turto valdymo bendrovė – turto valdymo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 5 punkte, ir AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, įskaitant, jei nenumatyta kitaip, trečiųjų valstybių subjektus, kurie vykdo panašią veiklą ir kuriems taikomi trečiosios valstybės, kuri taiko priežiūros ir reguliavimo reikalavimus, bent lygiaverčius Sąjungoje taikomiems reikalavimams, įstatymai;“

turi būti:

„19)

turto valdymo bendrovė – turto valdymo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 5 punkte, arba AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, įskaitant, jei nenumatyta kitaip, trečiųjų valstybių subjektus, kurie vykdo panašią veiklą ir kuriems taikomi trečiosios valstybės įstatymai;“.

3.

20 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Yra:

„… tačiau išskyrus draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias draudimo kontroliuojančiąsias bendroves, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies g punkte;“

turi būti:

„… tačiau išskyrus draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias draudimo kontroliuojančiąsias bendroves, kaip apibrėžta atitinkamai Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose;“.

4.

20 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies 27 punkto h papunktis

Yra:

„h)

draudimo kontroliuojančioji bendrovė;“

turi būti:

„h)

draudimo kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies f punkte;“.

5.

20 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies 27 punkto i–j papunkčiai

4 straipsnio 1 dalies 27 punkto i – j papunkčiai išbraukiami.

6.

23 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies 71 punktas

Yra:

„71)

reikalavimus atitinkantis kapitalas – šio kapitalo suma:

a)

1 lygio kapitalo, kaip nurodyta 25 straipsnyje;

b)

2 lygio kapitalo, kaip nurodyta 71 straipsnyje, kuris yra lygus vienam trečdaliui 1 lygio kapitalo arba mažesnis;“

turi būti:

„71)

reikalavimus atitinkantis kapitalas:

a)

antros dalies III antraštinės dalies tikslais – šio kapitalo suma:

i)

1 lygio kapitalo, kaip nurodyta 25 straipsnyje, netaikant 36 straipsnio 1 dalies k punkto i papunktyje numatyto atskaitymo;

ii)

2 lygio kapitalo, kaip nurodyta 71 straipsnyje, kuris yra lygus vienam trečdaliui 1 lygio kapitalo, apskaičiuoto pagal šio punkto i papunktį, arba mažesnis;

b)

97 straipsnio ir ketvirtos dalies tikslais – šio kapitalo suma:

i)

1 lygio kapitalo, kaip nurodyta 25 straipsnyje;

ii)

2 lygio kapitalo, kaip nurodyta 71 straipsnyje, kuris yra lygus vienam trečdaliui 1 lygio kapitalo arba mažesnis;“.

7.

24 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies 82 punktas

Yra:

„82)

atpirkimo sandoris arba atvirkštinio atpirkimo sandoris – bet kokia sutartis, pagal kurią įstaiga arba įstaigos sandorio šalis perduoda vertybinius popierius, biržos prekes ar garantuotas teises, susijusias su kuriuo nors iš šių aspektų:

a)

vertybinių popierių ar biržos prekių nuosavybės teise, jeigu tokią garantiją suteikia pripažinta birža, turinti teisių į minėtus vertybinius popierius ar biržos prekes, ir pagal sutartį įstaiga negali perduoti arba įkeisti tam tikrų vertybinių popierių arba biržos prekių daugiau kaip vienai sandorio šaliai vienu metu, įsipareigodama juos atpirkti;

b)

tos pačios rūšies vertybinių popierių ar biržos prekių pakaitalais už nustatytą kainą tam tikrą dieną ateityje, kurią pardavėjas jau yra nurodęs arba dar nurodys; vertybinius popierius arba biržos prekes parduodančiai įstaigai tai yra atpirkimo sandoris, o juos perkančiai įstaigai – atvirkštinio atpirkimo sandoris;“

turi būti:

„82)

atpirkimo sandoris arba atvirkštinio atpirkimo sandoris – bet kokia sutartis, pagal kurią įstaiga arba įstaigos sandorio šalis perduoda vertybinius popierius, biržos prekes ar garantuotas teises, susijusias su vertybinių popierių ar biržos prekių nuosavybės teise, jeigu tokią garantiją suteikia pripažinta birža, turinti teisių į minėtus vertybinius popierius ar biržos prekes, ir pagal sutartį įstaiga negali perduoti arba įkeisti tam tikrų vertybinių popierių arba biržos prekių daugiau kaip vienai sandorio šaliai vienu metu, įsipareigodama juos atpirkti, arba su tos pačios rūšies vertybinių popierių ar biržos prekių pakaitalais už nustatytą kainą tam tikrą dieną ateityje, kurią pardavėjas jau yra nurodęs arba dar nurodys; vertybinius popierius arba biržos prekes parduodančiai įstaigai tai yra atpirkimo sandoris, o juos perkančiai įstaigai – atvirkštinio atpirkimo sandoris;“.

8.

25 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies 91 punktas

Yra:

„91)

prekybos pozicija – dabartinė turima pozicija, įskaitant kintamąją garantinę įmoką, mokėtiną tarpuskaitos nariui, tačiau dar negautą, …“

turi būti:

„91)

prekybos pozicija – dabartinė turima pozicija, įskaitant kintamąją garantinę įmoką, mokėtiną tarpuskaitos nariui arba klientui, tačiau dar negautą, …“.

9.

27 puslapis, 6 straipsnio 2 dalis

Yra:

„2.   Kiekviena įstaiga, kuri yra patronuojamoji įmonė valstybėje narėje, kurioje jai išduotas veiklos leidimas ir vykdoma jos priežiūra, arba patronuojančioji įmonė, ir kiekviena įstaiga, kuri konsoliduojama pagal 19 straipsnį, nėra įpareigota individualiai laikytis 89, 90 ir 91 straipsniuose nustatytų prievolių.“

turi būti:

„2.   Jokia įstaiga, kuri yra patronuojamoji įmonė valstybėje narėje, kurioje jai išduotas veiklos leidimas ir vykdoma jos priežiūra, arba patronuojančioji įmonė, ir jokia įstaiga, kuri konsoliduojama pagal 18 straipsnį, nėra įpareigota individualiai laikytis 89, 90 ir 91 straipsniuose nustatytų prievolių.“.

10.

27 puslapis, 6 straipsnio 3 dalis

Yra:

„3.   Kiekviena įstaiga, kuri yra patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė, ir kiekviena įstaiga, kuri konsoliduojama pagal 19 straipsnį, nėra įpareigota individualiai laikytis aštuntoje dalyje nustatytų prievolių.“

turi būti:

„3.   Jokia įstaiga, kuri yra patronuojančioji įmonė arba patronuojamoji įmonė, ir jokia įstaiga, kuri konsoliduojama pagal 18 straipsnį, nėra įpareigota individualiai laikytis aštuntoje dalyje nustatytų prievolių.“.

11.

29 puslapis, 8 straipsnio 4 dalis

Yra:

„4.   Kompetentingos institucijos 1, 2 ir 3 dalis taip pat gali taikyti įstaigoms, kurios priklauso tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai, nurodytai 113 straipsnio 7 dalies b punkte, jeigu jos atitinka visas 113 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas, ir …“

turi būti:

„4.   Kompetentingos institucijos 1, 2 ir 3 dalis taip pat gali taikyti įstaigoms, kurios priklauso tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai, kaip nurodyta 113 straipsnio 7 dalyje, jeigu jos atitinka visas 113 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas, ir …“.

12.

29 puslapis, 10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Yra:

„… jei jie neprieštarauja šiam reglamentui ir Direktyvai 2013/36/ES.“

turi būti:

„… jei jie neprieštarauja šiam reglamentui arba Direktyvai 2013/36/ES.“.

13.

30 puslapis, 11 straipsnio 3 dalis

Yra:

„… Komisijos ataskaita pagal 508 straipsnio 2 dalį …“

turi būti:

„… Komisijos ataskaita pagal šio reglamento 508 straipsnio 2 dalį …“.

14.

30 puslapis, 11 straipsnio 4 dalis

Yra:

„4.   Jeigu taikomas 10 straipsnis, tame straipsnyje nurodyta centrinė įstaiga vykdo antros–aštuntos dalių reikalavimus, remdamasi konsoliduota visumos, kurią sudaro centrinė įstaiga kartu kontroliuojamomis įstaigomis, būkle.“

turi būti:

„4.   Jeigu taikomas 10 straipsnis, tame straipsnyje nurodyta centrinė įstaiga vykdo antros–aštuntos dalių reikalavimus, remdamasi konsoliduota visumos, kurią sudaro centrinė įstaiga kartu su kontroliuojamomis įstaigomis, būkle.“.

15.

31 puslapis, 15 straipsnio 1 dalies a – c punktai

Yra:

„1.   Konsoliduotos priežiūros institucija kiekvienu atveju atskirai gali leisti konsoliduotai netaikyti šio reglamento trečios dalies ir Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 4 skyriaus, esant šioms sąlygoms:

a)

kiekviena grupei priklausanti ES investicinė įmonė taiko alternatyvų bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, nurodytos 95 straipsnio 2 dalyje, apskaičiavimo būdą;

b)

visos grupei priklausančios investicinės įmonės priklauso 95 straipsnio 1 dalyje ir 96 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kategorijoms;

c)

kiekviena grupei priklausanti ES investicinė įmonė atskirai atitinka 95 straipsnyje nustatytus reikalavimus …“

turi būti:

„1.   Konsoliduotos priežiūros institucija kiekvienu atveju atskirai gali leisti konsoliduotai netaikyti šio reglamento trečios dalies ir Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 4 skyriaus, esant šioms sąlygoms:

a)

kiekviena grupei priklausanti ES investicinė įmonė taiko alternatyvų bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, nurodytos 95 straipsnio 2 dalyje arba 96 straipsnio 2 dalyje, apskaičiavimo būdą;

b)

visos grupei priklausančios investicinės įmonės priklauso 95 straipsnio 1 dalyje arba 96 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kategorijoms;

c)

kiekviena grupei priklausanti ES investicinė įmonė atskirai atitinka 95 arba 96 straipsnyje nustatytus reikalavimus …“.

16.

32 puslapis, 18 straipsnio 5 dalies pirmas sakinys

Yra:

„5.   Kitais nei 1 ir 2 dalyse nurodytais dalyvavimo valdant kapitalą arba su įmonės kapitalu susijusių ryšių atvejais …“

turi būti:

„5.   Kitais nei 1 ir 4 dalyse nurodytais dalyvavimo valdant kapitalą arba su įmonės kapitalu susijusių ryšių atvejais …“.

17.

33 puslapis, 19 straipsnio 2 dalies b punktas

Yra:

„b)

kai atitinkama įmonė nėra svarbi tik kredito įstaigų stebėsenos tikslų atžvilgiu;“

turi būti:

„b)

kai atitinkama įmonė nėra svarbi tik įstaigų stebėsenos tikslų atžvilgiu;“.

18.

35 puslapis, 22 straipsnis

Yra:

„Patronuojamosios įstaigos taiko 89–91 straipsniuose ir trečioje bei penktoje dalyse nustatytus reikalavimus remdamosi savo iš dalies konsoliduota būkle, …“

turi būti:

„Patronuojamosios įstaigos taiko 89–91 straipsniuose ir trečioje bei ketvirtoje dalyse nustatytus reikalavimus remdamosi savo iš dalies konsoliduota būkle, …“.

19.

40 puslapis, 31 straipsnio 1 dalies e punktas

Yra:

„e)

kapitalo priemonėmis gali būti padengiami nuostoliai. Kapitalo priemonėmis gali būti padengiami nuostoliai;“

turi būti:

„e)

kapitalo priemonėmis gali būti padengiami nuostoliai;“.

20.

41 puslapis, 33 straipsnio 1 dalies c punktas

Yra:

„c)

viso tikrąja verte vertinamo pelno ir nuostolių, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su įsipareigojimais dėl išvestinių finansinių priemonių.“

turi būti:

„c)

tikrąja verte vertinamo pelno ir nuostolių, susijusių su įstaigos įsipareigojimais dėl išvestinių finansinių priemonių, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kreditingumo pokyčių.“.

21.

43 puslapis, 40 straipsnis

Yra:

„… jeigu atidėjiniai būtų padidinti iki I antraštinės dalies 3 skyriaus 3 skirsnyje nurodytų tikėtinų nuostolių lygio.“

turi būti:

„… jeigu atidėjiniai būtų padidinti iki trečios dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 3 skirsnyje nurodytų tikėtinų nuostolių lygio.“.

22.

43 ir 44 puslapiai, 41 straipsnio 1 dalis

Yra:

„1.   36 straipsnio 1 dalies e punkto tikslais nustatyto dydžio išmokų pensijų fondo turto suma, kuri turi būti atskaityta, mažinama šiomis sumomis:

a)

visų susijusių atidėtųjų mokestinių įsipareigojimų, kuriuos būtų galima anuliuoti, jeigu sumažėtų turto vertė arba būtų nutrauktas jo pripažinimas pagal taikytiną apskaitos sistemą, suma;

b)

nustatyto dydžio išmokų pensijų fondo turto, kurį įstaiga gali neribotai naudoti, gavusi kompetentingos institucijos išankstinį leidimą, suma. Šiam turtui, kuris naudojamas atskaitomai sumai mažinti, atitinkamais taikomas rizikos koeficientas pagal trečios dalies II antraštinės dalies 2 arba 3 skyrių.“

turi būti:

„1.   36 straipsnio 1 dalies e punkto tikslais nustatyto dydžio išmokų pensijų fondo turto suma, kuri turi būti atskaityta, mažinama šiomis sumomis:

a)

visų susijusių atidėtųjų mokestinių įsipareigojimų, kuriuos būtų galima anuliuoti, jeigu sumažėtų turto vertė arba būtų nutrauktas jo pripažinimas pagal taikytiną apskaitos sistemą, suma;

b)

nustatyto dydžio išmokų pensijų fondo turto, kurį įstaiga gali neribotai naudoti, gavusi kompetentingos institucijos išankstinį leidimą, suma.

Tam turtui, kuris naudojamas atskaitomai sumai mažinti, atitinkamais taikomas rizikos koeficientas pagal trečios dalies II antraštinės dalies 2 arba 3 skyrių.“.

23.

45 puslapis, 46 straipsnio 1 dalies b punktas

Yra:

„… padalijus iš bendros tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos tų finansų sektoriaus subjektų nuosavų lėšų priemonių sumos.“.

turi būti:

„… padalijus iš bendros tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos tų finansų sektoriaus subjektų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo papildomų 1 ir 2 lygio priemonių sumos.“.

24.

45 puslapis, 46 straipsnio 3 dalis

Yra:

„3.   Suma, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, proporcingai paskirstoma visoms turimoms bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonėms. Įstaigos nustato turimų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių dalį, kuri …“

turi būti:

„3.   Suma, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, proporcingai paskirstoma visoms turimoms bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonėms. Įstaigos nustato kiekvienos turimos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonės sumą, kuri …“.

25.

45–46 puslapiai, 46 straipsnio 5 dalis

Yra:

„5.   Įstaigos nustato turimų nuosavų lėšų priemonių dalį, kurią įvertina pagal riziką, a punkte nurodytą sumą padalydamos iš b punkte nurodytos sumos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama įvertinti pagal riziką pagal 4 dalį;

b)

i papunktyje nurodyta suma, padalyta iš ii papunktyje nurodytos sumos:

i)

bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių bendra suma;

ii)

įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių bendra suma.“

turi būti:

„5.   Įstaigos nustato kiekvienos turimos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonės sumą, kurią remdamosi 4 dalimi įvertina pagal riziką, šios dalies a punkte nurodytą sumą padaugindamos iš šios dalies b punkte nurodytos sumos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama įvertinti pagal riziką pagal 4 dalį;

b)

proporcija, gaunama apskaičiavus pagal 3 dalies b punktą.“.

26.

48 puslapis, 49 straipsnio 5 dalis

Yra:

„5.   Jeigu įstaiga taiko Direktyvos 2002/87/EB I priede išdėstytą 1 arba 2 metodą, ji …“

turi būti:

„5.   Jeigu įstaiga taiko Direktyvos 2002/87/EB I priede išdėstytą 1, 2 arba 3 metodą, ji …“.

27.

52 puslapis, 60 straipsnio 1 dalies a punktas

Yra:

„a)

bendra suma, kuria tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo papildomos 1 ir 2 lygio priemonės viršija 10 % įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių, apskaičiuota pritaikius šias nuostatas:“

turi būti:

„a)

bendra suma, kuria tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo papildomos 1 ir 2 lygio priemonės viršija 10 % įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių, apskaičiuota pritaikius šias nuostatas:“.

28.

53 puslapis, 60 straipsnio 3 dalis

Yra:

„3.   Suma, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, proporcingai paskirstoma visoms turimoms papildomoms 1 lygio priemonėms. Suma, kuri turi būti atskaityta iš kiekvienos papildomos 1 lygio priemonės pagal 1 dalį, apskaičiuojama šios dalies a punkte nurodytą sumą padauginus iš šios dalies b punkte nurodytos proporcijos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama atskaityti pagal 1 dalį;

b)

i papunktyje nurodyta suma, padalyta iš ii papunktyje nurodytos sumos:

i)

bendra papildomų 1 lygio priemonių suma;

ii)

įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, papildomų 1 lygio priemonių bendra suma.“

turi būti:

„3.   Suma, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, proporcingai paskirstoma visoms turimoms papildomoms 1 lygio priemonėms. Įstaigos nustato kiekvienos papildomos 1 lygio priemonės sumą, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, šios dalies a punkte nurodytą sumą padaugindamos iš šios dalies b punkte nurodytos proporcijos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama atskaityti pagal 1 dalį;

b)

tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, papildomų 1 lygio priemonių proporcija pagal kiekvieną turimą papildomą 1 lygio priemonę.“.

29.

53 puslapis, 60 straipsnio 5 dalis

Yra:

„5.   Įstaigos nustato turimų nuosavų lėšų priemonių dalį, kurią įvertina pagal riziką, a punkte nurodytą sumą padalydamos iš b punkte nurodytos sumos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama įvertinti pagal riziką pagal 4 dalį;

b)

i papunktyje nurodyta suma, padalyta iš ii papunktyje nurodytos sumos:

i)

bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių bendra suma;

ii)

įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių bendra suma.“

turi būti:

„5.   Įstaigos nustato kiekvienos turimos papildomos 1 lygio priemonės sumą, kurią remdamosi 4 dalimi įvertina pagal riziką, šios dalies a punkte nurodytą sumą padaugindamos iš šios dalies b punkte nurodytos sumos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama įvertinti pagal riziką pagal 4 dalį;

b)

proporcija, gaunama apskaičiavus pagal 3 dalies b punktą.“.

30.

56 puslapis, 70 straipsnio 1 dalies a punktas

Yra:

„a)

bendra suma, kuria tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo papildomos 1 ir 2 lygio priemonės viršija 10 % įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių, apskaičiuota pritaikius šias nuostatas:“

turi būti:

„a)

bendra suma, kuria tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo papildomos 1 ir 2 lygio priemonės viršija 10 % įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių, apskaičiuota pritaikius šias nuostatas:“.

31.

56 puslapis, 70 straipsnio 1 dalies b punktas

Yra:

„b)

tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimų finansų sektoriaus subjektų 2 lygio priemonių suma, padalyta iš bendros visų tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimų tų finansų sektoriaus subjektų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomų 1 ir 2 lygio priemonių sumos.“

turi būti:

„b)

tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, 2 lygio priemonių suma, padalyta iš bendros visų tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimų tų finansų sektoriaus subjektų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomų 1 ir 2 lygio priemonių sumos.“.

32.

56 puslapis, 70 straipsnio 3 dalis

Yra:

„3.   Suma, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, proporcingai paskirstoma visoms turimoms 2 lygio priemonėms. Įstaigos nustato atskaitytiną turimų 2 lygio priemonių dalį šios dalies a punkte nurodytą sumą padaugindamos iš šios dalies b punkte nurodytos proporcijos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama atskaityti pagal 1 dalį;

b)

i papunktyje nurodyta suma, padalyta iš ii papunktyje nurodytos sumos:

i)

bendra 2 lygio priemonių suma;

ii)

įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, 2 lygio priemonių bendra suma.“

turi būti:

„3.   Suma, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, proporcingai paskirstoma visoms turimoms 2 lygio priemonėms. Įstaigos nustato kiekvienos 2 lygio priemonės sumą, kuri turi būti atskaityta pagal 1 dalį, šios dalies a punkte nurodytą sumą padaugindamos iš šios dalies b punkte nurodytos proporcijos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama atskaityti pagal 1 dalį;

b)

tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai įstaigos turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, 2 lygio priemonių proporcija pagal kiekvieną turimą 2 lygio priemonę.“.

33.

57 puslapis, 70 straipsnio 5 dalis

Yra:

„5.   Įstaigos nustato turimų nuosavų lėšų priemonių dalį, kurią įvertina pagal riziką, a punkte nurodytą sumą padalydamos iš b punkte nurodytos sumos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama įvertinti pagal riziką pagal 4 dalį;

b)

i papunktyje nurodyta suma, padalyta iš ii papunktyje nurodytos sumos:

i)

bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių bendra suma;

ii)

įstaigos tiesiogiai, netiesiogiai ir dirbtinai turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių bendra suma.“

turi būti:

„5.   Įstaigos nustato kiekvienos turimos 2 lygio priemonės sumą, kurią remdamosi 4 dalimi įvertina pagal riziką, šios dalies a punkte nurodytą sumą padaugindamos iš šios dalies b punkte nurodytos sumos:

a)

turimų kapitalo dalių suma, kurią reikalaujama įvertinti pagal riziką pagal 4 dalį;

b)

proporcija, gaunama apskaičiavus pagal 3 dalies b punktą.“.

34.

62 puslapis, 85 straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„1.   Įstaigos nustato patronuojamosios įmonės kvalifikuotojo 1 lygio kapitalo sumą, kuri įtraukiama į konsoliduotas nuosavas lėšas, iš tos įmonės nuosavų lėšų atimdamos sumą, …“

turi būti:

„1.   Įstaigos nustato patronuojamosios įmonės kvalifikuotojo 1 lygio kapitalo sumą, kuri įtraukiama į konsoliduotas nuosavas lėšas, iš tos įmonės kvalifikuotojo 1 lygio kapitalo atimdamos sumą, …“.

35.

65 puslapis, 92 straipsnio 4 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„4.   Apskaičiuojant 3 dalyje nurodytą bendrą pozicijos sumą taikomos šios nuostatos:“

turi būti:

„4.   Apskaičiuojant 3 dalyje nurodytą bendrą rizikos pozicijos sumą taikomos šios nuostatos:“.

36.

66 puslapis, 95 straipsnio 3 dalis

Yra:

„3.   1 dalyje nurodytoms investicinėms įmonėms taikomos visos kitos Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 3 skyriaus II skirsnio 1 poskirsnyje nustatytos nuostatos dėl operacinės rizikos.“

turi būti:

„3.   1 dalyje nurodytoms investicinėms įmonėms taikomos visos kitos Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus II skirsnio 2 poskirsnyje nustatytos nuostatos dėl operacinės rizikos.“.

37.

68 puslapis, 99 straipsnio 4 dalis

Yra:

„4.   2 dalyje ir 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta finansinė informacija pateikiama …“

turi būti:

„4.   2 ir 3 dalyse nurodyta finansinė informacija pateikiama …“.

38.

68 puslapis, 101 straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„1.   Įstaigos kas pusmetį kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną nacionalinio turto rinką, dėl kurios joms kyla rizika, pateikia šiuos duomenis:“

turi būti:

„1.   Įstaigos kas pusmetį kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną nacionalinio nekilnojamojo turto rinką, dėl kurios joms kyla rizika, pateikia šiuos duomenis:“ .

39.

69 puslapis, 101 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinys

Yra:

„Duomenys pateikiami atskirai apie kiekvieną turto rinką Sąjungoje, kurioje atitinkama įstaiga patiria riziką.“

turi būti:

„Duomenys pateikiami atskirai apie kiekvieną nekilnojamojo turto rinką Sąjungoje, kurioje atitinkama įstaiga patiria riziką.“.

40.

70–71 puslapiai, 105 straipsnio 2 dalies b punktas

Yra:

„b)

už vertinimo procesą atsakingo padalinio atskaitomybės ryšiai, kurie turi būti aiškūs ir nepriklausomi nuo sandorius sudarančio padalinio.

Galutinė atskaitomybės ryšių grandis yra valdymo organas.“

turi būti:

„b)

už vertinimo procesą atsakingo padalinio atskaitomybės ryšiai, kurie turi būti aiškūs ir nepriklausomi nuo sandorius sudarančio padalinio, ir kurių galutinė grandis yra valdymo organas.“.

41.

72 puslapis, 106 straipsnio 1 dalies e punktas

Yra:

„e)

jos atidžiai stebimos.

Stebėsena užtikrinama tinkamomis procedūromis.“

turi būti:

„e)

jos atidžiai stebimos pagal tinkamas procedūras.“.

42.

75 puslapis, 113 straipsnio 6 dalies a punktas

Yra:

„a)

sandorio šalis yra įstaiga, finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, finansų įstaiga, turto valdymo bendrovė ar papildomas paslaugas teikianti įmonė, kurioms taikomi atitinkami rizikos ribojimo reikalavimai“

turi būti:

„a)

sandorio šalis yra įstaiga, finansų įstaiga ar papildomas paslaugas teikianti įmonė, kurioms taikomi atitinkami rizikos ribojimo reikalavimai“.

43.

76 puslapis, 114 straipsnio 5 dalis

114 straipsnio 5 dalis išbraukiama.

44.

76 puslapis, 114 straipsnio 6 dalis

Yra:

„6.   5 dalyje nurodytų pozicijų atveju:

a)

2018 m. apskaičiuotos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos turi sudaryti 20 % toms pozicijoms priskirto rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;

b)

2019 m. apskaičiuotos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos turi sudaryti 50 % toms pozicijoms priskirto rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;

c)

2020 m. ir vėlesniais metais apskaičiuotos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos turi sudaryti 100 % toms pozicijoms priskirto rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį.“

turi būti:

„6.   495 straipsnio 2 dalyje nurodytų pozicijų atveju:

a)

2018 m. pozicijų vertėms taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 20 % toms pozicijoms priskirto rizikos koeficiento pagal 2 dalį;

b)

2019 m. pozicijų vertėms taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 50 % toms pozicijoms priskirto rizikos koeficiento pagal 2 dalį;

c)

2020 m. ir vėlesniais metais pozicijų vertėms taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 100 % toms pozicijoms priskirto rizikos koeficiento pagal 2 dalį.“.

45.

80 puslapis, 124 straipsnio 1 dalis

Yra:

„1.   Pozicijoms arba jų dalims, visiškai užtikrintoms nekilnojamojo turto hipoteka, priskiriamas 100 % rizikos koeficientas, jei neįvykdomos 125 ir 126 straipsniuose nustatytos sąlygos, išskyrus bet kurią pozicijos dalį, kuri priskiriama prie kitos pozicijų klasės. Pozicijos daliai, kuri viršija turto hipotekos vertę, priskiriamas rizikos koeficientas, taikomas susijusios sandorio šalies neužtikrintoms pozicijoms.“

turi būti:

„1.   Pozicijoms arba jų dalims, visiškai užtikrintoms nekilnojamojo turto hipoteka, priskiriamas 100 % rizikos koeficientas, jei neįvykdomos 125 arba 126 straipsnyje nustatytos sąlygos, išskyrus bet kurią pozicijos dalį, kuri priskiriama prie kitos pozicijų klasės. Pozicijos daliai, kuri viršija nekilnojamojo turto hipotekos vertę, priskiriamas rizikos koeficientas, taikomas susijusios sandorio šalies neužtikrintoms pozicijoms.“

46.

81 puslapis, 124 straipsnio 2 dalies šeštos pastraipos antras sakinys

Yra:

„EBI skelbia 125, 126 ir 199 straipsniuose nurodytų pozicijų rizikos koeficientus ir kriterijus, kuriuos nustato kompetentingos institucijos.“

turi būti:

„EBI skelbia 125, 126 straipsniuose ir 199 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų pozicijų rizikos koeficientus ir kriterijus, kuriuos nustato kompetentingos institucijos.“.

47.

82 puslapis, 126 straipsnio 3 dalis

Yra:

„3.   Įstaigos gali nukrypti nuo 2 dalies b punkto, jei pozicijos yra visapusiškai ir visiškai užtikrintos komercinės paskirties turto hipoteka, …“

turi būti:

„3.   Įstaigos gali nukrypti nuo 2 dalies b punkto, jei pozicijos yra visapusiškai ir visiškai užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka, …“.

48.

86 puslapis, 134 straipsnio 1 dalis

Yra:

„1.   Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 10 dalyje apibrėžtam materialiajam turtui priskiriamas 100 % rizikos koeficientas.“

turi būti:

„1.   Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio antraštės „Turtas“ 10 punkte apibrėžtam materialiajam turtui priskiriamas 100 % rizikos koeficientas.“.

49.

90 puslapis, 142 straipsnio 1 dalies 4 punkto įvadinė formuluotė

Yra:

„4)

stambus finansų sektoriaus subjektas – bet kuris finansų sektoriaus subjektas, išskyrus nurodytuosius 4 straipsnio 1 dalies 27 punkto j papunktyje, atitinkantis šias sąlygas:“

turi būti:

„4)

stambus finansų sektoriaus subjektas – bet kuris finansų sektoriaus subjektas, atitinkantis šias sąlygas:“.

50.

90 puslapis, 142 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Yra:

„5)

nereguliuojamasis finansų subjektas – bet kuris kitas subjektas, kuris nėra reguliuojamas finansų sektoriaus subjektas, …“

turi būti:

„5)

nereguliuojamasis finansų sektoriaus subjektas – bet kuris kitas subjektas, kuris nėra reguliuojamas finansų sektoriaus subjektas, …“.

51.

94 puslapis, 150 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Yra:

„ii)

centrinės valdžios institucijos ir centrinio banko pozicijoms priskiriamas 0 % rizikos koeficientas pagal 114 straipsnio 2, 4 arba 5 dalis;“

turi būti:

„ii)

centrinės valdžios institucijos ir centrinio banko pozicijoms priskiriamas 0 % rizikos koeficientas pagal 114 straipsnio 2 arba 4 dalis arba 495 straipsnio 2 dalį;“.

52.

95 puslapis, 150 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

Yra:

„… atėmus nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, susidariusias pagal teisės aktuose numatytas programas, kaip nurodyta 1 dalies g punkte, …“

turi būti:

„… atėmus nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, susidariusias pagal teisės aktuose numatytas programas, kaip nurodyta 1 dalies h punkte, …“.

53.

96 puslapis, 152 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Yra:

„3.   Jei pozicijos, kurias sudaro KIS investiciniai vienetai arba akcijos, neatitinka 132 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų arba įstaigai nėra žinomos visos KIS pagrindinės pozicijos arba jos pagrindinės pozicijos, kurios pačios yra pozicijos, kurias sudaro KIS investiciniai vienetai arba akcijos, įstaiga …“

turi būti:

„3.   Jei pozicijos, kurias sudaro KIS investiciniai vienetai arba akcijos, neatitinka 132 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, arba kai įstaigai nėra žinomos visos KIS pagrindinės pozicijos arba KIS investicinio vieneto ar akcijos, kurie patys yra KIS pagrindinė pozicija, pagrindinės pozicijos, įstaiga …“.

54.

97 puslapis, 153 straipsnio 1 dalies ii papunkčio antra įtrauka

Yra:

„… 0,12.5 · (LGD – EL …“

turi būti:

„… 0;12,5 (LGD – EL …“.

55.

97 puslapis, 153 straipsnio 2 dalies antras sakinys

Yra:

„Visų nereguliuojamųjų finansų subjektų pozicijų atveju atitinkamai 1 dalies iii punkte ir 4 dalyje nustatyti koreliacijos koeficientai dauginami iš 1,25.“

turi būti:

„Visų nereguliuojamųjų finansų sektoriaus subjektų pozicijų atveju atitinkamai 1 dalies iii punkte ir 4 dalyje nustatyti koreliacijos koeficientai dauginami iš 1,25.“.

56.

106 puslapis, 164 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Yra:

„5.   Remdamosi pagal 101 straipsnį surinktais duomenimis ir atsižvelgdamos į turto rinkos raidos perspektyvas bei visus kitus svarbius rodiklius, kompetentingos institucijos reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus vertina, ar šio straipsnio 4 dalyje nurodyti mažiausi LGD įverčiai yra tinkami jų teritorijoje esančiu gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms. Kompetentingos institucijos gali, kai tinkama remdamosi finansinio stabilumo aspektais, nustatyti didesnius jų teritorijoje esančiu turtu užtikrintų pozicijų svertinio LGD vidurkio mažiausius įverčius.“

turi būti:

„5.   Remdamosi pagal 101 straipsnį surinktais duomenimis ir atsižvelgdamos į nekilnojamojo turto rinkos raidos perspektyvas bei visus kitus svarbius rodiklius, kompetentingos institucijos reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus vertina, ar šio straipsnio 4 dalyje nurodyti mažiausi LGD įverčiai yra tinkami jų teritorijoje esančiu gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms. Kompetentingos institucijos gali, prireikus remdamosi finansinio stabilumo aspektais, nustatyti didesnius jų teritorijoje esančiu nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų svertinio LGD vidurkio mažiausius įverčius.“.

57.

106 puslapis, 164 straipsnio 7 dalis

Yra:

„7.   Vienos valstybės narės įstaigos taiko kitos valstybės narės kompetentingų institucijų toje valstybėje narėse esančiu turtu užtikrintoms pozicijoms nustatytus didesnius mažiausius LGD įverčius.“

turi būti:

„7.   Vienos valstybės narės įstaigos taiko kitos valstybės narės kompetentingų institucijų toje valstybėje narėse esančiu nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms nustatytus didesnius mažiausius LGD įverčius.“.

58.

108 puslapis, 166 straipsnio 8 dalies d ir e punktai

Yra:

„d)

kitoms kredito linijoms, trumpalaikio skolinimosi eurovekselių rinkoje priemonėms (NIF) ir vidutinės trukmės skolinimosi euroobligacijų rinkoje priemonėms (RUF) taikomas 75 % perskaičiavimo koeficientas;

e)

įstaigos, kurios atitinka 6 skirsnyje aprašytus reikalavimus, taikomus perskaičiavimo koeficientų savų įverčių naudojimui, kompetentingoms institucijoms leidus, perskaičiavimo koeficientų savus įverčius gali taikyti įvairioms produktų grupėms, kaip numatyta a–d punktuose.“

turi būti:

„d)

kitoms kredito linijoms, trumpalaikio skolinimosi eurovekselių rinkoje priemonėms (NIF) ir vidutinės trukmės skolinimosi euroobligacijų rinkoje priemonėms (RUF) taikomas 75 % perskaičiavimo koeficientas.

Įstaigos, kurios atitinka 6 skirsnyje aprašytus reikalavimus, taikomus perskaičiavimo koeficientų savų įverčių naudojimui, kompetentingoms institucijoms leidus, perskaičiavimo koeficientų savus įverčius gali taikyti įvairioms produktų grupėms, kaip numatyta a–d punktuose.“.

59.

116 puslapis, 181 straipsnio 3 dalies b punktas

Yra:

„b)

sąlygas, pagal kurias kompetentinga institucija gali leisti įstaigai, įgyvendinant IRB metodą, pagal 3 dalį naudoti atitinkamus dvejų metų laikotarpio duomenis.“

turi būti:

„b)

sąlygas, pagal kurias, įstaigai įgyvendinant IRB metodą, kompetentinga institucija gali leisti jai pagal 2 dalį naudoti atitinkamus dvejų metų laikotarpio duomenis.“.

60.

125 puslapis, 197 straipsnio 5 dalies b punktas

Yra:

„b)

KIS investuoja tik į priemones, kurios gali būti pripažintos pagal 1 ir 2 dalis“

turi būti:

„b)

KIS investuoja tik į priemones, kurios gali būti pripažintos pagal 1 ir 4 dalis“.

61.

128 puslapis, 201 straipsnio 1 dalies g punktas

Yra:

„g)

kitas įmones, įskaitant įstaigos patronuojančiąją įmonę, patronuojamąją įmonę ir susijusias įmones, …“

turi būti:

„g)

kitas įmones, įskaitant įstaigos patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias ir susijusias įmones, …“.

62.

131 puslapis, 208 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Yra:

„Nekilnojamojo turto vertei stebėti ir turtui, kurį reikia perkainoti, nustatyti įstaigos gali taikyti statistinius metodus.“

turi būti:

„Nekilnojamojo turto vertei stebėti ir nekilnojamajam turtui, kurį reikia perkainoti, nustatyti įstaigos gali taikyti statistinius metodus.“.

63.

131 puslapis, 208 straipsnio 5 dalis

Yra:

„5.   Įstaigos taiko procedūras, pagal kurias prižiūri, kad turtas, įkeistas kaip kredito užtikrinimas, būtų tinkamai apdraustas nuo galimos žalos.“

turi būti:

„5.   Įstaigos taiko procedūras, pagal kurias prižiūri, kad nekilnojamasis turtas, įkeistas kaip kredito užtikrinimas, būtų tinkamai apdraustas nuo galimos žalos.“.

64.

138 puslapis, 221 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

Yra:

„Įstaigos, kurioms leista taikyti vidaus rizikos valdymo modelį pagal IV antraštinės dalies 5 skyrių, gali …“

turi būti:

„Įstaigos, kurioms leista taikyti vidaus rizikos vertinimo modelį pagal IV antraštinės dalies 5 skyrių, gali …“.

65.

146 puslapis, 229 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

Yra:

„Valstybėse narėse, kurios įstatymais ar kitais teisės aktais yra nustačiusios griežtus hipotekinės vertės vertinimo kriterijus, nepriklausomas vertintojas gali įvertinti turtą hipotekine arba mažesne verte.“

turi būti:

„Valstybėse narėse, kurios įstatymais ar kitais teisės aktais yra nustačiusios griežtus hipotekinės vertės vertinimo kriterijus, nepriklausomas vertintojas gali įvertinti nekilnojamąjį turtą hipotekine arba mažesne verte.“.

66.

146 puslapis, 229 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Yra:

„… kad atitiktų pagal 208 straipsnio 3 dalį reikalaujamos stebėsenos rezultatus ir būtų atsižvelgta į bet kokias pirmumo reikalavimo teises į turtą.“

turi būti:

„… kad atitiktų pagal 208 straipsnio 3 dalį reikalaujamos stebėsenos rezultatus ir būtų atsižvelgta į bet kokias pirmumo reikalavimo teises į nekilnojamąjį turtą.“.

67.

147 puslapis, 230 straipsnio 3 dalis

Yra:

„… yra visiškai užtikrinta gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu valstybės narės teritorijoje, kai tenkinamos visos 199 straipsnio 4 dalies sąlygos.“

turi būti:

„… yra visiškai užtikrinta gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu valstybės narės teritorijoje, kai tenkinamos visos 199 straipsnio 3 arba 4 dalies sąlygos.“.

68.

151 puslapis, 242 straipsnio 9 punktas

Yra:

„9)   turtu užtikrintų komercinių vekselių programa (ABCP programa)– pakeitimo …“

turi būti:

„9)   turtu užtikrintų komercinių vekselių programa arba ABCP programa– pakeitimo …“.

69.

153 puslapis, 244 straipsnio 2 dalies c punktas

Yra:

„c)

kai galimas pagal riziką įvertintų pozicijų sumų sumažinimas, kurį įstaiga iniciatorė pasiektų šiuo pakeitimu vertybiniais popieriais, nėra pagrindžiamas atitinkamu kredito rizikos perleidimu trečiosioms šalims, kompetentinga institucija konkrečiais atvejais gali nuspręsti, kad reikšminga kredito rizika negali būti laikoma perleista trečiosioms šalims.“

turi būti:

„Kai galimas pagal riziką įvertintų pozicijų sumų sumažinimas, kurį įstaiga iniciatorė pasiektų šiuo pakeitimu vertybiniais popieriais, nėra pagrindžiamas atitinkamu kredito rizikos perleidimu trečiosioms šalims, kompetentinga institucija konkrečiais atvejais gali nuspręsti, kad reikšminga kredito rizika negali būti laikoma perleista trečiosioms šalims.“.

70.

168 puslapis, 272 straipsnio 10 punktas

Yra:

„10)   faktinis terminas taikant vidaus modelio metodą (taikomas užskaitos grupei, kurios terminas ilgesnis nei vieneri metai)– santykis, …“

turi būti:

„10)   faktinis terminas (taikant vidaus modelio metodą užskaitos grupei, kurios terminas ilgesnis nei vieneri metai)– santykis, …“.

71.

173 puslapis, 279 straipsnis

Yra:

„Nustatydamos rizikos pozicijas įstaigos užtikrinimo priemonę vertina taip:

a)

iš sandorio šalies gauta užtikrinimo priemonė laikoma nustatymo dieną besibaigiančia pretenzija sandorio šaliai pagal išvestinės finansinės priemonės sutartį (ilgoji pozicija);

b)

sandorio šaliai pateikta užtikrinimo priemonė laikoma nustatymo dieną besibaigiančiu įsipareigojimu sandorio šaliai (trumpoji pozicija).“

turi būti:

„Nustatydamos rizikos pozicijas įstaigos užtikrinimo priemonę vertina taip:

a)

iš sandorio šalies gauta užtikrinimo priemonė laikoma nustatymo dieną besibaigiančia prievole sandorio šaliai pagal išvestinės finansinės priemonės sutartį (trumpoji pozicija);

b)

sandorio šaliai pateikta užtikrinimo priemonė laikoma nustatymo dieną besibaigiančia pretenzija sandorio šaliai (ilgoji pozicija).“.

72.

176 puslapis, 284 straipsnio 2 dalis

Yra:

„2.   Kad modelis apimtų garantinės įmokos nustatymo poveikį, užtikrinimo priemonės vertės modelis turi atitikti pagal šį skirsnį IMM modeliui taikomus …“

turi būti:

„2.   Kad modelis apimtų garantinės įmokos nustatymo poveikį, užtikrinimo priemonės vertės modelis turi atitikti pagal šį skirsnį IMM taikomus …“.

73.

177 puslapis, 284 straipsnio 8 dalis

Yra:

„8.   Įstaiga kiekvienai sandorio šaliai gali taikyti konservatyvesnį pagal modelį apskaičiuojamo pasiskirstymo įvertį nei α, padaugintą iš faktinės EPE, kaip apskaičiuota pagal 4 dalyje pateiktą formulę.“

turi būti:

„8.   Įstaiga kiekvienai sandorio šaliai gali taikyti konservatyvesnį pagal IMM apskaičiuojamo pasiskirstymo įvertį nei α, padaugintą iš faktinės EPE, kaip apskaičiuota pagal 4 dalyje pateiktą formulę.“.

74.

177 puslapis, 285 straipsnio 1 dalis

Yra:

„1.   Jeigu užskaitos grupei taikomas susitarimas dėl garantinės įmokos ir kasdienis vertinimas rinkos verte, įstaiga gali naudoti vieną iš šių EPE įverčių:

a)

faktinę EPE, neatsižvelgdama į užtikrinimo priemonę, gautą ar suteiktą naudojant garantinę įmoką, pridėjus bet kokią sandorio šaliai neatsižvelgiant į kasdienį vertinimo ir garantinės įmokos nustatymo procesą ar dabartinę poziciją suteiktą užtikrinimo priemonę;

b)

papildomą mokestį, kuris apima galimą pozicijos padidėjimą per visą garantinės įmokos rizikos laikotarpį, pridėjus didesnę iš šių verčių:

i)

dabartinę poziciją, įskaitant visas šiuo metu turimas arba suteiktas užtikrinimo priemones, išskyrus užtikrinimo priemones, kurių atžvilgiu reikalaujama vykdyti jų vertės išlaikymo prievolę arba dėl kurių ginčijamasi;

ii)

didžiausią grynąją poziciją, įskaitant užtikrinimo priemonę pagal susitarimą dėl garantinės įmokos, kuriai esant nebūtų pareikalauta vykdyti užtikrinimo priemonės vertės išlaikymo prievolės. Ši suma apima visas pagal susitarimą dėl garantinės įmokos numatytas taikytinas ribas, mažiausias pervedamas sumas, nepriklausomas sumas ir pradines garantines įmokas;

c)

jeigu, vertinant EE, modelis apima garantinės įmokos nustatymo poveikį, įstaiga gali, kompetentingai institucijai leidus, modelio EE vertę tiesiogiai panaudoti 284 straipsnio 5 dalyje nurodytoje formulėje. Kompetentingos institucijos tokį leidimą suteikia tik įsitikinusios, kad modelis tinkamai apima garantinės įmokos nustatymo poveikį, vertinant EE.

Taikant b punktą, įstaigos apskaičiuoja papildomą mokestį kaip sandorių rinkos vertės numatomą teigiamą pokytį garantinės įmokos rizikos laikotarpiu. Į užtikrinimo priemonės vertės pokyčius atsižvelgiama taikant priežiūrinius kintamumo koregavimus pagal 4 skyriaus 3 skirsnį arba savus kintamumo koregavimų įverčius pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą, tačiau garantinės įmokos rizikos laikotarpiu negalima įsipareigoti mokėti užtikrinimo priemonės įmokų. Garantinės įmokos rizikos laikotarpiui taikomi 2–5 dalyse nustatyti trumpiausi laikotarpiai.“

turi būti:

„1.   Jeigu užskaitos grupei taikomas susitarimas dėl garantinės įmokos ir kasdienis vertinimas rinkos verte, įstaiga apskaičiuoja faktinę EPE kaip nustatyta šioje dalyje. Jeigu, vertinant EE, modelis apima garantinės įmokos nustatymo poveikį, įstaiga gali, kompetentingai institucijai leidus, modelio EE vertę tiesiogiai panaudoti 284 straipsnio 5 dalyje nurodytoje formulėje. Kompetentingos institucijos tokį leidimą suteikia tik įsitikinusios, kad modelis tinkamai apima garantinės įmokos nustatymo poveikį, vertinant EE. Tokio leidimo neturinti įstaiga naudoja vieną iš šių faktinės EPE įverčių:

a)

faktinę EPE, apskaičiuotą neatsižvelgiant į užtikrinimo priemonę, gautą ar suteiktą naudojant garantinę įmoką, pridėjus bet kokią sandorio šaliai neatsižvelgiant į kasdienį vertinimo ir garantinės įmokos nustatymo procesą ar dabartinę poziciją suteiktą užtikrinimo priemonę;

b)

faktinę EPE, apskaičiuotą kaip galimą pozicijos padidėjimą per visą garantinės įmokos rizikos laikotarpį, pridėjus didesnę iš šių verčių:

i)

dabartinę poziciją, įskaitant visas šiuo metu turimas arba suteiktas užtikrinimo priemones, išskyrus užtikrinimo priemones, kurių atžvilgiu reikalaujama vykdyti jų vertės išlaikymo prievolę arba dėl kurių ginčijamasi;

ii)

didžiausią grynąją poziciją, įskaitant užtikrinimo priemonę pagal susitarimą dėl garantinės įmokos, kuriai esant nebūtų pareikalauta vykdyti užtikrinimo priemonės vertės išlaikymo prievolės. Ši suma apima visas pagal susitarimą dėl garantinės įmokos numatytas taikytinas ribas, mažiausias pervedamas sumas, nepriklausomas sumas ir pradines garantines įmokas.

Taikant b punktą, įstaigos apskaičiuoja papildomą mokestį kaip sandorių rinkos vertės numatomą teigiamą pokytį garantinės įmokos rizikos laikotarpiu. Į užtikrinimo priemonės vertės pokyčius atsižvelgiama taikant priežiūrinius kintamumo koregavimus pagal 4 skyriaus 4 skirsnį arba savus kintamumo koregavimų įverčius pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą, tačiau garantinės įmokos rizikos laikotarpiu negalima įsipareigoti mokėti užtikrinimo priemonės įmokų. Garantinės įmokos rizikos laikotarpiui taikomi 2–5 dalyse nustatyti trumpiausi laikotarpiai.“.

75.

190 puslapis, 303 straipsnio 2–5 dalys

303 straipsnio 2–5 dalys išbraukiamos.

76.

193 puslapis, 309 straipsnio 1 dalis

Yra:

„1.   Įstaiga taiko toliau nurodytą formulę, siekdama apskaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimą (Ki) pozicijoms, atsiradusioms dėl jos iš anksto finansuojamų įmokų į reikalavimų neatitinkančios pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą (DFi) ir dėl nefinansuojamų įmokų (UCi) tokiai pagrindinei sandorio šaliai:

Formula

kai c2 ir μ yra apibrėžti 308 straipsnio 3 dalyje.“

turi būti:

„1.   Įstaiga taiko toliau nurodytą formulę, siekdama apskaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimą (Ki) pozicijoms, atsiradusioms dėl jos iš anksto finansuojamų įmokų į reikalavimų neatitinkančios pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą (DFi) ir dėl nefinansuojamų įmokų (UCi) tokiai pagrindinei sandorio šaliai:

Formula

kai c2 ir μ yra apibrėžti 308 straipsnio 3 dalyje.“.

77.

208 puslapis, 344 straipsnio 2 dalis

Yra:

„2.   3 ir 4 dalyse aprašytą metodą įstaigos gali taikyti iki 1 dalyje nurodytų techninių standartų įsigaliojimo, jeigu …“

turi būti:

„2.   4 dalies antrame sakinyje aprašytą metodą įstaigos gali taikyti iki 1 dalyje nurodytų techninių standartų įsigaliojimo, jeigu …“.

78.

224 puslapis, 382 straipsnio 4 dalis

Yra:

„4.   Apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti, neatsižvelgiama į šiuos sandorius:

a)

sandorius su ne finansų sandorio šalimis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 9 punkte, arba su trečiojoje valstybėje įsteigtomis ne finansų sandorio šalimis, kai tokie sandoriai neviršija tarpuskaitos ribos, kaip nustatyta to reglamento 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse;nuosavų lėšų reikalavimą

b)

grupės vidaus sandorius, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai valstybės narės priima nacionalinius įstatymus, pagal kuriuos reikalaujama struktūrinio atskyrimo bankų grupėje – tokiu atveju kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimą būtų atsižvelgta į grupės vidaus sandorius tarp struktūriškai atskirtų įstaigų;

c)

sandorius su sandorio šalimis, nurodytomis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 10 punkte, kurioms taikomos to reglamento 89 straipsnio 1 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos iki jų taikymo pabaigos;

d)

sandorius su sandorio šalimis, nurodytomis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose bei 5 dalies a, b ir c punktuose, ir sandorius su sandorio šalimis, kurioms šio reglamento 115 straipsnyje nustatytas tų sandorio šalių pozicijų 0 % rizikos koeficientas.

Kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti reikalavimo netaikymas tiems šios dalies c punkte nurodytiems sandoriams, kurie sudaromi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, galioja viso dėl to sandorio sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu.“

turi būti:

„4.   Apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti, neatsižvelgiama į šiuos sandorius:

a)

sandorius su ne finansų sandorio šalimis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 9 punkte, arba su trečiojoje valstybėje įsteigtomis ne finansų sandorio šalimis, kai tokie sandoriai neviršija tarpuskaitos ribos, kaip nustatyta to reglamento 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse;

b)

grupės vidaus sandorius, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai valstybės narės priima nacionalinius įstatymus, pagal kuriuos reikalaujama struktūrinio atskyrimo bankų grupėje – tokiu atveju kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimą būtų atsižvelgta į grupės vidaus sandorius tarp struktūriškai atskirtų įstaigų;

c)

sandorius su sandorio šalimis, nurodytomis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 10 punkte, kurioms taikomos to reglamento 89 straipsnio 1 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos iki jų taikymo pabaigos;

d)

sandorius su sandorio šalimis, nurodytomis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir sandorius su sandorio šalimis, kurioms šio reglamento 114 straipsnio 4 dalyje ir 115 straipsnio 2 dalyje nustatytas tų sandorio šalių pozicijų 0 % rizikos koeficientas.

Kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti reikalavimo netaikymas tiems šios dalies c punkte nurodytiems sandoriams, kurie sudaromi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, galioja viso dėl to sandorio sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Kiek tai susiję su a punktu, kai įstaigai nebetaikoma išimtis dėl viršutinės ribos viršijimo arba dėl tos ribos pasikeitimo, neapmokėtoms prievolėms pagal sutartis toliau taikoma išimtis iki jų apmokėjimo termino.“.

79.

224 puslapis, 382 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Yra:

„5.   EBI iki 2015 m. sausio 1 d., o vėliau – kas dvejus metus, atlieka peržiūrą atsižvelgdama į tarptautinius reguliavimo pokyčius, įskaitant kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti taikymo trečiojoje valstybėje įsisteigusioms ne finansų sandorio šalims kalibravimo ir viršutinių ribų galimus metodus.“

turi būti:

„5.   EBI iki 2015 m. sausio 1 d., o vėliau – kas dvejus metus, atlieka peržiūrą atsižvelgdama į tarptautinius reguliavimo pokyčius, įskaitant kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti reikalavimų taikymo trečiojoje valstybėje įsisteigusioms ne finansų sandorio šalims kalibravimo ir viršutinių ribų galimus metodus.“.

80.

228 puslapis, 386 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Yra:

„b)

į indeksą įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai su sąlyga, kad atskiros sandorio šalies kainos skirtumo ir į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių apsidraudimų kainos skirtumų bazę parodo rizikos vertė kompetentingai institucijai priimtinu būdu.“

turi būti:

„b)

į indeksą įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai su sąlyga, kad atskiros sandorio šalies kainos skirtumo ir į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių apsidraudimų kainos skirtumų bazę parodo rizikos vertė ir rizikos vertė nepalankiausiomis sąlygomis kompetentingai institucijai priimtinu būdu.“.

81.

228 puslapis, 386 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Yra:

„b punkto reikalavimas, kad atskiros sandorio šalies kainos skirtumo ir į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių apsidraudimų kainos skirtumų bazę parodytų rizikos vertė, taip pat …“

turi būti:

„b punkto reikalavimas, kad atskiros sandorio šalies kainos skirtumo ir į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių apsidraudimų kainos skirtumų bazę parodytų rizikos vertė ir rizikos vertė nepalankiausiomis sąlygomis, taip pat …“.

82.

228 puslapis, 386 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Yra:

„… įstaiga į rizikos vertę įtraukia tik 50 % į indeksą įtrauktų apsidraudimų tariamosios sumos.“

turi būti:

„… įstaiga į rizikos vertę ir į rizikos vertę nepalankiausiomis sąlygomis įtraukia tik 50 % į indeksą įtrauktų apsidraudimų tariamosios sumos.“.

83.

230 puslapis, 394 straipsnio 2 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„… taip pat 10 didžiausių konsoliduotų nereguliuojamų finansų subjektų pozicijų, įskaitant …“

turi būti:

„… taip pat 10 didžiausių konsoliduotų nereguliuojamų finansų sektoriaus subjektų pozicijų, įskaitant …“.

84.

236 puslapis, 402 straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„1.   Apskaičiuodama pozicijų vertes 395 straipsnio tikslais, įstaiga gali sumažinti pozicijos arba bet kurios pozicijos dalies, kuri visiškai užtikrinta nekilnojamuoju turtu pagal 125 straipsnio 1 dalį, vertę atimdama atitinkamo įkeisto turto rinkos vertės arba hipotekinės vertės sumą, …“

turi būti:

„1.   Apskaičiuodama pozicijų vertes 395 straipsnio tikslais, įstaiga gali sumažinti pozicijos arba bet kurios pozicijos dalies, kuri visiškai užtikrinta nekilnojamuoju turtu pagal 125 straipsnio 1 dalį, vertę atimdama atitinkamo įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertės arba hipotekinės vertės sumą, …“.

85.

236 puslapis, 402 straipsnio 2 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„2.   Apskaičiuodama pozicijų vertes 395 straipsnio tikslais, įstaiga gali sumažinti pozicijos arba bet kurios pozicijos dalies, kuri visiškai užtikrinta nekilnojamuoju turtu pagal 126 straipsnio 1 dalį, vertę atimdama atitinkamo įkeisto turto rinkos vertės arba hipotekinės vertės sumą, …“

turi būti:

„2.   Apskaičiuodama pozicijų vertes 395 straipsnio tikslais, įstaiga gali sumažinti pozicijos arba bet kurios pozicijos dalies, kuri visiškai užtikrinta nekilnojamuoju turtu pagal 126 straipsnio 1 dalį, vertę atimdama atitinkamo įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertės arba hipotekinės vertės sumą, …“.

86.

236 puslapis, 402 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Yra:

„ii)

biurais arba kitomis komercinėmis patalpomis ir pozicijomis, susidariusiomis dėl komercinės paskirties turto išperkamosios nuomos sandorių;“

turi būti:

„ii)

biurais arba kitomis komercinėmis patalpomis ir pozicijomis, susidariusiomis dėl nekilnojamojo turto išperkamosios nuomos sandorių;“.

87.

237 puslapis, 402 straipsnio 2 dalies d punktas

Yra:

„d)

komercinės paskirties turtas yra iki galo pastatytas.“

turi būti:

„d)

komercinės paskirties nekilnojamasis turtas yra iki galo pastatytas.“.

88.

242 puslapis, 415 straipsnio 5 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„5.   Kompetentingos institucijos, kurios vykdo konsoliduotą priežiūrą pagal Direktyvos 2013/36/ES 112 straipsnį, …“

turi būti:

„5.   Kompetentingos institucijos, kurios vykdo konsoliduotą priežiūrą pagal Direktyvos 2013/36/ES 111 straipsnį, …“.

89.

243 puslapis, 416 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Yra:

„Pirmos pastraipos c, d ir e punktuose nurodytos sąlygos netaikomos 1 dalies e punkte nurodytam turtui.“

turi būti:

„Pirmos pastraipos c, d ir e punktuose nurodytos sąlygos netaikomos 1 dalies a, e ir f punktuose nurodytam turtui.“.

90.

244 puslapis, 417 straipsnio d punktas

Yra:

„d)

likvidžiojo turto, išskyrus 416 straipsnio 1 dalies a, c ir e punktuose nurodytą …“

turi būti:

„d)

likvidžiojo turto, išskyrus 416 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f punktuose nurodytą …“.

91.

247 puslapis, 422 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Yra:

„4.   Kliringo, saugojimo arba pinigų valdymo ar kitos prilygstančios paslaugos, nurodytos 3 dalies a ir d punktuose, apima tik paslaugas, suteikiamas esant įtvirtintiems santykiams, dėl kurių indėlininkas tampa labai priklausomas. Šios paslaugos neturi apsiriboti vien tik korespondentinės bankininkystės arba pagrindinio finansų maklerio paslaugomis, o įstaiga turi turėti įrodymų, kad klientas negali atsiimti teisiškai privalomų mokėti sumų per 30 dienų, nekeldamas pavojaus įstaigos operacinei veiklai.“

turi būti:

„4.   Kliringo, saugojimo arba pinigų valdymo ar kitos prilygstančios paslaugos, nurodytos 3 dalies a ir d punktuose, apima tik paslaugas, suteikiamas esant įtvirtintiems santykiams, dėl kurių indėlininkas tampa labai priklausomas. Šios paslaugos neturi apsiriboti vien tik korespondentinės bankininkystės arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugomis, o įstaiga turi turėti įrodymų, kad klientas negali atsiimti teisiškai privalomų mokėti sumų per 30 dienų, nekeldamas pavojaus įstaigos operacinei veiklai.“.

92.

250 puslapis, 424 straipsnio 6 dalies antras sakinys

Yra:

„Nukrypstant nuo 425 straipsnio 2 dalies d punkto, …“

turi būti:

„Nukrypstant nuo 425 straipsnio 2 dalies g punkto, …“.

93.

251 puslapis, 427 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Yra:

„iii)

kitas privilegijuotas akcijas ir kapitalo priemones, viršijančias 2 lygio leistiną sumą, kurių pradinis terminas yra vieneri metai arba ilgesnis;“

turi būti:

„iii)

kitas privilegijuotas akcijas ir kapitalo priemones, viršijančias 2 lygio leistiną sumą, kurių efektyvusis terminas yra vieneri metai arba ilgesnis;“.

94.

251 puslapis, 427 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Yra:

„… arba lygiavertė trečiosios valstybės indėlių draudimo sistema, laikantis 421 straipsnio 2 dalies;“

turi būti:

„… arba lygiavertė trečiosios valstybės indėlių draudimo sistema, laikantis 421 straipsnio 1 dalies;“.

95.

259 puslapis, 447 straipsnio e punktas

Yra:

„e)

bendrą nerealizuotąjį pelną arba nuostolį, bendrąjį neatskleistą perkainojimo pelną arba nuostolį ir bet kurią iš šių sumų, įtrauktą į pradines arba papildomas nuosavas lėšas.“

turi būti:

„e)

bendrą nerealizuotąjį pelną arba nuostolį, bendrąjį neatskleistą perkainojimo pelną arba nuostolį ir bet kurią iš šių sumų, įtrauktą į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą.“.

96.

266 puslapis, 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktis

Yra:

„vi)

gyvenamosios ir komercinės paskirties turto sektoriaus kainų burbulams skirtais rizikos koeficientais; arba“

turi būti:

„vi)

gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriaus kainų burbulams skirtais rizikos koeficientais; arba“.

97.

269–270 puslapiai, 468 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

Yra:

„2.   1 dalies tikslais laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. taikytina procentinė dalis turi būti lygi 100 %, o vėliau taikoma procentinė dalis patenka į šiuos intervalus:

a)

nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. – 60–100 %;

b)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 40–100 %;

c)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 20–100 %.

Nuo 2015 m. sausio 1 d., jeigu pagal 467 straipsnį kompetentinga institucija reikalauja, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų 100 % nerealizuotų nuostolių, įvertintų tikrąja verte, ta kompetentinga institucijakompetentinga institucija gali taip pat leisti, kad įstaigos, atlikdamos tokį apskaičiavimą, įtrauktų 100 % nerealizuoto pelno, įvertinto tikrąja verte.

Nuo 2015 m. sausio 1 d., jeigu pagal 467 straipsnį kompetentinga institucija reikalauja, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų nerealizuotų nuostolių, įvertintų tikrąja verte, procentinę dalį, ta kompetentinga institucijakompetentingos institucijos negali nustatyti pagal šio straipsnio 2 dalį taikytinos nerealizuoto pelno procentinės dalies, kuri viršytų taikytiną nerealizuotų nuostolių procentinę dalį, nustatytą pagal 467 straipsnį.

3.   Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną nerealizuoto pelno procentinę dalį 2 dalies a–c punktuose nurodytuose intervaluose, kuris neišbraukiamas iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo.

4.   Nukrypdamos nuo 33 straipsnio 1 dalies c punkto, laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos į nuosavas lėšas įtraukia su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais, kylančiais dėl jų pačių kredito rizikos, susijusio tikrąja verte vertinamo pelno ir nuostolio taikytinas procentines dalis, kaip nustatyta 478 straipsnyje.“

turi būti:

„2.   1 dalies tikslais laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. taikytina procentinė dalis turi būti lygi 100 %, o vėliau taikoma procentinė dalis patenka į šiuos intervalus:

a)

nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. – 60–100 %;

b)

nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. – 40–100 %;

c)

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 20–100 %.

Nuo 2015 m. sausio 1 d., jeigu pagal 467 straipsnį kompetentinga institucija reikalauja, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų 100 % nerealizuotų nuostolių, įvertintų tikrąja verte, ta kompetentinga institucija gali taip pat leisti, kad įstaigos, atlikdamos tokį apskaičiavimą, įtrauktų 100 % nerealizuoto pelno, įvertinto tikrąja verte.

Nuo 2015 m. sausio 1 d., jeigu pagal 467 straipsnį kompetentinga institucija reikalauja, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų nerealizuotų nuostolių, įvertintų tikrąja verte, procentinę dalį, ta kompetentinga institucija nenustato pagal šio straipsnio 2 dalį taikytinos nerealizuoto pelno procentinės dalies, kuri lygi nerealizuoto pelno procentinei daliai, įtrauktai į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo apskaičiavimą, viršijantį taikytiną nerealizuotų nuostolių procentinę dalį, nustatytą pagal 467 straipsnį.

3.   Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną nerealizuoto pelno procentinę dalį 2 dalies a–c punktuose nurodytuose intervaluose, kuris išbraukiamas iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo.

4.   Nukrypdamos nuo 33 straipsnio 1 dalies c punkto, laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos į nuosavas lėšas neįtraukia su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais susijusio tikrąja verte vertinamo pelno ir nuostolio, atsirandančio dėl pačios įstaigos kreditingumo būklės pokyčių, taikytinas procentines dalis, kaip nustatyta 478 straipsnyje. Tikrąja verte vertinamam nuostoliui, atsirandančiam dėl pačios įstaigos kreditingumo būklės pokyčių, taikytina procentinė dalis negali būti didesnė už procentinę dalį, taikomą tikrąja verte vertinamam pelnui, atsirandančiam dėl pačios įstaigos kreditingumo būklės pokyčių.“.

98.

275 puslapis, 481 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

Yra:

„2.   Nukrypdamos nuo 36 straipsnio 1 dalies i punkto ir 49 straipsnio 1 ir 3 dalių, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. tais atvejais, kai nesilaikoma 49 straipsnio 1 dalies b ir e punktuose nurodytų reikalavimų, kompetentingos institucijos gali …“

turi būti:

„2.   Nukrypdamos nuo 36 straipsnio 1 dalies i punkto ir 49 straipsnio 1 dalies, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. tais atvejais, kai nesilaikoma 49 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų reikalavimų, kompetentingos institucijos gali …“.

99.

276 puslapis, 483 straipsnio 1 dalies c ir d punktai

Yra:

„c)

pagal SESV 107 straipsnį Komisija priemones vertino kaip atitinkančias vidaus rinką;

d)

tais atvejais, kai priemonės yra pasirašytos ir valstybės narės, ir privačių investuotojų, esant valstybės narės pasirašytų priemonių daliniam išpirkimui, atitinkama dalis privačiai pasirašytų priemonių lieka galioti pagal 484 straipsnį. Kai visos valstybės narės pasirašytos priemonės yra išpirktos, likusios privačių investuotojų pasirašytos priemonės lieka galioti pagal 484 straipsnį.“

turi būti:

„c)

pagal SESV 107 straipsnį Komisija priemones vertino kaip atitinkančias vidaus rinką.

Tais atvejais, kai priemonės yra pasirašytos ir valstybės narės, ir privačių investuotojų, ir esant valstybės narės pasirašytų priemonių daliniam išpirkimui, atitinkama dalis privačiai pasirašytų priemonių lieka galioti pagal 484 straipsnį. Kai visos valstybės narės pasirašytos priemonės yra išpirktos, likusios privačių investuotojų pasirašytos priemonės lieka galioti pagal 484 straipsnį.“.

100.

277 puslapis, 484 straipsnio 1 dalis

Yra:

„1.   Šis straipsnis taikomas tik toms priemonėms ir straipsniams, kurie buvo išleisti kaip nuosavos lėšos arba kurie atitiko nuosavoms lėšoms keliamus reikalavimus iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir kurie nėra nurodyti 483 straipsnio 1 dalyje.“

turi būti:

„1.   Šis straipsnis taikomas tik toms priemonėms ir straipsniams, kurie buvo išleisti iki 2011 m. gruodžio 31 d. arba tą dieną, kurie atitiko nuosavoms lėšoms keliamus reikalavimus 2011 m. gruodžio 31 d. ir kurie nėra nurodyti 483 straipsnio 1 dalyje.“.

101.

278 puslapis, 486 straipsnio 4 dalies c punktas

Yra:

„c)

subordinuotosios paskolos kapitalo, kuris buvo leidžiamas gruodžio 31 d., nominaliosios sumos ir sumos, kuri yra privaloma pagal Direktyvos 2006/48/EB 64 straipsnio 3 dalies c punkto perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, skirtumo;“

turi būti:

„c)

subordinuotosios paskolos kapitalo, kuris buvo leidžiamas 2012 m. gruodžio 31 d., nominaliosios sumos ir sumos, kuri yra privaloma pagal Direktyvos 2006/48/EB 64 straipsnio 3 dalies c punkto perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, skirtumo;“.

102.

279 puslapis, 489 straipsnio 1 dalis

Yra:

„… taikomi šio straipsnio 2–7 dalyse nustatyti reikalavimai.“

turi būti:

„… taikomas šis straipsnis.“.

103.

280 puslapis, 490 straipsnio 1 dalis

Yra:

„… taikomi šio straipsnio 2–7 dalyse nustatyti reikalavimai.“

turi būti:

„… taikomas šis straipsnis.“.

104.

280 puslapis, 490 straipsnio 4 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„4.   Straipsniai nepriskiriami prie 2 lygio straipsnių nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu įvykdomos šios sąlygos:“

turi būti:

„4.   Straipsniai nepriskiriami prie 2 lygio straipsnių nuo 2014 m. sausio 1 d., jeigu įvykdomos šios sąlygos:“.

105.

282 puslapis, 494 straipsnio įvadinė formuluotė

Yra:

„Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies 71 punkto b papunkčio, reikalavimus atitinkantis kapitalas gali apimti 2 lygio kapitalą iki šių ribų:“

turi būti:

„Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies 71 punkto a papunkčio ii dalies ir b papunkčio ii dalies, reikalavimus atitinkantis kapitalas gali apimti 2 lygio kapitalą iki šių ribų:“.

106.

282 puslapis, 495 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Yra:

„1.   Nukrypdamos nuo trečios dalies 3 skyriaus, iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos valdžios institucijos gali …“

turi būti:

„1.   Nukrypdamos nuo trečios dalies 3 skyriaus, iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali…“.

107.

283 puslapis, 495 straipsnio 2 dalis

Yra:

„2.   114 straipsnio 4 dalies tikslais skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas iki 2015 m. gruodžio 31 d. tas pats rizikos koeficientas …“

turi būti:

„2.   114 straipsnio 4 dalies tikslais skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas iki 2017 m. gruodžio 31 d. tas pats rizikos koeficientas …“.

108.

283 puslapis, 496 straipsnio 1 dalies įvadinė formuluotė

Yra:

„… kurie yra lygiaverčiai 129 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nurodytiems …“

turi būti:

„… kurie yra lygiaverčiai 129 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytiems …“.

109.

283 puslapis, 496 straipsnio 2 ir 3 dalys

Yra:

„2.   129 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais iki 2014 m. gruodžio 31 d. įstaigų didesnio prioriteto neužtikrintos pozicijos, kurioms iki šio reglamento įsigaliojimo pagal nacionalinę teisę buvo taikomas 20 % rizikos koeficientas, laikomos atitinkančiomis 1 kredito kokybės žingsnio kriterijus.

3.   129 straipsnio 5 dalies tikslais iki 2014 m. gruodžio 31 d. įstaigų didesnio prioriteto neužtikrintos pozicijos, kurioms iki šio reglamento įsigaliojimo pagal nacionalinę teisę buvo taikomas 20 % rizikos koeficientas, laikomos atitinkančiomis 20 % rizikos koeficiento taikymo kriterijus.“

turi būti:

„2.   129 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais iki 2014 m. gruodžio 31 d. įstaigų didesnio prioriteto neužtikrintos pozicijos, kurioms iki 2013 m. birželio 28 d. pagal nacionalinę teisę buvo taikomas 20 % rizikos koeficientas, laikomos atitinkančiomis 1 kredito kokybės žingsnio kriterijus.

3.   129 straipsnio 5 dalies tikslais iki 2014 m. gruodžio 31 d. įstaigų didesnio prioriteto neužtikrintos pozicijos, kurioms iki 2013 m. birželio 28 d. pagal nacionalinę teisę buvo taikomas 20 % rizikos koeficientas, laikomos atitinkančiomis 20 % rizikos koeficiento taikymo kriterijus.“.

110.

283 puslapis, 497 straipsnio 1 ir 2 dalys

Yra:

„1.   Ne ilgiau nei 15 mėnesių nuo paskutinio iš Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pabaigoje nurodytų vienuolikos techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo arba kol pagal to reglamento 14 straipsnį bus priimtas sprendimas dėl leidimų pagrindinei sandorio šaliai, atsižvelgiant į tai, kuri iš tų datų ankstesnė, įstaiga gali laikyti, kad ta pagrindinė sandorio šalis yra reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis, jei įvykdyta tos pastraipos pirmoje dalyje išdėstyta sąlyga.

2.   Ne ilgiau nei 15 mėnesių nuo paskutinio iš Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pabaigoje nurodytų dešimties techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo arba kol pagal to reglamento 25 straipsnį bus priimtas sprendimas dėl trečiojoje valstybėje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo, atsižvelgiant į tai, kuri iš tų datų ankstesnė, įstaiga gali laikyti, kad ta pagrindinė sandorio šalis yra reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis.“

turi būti:

„1.   Ne ilgiau nei 15 mėnesių nuo paskutinio iš Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ir 49 straipsniuose nurodytų techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo arba kol pagal to reglamento 14 straipsnį bus priimtas sprendimas dėl leidimų pagrindinei sandorio šaliai, atsižvelgiant į tai, kuri iš tų datų ankstesnė, įstaiga gali laikyti, kad ta pagrindinė sandorio šalis yra reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis, su sąlyga, kad pagrindinė sandorio šalis yra gavusi leidimą savo įsisteigimo vietos valstybėje narėje teikti kliringo paslaugas pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę iki visų techninių reguliavimo standartų, nurodytų to reglamento 5, 8–11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 ir 81 straipsniuose, priėmimo.

2.   Ne ilgiau nei 15 mėnesių nuo paskutinio iš Reglamento (ES) Nr. 648/2012 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ir 49 straipsniuose nurodytų techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo arba kol pagal to reglamento 25 straipsnį bus priimtas sprendimas dėl trečiojoje valstybėje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo, atsižvelgiant į tai, kuri iš tų datų ankstesnė, įstaiga gali laikyti, kad ta pagrindinė sandorio šalis yra reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis.“.

111.

284 puslapis, 500 straipsnio 2 dalis

Yra:

„2.   Pritarus kompetentingoms valdžios institucijoms, …“

turi būti:

„2.   Pritarus kompetentingoms institucijoms, …“.

112.

288 puslapis, 509 straipsnio 2 dalies l punktas

Yra:

„l)

netenkamų pinigų srauto koeficiento, taikytino korespondentinės bankininkystės ir pagrindinio finansų maklerio paslaugoms, kaip nurodyta 422 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje, suderinimą“

turi būti:

„l)

netenkamų pinigų srauto koeficiento, taikytino korespondentinės bankininkystės ir pagrindinio finansų tarpininko paslaugoms, kaip nurodyta 422 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje, suderinimą.“

113.

291 puslapis, 520 straipsnio 1 punktas, įterpiamo 50a straipsnio 1 dalis

Yra:

„… 308 straipsnio tikslais, tais atvejais, kai pagrindinė sandorio šalis gauna to reglamento 301 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą pranešimą, ji …“

turi būti:

„… 308 straipsnio tikslais pagrindinė sandorio šalis …“.

114.

292 puslapis, 520 straipsnio 1 punktas, įterpiamo 50a straipsnio 2 dalis

Yra:

„… kapitalo koeficientas = 8 %.“

turi būti

„… kapitalo koeficientas = 8 %.

Visos vertės pirmoje pastraipoje pateiktoje formulėje turi atitikti vertinimą, atliktą dienos pabaigai iki tos įkaito vertės ribos, kol galutinė tos dienos įkaito vertės riba bus pakeista.“.

115.

292 puslapis, 520 straipsnio 1 punktas, įterpiamo 50b straipsnio a punkto i papunktis

Yra:

„i)

pozicijų, susidarančių dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 301 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose išvardytų sutarčių ir sandorių;“

turi būti:

„i)

pozicijas, susidarančias dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 301 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose išvardytų sutarčių ir sandorių, ji apskaičiuoja taikydama to reglamento 274 straipsnyje numatytą rinkos vertės metodą;“.

116.

292 puslapis, 520 straipsnio 1 punktas, įterpiamo 50b straipsnio d punktas

Įterpiamo 50b straipsnio d punktas išbraukiamas.

117.

292 puslapis, 520 straipsnio 1 punktas, įterpiamo 50b straipsnio g punktas

Įterpiamo 50b straipsnio g punktas išbraukiamas.

118.

293 puslapis, 520 straipsnio 1 punktas, įterpiamo 50b straipsnio i punkto ii papunktis

Yra:

„… kaip nurodyta g punkte, tris mėnesius gali taikyti NGR, kurio vertė yra lygi 0,3“

turi būti:

„… kaip nurodyta šio straipsnio h punkte, tris mėnesius gali taikyti NGR, kurio vertė yra lygi 0,3“.

119.

293 puslapis, 520 straipsnio 1 punktas, įterpiamo 50c straipsnio 1 dalies f punktas

Įterpiamo 50c straipsnio 1 dalies f punktas išbraukiamas.

120.

294 puslapis, 520 straipsnio 3 punktas, keičiamo 89 straipsnio 5a dalis

Yra:

„5a.   Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo paskutinio iš 3 dalies pirmos pastraipos gale nurodytų vienuolikos techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo dienos arba kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo suteikimo pagrindinei sandorio šaliai pagal 14 straipsnį, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyks anksčiau, ta pagrindinė sandorio šalis taiko šios dalies trečioje pastraipoje nustatytą tvarką.

Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo paskutinio iš 3 dalies antros pastraipos gale nurodytų vienuolikos techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo dienos arba kol bus priimtas sprendimas dėl pagrindinės sandorio šalies pripažinimo pagal 25 straipsnį, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyks anksčiau, ta pagrindinė sandorio šalis taiko šios dalies trečioje pastraipoje nustatytą tvarką.

Jei pagrindinė sandorio šalis neturi įsipareigojimų neįvykdymo fondo ir nėra sudariusi įpareigojančio susitarimo su savo kliringo nariais, pagal kurį visą arba dalį pradinės garantinės įmokos, gautos iš savo kliringo narių, ji gali naudoti tarsi tai būtų iš anksto finansuojamos įmokos, informacijoje, kurią ji teikia pagal 50c straipsnio 1 dalį, nurodoma bendra pradinės garantinės įmokos, kurią ji gavo iš savo kliringo narių, suma.

Šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodyti terminai gali būti pratęsiami papildomais šešiais mėnesiais, jei Komisija priima Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 3 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą.“.

turi būti:

„5a.   Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo paskutinio iš 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ir 49 straipsniuose nurodytų techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo dienos arba kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo suteikimo pagrindinei sandorio šaliai pagal 14 straipsnį, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyks anksčiau, ta pagrindinė sandorio šalis taiko šios dalies trečioje pastraipoje nustatytą tvarką.

Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo paskutinio iš 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 ir 49 straipsniuose nurodytų techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo dienos arba kol bus priimtas sprendimas dėl pagrindinės sandorio šalies pripažinimo pagal 25 straipsnį, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyks anksčiau, ta pagrindinė sandorio šalis taiko šios dalies trečioje pastraipoje nustatytą tvarką.

Kol sueis šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose apibrėžti terminai ir atsižvelgiant į šios dalies ketvirtą pastraipą, jei pagrindinė sandorio šalis neturi įsipareigojimų neįvykdymo fondo ir nėra sudariusi įpareigojančio susitarimo su savo kliringo nariais, pagal kurį visą arba dalį pradinės garantinės įmokos, gautos iš savo kliringo narių, ji gali naudoti tarsi tai būtų iš anksto finansuojamos įmokos, informacijoje, kurią ji turi teikti pagal 50c straipsnio 1 dalį, nurodoma bendra pradinės garantinės įmokos, kurią ji gavo iš savo kliringo narių, suma.

Šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodyti terminai gali būti pratęsiami šešiais mėnesiais Komisijos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 3 dalį priimtu įgyvendinimo aktu.“.