3.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 389/2013

2013 m. gegužės 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 19 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (2), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antrą sakinį,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (3), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

registrų sistema užtikrinama tiksli pagal Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), nustatytą Direktyva 2003/87/EB, Kioto protokolu ir Sprendimu Nr. 406/2009/EB, sudaromų sandorių apskaita. Registrai yra standartizuotos ir apsaugotos elektroninės duomenų bazės, kuriose laikomi bendri duomenų elementai, leidžiantys registruoti išduotus, turimus, perleistus ir panaikintus atitinkamus vienetus, suteikti prieigą visuomenei ir, tam tikrais atvejais, slaptumą ir užtikrinti, jog nebūtų atliekami jokie su įpareigojimais, nustatytais pagal Direktyvą 2003/87/EB, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos protokolą (Kioto protokolą) ir Sprendimą Nr. 406/2009/EB, nesuderinami pervedimai;

(2)

Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnio 1 dalimi reikalaujama, kad visi apyvartiniai taršos leidimai (ATL), išduoti nuo 2012 m. sausio 1 d., būtų laikomi Sąjungos registre esančiose valstybių narių valdomose sąskaitose. Toks Sąjungos registras numatytas 2010 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 920/2010 dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB (4);

(3)

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (5), padaryta esminių Direktyvos 2003/87/EB pakeitimų, dėl kurių turėtų būti smarkiai pakoreguota registrų sistema. Tie pakeitimai bus pradėti taikyti 2013 m. prasidėsiančiu prekybos laikotarpiu. Šiuo metu nėra jokio tarptautinio susitarimo, kuris pakeistų galiojantį Kioto protokolą ir būtų taikomas valstybėms narėms po 2012 m. Kaip ir paprastieji apyvartiniai taršos leidimai, aviacijos ATL buvo parduodami aukcione nuo 2012 m. remiantis 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB terminų, administravimo ir kitų aspektų (6). Todėl pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnį 2011 m. lapkričio 18 d. buvo priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1193/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB nustatomas Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos prekybos laikotarpio, prasidedančio 2013 m. sausio 1 d., ir tolesnių prekybos laikotarpių Sąjungos registras ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2216/2004 ir (ES) Nr. 920/2010 (7), ir kuris taikomas Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos prekybos laikotarpiui, prasidedančiam 2013 m. sausio 1 d., ir tolesniems laikotarpiams. Jis taip pat taikomas aviacijos ATL, kurie buvo parduodami aukcionuose 2012 m.;

(4)

siekiant užtikrinti, kad Kioto vienetai ir ATL galėtų būti laikomi tose pačiose Sąjungos registro sąskaitose, Sąjungos registras turi atitikti funkcines ir technines specifikacijas, taikomas pagal Kioto protokolą sukurtų registrų sistemų keitimosi duomenimis standartams ir priimtas JTBKKK šalių konferencijos, laikomos Kioto protokolo šalių susitikimu, Sprendimu Nr. 12/CMP.1;

(5)

Direktyvos 2003/87/EB 20 straipsniu reikalaujama, kad būtų sukurtas atskiras sandorių žurnalas – Europos Sąjungos sandorių žurnalas (ESSŽ, angl. EUTL), kuriame būtų registruojami išduoti, pervesti ir panaikinti ATL. Sprendimo Nr. 280/2004/EB 6 straipsnio 2 dalimi reikalaujama, kad informacija apie nustatytosios normos vienetų, išmetamųjų teršalų šalinimo vienetų, teršalų mažinimo vienetų ir patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų išdavimą, laikymą, pervedimą, įsigijimą, atšaukimą bei panaikinimą ir nustatytosios normos vienetų, išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų ir patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų perkėlimą būtų pateikiama sandorių žurnale;

(6)

Sąjungos registre turėtų būti sukurtos sąskaitos, kuriose turėtų būti registruojami procesai ir operacijos, reikalingi Direktyvos 2003/87/EB nuostatoms taikyti. Kiekviena sąskaita turėtų būti sukurta laikantis standartizuotos tvarkos, kad būtų užtikrintas registrų sistemos vientisumas ir galimybė visuomenei naudotis šioje sistemoje esančia informacija. ATL turėtų būti išduodami Sąjungos registre;

(7)

su ATL susiję sandoriai Sąjungos registre turėtų būti atliekami per ryšių kanalą, jungiantį jį su Europos Sąjungos sandorių žurnalu (ESSŽ, angl. EUTL), o su Kioto vienetais susiję sandoriai turėtų būti atliekami per ryšių kanalą, jungiantį jį ir su ESSŽ, ir su Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) tarptautiniu sandorių žurnalu (TSŽ, angl. ITL);

(8)

kadangi ATL ir Kioto vienetai egzistuoja tik nematerialia forma ir yra pakeičiami, teisė į ATL arba Kioto vienetą turėtų būti suteikiama tuo, kad jie egzistuoja Sąjungos registro sąskaitoje, kurioje yra laikomi. Be to, siekiant sumažinti riziką, susijusią su registre įregistruotų sandorių atšaukimu, dėl kurio gali būti labai sutrikdyta sistema ir rinka, būtina užtikrinti, kad ATL ir Kioto vienetai būtų visiškai pakeičiami. Visų pirma, po registro taisyklėse numatyto tam tikro momento turi nebelikti galimybės sandorius atšaukti, panaikinti ar grąžinti į pirminę padėtį, išskyrus tose taisyklėse numatytus atvejus. Jokia šio reglamento nuostata neturėtų trukdyti sąskaitos turėtojui arba trečiajai šaliai naudotis įstatymais numatytomis savo teisėmis, susijusiomis su pirminiu sandoriu, arba pareikšti su juo susijusius reikalavimus, kuriuos jie gali pareikšti dėl kompensacijos ar vienetų susigrąžinimo sistemoje įregistruotų sandorių atžvilgiu, pvz., apgaulės arba techninės klaidos atveju, jeigu dėl to sistemoje sandoris neatšaukiamas, nepanaikinamas ar negrąžinamas į pradinę padėtį. Be to, turėtų būti apsaugotas sąžiningas ATL arba Kioto vienetų įsigijimas;

(9)

pagrindinės vyriausiojo administratoriaus pareigos – suteikti, tvarkyti ir prižiūrėti Sąjungos registrą ir ESSŽ, valdyti centrines sąskaitas ir vykdyti centriniu lygmeniu vykdomą veiklą. Nacionalinių administratorių pagrindinės pareigos – atlikti ryšių palaikymo su atitinkamais sąskaitų Sąjungos registre turėtojais funkciją ir vykdyti visų rūšių veiklą, susijusią su tiesioginių ryšių su tais sąskaitų turėtojais palaikymu, įskaitant sąskaitų atidarymą, laikiną prieigos sustabdymą ir uždarymą;

(10)

jeigu valstybės narės suteikia nemokamus ATL remdamosi Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsniu, šie ATL turėtų būti išduodami remiantis tos direktyvos 10c straipsniu ir pagal jį Komisijos priimtais sprendimais. Šiuo tikslu atitinkamose nacionalinio ATL paskirstymo lentelėse turėtų būti atsižvelgiama į susijusių valstybių narių pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 5 dalį pateiktas paraiškas ir atitinkamus pagal tos direktyvos 10c straipsnio 6 dalį Komisijos priimtus sprendimus;

(11)

jeigu valstybė narė, atsižvelgiant į jos paraišką pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 5 dalį ir atitinkamą pagal tos direktyvos 10c straipsnio 6 dalį Komisijos priimtą sprendimą, vėluoja išduoti nemokamai pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį suteiktinus ATL (ex post ATL išdavimas), ta valstybė narė į savo nacionalinio paskirstymo lentelę turėtų pagal šio reglamento 51 straipsnio 1 dalį įtraukti nemokamai, remiantis pranešimo apie lentelę metu jau atliktomis investicijomis arba jau atliktais finansiniais pervedimais, suteiktinų ATL kvotą;

(12)

jeigu valstybė narė, atsižvelgiant į jos paraišką pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 5 dalį ir atitinkamą pagal tos direktyvos 10c straipsnio 6 dalį Komisijos priimtą sprendimą, išduoda nemokamai pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį suteiktinus ATL, nepriklausomai nuo jau atliktų investicijų (ex ante ATL išdavimas), ji, teikdama nacionalinio paskirstymo lentelę Komisijai pagal šio reglamento 51 straipsnio 1 dalį, į tą lentelę turėtų įtraukti nemokamai pagal 2003/87/EB 10c straipsnį 2013–2019 m. laikotarpiu suteiktinų ATL kvotą;

(13)

remiantis Komisijai pateiktomis ataskaitomis pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 1 dalį, valstybės narės turėtų atlikti nacionalinio paskirstymo lentelių pakeitimus, siekdamos atsižvelgti į vykdomų investicijų plėtotę ir atitinkamai pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį ir atitinkamus Komisijos sprendimus atliktų finansinių pervedimų būklę;

(14)

Direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnyje nustatyta, kad iki kiekvienų metų vasario 28 d. kompetentingos institucijos išduoda tais metais paskirstytinus ATL. Jeigu veiklos vykdytojas pateikė informaciją pagal 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (8), 24 straipsnį, kuri daro poveikį tam veiklos vykdytojui suteiktinų ATL skaičiui, prieš pervedant ATL veiklos vykdytojui pagal šio reglamento 53 straipsnio 2 dalį, jam skiriama ATL kvota turės būti perskaičiuota ir pranešta pagal to sprendimo 24 straipsnio 2 dalį;

(15)

nė viena šio reglamento nuostata neturėtų užkirsti kelio kompetentingai institucijai reikalauti, kad veiklos vykdytojas pervestų tam tikrą skaičių ATL, gautų viršijant pakoreguotą atitinkamų metų ATL kvotą, į ES paskirstymo sąskaitą tais atvejais, kai buvo suteikta per daug ATL, įskaitant dėl klaidingai iš pradžių paskirtos ATL kvotos arba jeigu veiklos vykdytojas kompetentingai institucijai nepateikė visos ir tikslios informacijos pagal Sprendimo 2011/278/ES 24 straipsnį iki tame straipsnyje nustatytos datos, su sąlyga, kad vyriausiasis administratorius valstybės narės nacionalinio paskirstymo lentelėje atliko pakeitimų pagal šio reglamento 52 straipsnio 2 dalį, siekdamas atitinkamai pakoreguoti paskirtą ATL kvotą;

(16)

pagal Direktyvos 2003/87/EB 11b straipsnį draudžiama po 2012 m. gruodžio 31 d. išduoti patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (PTMV) ir išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (TMV), dėl kurių šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų mažinimas gali būti skaičiuojamas dvigubai. Vis dėlto pagal 2006 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimo Nr. 2006/780/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų mažinimo dvigubo skaičiavimo pagal Bendrijos emisijų leidimų sistemą vengimo, skirto projekto veiklai pagal Kioto protokolą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (9) 5 straipsnio 2 dalį leidžiama pagal to sprendimo 3 straipsnį nustatytus atidėtus ATL paversti nustatytosios normos vienetais (NNV) arba parduoti kaip 2008–2012 m. laikotarpio ATL. Be to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos sąlygos iki 2013 m. balandžio 30 d. išduoti TMV, susijusius su projektais, apimančiais veiklą, kuriai Direktyva 2003/87/EB taikoma tik nuo 2013 m. sausio 1 d., už išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m. gruodžio 31 d.;

(17)

Sąjunga, valstybės narės ir kai kurios trečiosios šalys prisiėmė visose ekonomikos srityse taikytinų išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimų 2008–2012 m. laikotarpiu. Direktyvoje 2003/87/EB ir Sprendime Nr. 406/2009/EB valstybėms narėms nustatyti teisiškai privalomi visose ekonomikos srityse taikytini išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai 2013–2020 m. laikotarpiu. Kioto protokolo pakeitime turėtų būti nustatyti tarptautiniu mastu teisiškai privalomi kiekybiniai išmetamųjų teršalų tikslai 2013–2020 m. laikotarpiu jo B priede nurodytoms šalims, kai jis įsigalioja tų šalių atžvilgiu. JTBKKK šalių konferencijos, laikomos Kioto protokolo šalių susitikimu, Sprendimu 13/CMP.1 (toliau – Sprendimas 13/CMP.1) reikalaujama, kad TMV būtų išduoti tik jais paverčiant NNV arba teršalų šalinimo vienetus (TŠV), kurių serijos numeryje nurodytas įsipareigojimo laikotarpis, kuriam jie išduoti. TMV negali būti išduoti, jeigu įsipareigojimų laikotarpis, nurodytas atitinkamame serijos numeryje, neatitinka laikotarpio, kuriuo mažintas išmetamųjų teršalų kiekis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) sąskaitose Sąjungos registre neturėtų būti laikomi šių taisyklių neatitinkantys TMV. Šiuo tikslu trečiųjų šalių, kurioms 2013–2020 m. laikotarpiu netaikomi teisiškai privalomi kiekybiniai teršalų mažinimo tikslai, kaip nustatyta Kioto protokolo pakeitime pagal jo 3 straipsnio 9 dalį, arba kurios nedeponavo ratifikavimo dokumentų, susijusių su tokiu Kioto protokolo pakeitimu, išduoti TMV Sąjungos registre laikomi tik jeigu patvirtinta, kad jie susiję su iki 2013 m. įvykusiu išmetamųjų teršalų mažinimu. Tokie TMV, pervesti į Sąjungos registrą po 2013 m. gegužės 1 d., turi būti išduoti pagal JTBKKK šalių konferencijos, laikomos Kioto protokolo šalių susitikimu, Sprendime 9/CMP.1 (Sprendimas 9/CPM.1) nustatytą Jungtinio įgyvendinimo priežiūros komiteto tikrinimo procedūrą (pagal vadinamąją 2-o lygio procedūrą);

(18)

pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnį numatomas už projektų veiklą skiriamų PTMV ir TMV naudojimas, kol įsigalios tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, suteikiant veiklos vykdytojams galimybę tokius vienetus iškeisti į ATL;

(19)

trečiosioms šalims arba jų federalinei valdžiai atskaitingiems arba regioniniams subjektams turėtų būti sudarytos sąlygos atidaryti sąskaitas Sąjungos registre, kai su trečiąja šalimi sutariama dėl ATLPS susiejimo su kita privaloma šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kurioje nustatytas didžiausias leidžiamas išmetamųjų teršalų kiekis;

(20)

Sprendimo Nr. 406/2009/EB 11 straipsnyje numatyta, kad tiksli sudaromų sandorių apskaita pagal tą sprendimą būtų užtikrinta registrų sistemoje;

(21)

Sprendimo dėl pastangų pasidalijimo (SPP) atitikties sąskaitose Sąjungos registre turėtų būti išduotas toks metinės išmetamųjų teršalų kvotos vienetų skaičius, koks nustatytas pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnį. Metinės išmetamųjų teršalų kvotos vienetai (MITKV) gali būti laikomi tik SPP atitikties sąskaitose Sąjungos registre;

(22)

Sąjungos registras turėtų padėti sudaryti sąlygas įgyvendinti metinį atitikties ciklą pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB, nustačius metinių atnaujintų šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų duomenų įvedimo SPP atitikties sąskaitose veiksmus, kiekvienos valstybės narės kiekvienų metų SPP atitikties sąskaitos atitikties būklės vertės nustatymo veiksmus ir, prireikus, taisomuosius veiksmus pagal Sprendimo 406/2009/EB 7 straipsnį;

(23)

Sąjungos registras turėtų užtikrinti tikslią pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 3–5 dalis ir 5 straipsnį sudaromų sandorių apskaitą;

(24)

siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeidimų, ESSŽ turėtų būti automatiškai tikrinami visi registrų sistemos veiksmai, susiję su ATL, patikrintu išmetamųjų teršalų kiekiu, sąskaitomis, metinės išmetamųjų teršalų kvotos vienetais, teise naudoti kreditus ir Kioto vienetais, o TSŽ turėtų būti automatiškai tikrinami su Kioto vienetais susiję veiksmai. Šio tikrinimo sėkmingai nepraeinantys veiksmai turėtų būti nutraukti siekiant užtikrinti, kad Sąjungos registrų sistemos sandoriai atitiktų Direktyvos 2003/87/EB, Sprendimo Nr. 406/2009/EB reikalavimus ir reikalavimus, nustatytus remiantis JTBKKK ir Kioto protokolu;

(25)

reikėtų taikyti tinkamus ir suderintus sąskaitų atidarymo, jų autentiškumo patvirtinimo bei prieigos teisių reikalavimus, siekiant užtikrinti integruotoje registrų sistemoje esančios informacijos saugumą ir išvengti sukčiavimo. Reikėtų numatyti šių reikalavimų peržiūrą ateityje, siekiant užtikrinti jų veiksmingumą, kartu atsižvelgiant į proporcingumo principą. Reikėtų saugoti įrašus apie visus su registrų sistema susijusius procesus, veiklos vykdytojus ir asmenis;

(26)

vyriausiasis administratorius turėtų užtikrinti, kad registrų sistema veiktų su kuo mažesniais pertrūkiais, imdamasis visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų galimybę nuolat naudotis Sąjungos registru bei ESSŽ, ir numatydamas patikimas reikiamos informacijos apsaugos sistemas ir tvarką;

(27)

ateityje persvarstant šį reglamentą turėtų būti apsvarstyti tokie klausimai kaip papildomos sąskaitų rūšys ar kitos priemonės, kuriomis naudojantis būtų galima laikyti sąskaitose ATL ar Kioto vienetus trečiųjų šalių vardu arba naudotis jais kaip finansinėmis garantijomis;

(28)

remiantis 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančia Tarybos direktyvą 90/313/EEB (10) ir Sprendimu Nr. 13/CMP.1 reikėtų, laikantis tam tikrų konfidencialumo reikalavimų, reguliariai teikti visuomenei konkrečias ataskaitas, siekiant užtikrinti, kad visuomenė galėtų susipažinti su integruotoje registrų sistemoje esančia informacija;

(29)

nacionaliniai administratoriai, vyriausiasis administratorius ir Komisija, kaip duomenų valdytojai, turėtų laikytis Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, visų pirma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (11) bei nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis ta direktyva įgyvendinama, ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (12), jeigu minėti teisės aktai taikytini saugant ir tvarkant informaciją pagal šį reglamentą;

(30)

2010 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 920/2010 dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB (13) turėtų galioti iki kol bus užbaigta visa su 2008–2012 m. prekybos laikotarpiu susijusi reikalaujama veikla. Tas reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant atsižvelgti į 2008–2012 m. prekybos laikotarpio pabaigoje naudotojų turimų aviacijos ATL pakeitimą aviacijos ATL, galiojančių 2013 m. prasidedančiu prekybos laikotarpiu, ir šie pakeitimai turėtų įsigalioti nedelsiant. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 920/2010 turėtų būti panaikintas 2013 m. spalio 1 d.;

(31)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1193/2011 turėtų būti panaikintas ir pakeistas reglamentu, į kurį būtų įtrauktos Direktyva 2003/87/EB, Sprendimu Nr. 280/2004/EB ir Sprendimu Nr. 406/2009/EB reikalaujamos nuostatos, ir kuris turėtų įsigaliotų nedelsiant;

(32)

Reglamentu (ES) Nr. 1193/2011 nustatyti terminai, per kuriuos turi būti sutarta dėl vyriausiojo administratoriaus ir nacionalinių administratorių bendradarbiavimo sąlygų ir pateiktos nacionalinio ATL paskirstymo lentelės ir nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelės. Nors Reglamentas (ES) Nr. 1193/2011 panaikinamas, šie įpareigojimai turėtų būti išlaikyti;

(33)

šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo skubiau;

(34)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

VISUOTINĖS BENDROSIOS NUOSTATOS

1   SKYRIUS

Dalykas, taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi Sąjungos registro bendrieji, administravimo ir techninės priežiūros reikalavimai, taikytini 2013 m. sausio 1 d. prasidedančiu prekybos laikotarpiu ir tolesniais laikotarpiais, taip pat atskiro sandorių žurnalo, kuris numatytas Direktyvos 2003/87/EB 20 straipsnio 1 dalyje, ir registrų, numatytų Sprendimo Nr. 280/2004/EB 6 straipsnyje, bendrieji, administravimo ir techninės priežiūros reikalavimai.

Šiuo reglamentu taip pat numatoma Sąjungos registrą ir TSŽ jungianti ryšių sistema.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas ATL, sukurtiems naudoti Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos prekybos laikotarpiu, prasidedančiu 2013 m. sausio 1 d., ir tolesniais prekybos laikotarpiais, taip pat metinės išmetamųjų teršalų kvotos vienetams ir Kioto vienetams.

Šis reglamentas taip pat taikomas aviacijos ATL, kuriais turi būti prekiaujama aukcionuose ir kurie sukurti naudoti prekybos laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Jei nenurodyta kitaip, šio reglamento II antraštinėje dalyje vartojami terminai turi tas pačias reikšmes, kaip ir Direktyvoje 2003/87/EB. Be to, vartojami Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 3 straipsnyje ir Komisijos sprendimo 2011/278/ES 3 straipsnyje apibrėžti terminai. Taip pat vartojami šie terminai:

1)   sąskaitos turėtojas– sąskaitą registrų sistemoje turintis fizinis arba juridinis asmuo;

2)   vyriausiasis administratorius– pagal Direktyvos 2003/87/EB 20 straipsnį Komisijos paskirtas asmuo;

3)   kompetentinga institucija– valstybės narės pagal Direktyvos 2003/87/EB 18 straipsnį paskirta (-os) institucija (-os);

4)   išorės prekybos platforma– bet kokios rūšies daugiašaliai mainai, kuriais suderinami arba sudaromos geresnės sąlygos suderinti daugiašalius trečiųjų šalių interesus pirkti ar parduoti, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (14) 4 straipsnyje, kur interesai pirkti ir parduoti išreikšti apyvartiniais taršos leidimais arba Kioto vienetais;

5)   tikrintojas– Komisijos reglamento (ES) Nr. 600/2012 (15) 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas tikrintojas;

6)   nustatytosios normos vienetai (NNV)– pagal Sprendimo Nr. 280/2004/EB 7 straipsnio 3 dalį suteikti vienetai;

7)   aviacijos apyvartiniai taršos leidimai– pagal Direktyvos 2003/87/EB 3c straipsnio 2 dalį sukurti apyvartiniai taršos leidimai;

8)   paprastieji apyvartiniai taršos leidimai– visi kiti pagal Direktyvą 2003/87/EB sukurti apyvartiniai taršos leidimai;

9)   ilgalaikiai patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (IPTMV)– vienetai, suteikti už miško veisimo ar atželdinimo projektų vykdymą pagal švarios plėtros mechanizmą (ŠPM), kurių galiojimas, atsižvelgiant į JTBKKK šalių konferencijos, laikomos Kioto protokolo šalių susitikimu, Sprendimą Nr. 5/CMP.1, baigiasi išmetamųjų teršalų mažinimo kreditų skyrimo už miško veisimo ar atželdinimo projektų vykdymą pagal ŠPM laikotarpio, kuriam jie buvo suteikti, pabaigoje;

10)   teršalų šalinimo vienetas (TŠV)– vienetas, suteiktas pagal atitinkamas Sprendimo Nr. 13/CMP.1 priedo nuostatas;

11)   laikinieji patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (LPTMV)– vienetai, suteikti už miško veisimo ar atželdinimo projektų vykdymą pagal ŠPM, kurių galiojimas, atsižvelgiant į Sprendimą Nr. 5/CMP.1, baigiasi Kioto protokolu nustatytų įsipareigojimų vykdymo laikotarpio, einančio po laikotarpio, kuriuo jie buvo suteikti, pabaigoje;

12)   Kioto vienetai– nustatytosios normos vienetai (NNV), išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (TMV), patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (PTMV), teršalų šalinimo vienetai (TŠV), ilgalaikiai patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (IPTMV) ir laikinieji patvirtinti išmetamųjų teršalų šalinimo vienetai (LPTMV);

13)   veiksmas– automatizuota techninė priemonė su registre esančia sąskaita, vienetu arba teisės naudoti kreditus dalimi susijusiam veiksmui atlikti;

14)   sandoris– ATL, Kioto vieneto, metinės išmetamųjų teršalų kvotos vieneto arba dalies teisių naudoti kreditus pervedimo iš vienos sąskaitos į kitą veiksmas Sąjungos registre;

15)   atsisakymas– veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo atsiskaitymas ATL už patikrintą jo įrenginio arba orlaivių išmetamųjų teršalų kiekį;

16)   panaikinimas– galutinis Kioto vieneto pašalinimas nepanaudojant jo atsiskaityti už patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį;

17)   pašalinimas– galutinis ATL pašalinimas jo turėtojo sprendimu nepanaudojant jo atsiskaityti už patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį;

18)   nurašymas– Kioto protokolo šalies atsiskaitymas Kioto vienetu už praneštą tos šalies išmetamųjų teršalų kiekį;

19)   pinigų plovimas– pinigų plovimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB (16) 1 straipsnio 2 dalyje;

20)   sunkus nusikaltimas– sunkus nusikaltimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 5 punkte;

21)   teroristų finansavimas– teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnio 4 dalyje;

22)   nacionalinis administratorius– pagal 8 straipsnį paskirtas subjektas, atsakingas už Sąjungos registre esančių naudotojų sąskaitų, priklausančių valstybės narės jurisdikcijai, administravimą tos valstybės narės vardu;

23)   direktoriai– juridinio asmens kasdienei veiklai faktiškai vadovaujantys asmenys;

24)   Vidurio Europos laikas– Vidurio Europos vasaros laikas, galiojantis vasaros laikotarpiu, apibrėžtu Direktyvos 2000/84/EB 1, 2 ir 3 straipsniuose;

25)   nacionalinė administravimo platforma– su Sąjungos registru saugiai sujungta nacionalinio administratoriaus arba kompetentingos institucijos valdoma išorės sistema, skirta su sąskaitų administravimu ir atitikties įpareigojimais susijusioms funkcijoms automatizuoti Sąjungos registre;

26)   tarptautiniai kreditai– patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (PTMV), išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (TMV) ir vykdant projektus arba kitą išmetamųjų teršalų mažinimo veiklą gaunami kreditai, kuriuos galima naudoti pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 5 dalį;

27)   metinės išmetamųjų teršalų kvotos vienetas (MITKV)– valstybės narės metinės išmetamųjų teršalų kvotos, kaip apibrėžta pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnį, smulkesnis vienetas, lygus vienai anglies dioksido ekvivalento tonai;

28)   teisė naudoti kreditus– valstybės narės teisė naudoti Sprendimo Nr. 406/2009/EB 5 straipsnyje nurodytus kreditus, kad ji galėtų laikytis savo įpareigojimų pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį, išreikšta skaičiumi, atitinkančiu tos valstybės narės 2005 m. šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekio procentinę dalį, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 406/2009/EB 5 straipsnio 4 dalyje;

29)   nepanaudota teisė naudoti kreditus– valstybės narės teisės naudoti kreditus vertė, atėmus tarptautinių kreditų, LPTMV arba IPTMV, laikomų SPP atitikties sąskaitoje tuo metu, kai nustatomos atitikties būklės vertės pagal šio reglamento 79 straipsnį, sumą;

30)   reikalavimų vykdymo laikotarpis– laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kuriuo valstybės narės turi apriboti savo šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekį pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį.

2   SKYRIUS

Registrų sistema

4 straipsnis

Sąjungos registras

1.   Nustatomas Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos prekybos laikotarpio, prasidedančio 2013 m. sausio 1 d., ir tolesnių prekybos laikotarpių Sąjungos registras.

2.   Sąjungos registrą, įskaitant jo techninę infrastruktūrą, tvarko ir prižiūri vyriausiasis administratorius.

3.   Valstybės narės naudoja Sąjungos registrą siekdamos įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnį ir Sprendimo Nr. 406/2009/EB 11 straipsnį ir užtikrinti tikslią apskaitą, susijusią su į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais ATL, MITKV ir teise naudotis kreditais. Sąjungos registre nacionaliniai administratoriai ir sąskaitų turėtojai gali atlikti šiame reglamente nustatytus veiksmus.

4.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registras atitiktų funkcines ir technines specifikacijas, taikomas pagal Kioto protokolą sukurtų registrų sistemų keitimosi duomenimis standartams ir nustatytas pagal Sprendimą Nr. 12/CMP.1, ir aparatinės, tinklo bei programinės įrangos ir saugumo reikalavimus, nustatytus šio reglamento 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose.

5 straipsnis

Nacionalinis ir Sąjungos Kioto protokolo registrai

1.   Siekdama laikytis savo, kaip Kioto protokolo šalies, įpareigojimų ir įpareigojimų pagal Sprendimo Nr. 280/2004/EB 6 straipsnį, kiekviena valstybė narė ir Sąjunga naudojasi Kioto protokolo registru (KP registru) – standartizuota elektronine duomenų baze, atitinkančia registrams taikomus JTBKKK reikalavimus, visų pirma funkcines ir technines specifikacijas, taikomas pagal Kioto protokolą sukurtų registrų sistemų keitimosi duomenimis standartams ir nustatytas pagal Sprendimą Nr. 12/CMP.1, ir aparatinės, tinklo, programinės įrangos ir saugumo reikalavimus, nustatytus šio reglamento 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registras veiktų ir kaip Sąjungos, kuri yra Kioto protokolo šalis, KP registras. Vyriausiasis administratorius veikia ir kaip Sąjungos KP registro, kuris priklauso Sąjungos registrui, administratorius.

6 straipsnis

Europos Sąjungos sandorių žurnalas

1.   Pagal Direktyvos 2003/87/EB 20 straipsnį sukuriamas Europos Sąjungos sandorių žurnalas (ESSŽ) – standartizuota elektroninė sandorių, kuriems taikomas šis reglamentas, duomenų bazė. ESSŽ taip pat registruojama visa su Kioto vienetų laikymu ir pervedimu susijusi informacija, su kuria leidžiama susipažinti pagal Sprendimo Nr. 280/2004/EB 6 straipsnio 2 dalį.

2.   Vyriausiasis administratorius tvarko ir prižiūri ESSŽ pagal šio reglamento nuostatas.

3.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad EESŽ būtų galima patikrinti ir užregistruoti visus šiame reglamente nurodytus veiksmus ir kad jis atitiktų funkcines ir technines specifikacijas, taikomas pagal Kioto protokolą sukurtų registrų sistemų keitimosi duomenimis standartams ir nustatytas pagal Sprendimą Nr. 12/CMP.1, ir aparatinės, tinklo bei programinės įrangos reikalavimus, nustatytus šio reglamento 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose.

4.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad EESŽ būtų galima užregistruoti visus I antraštinės dalies 3 skyriuje ir II, III ir IV antraštinėse dalyse nurodytus veiksmus

7 straipsnis

Registrus, tarptautinį sandorių žurnalą ir Europos Sąjungos sandorių žurnalą jungiantys ryšių kanalai

1.   Vyriausiasis administratorius ir valstybės narės užtikrina, kad būtų palaikomas Sąjungos registrą ir KP registrą su TSŽ jungiantis ryšių kanalas, kad juo būtų galima pranešti apie su Kioto vienetais susijusius sandorius.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad būtų palaikomas ESSŽ su TSŽ jungiantis ryšių kanalas, kad būtų galima registruoti ir tikrinti 1 dalyje nurodytus pervedimus. Visi siūlomi su KP registru susiję pervedimai atliekami ir tikrinami ESSŽ prieš juos užregistruojant.

3.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad būtų palaikomas tiesioginis Sąjungos registrą su ESSŽ jungiantis ryšių kanalas, kad būtų galima tikrinti ir registruoti su ATL, MITKV arba teisės naudotis kreditais dalimis susijusius sandorius ir I antraštinės dalies 3 skyriuje nustatytus sąskaitų valdymo veiksmus. Visi su ATL, MITKV arba teisės naudotis kreditais dalimis susiję sandoriai registruojami ir tikrinami ESSŽ. Vyriausiasis administratorius gali sukurti ESSŽ ir Sutartį dėl stojimo į Sąjungą pasirašiusios trečiosios šalies registrą jungiantį apribotą ryšių kanalą, kad per ESSŽ būtų galima palaikyti to registro ir TSŽ ryšį ir ESSŽ registruoti veiklos vykdytojų pateikiamus patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio duomenis. Prieš sukuriant tokį ryšių kanalą turi būti atliktos visos būtinos sutartį pasirašiusios šalies registro bandymų ir inicijavimo procedūros.

8 straipsnis

Nacionaliniai ir Kioto protokolo registrų administratoriai

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį administratorių. Nepaisant 13 straipsnio 2 dalies valstybės narės nacionaliniam administratoriui, kaip apibrėžta I priede, suteikiama prieiga prie tos valstybės narės sąskaitų ir jos jurisdikcijai priklausančių Sąjungos registro sąskaitų ir jis tas sąskaitas administruoja pagal 11 straipsnį. Kiekvienos valstybės narės nacionalinis administratorius pagal šio reglamento nuostatas yra ir tos valstybės narės KP registro administratorius.

2.   Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad nekiltų nacionalinių administratorių, vyriausiojo administratoriaus ir sąskaitų turėtojų interesų konfliktas.

3.   Kiekviena valstybė narė Komisijai praneša savo nacionalinio administratoriaus tapatybės ir kontaktinius duomenis, įskaitant saugumo pažeidimo atvejams skirtą skubaus ryšio telefono numerį.

4.   Komisija šio reglamento įgyvendinimą koordinuoja su kiekvienos valstybės narės nacionaliniu administratoriumi ir vyriausiuoju administratoriumi. Visų pirma Komisija konsultuojasi su Klimato kaitos komiteto administratorių darbo grupe dėl klausimų ir procedūrų, susijusių su registrų tvarkymu pagal šį reglamentą ir šio reglamento įgyvendinimu. Iki 2012 m. kovo 31 d. administratorių darbo grupė susitaria dėl vyriausiojo ir nacionalinių administratorių bendradarbiavimo sąlygų, įskaitant bendrą šio reglamento įgyvendinimo veiklos tvarką, Sąjungos registro pokyčių ir pažeidimų valdymo procedūras ir technines Sąjungos registro ir ESSŽ veikimo ir patikimumo specifikacijas. Bendradarbiavimo sąlygos gali apimti nuostatas dėl Sąjungos registro išorinių ryšių kanalų, informacinių technologijų infrastruktūros, prieigos prie naudotojų sąskaitų teisės suteikimo tvarkos ir KP sąskaitų tvarkymo mechanizmų sujungimo su kitais KP registrais į vyriausiojo administratoriaus administruojamą jungtinę Europos registrų sistemą. Administratorių darbo grupės darbo tvarkos taisykles nustato Klimato kaitos komitetas.

5.   Vyriausiasis administratorius, kompetentingos institucijos ir nacionaliniai administratoriai atlieka tik tuos veiksmus, kurie būtini atitinkamoms jų funkcijoms vykdyti, kaip nustatyta Direktyvoje 2003/87/EB, Sprendime Nr. 280/2004/EB, Sprendime Nr. 406/2009/EB ir pagal šių teisės aktų nuostatas priimtose priemonėse.

3   SKYRIUS

Sąskaitos

1   Skirsnis

Visoms sąskaitoms taikomos bendrosios nuostatos

9 straipsnis

Sąskaitos

1.   Valstybės narės ir vyriausiasis administratorius užtikrina, kad kiekviename KP registre ir Sąjungos registre būtų I priede nurodytos sąskaitos.

2.   Kiekvieno tipo sąskaitoje gali būti I priede nustatytų rūšių vienetai.

10 straipsnis

Sąskaitos būklė

1.   Sąskaitos gal būti atidarytos, užblokuotos, pašalintos arba uždarytos.

2.   Iš užblokuotų sąskaitų negalima inicijuoti jokių veiksmų, išskyrus 25, 31, 35, 67, 77, 81 ir 82 straipsniuose nurodytus veiksmus.

3.   Iš uždarytų sąskaitų negalima inicijuoti jokių veiksmų. Uždaryta sąskaita negali būti iš naujo atidaryta ir į ją negali būti pervedami jokie vienetai.

4.   Jei įrenginys pašalinamas iš Sąjungos sistemos pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį, nacionalinis administratorius pašalinimo laikotarpiu pašalina ir atitinkamo veiklos vykdytojo sąskaitą.

5.   Kompetentingai institucijai pranešus, kad orlaivių naudotojo skrydžiai tam tikrais metais nebėra įtraukti į Sąjungos sistemą pagal Direktyvos 2003/87/EB I priedą, nacionalinis administratorius, iš anksto pranešęs tam orlaivių naudotojui, pašalina jo sąskaitą, kol kompetentinga institucija praneša, kad orlaivių naudotojo skrydžiai vėl įtraukti į Sąjungos sistemą.

6.   Iš pašalintų sąskaitų negalima inicijuoti jokių veiksmų, išskyrus 25 bei 67 straipsniuose nurodytus veiksmus ir 35 bei 67 straipsniuose nurodytus veiksmus, vykdomus laikotarpiu, kuriuo sąskaita nebuvo pašalinta.

11 straipsnis

Sąskaitų administravimas

1.   Kiekviena sąskaita turi administratorių, kuris atsakingas už jos administravimą valstybės narės arba Sąjungos vardu.

2.   Sąskaitos administratorius kiekvieno tipo sąskaitoms paskiriamas, kaip nurodyta I priede.

3.   Sąskaitos administratorius pagal šio reglamento nuostatas atidaro sąskaitą, laikinai sustabdo prieigą prie jos arba tą prieigą apriboja, uždaro sąskaitą, keičia jos būklę, tvirtina įgaliotuosius atstovus, suteikia leidimą atlikti tuos sąskaitos duomenų pakeitimus, kuriuos turi patvirtinti administratorius, ir inicijuoja sandorius, jei to prašo sąskaitos turėtojas pagal 23 straipsnio 5 dalį.

4.   Administratorius gali pareikalauti sąskaitų turėtojų ir jų įgaliotųjų atstovų patvirtinti, kad sutinka laikytis su šiuo reglamentu suderinamų tinkamų sąlygų, atsižvelgdamas į II priede nustatytus klausimus.

5.   Sąskaitoms taikomi jų administratoriaus valstybės narės įstatymai, jos priklauso tos valstybės narės jurisdikcijai ir laikoma, kad jose esantys vienetai yra tos valstybės narės teritorijoje.

12 straipsnis

Vyriausiojo administratoriaus siunčiami pranešimai

Vyriausiasis administratorius, naudodamas automatizuotą mechanizmą, apibūdintą 105 straipsnyje numatytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose, praneša sąskaitos turėtojo atstovams ir nacionaliniam administratoriui apie visų su sąskaita susijusių veiksmų inicijavimą ir užbaigimą arba nutraukimą ir sąskaitos būklės pasikeitimą.

2   Skirsnis

Sąskaitų atidarymas ir atnaujinimas

13 straipsnis

Vyriausiojo administratoriaus administruojamų sąskaitų atidarymas

1.   Vyriausiasis administratorius per 20 darbo dienų nuo III priede nustatytos informacijos gavimo dienos atidaro visas ATLPS valdymo sąskaitas Sąjungos registre, Sąjungos KP sąskaitas, ES MITKV bendro kiekio sąskaitą, SPP pašalintų vienetų sąskaitą ir po vieną kiekvienos valstybės narės SPP atitikties sąskaitą kiekvieniems reikalavimų vykdymo laikotarpio metams.

2.   Pagal 8 straipsnio 1 dalį paskirtas nacionalinis administratorius yra įgaliotasis SPP atitikties sąskaitų atstovas, išskyrus tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė paskiria kitą asmenį.

3.   Kiekviena valstybė narė vyriausiajam administratoriui pateikia VIII priedo VIII-I lentelėje nustatytą informaciją apie kiekvieną įgaliotąjį atstovą ir papildomą SPP atitikties sąskaitų atstovą.

14 straipsnis

Nacionalinių administravimo platformų sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

1.   Nuo 2014 m. sausio 1 d. nacionalinis administratorius gali pateikti parašymą Sąjungos registre atidaryti nacionalinės administravimo platformos sąskaitą. Šis prašymas pateikiamas vyriausiajam administratoriui. Nacionalinis administratorius pateikia vyriausiojo administratoriaus prašomą informaciją. Šią informaciją sudaro bent III priede nustatyta informacija ir įrodymai, kad nacionalinė administravimo platforma užtikrina tokį patį saugumo lygį, kaip šiuo reglamentu reikalaujamas Sąjungos registro saugumo lygis, arba didesnį, atsižvelgiant į techninius ir saugumo reikalavimus, apibūdintus 105 straipsnyje numatytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose.

2.   Vyriausiasis administratorius per 20 darbo dienų nuo visos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre atidaro nacionalinės administravimo platformos sąskaitą arba nacionalinį administratorių informuoja, kad buvo atsisakyta atidaryti sąskaitą, jei nacionalinės administravimo platformos užtikrinamas saugumo lygis nepakankamas atsižvelgiant į 1 dalies reikalavimus.

3.   Pagal 8 straipsnio 1 dalį paskirtas nacionalinis administratorius yra įgaliotasis nacionalinės administravimo platformos atstovas.

15 straipsnis

Pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitos atidarymas Sąjungos registre

1.   Reglamente (EB) Nr. 1031/2010 apibrėžtas aukciono rengėjas, tarpuskaitos sistema ar atsiskaitymo sistema arba pagal to reglamento 26 arba 30 straipsnį paskirta aukcionų platforma nacionaliniam administratoriui gali pateikti prašymą Sąjungos registre atidaryti pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitą. Atidaryti sąskaitą prašantis asmuo pateikia IV priede nustatytą informaciją.

2.   Nacionalinis administratorius per 20 darbo dienų nuo visos šio straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnyje nurodytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre atidaro pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitą arba atidaryti sąskaitą prašiusį asmenį informuoja, kad atidaryti sąskaitą buvo atsisakyta pagal 22 straipsnį.

16 straipsnis

Veiklos vykdytojų sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

1.   Atitinkama kompetentinga institucija arba veiklos vykdytojas per 20 darbo dienų nuo leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas įsigaliojimo dienos atitinkamam nacionaliniam administratoriui pateikia VI priede nustatytą informaciją ir paprašo Sąjungos registre atidaryti veiklos vykdytojo sąskaitą.

2.   Nacionalinis administratorius per 20 darbo dienų nuo visos šio straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnyje nurodytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre kiekvienam įrenginiui atidaro veiklos vykdytojo sąskaitą arba potencialų sąskaitos turėtoją informuoja, kad atidaryti sąskaitą buvo atsisakyta pagal 22 straipsnį.

17 straipsnis

Orlaivių naudotojų sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

1.   Kompetentinga institucija arba orlaivių naudotojas per 20 darbo dienų nuo orlaivių naudotojo parengto stebėsenos plano patvirtinimo dienos atitinkamam nacionaliniam administratoriui pateikia VII priede nustatytą informaciją ir paprašo Sąjungos registre atidaryti orlaivių naudotojo sąskaitą.

2.   Kiekvienas orlaivių naudotojas turi vieną orlaivių naudotojo sąskaitą.

3.   Orlaivių naudotojai, kuriems vykdant aviacijos veiklą per metus iš viso išmetama mažiau nei 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento arba kurie per tris iš eilės einančius keturių mėnesių laikotarpius įvykdo mažiau kaip 243 skrydžius, gali įgalioti fizinį arba juridinį asmenį jų vardu atidaryti orlaivių naudotojo sąskaitą ir atsisakyti ATL pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 2a dalį. Tačiau atsakomybė už reikalavimų vykdymą ir toliau tenka orlaivių naudotojui. Įgaliodamas fizinį arba juridinį asmenį orlaivių naudotojas užtikrina, kad nekiltų įgaliojamo asmens ir kompetentingų institucijų, nacionalinių administratorių, tikrintojų ar kitų įstaigų, kurioms taikomos Direktyvos 2003/87/EB ir jos įgyvendinimo teisės aktų nuostatos, interesų konfliktas. Tokiu atveju įgaliojamas fizinis arba juridinis asmuo pateikia pagal 1 dalį reikalaujamą informaciją.

4.   Nacionalinis administratorius per 40 darbo dienų nuo visos šio straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnyje nurodytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre kiekvienam orlaivių naudotojui atidaro orlaivių naudotojo sąskaitą arba potencialų sąskaitos turėtoją informuoja, kad atidaryti sąskaitą buvo atsisakyta pagal 22 straipsnį.

5.   Užblokuota orlaivių naudotojo sąskaita atblokuojama, kai pagal 35 straipsnio 1 – 5 dalis įvedami patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio duomenys ir pagal 37 straipsnio 1 dalį apskaičiuota atitikties būklės vertė yra lygi 0 arba didesnė. Užblokuota sąskaita atblokuojama anksčiau (nuo sąskaitos atidarymo dienos iki dienos, kurią į Sąjungos registrą pirmą kartą įvedami patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio duomenys), jei nacionalinis administratorius gauna sąskaitos turėtojo prašymą suaktyvinti jo sąskaitą prekybos tikslu, su sąlyga, kad tokiame prašyme pateikiami privalomi 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose nustatyti duomenys.

18 straipsnis

Asmens sąskaitų ir prekybos sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

1.   Prašymą Sąjungos registre atidaryti asmens sąskaitą arba prekybos sąskaitą nacionaliniam administratoriui pateikia potencialus sąskaitos turėtojas. Potencialus sąskaitos turėtojas pateikia nacionalinio administratoriaus prašomą informaciją, kuri apima bent IV priede nustatytą informaciją.

2.   Nacionalinio administratoriaus valstybė narė gali reikalauti, kad norinčio atidaryti asmens arba prekybos sąskaitą potencialaus sąskaitos turėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta būtų sąskaitą administruojančio nacionalinio administratoriaus valstybėje narėje arba kad tas asmuo būtų joje registruotas.

3.   Nacionalinio administratoriaus valstybė narė gali reikalauti, kad norintis atidaryti asmens arba prekybos sąskaitą potencialus sąskaitos turėtojas būtų registruotas sąskaitos nacionalinio administratoriaus valstybėje narėje kaip PVM mokėtojas.

4.   Nacionalinis administratorius per 20 darbo dienų nuo visos šio straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnyje nurodytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre atidaro asmens sąskaitą arba prekybos sąskaitą arba potencialų sąskaitos turėtoją informuoja, kad atidaryti sąskaitą buvo atsisakyta pagal 22 straipsnį.

19 straipsnis

Nacionalinių sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

Kompetentinga valstybės narės institucija nurodo nacionaliniam administratoriui per 20 darbo dienų nuo III priede nustatytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre atidaryti jos nacionalinę sąskaitą.

20 straipsnis

Išorės prekybos platformų sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

1.   Išorės prekybos platformos gali pateikti prašymą Sąjungos registre atidaryti išorės prekybos platformos sąskaitą. Šis prašymas pateikiamas nacionaliniam administratoriui. Atidaryti sąskaitą prašantis asmuo pateikia nacionalinio administratoriaus prašomą informaciją. Šią informaciją sudaro bent IV priede nustatyta informacija ir įrodymai, kad išorės prekybos platforma užtikrina tokį patį saugumo lygį, kaip šiuo reglamentu reikalaujamas Sąjungos registro saugumo lygis, arba didesnį ir kad pagal jos galiojančią saugumo tvarką užtikrinamas toks pats apsaugos lygis, kaip tas, kuris užtikrinamas laikantis 23 straipsnio 3 dalies.

2.   Nacionaliniai administratoriai užtikrina, kad išorės prekybos platformos atsižvelgtų į techninius ir saugumo reikalavimus, apibūdintus 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose.

3.   Nacionalinis administratorius per 20 darbo dienų nuo visos šio straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnyje nurodytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre atidaro išorės prekybos platformos sąskaitą arba vyriausiąjį administratorių ar atidaryti sąskaitą prašantį asmenį informuoja, kad atidaryti sąskaitą buvo atsisakyta pagal 22 straipsnį. Atitinkamas nacionalinis administratorius apie tokius prašymus nedelsdamas praneša Komisijai.

4.   23 straipsnio 3 dalyje numatyto papildomo įgaliotojo atstovo patvirtinimo nereikia, jei sandorį inicijuoja išorės prekybos platforma.

21 straipsnis

Tikrintojo sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

1.   Prašymas Sąjungos registre atidaryti tikrintojo sąskaitą pateikiamas nacionaliniam administratoriui. Atidaryti sąskaitą prašantis asmuo pateikia nacionalinio administratoriaus prašomą informaciją, įskaitant III ir IV prieduose nustatytą informaciją.

2.   Nacionalinis administratorius per 20 darbo dienų nuo visos šio straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnyje nurodytos informacijos gavimo dienos Sąjungos registre atidaro tikrintojo sąskaitą arba potencialų sąskaitos turėtoją informuoja, kad atidaryti sąskaitą buvo atsisakyta pagal 22 straipsnį.

22 straipsnis

Atsisakymas atidaryti sąskaitą

1.   Nacionalinis administratorius patikrina, ar sąskaitai atidaryti pateikta informacija ir dokumentai yra išsamūs, nepasenę, teisingi ir nesuklastoti.

2.   Nacionalinis administratorius gali atsisakyti atidaryti sąskaitą, jei:

a)

pateikta informacija arba dokumentai yra neišsamūs, pasenę, neteisingi arba suklastoti;

b)

vyksta tyrimas dėl potencialus sąskaitos turėtojo arba, jei tai juridinis asmuo, bet kurio iš jo direktorių sukčiavimo, susijusio su ATL arba Kioto vienetais, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kokio kito sunkaus nusikaltimo, kurį vykdant gali būti pasinaudota sąskaita, arba jei jis per pastaruosius penkerius metus buvo nuteistas už minėtą veiką;

c)

nacionalinis administratorius turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad sąskaitos gali būti panaudotos sukčiavimui, susijusiam su ATL arba Kioto vienetais, pinigų plovimui, teroristų finansavimui ar kokiam kitam sunkiam nusikaltimui;

d)

tam yra priežasčių, nustatytų nacionalinėje teisėje.

3.   Jeigu nacionalinis administratorius atsisako atidaryti sąskaitą, jos prašantis asmuo pagal nacionalinę teisę gali pateikti prieštaravimą atitinkamai institucijai, kuri nurodo nacionaliniam administratoriui atidaryti sąskaitą arba pagrįstu sprendimu pritaria šiam atsisakymui, laikydamasi nacionalinės teisės reikalavimų, kuriais siekiama teisėto su šiuo reglamentu suderinamo tikslo ir kurie yra proporcingi.

23 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Kiekvienai sąskaitai, išskyrus tikrintojo sąskaitas, paskiriami mažiausiai du įgaliotieji atstovai. Tikrintojo sąskaitai paskiriamas bent vienas įgaliotasis atstovas. Įgaliotieji atstovai sąskaitos turėtojo vardu inicijuoja sandorius ir kitus veiksmus.

2.   Be 1 dalyje nurodytų įgaliotųjų atstovų, sąskaitoms gali būti paskiriami ir tokie įgaliotieji atstovai, kurie turi tik sąskaitos peržiūros teisę.

3.   Sąskaitoms gali būti paskirti vienas arba daugiau papildomų įgaliotųjų atstovų. Norint inicijuoti sandorį, be įgaliotojo atstovo patvirtinimo, reikalingas ir papildomo įgaliotojo atstovo patvirtinimas, išskyrus tuos atvejus, kai:

(a)

pervedimas atliekamas į sąskaitą, kuri įtraukta į sąskaitos turėtojo patikimų sąskaitų Sąjungos registre sąrašą,

(b)

sandorius inicijuoja išorės prekybos platformos, kurių sąskaitos atidarytos pagal 20 straipsnį, ir

(c)

keičiamasi ATL pagal 60 straipsnį, jų atsisakoma pagal 67 straipsnį, jie pašalinami pagal 68 straipsnį ir panaikinami Kioto vienetai pagal 69 straipsnį, jei nepaskirtas papildomas atstovas. Tokiu atveju sandorio inicijavimą turi patvirtinti kitas sąskaitos turėtojo atstovas.

4.   Sąskaitos turėtojai gali suteikti galimybę prieiti prie jų sąskaitos per išorės prekybos platformą. Tokių sąskaitų turėtojai įgaliotuoju atstovu paskiria asmenį, kuris jau yra išorės prekybos platformos įgaliotasis atstovas.

5.   Jeigu įgaliotasis atstovas dėl techninių ar kitokių priežasčių negali prieiti prie Sąjungos registro, jam paprašius sandorius jo vardu gali inicijuoti nacionalinis administratorius, jeigu pastarasis sutinka priimti tokius prašymus ir jeigu prieiga nebuvo laikinai sustabdyta pagal šį reglamentą.

6.   Keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose gali būti nustatytas kiekvieno tipo sąskaitoms taikomas didžiausias įgaliotųjų atstovų ir papildomų įgaliotųjų atstovų skaičius.

7.   Įgaliotaisiais atstovais ir papildomais įgaliotaisiais atstovais skiriami vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys. Visi vienos sąskaitos turėtojo įgaliotieji atstovai ir papildomi įgaliotieji atstovai yra skirtingi asmenys, tačiau tas pats asmuo gali būti daugiau negu vienos sąskaitos turėtojų įgaliotuoju atstovu arba papildomu įgaliotuoju atstovu. Nacionalinio administratoriaus valstybė narė gali pareikalauti, kad bent vienas iš sąskaitos (išskyrus tikrintojo sąskaitas) turėtojo įgaliotųjų atstovų būtų nuolatinis tos valstybės narės gyventojas.

24 straipsnis

Įgaliotųjų atstovų ir papildomų įgaliotųjų atstovų skyrimas ir patvirtinimas

1.   Prašydamas atidaryti sąskaitą, potencialus jos turėtojas pagal 23 straipsnį paskiria tam tikrą skaičių įgaliotųjų atstovų ir papildomų įgaliotųjų atstovų.

2.   Paskirdamas įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą, sąskaitos turėtojas pateikia administratoriaus reikalaujamą informaciją. Ją sudaro bent VIII priede nustatyta informacija.

3.   Nacionalinis administratorius per 20 darbo dienų nuo visos pagal 2 dalį reikalaujamos informacijos gavimo dienos patvirtina įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą, arba informuoja sąskaitos turėtoją apie atsisakymą jį patvirtinti. Jeigu informacijai apie kandidatą įvertinti reikia daugiau laiko, administratorius gali pratęsti vertinimo procesą daugiausia 20 papildomų darbo dienų ir pranešti apie pratęsimą sąskaitos turėtojui.

4.   Nacionalinis administratorius patikrina, ar įgaliotajam atstovui arba papildomam įgaliotajam atstovui paskirti pateikta informacija ir dokumentai yra išsamūs, nepasenę, teisingi ir nesuklastoti.

5.   Nacionalinis administratorius gali atsisakyti patvirtinti įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą, jei:

a)

pateikta informacija arba dokumentai yra neišsamūs, pasenę, neteisingi arba suklastoti;

b)

vyksta tyrimas dėl potencialus atstovo sukčiavimo, susijusio su leidimais arba Kioto vienetais, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kokio kito sunkaus nusikaltimo, kurį vykdant gali būti pasinaudota sąskaita, arba jei jis per pastaruosius penkerius metus buvo nuteistas už minėtą veiką;

c)

tam yra priežasčių, nustatytų nacionalinėje teisėje.

6.   Jeigu nacionalinis administratorius atsisako patvirtinti įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą, sąskaitos turėtojas pagal nacionalinę teisę gali pateikti prieštaravimą atitinkamai institucijai, kuri nurodo nacionaliniam administratoriui atidaryti sąskaitą arba pagrįstu sprendimu pritaria šiam atsisakymui, laikydamasi nacionalinės teisės reikalavimų, kuriais siekiama teisėto su šiuo reglamentu suderinamo tikslo ir kurie yra proporcingi.

25 straipsnis

Informacijos apie sąskaitą ir įgaliotuosius atstovus atnaujinimas

1.   Visi sąskaitų turėtojai per 10 darbo dienų nacionaliniam administratoriui praneša apie sąskaitai atidaryti pateiktos informacijos pasikeitimus. Be to, sąskaitos turėtojai iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. patvirtina nacionaliniam administratoriui, kad informacija apie jų sąskaitas tebėra išsami, nepasenusi, teisinga ir nesuklastota.

2.   Jei susijungia du ar daugiau orlaivių naudotojų arba jei orlaivių naudotojas pasidalija į du ar daugiau orlaivių naudotojų, apie tai jie per 10 darbo dienų praneša savo sąskaitų administratoriams.

3.   Pranešant apie tokį pasikeitimą pateikiama informacija, kurios nacionalinis administratorius reikalauja pagal šį skirsnį. Atitinkamas nacionalinis administratorius per 15 darbo dienų nuo tokio pranešimo ir kartu su juo pateiktos informacijos gavimo patvirtina informacijos atnaujinimą. Administratorius gali atsisakyti atnaujinti informaciją pagal 24 straipsnio 4 ir 5 dalis. Apie tokį atsisakymą pranešama sąskaitos turėtojui. Prieštaravimus dėl tokio atsisakymo galima pateikti nacionalinėje teisėje numatytai kompetentingai institucijai arba kitai atitinkamai institucijai pagal 22 straipsnį.

4.   Bent kas trejus metus nacionalinis administratorius peržiūri, ar sąskaitai atidaryti pateikta informacija tebėra išsami, nepasenusi, teisinga ir nesuklastota, ir pareikalauja, kad sąskaitos turėtojas praneštų apie bet kokius jos pasikeitimus.

5.   Veiklos vykdytojo sąskaitos turėtojas parduoti nuosavybės teisę į savo sąskaitą arba jos atsisakyti gali tik parduodamas įrenginį, su kuriuo susieta ta veiklos vykdytojo sąskaita, arba jo atsisakydamas.

6.   Laikantis 5 dalies, jokios sąskaitos turėtojas negali parduoti savo sąskaitos arba perduoti nuosavybės teisės į ją kitam asmeniui.

7.   Įgaliotasis atstovas arba papildomas įgaliotasis atstovas negali perleisti kitam asmeniui savo statuso.

8.   Sąskaitos turėtojas gali pareikalauti, kad įgaliotasis atstovas būtų nušalintas nuo su jo sąskaita susijusių pareigų. Gavęs tokį reikalavimą nacionalinis administratorius sustabdo įgaliotojo atstovo arba papildomo įgaliotojo atstovo prieigą prie sąskaitos. Atitinkamas administratorius per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo gavimo dienos nušalina įgaliotąjį atstovą.

9.   Sąskaitos turėtojas pagal 24 straipsnį gali paskirti naujus įgaliotuosius atstovus arba papildomus įgaliotuosius atstovus.

10.   Jeigu pagal Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnyje nustatytą tvarką arba dėl Europos Sąjungos plėtros pasikeičia orlaivių naudotojo sąskaitą administruojanti valstybė narė, vyriausiasis administratorius atnaujina informaciją apie atitinkamos orlaivių naudotojo sąskaitos nacionalinį administratorių. Jeigu pasikeičia orlaivių naudotojo sąskaitos administratorius, naujasis administratorius gali pareikalauti, kad orlaivių naudotojas pateiktų sąskaitai atidaryti pagal 17 straipsnį reikalaujamą informaciją ir pagal 24 straipsnį reikalaujamą informaciją apie įgaliotuosius atstovus.

11.   Laikantis 10 straipsnio, už sąskaitos tvarkymą atsakinga valstybė narė nesikeičia.

26 straipsnis

Patikimų sąskaitų sąrašas

1.   Pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitų, prekybos sąskaitų ir vienetų laikymo sąskaitų turėtojai gali turėti patikimų Sąjungos registro sąskaitų sąrašą.

2.   To paties sąskaitos turėtojo kitos sąskaitos automatiškai įtraukiamos į patikimų sąskaitų sąrašą.

3.   II antraštinės dalies II skyriaus 6 skirsnyje nurodytų sandorių atveju patikimų sąskaitų sąrašo pakeitimai inicijuojami ir atliekami 39 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimus patvirtina papildomas įgaliotasis atstovas arba, jei jis nepaskirtas, – kitas įgaliotasis atstovas. Pašalinant sąskaitas iš patikimų sąskaitų sąrašo 39 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis netaikomas; visų kitų šio sąrašo pakeitimų atveju šis laikotarpis yra 7 dienos.

3   Skirsnis

Sąskaitų uždarymas

27 straipsnis

Sąskaitų uždarymas

Laikantis 32 straipsnio 1 dalies, administratorius per 10 darbo dienų nuo sąskaitos (išskyrus 28, 29, 30 ir 31 straipsniuose nurodytas sąskaitas) turėtojo prašymo gavimo dienos uždaro sąskaitą.

28 straipsnis

Veiklos vykdytojo sąskaitų uždarymas

1.   Kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas atšaukimo ar jo galiojimo sustabdymo arba nuo informacijos apie įrenginio uždarymą gavimo dienos informuoja apie tai nacionalinį administratorių. Nacionalinis administratorius per 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos užregistruoja atitinkamą datą Sąjungos registre.

2.   Nacionalinis administratorius gali uždaryti veiklos vykdytojo sąskaitą iki metų, einančių po metų, kuriais uždarytas įrenginys, atšauktas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ar sustabdytas jo galiojimas, birželio 30 d., jeigu to įrenginio veiklos vykdytojas atsisakė tokio ATL kiekio, kuris yra lygus patikrintam to įrenginio išmetamųjų teršalų kiekiui arba didesnis už jį, ir jei tas įrenginys nėra pašalintas iš sistemos pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį.

29 straipsnis

Orlaivių naudotojo sąskaitų uždarymas

Nacionalinis administratorius orlaivių naudotojo sąskaitą uždaro tik tuo atveju, jei tai padaryti jam nurodo kompetentinga institucija, gavusi pranešimą iš sąskaitos turėtojo arba sužinojusi iš kitų šaltinių, kad orlaivių naudotojas susijungė su kitu orlaivių naudotoju arba nutraukė visą veiklą, kuriai taikomas Direktyvos 2003/87/EB I priedas.

30 straipsnis

Tikrintojo sąskaitų uždarymas

1.   Nacionalinis administratorius per 10 darbo dienų nuo tikrintojo prašymo uždaryti jo sąskaitą gavimo dienos uždaro tikrintojo sąskaitą.

2.   Kompetentinga institucija taip pat gali nurodyti nacionaliniam administratoriui uždaryti tikrintojo sąskaitą dėl kurios nors iš šių aplinkybių:

a)

tikrintojo akreditacija nustojo galioti arba buvo panaikinta;

b)

tikrintojas nutraukė veiklą.

31 straipsnis

SPP atitikties sąskaitos uždarymas

1.   Vyriausiasis administratorius, iš anksto pranešęs sąskaitos turėtojui, uždaro SPP atitikties sąskaitą ne anksčiau nei praėjus vienam mėnesiui po tos sąskaitos atitikties būklės vertės nustatymo pagal 79 straipsnį ir ne vėliau kaip gruodžio 21 d.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad visi tarptautiniai kreditai, LPTMV ir IPTMV, naudojami pagal 81 straipsnį, iš Sąjungos registro būtų pervedami į atitinkamą KP nurašytų vienetų sąskaitą.

3.   Jei pagal Kioto protokolą sukurtam TSŽ nustatytomis sandoriams taikytinomis taisyklėmis draudžiama atlikti tiesioginį pervedimą į KP nurašytų vienetų sąskaitą, tarptautiniai kreditai, LPTMV ir IPTMV, naudoti laikantis atitikties reikalavimų, pirmiausia pervedami į atitinkamą sąskaitą, kurią tuo tikslu sukūrė nacionalinis administratorius.

4.   Uždarydamas SPP atitikties sąskaitą, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad iš Sąjungos registro SPP atitikties sąskaitos į SPP pašalintų vienetų sąskaitą būtų pervedami likę MITKV.

32 straipsnis

Sąskaitų, kurias ruošiamasi uždaryti, teigiamas balansas

1.   Jeigu sąskaitoje, kurią administratorius turi uždaryti pagal 27, 28 ir 29 straipsnius, yra teigiamas ATL arba Kioto vienetų balansas, administratorius paprašo sąskaitos turėtojo nurodyti kitą sąskaitą, į kurią tie ATL arba Kioto vienetai turi būti pervesti. Jeigu per 40 darbo dienų sąskaitos turėtojas neatsako į administratoriaus prašymą, administratorius ATL ir Kioto vienetus perveda į savo nacionalinę sąskaitą.

2.   Jeigu sąskaitoje, kurios prieiga yra laikinai sustabdyta pagal 34 straipsnį, yra teigiamas ATL arba Kioto vienetų balansas, kompetentinga institucija gali pareikalauti ATL ir Kioto vienetus nedelsiant pervesti į atitinkamą nacionalinę sąskaitą.

33 straipsnis

Sąskaitų uždarymas ir įgaliotojo atstovo nušalinimas administratoriaus iniciatyva

1.   Jeigu priežastys, dėl kurių pagal 34 straipsnį buvo laikinai sustabdyta prieiga prie sąskaitos, nepašalinamos per priimtiną laikotarpį nepaisant pakartotinių pranešimų, kompetentinga institucija gali nurodyti nacionaliniam administratoriui uždaryti sąskaitą, kurios naudojimo teisė laikinai sustabdyta arba, jei tai veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo sąskaita – užblokuoti ją, iki kol kompetentinga institucija nusprendžia, kad daugiau nebėra laikiną sustabdymą pagrindžiančios padėties.

2.   Jeigu asmens arba prekybos sąskaitoje yra nulinis balansas ir per vienerius metus nebuvo užregistruota jokių sandorių, nacionalinis administratorius gali pranešti sąskaitos turėtojui, kad asmens arba prekybos sąskaita bus uždaryta per 40 darbo dienų, nebent nacionalinis administratorius gautų prašymą sąskaitą palikti. Jeigu nacionalinis administratorius iš sąskaitos turėtojo tokio prašymo negauna, jis sąskaitą gali uždaryti.

3.   Nacionalinis administratorius uždaro veiklos vykdytojo sąskaitą, jeigu jam tai padaryti nurodo kompetentinga institucija neturėdama pagrindo manyti, kad veiklos vykdytojas atsisakys daugiau ATL.

4.   Nacionalinis administratorius gali nušalinti įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą, jeigu mano, kad pagal 24 straipsnio 3 dalį turėjo būti atsisakyta patvirtinti įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą, ypač jeigu paaiškėja, kad paskiriant eiti šias pareigas pateikti dokumentai ir tapatybės informacija buvo neišsamūs, pasenę, neteisingi arba suklastoti.

5.   Sąskaitos turėtojas per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prieštaravimą dėl jo sąskaitos statuso pakeitimo pagal 1 dalį arba dėl įgaliotojo atstovo ar papildomo įgaliotojo atstovo nušalinimo pagal 4 dalį nacionalinėje teisėje numatytai kompetentingai institucijai, kuri nurodo nacionaliniam administratoriui atkurti ankstesnį sąskaitos statusą ar grąžinti į pareigas įgaliotąjį atstovą ar papildomą įgaliotąjį atstovą arba pagrįstu sprendimu pritaria sąskaitos būklės pakeitimui arba įgaliotojo atstovo ar papildomo įgaliotojo atstovo nušalinimui, laikydamasi nacionalinės teisės reikalavimų, kuriais siekiama teisėto su šiuo reglamentu suderinamo tikslo ir kurie yra proporcingi.

4   Skirsnis

Laikinas prieigos prie sąskaitos sustabdymas

34 straipsnis

Laikinas prieigos prie sąskaitos sustabdymas

1.   Administratorius gali laikinai sustabdyti įgaliotojo atstovo arba papildomo įgaliotojo atstovo prieigą prie bet kurios registro sąskaitos arba teisę atlikti veiksmus, kuriuos kitu atveju jis turėtų teisę atlikti, jei turi pagrįstų priežasčių manyti, kad įgaliotasis atstovas:

(a)

bandė prieiti prie sąskaitų, prie kurių prieiti jam neleista, arba atlikti veiksmus, kurių atlikti jam neleista;

(b)

pakartotinai bandė prieiti prie sąskaitos ar atlikti veiksmą naudodamas klaidingą vartotojo vardą ar slaptažodį arba

(c)

bandė pažeisti Sąjungos registro, ESSŽ arba juose esančių duomenų saugumą, galimybę jais naudotis, jų vientisumą ar konfidencialumą.

2.   Administratorius gali laikinai sustabdyti visų įgaliotųjų atstovų arba papildomų įgaliotųjų atstovų prieigą prie konkrečios sąskaitos dėl bent vienos iš šių aplinkybių:

a)

sąskaitos turėtojas mirė nepalikęs teisėto įpėdinio arba nustojo egzistuoti kaip juridinis asmuo;

b)

sąskaitos turėtojas nemokėjo mokesčių;

c)

sąskaitos turėtojas pažeidė sąskaitai taikomas sąlygas;

d)

sąskaitos turėtojas nesutiko su nacionalinio administratoriaus arba vyriausiojo administratoriaus nustatytais sąlygų pakeitimais;

e)

sąskaitos turėtojas nepranešė apie sąskaitos informacijos pasikeitimus arba nepateikė įrodymų, susijusių su tokiais pasikeitimais arba su naujais sąskaitos informacijos reikalavimais;

f)

sąskaitos turėtojui nepavyko išlaikyti mažiausio privalomo įgaliotųjų atstovų skaičiaus;

g)

sąskaitos turėtojui nepavyko laikytis valstybės narės reikalavimo paskirti įgaliotąjį atstovą, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra nacionalinio administratoriaus valstybėje narėje;

h)

sąskaitos turėtojui nepavyko laikytis valstybės narės reikalavimo, pagal kurį jo nuolatinė gyvenamoji vieta turėtų būti sąskaitos administratoriaus valstybėje narėje arba jis joje turėtų būti registruotas.

3.   Administratorius gali laikinai sustabdyti visų įgaliotųjų atstovų arba papildomų įgaliotųjų atstovų prieigą prie konkrečios sąskaitos ir galimybę inicijuoti veiksmus:

a)

ne daugiau kaip keturioms savaitėms, jei turi pagrįstų priežasčių manyti, kad sąskaita buvo arba bus panaudota sukčiavimui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui, korupcijai arba kitiems sunkiems nusikaltimams, arba

b)

remdamasis ir vadovaudamasis nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis siekiama teisėto tikslo.

4.   Nacionalinis administratorius gali laikinai sustabdyti prieigą prie sąskaitos, jei mano, kad turėjo būti atsisakyta ją atidaryti pagal 22 straipsnį arba kad sąskaitos turėtojas nebeatitinka sąskaitai atidaryti keliamų reikalavimų.

5.   Sąskaitos administratorius nedelsdamas panaikina laikiną sustabdymą, kai tik pašalinamos priežastys, dėl kurių buvo laikinai sustabdyta prieiga.

6.   Sąskaitos turėtojas per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prieštaravimą dėl laikino prieigos prie jo sąskaitos sustabdymo pagal 1 ir 3 dalis nacionalinėje teisėje numatytai kompetentingai institucijai arba kitai atitinkamai institucijai, kuri nurodo nacionaliniam administratoriui atkurti prieigą prie sąskaitos arba pagrįstu sprendimu pritaria laikinam jos sustabdymui, laikydamasi nacionalinės teisės reikalavimų, kuriais siekiama teisėto su šiuo reglamentu suderinamo tikslo ir kurie yra proporcingi.

7.   Kompetentinga institucija arba Komisija taip pat gali nurodyti nacionaliniam arba vyriausiajam administratoriui laikinai sustabdyti prieigą prie sąskaitos dėl vienos iš 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų priežasčių.

8.   Nacionalinio administratoriaus valstybės narės nacionalinė teisėsaugos institucija taip pat gali pareikalauti administratoriaus laikinai sustabdyti prieigą prie sąskaitos remdamasi ir vadovaudamasi nacionaline teise.

9.   Jei laikinai sustabdoma prieiga prie išorės prekybos platformos sąskaitos, administratorius laikinai sustabdo ir pagal 23 straipsnio 4 dalį per išorės prekybos platformą suteiktą prieigą prie naudotojų sąskaitų. Kai laikinai sustabdoma įgaliotųjų atstovų ir papildomų įgaliotųjų atstovų prieiga prie išorės prekybos platformos sąskaitos, administratorius laikinai sustabdo ir pagal 23 straipsnio 4 dalį sąskaitos turėtojo jiems suteiktą prieigą prie sąskaitos per išorės prekybos platformą.

10.   Jeigu dėl laikino prieigos sustabdymo pagal šį straipsnį veiklos vykdytojo sąskaitos arba orlaivių naudotojo sąskaitos turėtojas negali atsisakyti ATL per 10 darbo dienų iki leidimų atsisakymo termino, nustatyto Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 2a ir 3 dalyse, nacionalinis administratorius sąskaitos turėtojo prašymu atsisako jo nurodyto ATL skaičiaus.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOSIOS SĄJUNGOS REGISTRUI IR SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMAI TAIKOMOS NUOSTATOS

1   SKYRIUS

Patikrintas išmetamųjų teršalų kiekis ir atitiktis

35 straipsnis

Patikrinti įrenginio arba orlaivių naudotojo duomenys apie išmetamųjų teršalų kiekį

1.   Kai reikalaujama nacionalinės teisės nuostatomis, kiekvienas veiklos vykdytojas ir orlaivių naudotojas iš nacionalinio administratoriaus, kuris administruoja jo sąskaitą, registruotų tikrintojų sąrašo pasirenka vieną tikrintoją. Jeigu veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas yra ir tikrintojas, savęs pasirinkti tikrintoju jis negali.

2.   Nacionalinis administratorius, kompetentinga institucija arba, kompetentingos institucijos sprendimu – sąskaitos turėtojas arba tikrintojas, iki kovo 31 d. įveda praėjusių metų išmetamųjų teršalų kiekio duomenis.

3.   Metiniai išmetamųjų teršalų kiekio duomenys pateikiami naudojant IX priede nustatytą formą.

4.   Pagal Direktyvos 2003/87/EB 15 straipsnio 1dalį tinkamai patikrinus veiklos vykdytojo ataskaitą apie įrenginio išmetamųjų teršalų kiekį praėjusiais metais arba orlaivių naudotojo ataskaitą apie visos praėjusių metų jo aviacijos veiklos išmetamųjų teršalų kiekį, tikrintojas arba kompetentinga institucija patvirtina patikrintą metinį išmetamųjų teršalų kiekį.

5.   Nacionalinis administratorius arba kompetentinga institucija Sąjungos registre pažymi, kad pagal 4 dalį patvirtintas išmetamųjų teršalų kiekis yra patikrintas. Kompetentinga institucija gali nuspręsti, jog už pažymėjimą Sąjungos registre, kad išmetamųjų teršalų kiekis yra patikrintas, atsako ne nacionalinis administratorius, o tikrintojas.

6.   Kompetentinga institucija, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2003/87/EB 14 ir 15 straipsnių reikalavimų, gali nurodyti nacionaliniam administratoriui pataisyti patikrintą metinį įrenginio ar orlaivių naudotojo išmetamųjų teršalų kiekį įrašant į Sąjungos registrą pataisytą patikrintą arba apskaičiuotą to įrenginio ar orlaivių naudotojo atitinkamų metų išmetamųjų teršalų kiekį.

7.   Jeigu kiekvienų metų gegužės 1 d. Sąjungos registre nėra užregistruotas joks patikrintas įrenginio ar orlaivių naudotojo praėjusių metų išmetamųjų teršalų kiekis arba jeigu paaiškėjo, kad patikrintas išmetamųjų teršalų kiekis neteisingas, bet kokia į Sąjungos registrą įrašyta pakaitinė išmetamųjų teršalų kiekio vertė apskaičiuojama kuo tiksliau pagal Direktyvos 2003/87/EB 14 ir 15 straipsnius.

36 straipsnis

Sąskaitos užblokavimas dėl nepateikto patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio

1.   Jeigu kiekvienų metų balandžio 1 d. metinis patikrintas įrenginio arba orlaivių naudotojo praėjusių metų išmetamųjų teršalų kiekis nėra užregistruotas Sąjungos registre, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre atitinkamo veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo sąskaita būtų užblokuota.

2.   Kai visas pavėluotai pateiktas patikrintas įrenginio arba orlaivių naudotojo tų metų išmetamųjų teršalų kiekis užregistruojamas Sąjungos registre, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre sąskaita vėl būtų atidaryta.

37 straipsnis

Atitikties būklės vertės apskaičiavimas

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad kiekvienų metų gegužės 1 d. Sąjungos registre būtų nurodyta kiekvieno įrenginio ir orlaivių naudotojo, kuris turi atidarytą arba užblokuotą veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo sąskaitą, praėjusių metų atitikties būklės vertė, iš visų einamuoju laikotarpiu atsisakytų ATL sumos atimdamas visų patikrintų einamojo laikotarpio iki einamųjų metų imtinai išmetamųjų teršalų kiekių sumą ir pridėdamas pataisos koeficientą.

2.   1 dalyje nurodytas pataisos koeficientas lygus nuliui, jeigu ankstesnio laikotarpio paskutinių metų atitikties būklės vertė buvo didesnė už nulį, tačiau paliekamas toks pat kaip ankstesnio laikotarpio paskutinių metų atitikties būklės vertė, jeigu ta vertė mažesnė už nulį arba lygi nuliui.

3.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų įrašyta kiekvieno įrenginio ir orlaivių naudotojo kiekvienų metų atitikties būklės vertė.

2   SKYRIUS

Sandoriai

1   Skirsnis

Bendrosios nuostatos

38 straipsnis

Iš konkrečios rūšies sąskaitos gali būti inicijuoti tik tie sandoriai, kurie aiškiai numatyti tos rūšies sąskaitoms šiame reglamente.

39 straipsnis

Pervedimų atlikimas

1.   Prieš inicijuojant visus šiame skyriuje nurodytus sandorius, kurie inicijuojami ne iš išorės prekybos platformos, Sąjungos registrui reikalingas išankstinis patvirtinimas išorinėmis priemonėmis. Sandoris inicijuojamas tik jei sandorį išorinėmis priemonėmis patvirtina papildomas įgaliotasis atstovas arba, prireikus, kitas sąskaitos turėtojo atstovas, kurio patvirtinimo reikia pagal 23 straipsnio 3 dalį.

2.   Visi šio skyriaus 64 straipsnyje ir 8 skirsnyje nurodyti pervedimai inicijuojami nedelsiant, jei jie patvirtinami pirmadienį–penktadienį imtinai 10:00–16:00 val. Vidurio Europos laiku, išskyrus oficialias nedarbo dienas tose valstybėse narėse, kurios nusprendžia laikinai sustabdyti 3 dalyje nurodytą laikotarpį.

3.   Kitu laiku patvirtintas pervedimas inicijuojamas tą pačią dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus pirmoje dalyje nurodytas oficialias nedarbo dienas, 10:00 val. Vidurio Europos laiku, jeigu jis patvirtinamas iki 10:00 val. Vidurio Europos laiku, arba kitą dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus pirmoje dalyje nurodytas oficialias nedarbo dienas, 10:00 val. Vidurio Europos laiku, jeigu jis patvirtinamas po 16:00 val. Vidurio Europos laiku.

4.   Atliekant visus 64 ir 65 straipsniuose nurodytus ATL ir Kioto vienetų pervedimus ir visus 66 straipsnyje nurodytus pervedimus į sąskaitas, kurios nenurodytos prekybos sąskaitos turėtojo patikimų sąskaitų sąraše, nuo pervedimo inicijavimo iki pranešimo apie jį, kad jis būtų patvirtintas galutiniu pagal 104 straipsnį, turi praeiti 26 valandų laikotarpis. Šis laikotarpis sustabdomas šeštadieniais ir sekmadieniais 00:00–24:00 val. Vidurio Europos laiku. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti per konkrečių metų oficialias nedarbo dienas sustabdyti šį laikotarpį 00:00–24:00 val. Vidurio Europos laiku, jei tokį sprendimą jos paskelbia iki prieš tai einančių metų gruodžio 1 d.

5.   Jei sąskaitos turėtojo įgaliotasis atstovas įtaria, kad pervedimas inicijuotas neteisėtai, vėliausiai likus dviems valandoms iki 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos sąskaitos turėtojo įgaliotasis atstovas gali paprašyti nacionalinio administratoriaus arba, prireikus, vyriausiojo administratoriaus atšaukti pervedimą sąskaitos turėtojo įgaliotojo atstovo vardu dar nepranešus apie sandorį, kad jis būtų patvirtintas galutiniu. Iš karto po tokio prašymo pateikimo sąskaitos turėtojas apie įtariamą sukčiavimo atvejį praneša kompetentingai nacionalinei teisėsaugos institucijai. Per 7 dienas tas pranešimas perduodamas nacionaliniam administratoriui arba, prireikus, vyriausiajam administratoriui.

6.   Inicijavus pervedimą pagal 1 ir 2 dalis, visiems sąskaitos turėtojo atstovams išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas siūlomas pervedimo inicijavimas.

40 straipsnis

ATL pobūdis ir sandorių patvirtinimas galutiniais

1.   ATL arba Kioto vienetas yra pakeičiama, nemateriali priemonė, kuria galima prekiauti rinkoje.

2.   Tai, kad ATL ir Kioto vienetai yra nematerialūs, visų pirma reiškia, kad įrašas apie juos Sąjungos registre yra prima facie ir pakankamas nuosavybės teisės į ATL arba Kioto vienetą, arba į bet kurį kitą objektą, kurį pagal šį reglamentą nurodoma arba leidžiama įrašyti į Sąjungos registrą, įrodymas.

3.   Tai, kad ATL ir Kioto vienetai yra pakeičiami, reiškia, kad bet kokie su ATL arba Kioto vienetų susigrąžinimu arba kompensacija susiję įpareigojimai pagal nacionalinę teisę gali būti taikomi bet kuriam tos pačios rūšies ATL arba Kioto vienetui.

Nepažeidžiant 70 straipsnio nuostatų ir 103 straipsnyje numatyto derinimo proceso, sandorį užbaigus pagal 104 straipsnį jis tampa galutinis ir neatšaukiamas. Nepažeidžiant jokios nacionalinės teisės nuostatos ar priemonės, pagal kurias gali būti pareikalauta arba nurodyta atlikti naują sandorį Sąjungos registre, joks įstatymas, kitas teisės aktas, taisyklė arba praktika, susiję su sutarčių ir sandorių atidėjimu, negrąžina į pradinę padėtį sandorio, kai jis tampa galutinis ir neatšaukiamas pagal šį reglamentą.

Sąskaitos turėtojui arba trečiajai šaliai neturėtų būti trukdoma naudotis įstatymais numatytomis savo teisėmis ar pareikšti reikalavimus pirminio sandorio atžvilgiu, įskaitant reikalavimus dėl kompensacijos, vienetų susigrąžinimo ar žalos atlyginimo, susijusius su Sąjungos registre galutiniu tapusiu sandoriu, pvz., apgaulės arba techninės klaidos atveju, jeigu dėl to Sąjungos registre sandoris neatšaukiamas, nepanaikinamas ar negrąžinamas į pradinę padėtį.

4.   Sąžiningas ATL arba Kioto vieneto pirkėjas ir turėtojas tampa teisėtu ATL arba Kioto vieneto savininku nepaisant jokių perdavėjo nuosavybės teisių trūkumų.

2   Skirsnis

Apyvartinių taršos leidimų sukūrimas

41 straipsnis

Apyvartinių taršos leidimų sukūrimas

1.   Vyriausiasis administratorius gali prireikus sukurti atitinkamai ES bendro kiekio sąskaitą, ES aviacijos bendro kiekio sąskaitą, ES aukcionų sąskaitą, ES aviacijos aukcionų sąskaitą, ES kreditų mainų sąskaitą ir ES tarptautinių kreditų sąskaitą, taip pat sukurti arba panaikinti sąskaitas ir ATL, jei to reikalaujama Sąjungos teisės aktais, įskaitant pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį, 9 ir 9a straipsnius, 10a straipsnio 8 dalį ir 11a straipsnį, Reglamento (ES) 1031/2010 10 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (ES) Nr. 920/2010 41 straipsnio 1 dalį.

2.   Komisija atitinkamu (-ais) momentu (-ais) vyriausiajam administratoriui nurodo sąskaitose, sukurtose pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalį, arba su tikslu į jas pervesti, sukurti tokį paprastųjų ATL skaičių, kuris atitinka nustatytąjį Komisijos sprendimo Nr. 2010/670/ES (17) 2 straipsnio 1 dalyje.

3.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre sukuriant ATL jam būtų suteiktas unikalus identifikavimo kodas.

3   Skirsnis

Prieš parduodant aukcionuose arba paskiriant ATL atliekami pervedimai

42 straipsnis

Aukcione parduoti numatytų paprastųjų ATL pervedimas

1.   Vyriausiasis administratorius, laikydamasis terminų, atitinkamo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 paskirto aukciono rengėjo vardu iš ES bendro kiekio sąskaitos į ES aukcionų sąskaitą perveda tokį paprastųjų ATL kiekį, kuris atitinka pagal to reglamento 10 straipsnį nustatytą metinį kiekį.

2.   Jei metinis kiekis pakoreguojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 14 straipsnį, vyriausiasis administratorius iš ES bendro kiekio sąskaitos į ES aukcionų sąskaitą, arba, atitinkamais atvejais, – atvirkščiai, iš ES aukcionų sąskaitos į ES bendro kiekio sąskaitą perveda atitinkamą ATL kiekį.

43 straipsnis

Nemokamai suteiktinų paprastųjų ATL pervedimas

Vyriausiasis administratorius, laikydamasis terminų, iš ES bendro kiekio sąskaitos į ES paskirstymo sąskaitą perveda tokį paprastųjų ATL kiekį, kuris atitinka pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinio paskirstymo lentelę nemokamai suteikiamų ATL sumą.

44 straipsnis

Naujiems rinkos dalyviams skirtam rezervui numatytų paprastųjų ATL pervedimas

1.   Vyriausiasis administratorius, laikydamasis terminų, iš ES bendro kiekio sąskaitos į ES naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo sąskaitą perveda tokį paprastųjų ATL kiekį, kuris atitinka penkis viso Sąjungos ATL kiekio, kuris nustatomas pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 ir 9a straipsnius priimtais sprendimais, procentus, atėmus pagal šio reglamento 41 straipsnio 2 dalį numatytą sukurti ATL kiekį.

2.   Jei visas Sąjungos ATL kiekis padidinamas pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 ir 9a straipsnius priimtu sprendimu, vyriausiasis administratorius iš ES bendro kiekio sąskaitos į ES naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo sąskaitą perveda papildomą paprastųjų ATL kiekį, atitinkantį penkis kiekio, kuriuo padidintas visas Sąjungos ATL kiekis, procentus.

3.   Jei visas Sąjungos ATL kiekis sumažinamas pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 ir 9a straipsnius priimtu sprendimu, vyriausiasis administratorius panaikina tokį ES naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo sąskaitoje esančių paprastųjų ATL kiekį, kuris atitinka penkis kiekio, kuriuo sumažintas visas Sąjungos ATL kiekis, procentus.

4.   Jei pagal Sprendimo 2011/278/ES 19 ir 20 straipsnius ATL suteikiami naujiems rinkos dalyviams arba rinkos dalyviams, kurie laikomi naujais po įrenginio pajėgumo išplėtimo, likusį galutinį veiklos vykdytojui tuo prekybos laikotarpiu nemokamai suteikiamų ATL kiekį, kuris pagal šio reglamento 51 straipsnio 2 dalį įrašomas į ESSŽ, vyriausiasis administratorius perveda iš ES naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo sąskaitos į ES paskirstymo sąskaitą.

45 straipsnis

Aukcione parduoti numatytų aviacijos apyvartinių taršos leidimų pervedimas

1.   Vyriausiasis administratorius, laikydamasis terminų, atitinkamo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 paskirto aukciono rengėjo vardu iš ES aviacijos bendro kiekio sąskaitos į ES aviacijos aukcionų sąskaitą perveda tokį aviacijos ATL kiekį, kuris atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 12 straipsnio 1 dalį nustatytą metinį kiekį.

2.   Jei metinis kiekis pakoreguojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 14 straipsnį, vyriausiasis administratorius iš ES aviacijos bendro kiekio sąskaitos į ES aviacijos aukcionų sąskaitą, arba, atitinkamais atvejais, – atvirkščiai, iš ES aviacijos aukcionų sąskaitos į ES aviacijos bendro kiekio sąskaitą perveda atitinkamą aviacijos ATL kiekį.

46 straipsnis

Nemokamai suteiktinų aviacijos apyvartinių taršos leidimų pervedimas

1.   Vyriausiasis administratorius, laikydamasis terminų, iš ES aviacijos bendro kiekio sąskaitos į ES aviacijos paskirstymo sąskaitą perveda tokį aviacijos ATL kiekį, kuris atitinka nemokamai suteiktinų aviacijos ATL skaičių, nustatytą pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį priimtu Komisijos sprendimu.

2.   Jei nemokamai suteiktinų aviacijos ATL skaičius padidinamas pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu, vyriausiasis administratorius iš ES aviacijos bendro kiekio sąskaitos į ES aviacijos paskirstymo sąskaitą perveda papildomą aviacijos ATL kiekį, atitinkantį tą kiekį, kuriuo padidintas nemokamai suteiktinų aviacijos ATL kiekis.

3.   Jei nemokamai suteiktinų aviacijos ATL skaičius sumažinamas pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu, vyriausiasis administratorius panaikina tokį ES aviacijos paskirstymo sąskaitoje esančių aviacijos ATL kiekį, kuris atitinka kiekį, kuriuo sumažintas nemokamai suteiktinų aviacijos ATL kiekis.

47 straipsnis

Aviacijos apyvartinių taršos leidimų pervedimas į specialų rezervą

1.   Vyriausiasis administratorius, laikydamasis terminų, iš ES aviacijos bendro kiekio sąskaitos į ES specialiojo rezervo sąskaitą perveda tokį aviacijos ATL kiekį, kuris atitinka specialiajam rezervui numatytų aviacijos ATL skaičių, nustatytą pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu.

2.   Jei specialiajam rezervui numatytų aviacijos ATL skaičius padidinamas pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu, vyriausiasis administratorius iš ES aviacijos bendro kiekio sąskaitos į ES specialiojo rezervo sąskaitą perveda papildomą aviacijos ATL kiekį, atitinkantį tą kiekį, kuriuo padidintas specialiajam rezervui numatytų aviacijos ATL kiekis.

3.   Jei specialiajam rezervui numatytų aviacijos ATL skaičius sumažinamas pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu, vyriausiasis administratorius panaikina tokį ES specialiojo rezervo sąskaitoje esančių aviacijos ATL kiekį, kuris atitinka kiekį, kuriuo sumažintas specialiajam rezervui numatytų aviacijos ATL kiekis.

4.   Jei pagal Direktyvos 2003/87/EB 3f straipsnį ATL suteikiami iš specialiojo rezervo, likęs galutinis orlaivių naudotojui tuo prekybos laikotarpiu nemokamai suteikiamų aviacijos ATL kiekis, kuris pagal šio reglamento 54 straipsnio 2 dalį įrašomas į ESSŽ, savaime pervedamas iš ES specialiojo rezervo sąskaitos į ES aviacijos paskirstymo sąskaitą.

48 straipsnis

Paprastųjų apyvartinių taršos leidimų pervedimas į ES bendro kiekio sąskaitą

Kiekvieno prekybos laikotarpio pabaigoje vyriausiasis administratorius perveda visus ES paskirstymo sąskaitoje ir ES naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo sąskaitoje esančius ATL į ES bendro kiekio sąskaitą

49 straipsnis

Aviacijos apyvartinių taršos leidimų pervedimas į ES bendro kiekio sąskaitą

Kiekvieno prekybos laikotarpio pabaigoje vyriausiasis administratorius perveda visus ES specialiojo rezervo sąskaitoje likusius ATL į ES aviacijos bendro kiekio sąskaitą.

50 straipsnis

Aviacijos apyvartinių taršos leidimų panaikinimas

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad kiekvieno prekybos laikotarpio pabaigoje visi ES aviacijos paskirstymo sąskaitoje likę ATL būtų pervedami į pašalintų Sąjungos vienetų sąskaitą.

4   Skirsnis

Apyvartinių taršos leidimų suteikimas stacionariems įrenginiams

51 straipsnis

Nacionalinio paskirstymo lentelių įtraukimas į ESSŽ

1.   Iki 2012 m. gruodžio 31 d. kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai savo 2013–2020 m. nacionalinio paskirstymo lentelę. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinio paskirstymo lentelėse būtų pateikta X priede nustatyta informacija.

2.   Jei Komisija mano, kad nacionalinio ATL paskirstymo lentelė atitinka Direktyvos 2003/87/EB, Sprendimo 2011/278/ES ir Komisijos pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 6 dalį priimtų sprendimų nuostatas, ji nurodo vyriausiajam administratoriui įtraukti lentelę į ESSŽ. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta nacionalinio paskirstymo lentelę ir apie tai nedelsdama praneša atitinkamai valstybei narei, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kita lentelė, kad būtų priimta. Ta valstybė narė per tris mėnesius pateikia Komisijai pataisytą nacionalinio paskirstymo lentelę.

52 straipsnis

Nacionalinio paskirstymo lentelių pakeitimai

1.   Nacionalinis administratorius į ESSŽ įveda atitinkamus nacionalinio paskirstymo lentelės pakeitimus, jei:

a)

įrenginiui suteiktas leidimas buvo atšauktas arba baigėsi jo galiojimas;

b)

įrenginio veikla nutraukta;

c)

įrenginys buvo padalytas į du ar daugiau įrenginių;

d)

du ar daugiau įrenginių buvo sujungti į vieną įrenginį.

2.   Valstybė narė praneša Komisijai apie šiuos nacionalinio ATL paskirstymo lentelės pakeitimus:

a)

naujiems rinkos dalyviams arba rinkos dalyviams, kurie laikomi naujais po įrenginio pajėgumo išplėtimo, suteikiamų ATL duomenis;

b)

dalinį veiklos nutraukimą ir didelį pajėgumų sumažėjimą;

c)

nemokamų ATL suteikimą pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį, pagrįstą atsižvelgiant į pagal tos direktyvos 10c straipsnio 1 dalį įvykdytų ir praneštų Komisijai investicijų plėtotę;

d)

bet kokius 1 dalyje nenurodytus pakeitimus.

Gavusi pranešimą pagal pirmą pastraipą, Komisija, jei ji mano, kad nacionalinio ATL paskirstymo lentelės pakeitimai atitinka Direktyvos 2003/87/EB, Sprendimo 2011/278/ES ir Komisijos pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 6 dalį priimtų sprendimų nuostatas, nurodo vyriausiajam administratoriui atitinkamai pakeisti į ESSŽ įtrauktą nacionalinio ATL paskirstymo lentelę. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta pakeitimus ir apie tai nedelsdama praneša atitinkamai valstybei narei, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kiti pakeitimai, kad būtų priimti.

53 straipsnis

Nemokamas paprastųjų apyvartinių taršos leidimų suteikimas

1.   Nacionalinis administratorius nacionalinio ATL paskirstymo lentelėje prie kiekvieno veiklos vykdytojo, kiekvienų metų ir kiekvieno X priede nustatyto teisinio pagrindo žymi, ar tais metais įrenginiui bus suteikta ATL, ar ne.

2.   Nuo 2013 m. vasario 1 d. vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, remiantis atitinkama nacionalinio ATL paskirstymo lentele, Sąjungos registras paprastuosius ATL iš ES paskirstymo sąskaitos automatiškai pervestų į atitinkamas atidarytas ar užblokuotas veiklos vykdytojų sąskaitas, laikantis 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose nustatytos automatinio pervedimo tvarkos.

3.   Jeigu į pašalintą veiklos vykdytojo sąskaitą ATL nepervedami pagal 2 dalį, tokie ATL nepervedami į sąskaitą ir tuomet, jei vėliau sąskaitos būklė nustatoma kaip atidaryta sąskaita.

4.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad veiklos vykdytojas galėtų atlikti pervedimus, grąžindamas perviršinius ATL į ES paskirstymo sąskaitą, jeigu vyriausiasis administratorius nacionalinio ATL paskirstymo lentelėje atliko pakeitimų pagal 52 straipsnio 2 dalį, siekdamas ištaisyti perviršinių ATL skyrimą veiklos vykdytojui, ir kompetentinga institucija paprašė veiklos vykdytoją tokius perviršinius ATL grąžinti.

5   Skirsnis

Aviacijos apyvartinių taršos leidimų suteikimas orlaivių naudotojams

54 straipsnis

Nacionalinio aviacijos apyvartinių taršos leidimų paskirstymo lentelių įtraukimas į ESSŽ

1.   Iki 2012 m. rugsėjo 30 d. kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai savo 2013–2020 m. nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelę. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelėse būtų pateikta XI priede nustatyta informacija.

2.   Jei Komisija mano, kad nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelė atitinka Direktyvos 2003/87/EB nuostatas, visų pirma pagal tos direktyvos 3e straipsnio 4 dalį apskaičiuotus ir paskelbtus suteikiamų ATL kiekius, ji nurodo vyriausiajam administratoriui įtraukti lentelę į ESSŽ. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelę ir apie tai nedelsdama praneša atitinkamai valstybei narei, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kita lentelė, kad būtų priimta. Ta valstybė narė per tris mėnesius pateikia Komisijai pataisytą nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelę.

55 straipsnis

Nacionalinio aviacijos apyvartinių taršos leidimų paskirstymo lentelių pakeitimai

1.   Nacionalinis administratorius į ESSŽ įveda nacionalinio aviacijos srities paskirstymo lentelės pakeitimus, jei:

a)

orlaivių naudotojas nutraukė veiklą, kuriai taikomas Direktyvos 2003/87/EB I priedas;

b)

orlaivių naudotojas buvo padalytas į du ar daugiau orlaivių naudotojų;

c)

du ar daugiau orlaivių naudotojų buvo sujungti į vieną orlaivių naudotoją.

2.   Valstybė narė praneša Komisijai apie šiuos nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelės pakeitimus:

a)

bet kokį paskirstymą iš specialiojo rezervo pagal Direktyvos 2003/87/EB 3f straipsnį;

b)

bet kokį koregavimą priėmus priemones pagal Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnį;

c)

bet kokius kitus 1 dalyje nenurodytus pakeitimus.

3.   Jei Komisija mano, kad nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelės pakeitimai atitinka Direktyvos 2003/87/EB nuostatas, visų pirma pagal šios direktyvos 3f straipsnio 7 dalį apskaičiuotus ir paskelbtus iš specialiojo rezervo suteikiamų aviacijos ATL kiekius, ji nurodo vyriausiajam administratoriui atitinkamai pakeisti į ESSŽ įtrauktą nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelę. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta pakeitimus ir apie tai nedelsdama praneša valstybei narei, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kiti pakeitimai, kad būtų priimti.

4.   Jei susijungia orlaivių naudotojai, kurių administratoriai yra iš skirtingų valstybių narių, pakeitimą pagal 1 dalies c punktą inicijuoja to orlaivių naudotojo, kuriam suteikti aviacijos ATL bus priskirti prie kitam orlaivių naudotojui suteiktų aviacijos ATL, nacionalinis administratorius. Prieš atliekant pakeitimą reikia gauti orlaivių naudotojo, prie kurio aviacijos ATL bus priskirti prie jo prijungtam orlaivių naudotojui suteikti aviacijos ATL, nacionalinio administratoriaus sutikimą.

56 straipsnis

Nemokamas aviacijos apyvartinių taršos leidimų suteikimas

1.   Nacionalinis administratorius nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelėje prie kiekvieno orlaivių naudotojo ir kiekvienų metų žymi, ar tais metais orlaivių naudotojui bus suteikta aviacijos ATL, ar ne.

2.   Nuo 2013 m. vasario 1 d. vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, remiantis atitinkama nacionalinio ATL paskirstymo lentele, Sąjungos registras aviacijos ATL iš ES aviacijos ATL paskirstymo sąskaitos automatiškai pervestų į atitinkamas atidarytas ar užblokuotas orlaivių naudotojų sąskaitas, laikantis 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose nustatytos automatinio pervedimo tvarkos.

3.   Jeigu į pašalintą orlaivių naudotojo sąskaitą ATL nepervedami pagal 2 dalį, tokie ATL nepervedami į sąskaitą ir tuomet, jei vėliau sąskaitos būklė nustatoma kaip atidaryta sąskaita.

57 straipsnis

Aviacijos ATL grąžinimas

Kai, pervedus tam tikrų metų ATL į orlaivių naudotojo sąskaitas pagal šio reglamento 56 straipsnį, atliekami nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelės pakeitimai remiantis Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsniu, vyriausiasis administratorius įvykdo bet kokį pervedimą, reikalaujamą pagal bet kokią pagal Direktyvos 2003/87/EB 25a straipsnį priimtą priemonę.

6   Skirsnis

PTMV ir TMV naudojimas

58 straipsnis

Tarptautinių kreditų laikymas Sąjungos registre

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad su valstybėse narėse vykdomais projektais susiję PTMV ir TMV būtų laikomi Sąjungos registre ATLPS sąskaitose tik jeigu juos išduoti nebuvo draudžiama pagal Direktyvos 2003/87/EB 11b straipsnį.

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad TMV, išduoti už išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau susiję su valstybėse narėse vykdomais projektais, apimančiais veiklą, nenurodytą Direktyvos 2003/87/EB, iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (18), I priede, tačiau nurodytą Direktyvos 2003/87/EB, iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2009/29/EB (19), I priede, Sąjungos registre ATLPS sąskaitose būtų laikomi tik jeigu jie išduoti anksčiau nei 2013 m. balandžio 30 d.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad po 2012 m. gruodžio 31 d. išduoti TMV už išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m gruodžio 31 d., susiję su projektais trečiosiose šalyse, kurioms netaikomi teisiškai privalomi kiekybiniai išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai 2013–2020 m., kaip nustatyta Kioto protokolo pakeitime pagal jo 3 straipsnio 9 dalį, arba kurios nedeponavo ratifikavimo dokumentų, susijusių su tokiu Kioto protokolo pakeitimu, ATLPS sąskaitose Sąjungos registre būtų laikomi tik jeigu jie išduoti už išmetamųjų teršalų mažinimą, kuris patikrintas pagal Jungtinio įgyvendinimo priežiūros komiteto Sprendime 9/CMP.1 nustatytą tikrinimo procedūrą (pagal vadinamąją 2-o lygio procedūrą) arba, jeigu tokio patikrinimo atlikti neįmanoma, nepriklausomas pagal Sprendimą 9/CMP.1 akredituotas subjektas patvirtino, kad jie išduoti už išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m. gruodžio 31 d.

3.   Vyriausiasis administratorius nacionaliniams administratoriams teikia ATLPS sąskaitų su tarptautiniais kreditais, kurie negali būti laikomi pagal 1 ir 2 dalis po jose nustatytų datų, sąrašą. Pagal tą sąrašą nacionalinis administratorius prašo sąskaitos turėtojo nurodyti KP sąskaitą, į kurią tokie tarptautiniai kreditai turėtų būti pervesti.

Jeigu per 40 darbo dienų sąskaitos turėtojas neatsako į administratoriaus prašymą, administratorius tarptautinius kreditus perveda į nacionalinę KP sąskaitą.

59 straipsnis

Teisės naudoti tarptautinius kreditus lentelių įtraukimas į ESSŽ

1.   Kiekviena valstybė narė pateikia savo teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelę Komisijai per vieną mėnesį nuo priemonių pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 8 dalį priėmimo. Valstybės narės užtikrina, kad teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelėje būtų pateiktos visos kiekvieno veiklos vykdytojo ir orlaivių naudotojo pradinės teisės naudoti kreditus 2008–2020 m. laikotarpiu bei XII priede nustatyta informacija.

2.   Jei Komisija mano, kad teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelė atitinka Direktyvos 2003/87/EB nuostatas ir pagal šios direktyvos 11a straipsnio 8 dalį priimtas priemones, ji nurodo vyriausiajam administratoriui šią lentelę įtraukti į ESSŽ. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelę ir apie tai nedelsdama praneša valstybei narei, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kita lentelė, kad būtų priimta. Valstybė narė per vieną mėnesį pateikia Komisijai pataisytą teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelę.

3.   Valstybė narė praneša Komisijai apie teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelės pakeitimus, įskaitant naujiems rinkos dalyviams suteiktas teises. Jei Komisija mano, kad teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelės pakeitimai atitinka Direktyvos 2003/87/EB nuostatas ir pagal šios direktyvos 11a straipsnio 8 dalį priimtas priemones, ji nurodo vyriausiajam administratoriui atitinkamai pakeisti į ESSŽ įtrauktą teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelę. Kitu atveju Komisija per pagrįstą laikotarpį atmeta pakeitimus ir apie tai nedelsdama praneša valstybei narei, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kiti pakeitimai, kad būtų priimti.

60 straipsnis

Tarptautinių kreditų naudojimas juos iškeičiant į ATL

1.   Veiklos vykdytojas pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 2 dalį iki 2015 m. kovo 31 d. ir pagal tos direktyvos 11a straipsnio 3 ir 4 dalis iki 2020 m. gruodžio 31 d. gali prašyti tarptautinį kreditą iškeisti į paprastąjį ATL. Jis pasiūlo iš atitinkamos veiklos vykdytojo sąskaitos tarptautinius kreditus pervesti į veiklos vykdytojams skirtą ES tarptautinių kreditų sąskaitą Sąjungos registre.

Orlaivių naudotojas pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 2 dalį iki 2015 m. kovo 31 d. ir pagal tos direktyvos 11 straipsnio 3 ir 4 dalis iki 2020 m. gruodžio 31 d. gali prašyti tarptautinį kreditą iškeisti į aviacijos ATL. Jis pasiūlo iš atitinkamos orlaivių naudotojo sąskaitos tarptautinius kreditus pervesti į orlaivių naudotojams skirtą ES tarptautinių kreditų sąskaitą Sąjungos registre.

2.   Gavęs prašymą vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre tarptautiniai kreditai būtų pervesti į atitinkamą ES tarptautinių kreditų sąskaitą, jeigu:

a)

inicijuotojo sąskaitos būklė leidžia atlikti pervedimą;

b)

atitinkama teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelė įvesta į ESSŽ ir veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas įrašytas į lentelę pagal 59 straipsnį;

c)

pervesti siūlomų vienetų skaičius neviršija likusių teisių naudoti kreditus pagal 61 straipsnį;

d)

visi pervesti siūlomi vienetai gali būti naudojami pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a ir 11b straipsnius, šio reglamento 58 straipsnį ir bet kokias pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 9 dalį priimtas priemones.

3.   Atlikęs pervedimą pagal 1 dalies pirmą pastraipą vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre veiklos vykdytojams skirtoje ES kreditų mainų sąskaitoje būtų sukurta tiek pat paprastųjų ATL ir atitinkamos kompetentingos institucijos vardu būtų pervesta tiek pat paprastųjų ATL į veiklos vykdytojo sąskaitą, iš kurios inicijuotas pervedimas.

Atlikęs pervedimą pagal 1 dalies antrą pastraipą vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre orlaivių naudotojams skirtoje ES kreditų mainų sąskaitoje būtų sukurta tiek pat aviacijos ATL ir atitinkamos kompetentingos institucijos vardu būtų pervesta tiek pat aviacijos ATL į orlaivių naudotojo sąskaitą, iš kurios inicijuotas pervedimas.

61 straipsnis

Likusių teisių naudoti tarptautinius kreditus apskaičiavimas

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre kiekvienam veiklos vykdytojui arba orlaivių naudotojui automatiškai būtų nustatomos likusios teisės naudoti tarptautinius kreditus, atimant iš bendrų pradinių teisių naudoti tarptautinius kreditus, nurodytų pagal 59 straipsnį:

a)

veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo pagal Direktyvos 2003/87/EB, iš dalies pakeistos Reglamentu (EB) Nr. 219/2009, 11a straipsnį atsisakytų visų TMV ir PTMV sumą;

b)

pagal šio reglamento 60 straipsnį visų TMV ir PTMV, pervestų į ES tarptautinių kreditų sąskaitą, sumą.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų pataisytos likusios teisės naudoti tarptautinius kreditus, atsižvelgiant į pagal 70 straipsnį atšauktus kreditus.

7   Skirsnis

Aukcionai

62 straipsnis

Aukcionų lentelių įtraukimas į ESSŽ

1.   Atitinkama aukciono platforma per vieną mėnesį nuo aukcionų tvarkaraščio nustatymo ir paskelbimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 11 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 ir 2 dalis arba 32 straipsnio 4 dalį Komisijai pateikia atitinkamas aukcionų lenteles. Aukciono platforma pateikia dvi kiekvienų kalendorinių metų (pradedant nuo 2012 m.) aukcionų lenteles – paprastųjų ATL aukcionų lentelę ir aviacijos ATL aukcionų lentelę, – ir užtikrina, kad aukcionų lentelėse būtų pateikta XIII priede nurodyta informacija.

2.   Jei Komisija mano, kad aukcionų lentelė atitinka Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 nuostatas, ji nurodo vyriausiajam administratoriui įtraukti ją į ESSŽ. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta lentelę ir apie tai nedelsdama praneša aukciono platformai, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kita lentelė, kad būtų priimta. Aukciono platforma per tris mėnesius pateikia Komisijai pataisytą aukcionų lentelę.

63 straipsnis

Aukcionų lentelių pakeitimai

1.   Atitinkama aukciono platforma nedelsdama praneša Komisijai apie visus būtinus aukcionų lentelės pakeitimus.

2.   Jei Komisija mano, kad pataisyta aukcionų lentelė atitinka Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 nuostatas, ji nurodo vyriausiajam administratoriui įtraukti ją į ESSŽ. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta pakeitimus ir apie tai nedelsdama praneša aukciono platformai, nurodydama atmetimo priežastis ir nustatydama, kokius kriterijus turi atitikti kiti pakeitimai, kad būtų priimti.

3.   Komisija gali nurodyti vyriausiajam administratoriui laikinai sustabdyti aukcionų lentelėje numatytus ATL pervedimus, jei paaiškėja, kad aukciono platforma nepranešė apie būtinus aukcionų lentelės pakeitimus.

64 straipsnis

Apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcione

1.   Komisija nurodo vyriausiajam administratoriui, laikantis terminų, atitinkamo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 paskirto aukciono rengėjo prašymu paprastuosius ATL iš ES aukcionų sąskaitos ir (arba) aviacijos ATL iš ES aviacijos aukcionų sąskaitos pervesti į atitinkamą pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitą remiantis aukcionų lentelėmis. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 10 straipsnio 1 dalį aukcionuose parduoti sukurtų ATL atveju Komisija nurodo vyriausiajam administratoriui, laikantis terminų, atitinkamo aukciono rengėjo prašymu pervesti ATL iš sąskaitos, kurioje jie buvo sukurti, į pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitą, kaip nurodyta atitinkamoje aukcionų lentelėje. Toks prašymas yra aukcionų lentelės pateikimas pagal 62 straipsnį.

2.   Atitinkamos pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitos turėtojas užtikrina, kad aukcione parduoti ATL būtų pervesti aukciono laimėtojams arba jų teisių perėmėjams pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010.

3.   Vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1031/2010, pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitos turėtojo įgaliotojo atstovo gali būti pareikalauta nepristatytus ATL pervesti iš pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitos į ES aukcionų sąskaitą.

8   Skirsnis

Prekyba

65 straipsnis

ATL arba Kioto vienetų pervedimas, inicijuotas iš sąskaitos, kurioje jie laikomi

1.   Laikantis 2 dalies nuostatos, sąskaitos turėtojui paprašius, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre ATL arba Kioto vienetai būtų pervesti į bet kurią kitą sąskaitą, išskyrus atvejus, kai pervesti negalima dėl inicijuotojo arba gavėjo sąskaitos būklės.

2.   Iš veiklos vykdytojų sąskaitų, orlaivių naudotojų sąskaitų ir asmens sąskaitų ATL arba Kioto vienetus leidžiama pervesti tik į sąskaitą, esančią patikimų sąskaitų sąraše, sudarytame pagal 26 straipsnį, išskyrus:

a)

iškeičiant tarptautinius kreditus pagal 60 straipsnį,

b)

atsisakant ATL pagal 67 straipsnį,

c)

pašalinant ATL pagal 68 straipsnį,

d)

panaikinant Kioto vienetus pagal 69 straipsnį.

66 straipsnis

ATL arba Kioto vienetų pervedimas, inicijuotas iš prekybos sąskaitos

Prekybos sąskaitos turėtojo prašymu vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre ATL arba Kioto vienetai būtų pervedami į registre esančias jų laikymo arba prekybos sąskaitas, išskyrus tuos atvejus, kai toks pervedimas negalimas dėl inicijuotojo sąskaitos būklės.

9   Skirsnis

Apyvartinių taršos leidimų atsisakymas

67 straipsnis

Apyvartinių taršos leidimų atsisakymas

1.   Veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas atsisako ATL pasiūlydamas Sąjungos registre:

a)

iš atitinkamos veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo sąskaitos į Sąjungos pašalintų ATL sąskaitą pervesti nurodytą ATL, sukurtų atitikties reikalavimams tikslu tuo pačiu prekybos laikotarpiu, skaičių;

b)

užregistruoti, kad tam tikro skaičiaus tam tikros rūšies pervestų ATL atsisakoma už veiklos vykdytojo įrenginio ar orlaivių naudotojo per einamąjį laikotarpį išmestų teršalų kiekį.

2.   Aviacijos ATL gali atsisakyti tik orlaivių naudotojai.

3.   Kartą atsisakyto ATL dar kartą atsisakyti negalima.

10   Skirsnis

Leidimų pašalinimas ir Kioto vienetų panaikinimas

68 straipsnis

Apyvartinių taršos leidimų pašalinimas

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų patenkintas sąskaitos turėtojo pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį pateiktas prašymas pašalinti jo sąskaitose esančius ATL:

a)

iš atitinkamos sąskaitos į Sąjungos pašalintų ATL sąskaitą pervesdamas nurodytą ATL skaičių;

b)

pervestų ATL skaičių užregistruodamas kaip einamaisiais metais pašalintų ATL skaičių.

2.   Pašalintų ATL negalima užregistruoti kaip atsisakytų atsiskaitant už bet kokį išmestų teršalų kiekį.

69 straipsnis

Kioto vienetų panaikinimas

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų patenkintas sąskaitos turėtojo pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį pateiktas prašymas panaikinti jo sąskaitose esančius Kioto vienetus, iš atitinkamos sąskaitos į sąskaitos administratoriaus KP registro panaikintų vienetų sąskaitą arba į Sąjungos registro panaikintų vienetų sąskaitą pervesdamas nurodytos Kioto vienetų rūšies nurodytą skaičių.

11   Skirsnis

Sandorių atšaukimas

70 straipsnis

Galutiniais patvirtintų veiksmų, inicijuotų per klaidą, atšaukimas

1.   Jeigu sąskaitos turėtojas arba sąskaitos turėtojo vardu veikiantis nacionalinis administratorius netyčia ar per klaidą inicijavo vieną iš 2 dalyje nurodytų sandorių, sąskaitos turėtojas rašytiniu prašymu gali pasiūlyti jo sąskaitos administratoriui atšaukti atliktą sandorį. Prašymą turi tinkamai pasirašyti sąskaitos turėtojo įgaliotasis atstovas arba atstovai, kurie yra įgalioti inicijuoti tos rūšies sandorį, kurį norima atšaukti, ir jis turi būti išsiųstas per penkias darbo dienas nuo veiksmo patvirtinimo galutiniu. Prašyme turi būti teiginys, kad sandoris inicijuotas per klaidą ar netyčia.

2.   Sąskaitų turėtojai gali pasiūlyti atšaukti šiuos sandorius:

a)

ATL atsisakymo;

b)

ATL pašalinimo;

c)

tarptautinių kreditų iškeitimo.

3.   Jeigu sąskaitos administratorius nustato, kad prašymas atitinka 1 dalies sąlygas ir sutinka patenkinti prašymą, jis gali pasiūlyti atšaukti sandorį Sąjungos registre.

4.   Jei nacionalinis administratorius netyčia ar per klaidą inicijavo kurį nors 5 dalyje nurodytų sandorių, jis gali vyriausiojo administratoriaus raštu paprašyti atšaukti užbaigtą sandorį. Prašyme turi būti teiginys, kad sandoris inicijuotas per klaidą ar netyčia.

5.   Nacionaliniai administratoriai gali pasiūlyti atšaukti šiuos sandorius:

a)

paprastųjų ATL paskirstymo;

b)

aviacijos ATL paskirstymo;

6.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų priimtas vadovaujantis 1 ir 4 dalimi pateiktas pasiūlymas atšaukti sandorį, būtų užblokuojami vienetai, kurie turi būti pervedami atšaukiant sandorį, ir būtų perduodamas pasiūlymas vyriausiajam administratoriui, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

ATL atsisakymo arba pašalinimo sandoris, kurį norima atšaukti, buvo atliktas ne daugiau kaip prieš 30 darbo dienų iki sąskaitos administratoriaus pagal 3 dalį pateikto pasiūlymo;

b)

dėl atšaukimo nė vienas veiklos vykdytojas nebus laikomas neįvykdęs praėjusių metų reikalavimų;

c)

sandorio, kurį norima atšaukti, paskirties sąskaitoje dar yra atliekant sandorį, kurį norima atšaukti, panaudotų atitinkamos rūšies vienetų atitinkamas skaičius;

d)

paprastųjų ATL paskirstymas, kurį norima atšaukti, buvo atliktas po to, kai baigė galioti įrenginio leidimas.

7.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų atšauktas sandoris, naudojant tos pačios rūšies vienetus, esančius sandorio, kurį norima atšaukti, paskirties sąskaitoje.

3   SKYRIUS.

Sąsajos su kitomis apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemomis

71 straipsnis

Susiejimo susitarimų įgyvendinimas

Vyriausiasis administratorius gali sukurti sąskaitas bei veiksmus ir tinkamu laiku vykdyti sandorius ir kitas operacijas, siekdamas įgyvendinti pagal Direktyvos 2003/87/EB 25 straipsnio 1b dalį sudarytus susitarimus.

3   ANTRAŠTINĖ DALIS.

SPECIALIOSIOS KP REGISTRAMS TAIKOMOS NUOSTATOS

72 straipsnis

Asmens sąskaitų KP registruose atidarymas

Prašymą KP registre atidaryti asmens sąskaitą nacionaliniam administratoriui pateikia potencialus sąskaitos turėtojas. Potencialus sąskaitos turėtojas pateikia tokią pat informaciją, kokios nacionalinis administratorius reikalauja pagal 18 straipsnį.

73 straipsnis

Pervedimų atlikimas

Visiems pervedimams iš sąskaitų KP registruose taikomi 38, 39, 65 ir 66 straipsniai.

4   ANTRAŠTINĖ DALIS.

SPECIALIOSIOS SANDORIŲ APSKAITAI PAGAL SPRENDIMĄ NR. 406/2009 TAIKOMOS NUOSTATOS

74 straipsnis

Metinės išmetamųjų teršalų kvotos vienetų (MITKV) sukūrimas

1.   Reikalavimų vykdymo laikotarpio pradžioje vyriausiasis administratorius ES MITKV bendro kiekio sąskaitoje sukuria tokį MITKV kiekį, kuris atitinka visų valstybių narių visų reikalavimų vykdymo laikotarpio metų metinių išmetamųjų teršalų kvotų, nustatytų sprendimuose, priimtuose pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnį, sumą.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, sukuriant MITKV, Sąjungos registre kiekvienam MITKV būtų suteiktas unikalus identifikavimo kodas.

75 straipsnis

Metinės išmetamųjų teršalų kvotos vienetai

MITKV galioja tik siekiant laikytis valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimų pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį, ir jie perleidžiami tik laikantis to sprendimo 3 straipsnio 3–5 dalyse nustatytų sąlygų.

76 straipsnis

MITKV pervedimas į kiekvieną SPP atitikties sąskaitą

Reikalavimų vykdymo laikotarpio pradžioje vyriausiasis administratorius iš ES MITKV bendro kiekio sąskaitos į atitinkamą SPP atitikties sąskaitą perveda tokį MITKV kiekį, kuris atitinka kiekvienos valstybės narės kiekvienų metų, kaip nustatyta sprendimuose, priimtuose pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnį, metinę išmetamųjų teršalų kvotą.

77 straipsnis

Atitinkamų šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų duomenų įvedimas

1.   Gavęs daugumos valstybių narių reikalavimų vykdymo laikotarpio tam tikrų metų atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų duomenis, vyriausiasis administratorius, laikydamasis terminų, kiekvienai valstybei narei į jos SPP atitikties sąskaitą įveda bendrą reikalavimų vykdymo laikotarpio tam tikrų metų atitinkamų šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekį, išreikštą anglies dioksido ekvivalento tonomis.

2.   Vyriausiasis administratorius taip pat įveda visų valstybių narių tam tikrų metų atitinkamų šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų duomenų sumą į ES MITKV bendro kiekio sąskaitą.

78 straipsnis

SPP atitikties sąskaitos likučio apskaičiavimas

1.   Įvedęs atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų duomenis pagal 77 straipsnį, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų apskaičiuotas atitinkamos SPP atitikties sąskaitos likutis, iš visų atitinkamos SPP atitikties sąskaitos MITKV sumos atimdamas bendrą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekį, išreikštą anglies dioksido ekvivalento tonomis toje pačioje SPP atitikties sąskaitoje.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų rodomas kiekvienos SPP atitikties sąskaitos likutis.

79 straipsnis

Atitikties būklės vertės nustatymas

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, įvedus atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų duomenis pagal 77 straipsnį ir praėjus Sąjungos teisės aktuose nustatytam laikotarpiui, per kurį galima naudoti lankstumo priemones, pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 ir 5 straipsnius, Sąjungos registre būtų nustatyta kiekvienos SPP atitikties sąskaitos atitikties būklės vertė, apskaičiuojant visų MITKV, tarptautinių kreditų, LPTMV ir IPTMV sumą ir iš jos atimant bendrą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekį, išreikštą anglies dioksido ekvivalento tonomis toje pačioje SPP atitikties sąskaitoje.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų įrašyta kiekvienos SPP atitikties sąskaitos atitikties būklės vertė.

80 straipsnis

Sprendimo Nr. 406/2009/EB 7 straipsnio 1 dalies a ir c punktų taikymas

1.   Jeigu pagal 79 straipsnį nustatyta atitikties būklės vertė yra neigiama, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre būtų perteklinis šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekis, išreikštas anglies dioksido ekvivalento tonomis, jį padauginus iš Sprendimo Nr. 406/2009/EB 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto mažinimo koeficiento, būtų pervestas iš tam tikrų metų valstybės narės SPP atitikties sąskaitos į jos ateinančių metų SPP atitikties sąskaitą.

2.   Tuo pačiu metu vyriausiasis administratorius užblokuoja susijusios valstybės narės SPP atitikties sąskaitas, atitinkančias likusius reikalavimų vykdymo laikotarpio metus.

3.   Vyriausiasis administratorius užblokuotą SPP atitikties sąskaitą atblokuoja visiems likusiems reikalavimų vykdymo laikotarpio metams, pradedant nuo metų, kuriais pagal 79 straipsnį nustatant atitikties būklės vertę, nustatoma, jog ši vertė teigiama.

81 straipsnis

Tarptautinių kreditų, LPTMV ir IPTMV naudojimas

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, gavus valstybės narės prašymą, Sąjungos registre tarptautiniai kreditai, LPTMV ir IPTMV būtų pervesti į tos valstybės narės reikalavimų vykdymo laikotarpio tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitą. Toks pervedimas neatliekamas, jeigu:

a)

valstybės narės prašymas pateikiamas prieš SPP atitikties sąskaitos likučio apskaičiavimą arba po atitinkamų metų atitikties būklės vertės nustatymo, arba

b)

nesilaikoma Sprendimo Nr. 406/2009/EB 5 straipsnyje nustatytų sąlygų.

82 straipsnis

MITKV perkėlimas į kitus metus

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, gavus valstybės narės prašymą, Sąjungos registre MITKV būtų pervesti iš valstybės narės reikalavimų vykdymo laikotarpio ateinančių metų SPP atitikties sąskaitos į jos reikalavimų vykdymo laikotarpio tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitą. Toks pervedimas neatliekamas, jeigu:

a)

valstybės narės prašymas pateikiamas prieš SPP atitikties sąskaitos likučio apskaičiavimą arba po atitinkamų metų atitikties būklės vertės nustatymo, arba

b)

pervesta suma viršija 5 proc. ateinančių metų metinės išmetamųjų teršalų kvotos, nustatytos Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalyje, arba ją viršija didesne procentine dalimi, jeigu Komisija leido padidinti perkeliamą kiekį pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.

83 straipsnis

MITKV perkėlimas į vėlesnį laikotarpį

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, gavus valstybės narės prašymą, Sąjungos registre MITKV būtų pervesti iš tos valstybės narės reikalavimų vykdymo laikotarpio tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitos į jos bet kurių vėlesnių reikalavimų vykdymo laikotarpio metų SPP atitikties sąskaitą. Toks pervedimas neatliekamas, jeigu:

a)

valstybės narės prašymas pateikiamas prieš tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitos likučio apskaičiavimą,

b)

pervesta suma viršija pagal 78 straipsnį apskaičiuotą sąskaitos teigiamą balansą, arba

c)

pervedimas negali būti įvykdytas dėl pervedimo inicijuotojo SPP atitikties sąskaitos būklės.

84 straipsnis

Nepanaudotos teisės naudoti kreditus perkėlimas

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, gavus valstybės narės prašymą, Sąjungos registre visa nepanaudota teisė naudoti kreditus (arba jos dalį) būtų pervesta iš tos valstybės narės reikalavimų vykdymo laikotarpio tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitos į jos bet kurių vėlesnių reikalavimų vykdymo laikotarpio metų SPP atitikties sąskaitą. Toks pervedimas neatliekamas, jeigu pervedimas inicijuojamas prieš nustatant tam tikrų metų atitikties būklės vertę.

85 straipsnis

Iki 5 proc. valstybės narės metinės išmetamųjų teršalų kvotos pervedimas

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, gavus valstybės narės prašymą, Sąjungos registre MITKV būtų pervesti iš tos valstybės narės tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitos į kitos valstybės narės SPP atitikties sąskaitą. Toks pervedimas neatliekamas, jeigu:

a)

pervedama suma viršija inicijuojančios valstybės narės tam tikrų metų išmetamųjų teršalų kvotos penkis proc., kaip nustatyta pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį, arba likusią naudotiną sumą,

b)

valstybė narė paprašė pervesti į ankstesnių už tam tikrus metus metų SPP atitikties sąskaitą, arba

c)

pervedimas negali būti įvykdytas dėl pervedimo inicijuotojo SPP atitikties sąskaitos būklės.

86 straipsnis

Pervedimai po SPP atitikties sąskaitos likučio apskaičiavimo

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, gavus valstybės narės prašymą, Sąjungos registre MITKV būtų pervesti iš tos valstybės narės tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitos į kitos valstybės narės SPP atitikties sąskaitą. Toks pervedimas neatliekamas, jeigu:

a)

valstybės narės prašymas pateikiamas prieš sąskaitos likučio apskaičiavimą pagal 78 straipsnį;

b)

pervesta suma viršija pagal 78 straipsnį apskaičiuotą sąskaitos teigiamą balansą; arba

c)

pervedimas negali būti įvykdytas dėl pervedimo inicijuotojo SPP atitikties sąskaitos būklės.

87 straipsnis

Ne didesnės kaip 3 proc. teisės naudoti kreditus dalies pervedimas

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad, gavus valstybės narės prašymą, Sąjungos registre visa ar dalis teisės naudoti kreditus būtų pervesta iš tos valstybės narės tam tikrų metų SPP atitikties sąskaitos į kitos valstybės narės SPP atitikties sąskaitą. Toks pervedimas neatliekamas, jeigu:

a)

valstybės narės prašymas pateikiamas prieš atitinkamų metų atitikties būklės vertės apskaičiavimą;

b)

pervestas kiekis viršija valstybei narei pervesti leidžiamą kiekį, lygų trims proc., kaip nurodyta Sprendimo Nr. 406/2009/EB 5 straipsnio 6 dalyje, atėmus tarptautinių kreditų, LPTMV arba IPTMV, laikomų SPP atitikties sąskaitoje atitikties būklės vertės nustatymo pagal šio reglamento 79 straipsnį metu, sumą, arba

c)

pervedimas negali būti įvykdytas dėl pervedimo inicijuotojo SPP atitikties sąskaitos būklės.

88 straipsnis

Koregavimai

1.   Bet kokiu šio reglamento 74 straipsnyje nurodytos sumos koregavimo pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 10 straipsnį arba kitokių pakeitimų atveju, dėl kurių reikalavimų vykdymo laikotarpiu padidėtų valstybės narės metinė išmetamųjų teršalų kvota, vyriausiasis administratorius sukuria atitinkamą MITKV kiekį ES MITKV bendro kiekio sąskaitoje ir perveda juos į atitinkamos valstybės narės atitinkamą SPP atitikties sąskaitą.

2.   Bet kokiu šio reglamento 74 straipsnyje nurodytos sumos koregavimo pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 10 straipsnį arba kitokių pakeitimų atveju, dėl kurių reikalavimų vykdymo laikotarpiu sumažėtų valstybės narės metinė išmetamųjų teršalų kvota, vyriausiasis administratorius perveda atitinkamą MITKV kiekį iš valstybės narės atitinkamos SPP atitikties sąskaitos į SPP panaikintų vienetų sąskaitą.

89 straipsnis

LPTMV ir IPTMV pakeitimas

1.   Jeigu Sąjungos registre laikomi LPTMV ir IPTMV turi būti pakeisti, atitinkama valstybė narė pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 5 straipsnio 1 dalies d punktą prašo pervesti Kioto vienetą iš jos KP registro į atitinkamos šalies sąskaitą Sąjungos registre.

2.   Nustatant atitikties vertę pagal 79 straipsnį į IPTMV, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, neatsižvelgiama.

90 straipsnis

Pervedimų vykdymas ir atšaukimas

1.   Visiems šioje antraštinėje dalyje nurodytiems pervedimams taikomi 38, 39, 65 ir 66 straipsniai.

2.   Klaidingai inicijuoti pervedimai į SPP atitikties sąskaitas nacionalinio administratoriaus prašymu gali būti atšaukti. Tokiais atvejais taikomos 70 straipsnio 4, 6 ir 7 dalys.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS TECHNINĖS NUOSTATOS

1   SKYRIUS

Registrų sistemos techniniai reikalavimai

1   Skirsnis

Prieiga

91 straipsnis

Prieiga prie Sąjungos registro ir ESSŽ ir jų patikimumas

1.   Vyriausiasis administratorius imasi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad:

a)

sąskaitų turėtojo atstovai ir nacionaliniai administratoriai turėtų prieigą prie Sąjungos registro 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;

b)

7 straipsnyje nurodyti ryšių kanalai tarp Sąjungos registro, ESSŽ ir TSŽ veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;

c)

būtų numatyta atsarginė aparatinė ir programinė įranga, kuri būtų naudojama sugedus pagrindinei aparatinei ir programinei įrangai;

d)

Sąjungos registras ir ESSŽ greitai reaguotų į sąskaitų turėtojų atstovų prašymus.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registre ir ESSŽ būtų patikimos visų reikiamų duomenų išsaugojimo sistemos ir tvarka, kurios įvykus gedimui ar avarijai leistų kuo greičiau atkurti visus duomenis ir operacijas.

3.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registras ir ESSŽ veiktų su kuo mažesniais pertrūkiais.

92 straipsnis

Pagalbos tarnybos

1.   Nacionaliniai administratoriai teikia pagalbą ir paramą jų administruojamų Sąjungos registro sąskaitų turėtojams ir jų atstovams per nacionalines pagalbos tarnybas.

2.   Vyriausiasis administratorius per centrinę pagalbos tarnybą teikia pagalbą nacionaliniams administratoriams, kad padėtų jiems teikti 1 dalyje numatytą pagalbą.

2   Skirsnis

Saugumas ir autentiškumo patvirtinimas

93 straipsnis

Sąjungos registro ir nacionalinių KP registrų autentiškumo patvirtinimas

1.   Sąjungos registro autentiškumą patvirtina ESSŽ, atsižvelgiant į 105 straipsnyje pateiktas keitimosi duomenimis ir technines specifikacijas.

2.   Valstybės narės ir Sąjunga naudoja JTBKKK sekretoriato ar jo paskirto subjekto išduotus skaitmeninius sertifikatus jų KP registrų autentiškumui TSŽ patvirtinti, siekiant įdiegti 7 straipsnyje nurodytą ryšių kanalą.

94 straipsnis

Prieiga prie sąskaitų Sąjungos registre

1.   Sąskaitų turėtojų atstovams suteikiama prieiga prie sąskaitų Sąjungos registre Sąjungos registro saugiojoje zonoje. Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registro interneto svetainės saugioji zona būtų prieinama internetu. Informacija Sąjungos registro interneto svetainėje pateikiama visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

2.   Atidarius platformos sąskaitą pagal 14 straipsnio 1 dalį arba 20 straipsnio 1 dalį vyriausiasis administratorius sukuria platformos ir Sąjungos registro ryšius. Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad prie Sąjungos registro sąskaitų, prie kurių pagal 21 straipsnio 4 dalį sudarytos sąlygos prisijungti per išorės prekybos platformas ir kurių turėtojo vienas įgaliotasis atstovas taip pat yra ir išorės platformos sąskaitos turėtojo įgaliotasis atstovas, galėtų prisijungti tos išorės prekybos platformos sąskaitos turėtojo administruojama išorės prekybos platforma.

3.   Įgaliotųjų atstovų arba platformų per Sąjungos registro svetainės saugiąją zoną siunčiami pranešimai užšifruojami pagal saugumo reikalavimus, atsižvelgiant į keitimosi duomenimis ir technines specifikacijas, nurodytas 105 straipsnyje.

4.   Vyriausiasis administratorius imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog prie Sąjungos registro interneto svetainės saugiosios zonos neprisijungtų leidimo tam neturintys asmenys.

5.   Jeigu kilo pavojus įgaliotojo atstovo arba papildomo įgaliotojo atstovo prisijungimo duomenų saugumui, įgaliotasis atstovas arba papildomas įgaliotasis atstovas nedelsdamas laikinai sustabdo prieigą prie atitinkamos sąskaitos, apie tai informuoja sąskaitos administratorių ir paprašo tuos duomenis pakeisti.

95 straipsnis

Įgaliotųjų atstovų autentiškumo patvirtinimas ir įgaliojimų jiems suteikimas Sąjungos registre

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad kiekvienam įgaliotajam atstovui ar papildomam įgaliotajam atstovui Sąjungos registre būtų suteiktas naudotojo vardas ir slaptažodis, kad būtų galima patvirtinti jų autentiškumą ir jie galėtų prisijungti prie registro.

2.   Įgaliotajam atstovui arba papildomam įgaliotajam atstovui prieiga suteikiama tik prie tų Sąjungos registro sąskaitų, kurias tvarkyti jis yra įgaliotas, ir jis gali prašyti inicijuoti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti jis yra įgaliotas pagal 23 straipsnį. Prie Sąjungos registro prisijungiama ar prašymai dėl veiksmų inicijavimo pateikiami Sąjungos registro interneto svetainės saugiojoje zonoje.

3.   Įgaliotasis atstovas arba papildomas įgaliotasis atstovas, siekdamas prieiti prie Sąjungos registro, be 1 dalyje nurodytų naudotojo vardo ir slaptažodžio, naudoja antrinį autentiškumo patvirtinimą, atsižvelgdami į antrinio autentiškumo patvirtinimo mechanizmų, rūšis, nustatytas keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose, nurodytose 105 straipsnyje.

4.   Sąskaitos administratorius gali manyti, kad naudotojas, kurio autentiškumas Sąjungos registre sėkmingai patvirtintas, yra įgaliotasis atstovas arba papildomas įgaliotasis atstovas, kurie užsiregistravo naudodami jiems suteiktus prisijungimo duomenis, nebent įgaliotasis atstovas arba papildomas įgaliotasis atstovas informuoja sąskaitos administratorių, kad kilo pavojus prisijungimo duomenų saugumui, ir paprašė jo prisijungimo duomenis pakeisti.

5.   Įgaliotasis atstovas imasi visų reikiamų priemonių, kad nepamestų savo prisijungimo duomenų, kad jie nebūtų pavogti ar jų saugumui nekiltų pavojus. Įgaliotasis atstovas nedelsdamas praneša nacionaliniam administratoriui apie savo prisijungimo duomenų pametimą, vagystę ar grėsmę jų saugumui.

96 straipsnis

Visų prieigos teisių laikinas sustabdymas dėl saugumo pažeidimo ar grėsmės saugumui

1.   Komisija gali duoti nurodymą vyriausiajam administratoriui laikinai sustabdyti prieigą prie Sąjungos registro arba ESSŽ, arba kurių nors jų dalių, jei ji pagrįstai įtaria, kad pažeistas Sąjungos registro arba ESSŽ saugumas arba Sąjungos registro ar ESSŽ saugumui yra iškilusi didelė grėsmė, dėl kurios gali kilti pavojus visos sistemos, įskaitant 91 straipsnyje nurodytą atsarginių kopijų saugojimo įrangą, vientisumui.

2.   Jei saugumas pažeidžiamas arba jam iškyla grėsmė, ir dėl to gali prireikti laikinai sustabdyti prieigą, nacionalinis administratorius, kuris sužino apie pažeidimą arba grėsmę, nedelsdamas informuoja vyriausiąjį administratorių apie bet kokią kitoms Sąjungos registro dalims iškilusią grėsmę. Vyriausiasis administratorius informuoja visus nacionalinius administratorius.

3.   Jeigu nacionalinis administratorius sužino apie situaciją, dėl kurios pagal šį reglamentą reikia laikinai sustabdyti prieigą prie jo administruojamų sąskaitų, jis kiek įmanoma anksčiau prieš sustabdydamas prieigą informuoja apie tai vyriausiąjį administratorių ir sąskaitų turėtojus. Vyriausiasis administratorius kuo greičiau informuoja visus nacionalinius administratorius.

4.   3 dalyje minimas pranešimas skelbiamas gerai matomoje vietoje viešai prieinamoje ESSŽ interneto svetainės dalyje ir jame nurodoma numatoma laikino prieigos sustabdymo trukmė.

97 straipsnis

Laikinas prieigos prie apyvartinių taršos leidimų arba Kioto vienetų sustabdymas, įtarus, kad atliktas neteisėtas sandoris

1.   Nacionalinis administratorius arba kompetentingos institucijos vardu veikiantis nacionalinis administratorius gali laikinai sustabdyti prieigą prie jo administruojamoje Sąjungos registro dalyje esančių ATL arba Kioto vienetų:

a)

ne ilgiau kaip keturioms savaitėms, jei jis įtaria, kad ATL arba Kioto vienetai panaudoti sandoriui, kuris yra sukčiavimo, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, korupcijos atvejis ar kitas sunkus nusikaltimas, arba

b)

remdamasis ir vadovaudamasis nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis siekiama teisėto tikslo.

2.   Komisija gali duoti nurodymą vyriausiajam administratoriui ne ilgiau kaip keturioms savaitėms laikinai sustabdyti prieigą prie Sąjungos registre arba ESSŽ esančių ATL arba Kioto vienetų, jei ji įtaria, kad ATL arba Kioto vienetai panaudoti sandoriui, kuris yra sukčiavimo, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, korupcijos atvejis ar kitas sunkus nusikaltimas.

3.   Nacionalinis administratorius arba Komisija apie laikiną prieigos teisės sustabdymą nedelsdamas informuoja kompetentingą teisėsaugos instituciją.

4.   Nacionalinio administratoriaus valstybės narės nacionalinė teisėsaugos institucija taip pat gali duoti nurodymą administratoriui laikinai sustabdyti prieigą remdamasi ir vadovaudamasi nacionaline teise.

98 straipsnis

Bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis ir pranešimas apie pinigų plovimą, teroristų finansavimą ar nusikalstamą veiką

1.   Nacionalinis administratorius, jo direktoriai ir darbuotojai visapusiškai bendradarbiauja su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, siekdami nustatyti tinkamą ir adekvačią procedūrą, kurios tikslas – užkirsti kelią su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusioms operacijoms.

2.   Nacionalinis administratorius, jo direktoriai ir darbuotojai visapusiškai bendradarbiauja su Direktyvos 2005/60/EB 21 straipsnyje nurodytu finansinės žvalgybos padaliniu (FŽP) skubiai:

a)

informuodami FŽP savo iniciatyva, kai jiems žinoma, jie įtaria ar turi pakankamą pagrindą įtarti, kad vykdomas ar įvykdytas pinigų plovimas, teroristų finansavimas ar nusikalstama veika ar kad bandoma tokią veiką vykdyti;

b)

FŽP prašymu pateikdami jam visą reikalingą informaciją taikomuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.   2 dalyje nurodyta informacija perduodama nacionalinio administratoriaus valstybės narės FŽP. Nacionaliniais teisės aktais, kuriais perkeliamos Direktyvos 2005/60/EB 34 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl reikalavimų vykdymo valdymo ir komunikacijos politikos ir procedūrų, paskiriamas asmuo arba asmenys, atsakingi už informacijos perdavimą pagal tą straipsnį.

4.   Nacionalinio administratoriaus valstybė narė užtikrina, kad nacionaliniam administratoriui būtų taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis perkeliamos Direktyvos 2005/60/EB 26–29 ir 32 bei 35 straipsnių nuostatos.

99 straipsnis

Laikinas veiksmų sustabdymas

1.   Komisija gali nurodyti vyriausiajam administratoriui, kad ESSŽ laikinai nepriimtų tam tikrų ar visų Sąjungos registre atliekamų veiksmų, jeigu registras nėra administruojamas ir prižiūrimas pagal šio reglamento nuostatas. Ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamiems nacionaliniams administratoriams.

2.   Vyriausiasis administratorius gali laikinai sustabdyti visų ar tam tikrų veiksmų inicijavimą ar priėmimą Sąjungos registre, kad galėtų atlikti planuojamą ar neeilinę Sąjungos registro techninę priežiūrą.

3.   Nacionalinis administratorius gali paprašyti Komisijos leisti vėl pradėti vykdyti pagal 1 dalį laikinai sustabdytus veiksmus, jeigu jis mano, kad laikiną sustabdymą lėmusios išskirtinės priežastys pašalintos. Tokiu atveju Komisija duoda nurodymą vyriausiajam administratoriui tuos veiksmus atnaujinti. Kitu atveju ji per pagrįstą laikotarpį atmeta nacionalinio administratoriaus prašymą ir apie tai nedelsdama jam praneša, nurodydama atmetimo priežastis ir kriterijus, kuriuos turi atitikti kitas jo prašymas, kad būtų priimtas.

3   Skirsnis

Automatinis veiksmų tikrinimas, registravimas ir užbaigimas

100 straipsnis

Automatinis veiksmų tikrinimas

1.   Visi veiksmai privalo atitikti bendruosius elektroninių pranešimų siuntimo IT reikalavimus, kuriais užtikrinama, kad veiksmas būtų sėkmingai suprastas, patikrintas ir įregistruotas Sąjungos registre. Visi veiksmai turi atitikti konkretiems veiksmams taikomus šio reglamento reikalavimus.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad ESSŽ automatiškai tikrintų visus veiksmus, atsižvelgiant į 105 straipsnyje numatytas keitimosi duomenimis ir technines specifikacijas, kad būtų nustatyti pažeidimai ir neatitikimai, dėl kurių siūlomas veiksmas neatitinka Direktyvos 2003/87/EB, Sprendimo Nr. 406/2009/EB ir šio reglamento reikalavimų.

101 straipsnis

Neatitikimų nustatymas

1.   Veiksmų, kurie pagal 7 straipsnio 3 dalį užbaigiami per tiesioginį Sąjungos registro ir ESSŽ ryšių kanalą, atveju, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad ESSŽ nutrauktų visus veiksmus, kuriuose, atliekant 102 straipsnio 2 dalyje nurodytą automatinį tikrinimą, nustatyta neatitikimų, ir apie tai informuoja Sąjungos registrą ir su nutrauktu sandoriu susijusių sąskaitų administratorius, nusiųsdamas jiems automatinio tikrinimo atsakymo kodą. Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registras nedelsdamas praneštų atitinkamų sąskaitų turėtojams, jog veiksmas nutrauktas.

2.   Jei sandoriai užbaigiami per 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą TSŽ, TSŽ nutraukia visus veiksmus, jei TSŽ arba ESSŽ, atlikdamas 102 straipsnio 2 dalyje nurodytą automatinį tikrinimą, nustato neatitikimų. Nutraukus sandorį TSŽ, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad jį taip pat nutrauktų ESSŽ. TSŽ informuoja susijusių registrų administratorius apie tai, kad sandoris nutrauktas, nusiųsdamas jiems automatinio tikrinimo atsakymo kodą. Jeigu Sąjungos registras yra vienas iš registrų, susijusių su sandoriu, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registras taip pat informuotų Sąjungos registro sąskaitų, susijusių su nutrauktu sandoriu, administratorių, nusiųsdamas jam automatinio tikrinimo atsakymo kodą. Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registras nedelsdamas praneštų atitinkamų sąskaitų turėtojams, jog veiksmas nutrauktas.

102 straipsnis

Neatitikimų Sąjungos registre ir nacionaliniuose KP registruose nustatymas

1.   Vyriausiasis administratorius ir valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos registre ir kituose KP registruose būtų kontroliniai įvesties kodai ir kontroliniai atsakymo kodai, kuriais siekiama užtikrinti teisingą informacijos, kuria keičiamasi atliekant kiekvieną veiksmą, interpretaciją. Kontroliniai kodai turi būti nustatomi atsižvelgiant į 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose nurodytus kontrolinius kodus.

2.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad prieš atlikdamas visus veiksmus ir juos atlikdamas Sąjungos registras atliktų atitinkamus automatinius tikrinimus, kad užtikrintų, jog neatitikimai būtų nustatyti ir neteisingi veiksmai būtų nutraukti dar prieš ESSŽ atliekant automatinius tikrinimus.

103 straipsnis

Derinimas. ESSŽ atliekamas neatitikimų nustatymas

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad ESSŽ periodiškai inicijuotų duomenų derinimą, siekiant užtikrinti, kad ESSŽ įrašai apie sąskaitas ir turimus Kioto vienetus bei ATL atitiktų Sąjungos registro įrašus apie turimus jų kiekius. Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad ESSŽ registruotų visus veiksmus.

2.   Jeigu atlikdamas 1 dalyje nurodytą duomenų derinimo veiksmą ESSŽ nustato, kad periodiško duomenų derinimo tikslu Sąjungos registro pateikta informacija apie sąskaitas, jose laikomus Kioto vienetus ir ATL skiriasi nuo ESSŽ esančios informacijos, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad ESSŽ užkirstų kelią bet kokių tolesnių veiksmų, susijusių su sąskaitomis, ATL ar Kioto vienetais, kurių atžvilgiu nustatyti neatitikimai, užbaigimui. Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad ESSŽ nedelsdamas informuotų vyriausiąjį administratorių ir atitinkamų sąskaitų administratorius apie bet kokį neatitikimą.

104 straipsnis

Veiksmų patvirtinimas galutiniais

1.   Visi sandoriai, apie kuriuos TSŽ pranešta pagal 7 straipsnio 1 dalį, laikomi galutiniais po to, kai TSŽ praneša ESSŽ, kad veiksmą užbaigė.

2.   Visi sandoriai ir kiti veiksmai, apie kuriuos ESSŽ pranešta pagal 7 straipsnio 3 dalį, laikomi galutiniais po to, kai ESSŽ praneša Sąjungos registrui, kad veiksmus užbaigė. Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad ESSŽ automatiškai nutrauktų sandorio ar veiksmų užbaigimo operaciją, jei jie neužbaigiami per 24 valandas nuo pranešimo apie juos.

3.   103 straipsnio 1 dalyje nurodytas duomenų derinimo veiksmas laikomas galutiniu, kai pašalinami Sąjungos registre esančios informacijos, susijusios su tam tikra diena ir laiku, ir ESSŽ esančios informacijos, susijusios su tam tikra diena ir laiku, skirtumai ir iš naujo sėkmingai pradedamas ir užbaigiamas duomenų derinimo veiksmas.

4   Skirsnis

Specifikacijos ir pakeitimų valdymas

105 straipsnis

Keitimosi duomenimis ir techninės specifikacijos

1.   Komisija nacionaliniams administratoriams pateikia keitimosi duomenimis ir technines specifikacijas, reikalingas keičiantis registrų ir sandorių žurnalų duomenimis, įskaitant atpažinties kodus, automatinius tikrinimus, atsakymo kodus ir duomenų registravimo į žurnalą reikalavimus, taip pat bandymų tvarką ir saugumo reikalavimus, būtinus keitimuisi duomenimis pradėti.

2.   Keitimosi duomenimis ir techninės specifikacijos parengiamos konsultuojantis su Klimato kaitos komiteto administratorių darbo grupe ir turi atitikti funkcines ir technines specifikacijas, taikomas pagal Kioto protokolą sukurtų registrų sistemų keitimosi duomenimis standartams ir nustatytas remiantis Sprendimu Nr. 12/CMP.1.

106 straipsnis

Pakeitimų ir laidos valdymas

Jeigu reikalinga nauja Sąjungos registro programinės įrangos versija ar laida, vyriausiasis administratorius užtikrina, kad prieš sukuriant ir aktyvuojant naujos versijos ar laidos ir ESSŽ ar TSŽ ryšių kanalą, ta programinė įranga būtų išbandyta pagal 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose nustatytą bandymų tvarką.

2   SKYRIUS

Įrašai, ataskaitos, konfidencialumas ir mokesčiai

107 straipsnis

Informacijos ir asmens duomenų tvarkymas

1.   Vyriausiasis administratorius ir valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos registre, ESSŽ ir kituose KP registruose būtų saugoma ir tvarkoma tik informacija, susijusi su sąskaitomis, sąskaitų turėtojais ir sąskaitų turėtojų atstovais, kaip nustatyta III priedo III-I lentelėje, VI-I priedo VI-I ir VI-II lentelėse, VII priedo VII-I lentelėje ir VIII priedo VIII-I lentelėje.

2.   Į Sąjungos registrą, ESSŽ ir kitus KP registrus neįrašomi jokie specialių kategorijų duomenys, kaip nustatyta Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnyje.

3.   Vyriausiasis administratorius ir valstybės narės užtikrina, kad TSŽ būtų pervesti tik su sandoriais, kuriais pervedami Kioto vienetai, susiję asmens duomenys.

108 straipsnis

Įrašai

1.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad po sąskaitos uždarymo Sąjungos registre būtų penkerius metus saugomi su visais veiksmais, žurnalo duomenimis ir sąskaitų turėtojais susiję įrašai.

2.   Vyriausiasis administratorius ir valstybės narės užtikrina, kad po sąskaitos uždarymo Sąjungos registre ir kituose KP registruose su visais atitinkamais KP veiksmais, žurnalo duomenimis ir KP sąskaitų turėtojais susiję įrašai būtų saugomi penkiolika metų arba kol JTBKKK subjektuose bus išspręsti su jų įgyvendinimu susiję klausimai, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliau.

3.   Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad nacionaliniai administratoriai turėtų prieigą prie visų su jų administruojamomis ar anksčiau jų administruotomis sąskaitomis susijusių Sąjungos registro įrašų, galėtų teikti dėl jų užklausas ir juos eksportuoti.

109 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Vyriausiasis administratorius ESSŽ interneto svetainėje suprantamai ir tvarkingai XIV priede nurodytiems informacijos gavėjams teikia tame priede minimą informaciją. Vyriausiasis administratorius imasi visų tinkamų priemonių, kad XIV priede minima informacija būtų teikiama tame priede nustatytu dažnumu. Vyriausiasis administratorius papildomos ESSŽ arba Sąjungos registre esančios informacijos neskelbia, nebent tai leidžiama pagal 110 straipsnį.

2.   Nacionaliniai administratoriai viešai prieinamoje interneto svetainėje taip pat gali suprantamai ir tvarkingai XIV priede nustatytu dažnumu tame priede nurodytiems informacijos gavėjams teikti tame priede minėtos informacijos dalį, prie kurios jie turi prieigą pagal 110 straipsnį. Nacionaliniai administratoriai papildomos Sąjungos registre esančios informacijos neskelbia, nebent tai leidžiama pagal 110 straipsnį.

110 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Informacija, įskaitant visose sąskaitose laikomus vienetus, visus atliktus sandorius ir sąskaitose laikomų, atliekant sandorį pervestų, ESSŽ, Sąjungos registre ir bet kokiame kitame KP registre laikomų ATL unikalius identifikavimo kodus bei Kioto vienetų serijos numerio unikalias skaitmenines vertes, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisės aktais arba nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis siekiama teisėtų tikslų ir kurios yra suderinamos su šiuo reglamentu bei yra proporcingos, reikalaujama kitaip.

2.   Vyriausiasis administratorius arba nacionaliniai administratoriai gali pateikti duomenis, saugomus Sąjungos registre ir ESSŽ, šiems subjektams:

a)

valstybės narės teisėsaugos institucijoms ir mokesčių administratoriams;

b)

Europos Komisijos Europos kovos su sukčiavimu tarnybai;

c)

Europos Audito Rūmams;

d)

Eurojustui;

e)

kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB (20) 11 straipsnyje ir Direktyvos 2005/60/EB 37 straipsnio 1 dalyje;

f)

kompetentingoms nacionalinėms priežiūros institucijoms;

g)

valstybių narių nacionaliniams administratoriams ir Direktyvos 2003/87/EB 18 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.

3.   Siekiant užtikrinti Sąjungos ATLPS veikimą duomenys gali būti suteikti 2 dalyje nurodytiems subjektams, šiems pateikus prašymą vyriausiajam administratoriui arba nacionaliniam administratoriui, jeigu toks prašymas yra pagrįstas ir būtinas siekiant ištirti ir nustatyti sukčiavimo, susijusio su ATL arba Kioto vienetais, atvejus, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, kitų sunkių nusikaltimų, rinkos manipuliavimo, šiuo tikslu pasinaudojant sąskaitomis Sąjungos registre arba KP registruose, atvejus, arba Sąjungos ar nacionalinės teisės pažeidimo atvejus ir už tai patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taip pat mokesčiams administruoti arba užtikrinti jų surinkimą, auditui ir finansinei priežiūrai vykdyti.

4.   Subjektas, gaunantis duomenis pagal 3 dalį, užtikrina, kad gauti duomenys būtų naudojami tik pagal 3 dalį pateiktame prašyme nurodytais tikslais ir nei tyčia nei netyčia neatskleidžiami asmenims, kurie nedalyvauja siekiant numatyto duomenų naudojimo tikslo. Ši nuostata nekliudo šiems asmenims atskleisti duomenų kitiems 2 dalyje išvardytiems subjektams, jeigu to reikia siekiant pagal 3 dalį pateiktame prašyme nurodytų tikslų.

5.   2 dalyje išvardytiems subjektams paprašius, vyriausiasis administratorius gali suteikti prieigą prie sandorio duomenų, kuriais negali būti tiesiogiai nustatyti konkretūs asmenys, kad jie galėtų ieškoti įtartinų sandorių modelių. Tokią prieigą gavę subjektai apie įtartinus sandorių modelius gali pranešti kitiems 2 dalyje išvardytiems subjektams.

6.   Europolui suteikiama nuolatinė Sąjungos registro ir ESSŽ duomenų skaitymo prieiga, kad jis galėtų vykdyti Tarybos sprendimu 2009/371/TVR (21) jam nustatytas užduotis. Europolas informuoja Komisiją apie tai, kaip jis naudojasi minėtais duomenimis.

7.   Naudodami saugias priemones, nacionaliniai administratoriai visiems kitiems nacionaliniams administratoriams ir vyriausiajam administratoriui pateikia asmenų, kuriems jie nesutiko atidaryti sąskaitos pagal 22 straipsnio 2 dalies a–c punktus, arba kuriuos pagal 24 straipsnio 5 dalies a ir b punktus jie atsisakė paskirti įgaliotuoju atstovu arba papildomu įgaliotuoju atstovu, pavardes ir tapatybės duomenis, taip pat sąskaitos turėtojų, jų įgaliotųjų atstovų arba papildomų įgaliotųjų atstovų, kurių prieiga prie sąskaitų laikinai sustabdyta pagal 34 straipsnį arba kurių sąskaitos uždarytos pagal 33 straipsnį, pavardes ir tapatybės duomenis. Nacionaliniai administratoriai apie tai praneša susijusiems asmenims.

8.   Nacionaliniai administratoriai gali nuspręsti pranešti nacionalinėms teisėsaugos institucijoms ir mokesčių inspekcijoms apie visus sandorius, kuriuos atliekant vienetų skaičius viršija nacionalinio administratoriaus nustatytą skaičių, taip pat pranešti apie kiekvieną sąskaitą, kuri naudojama per tam tikrą laikotarpį atliekant daugiau sandorių negu nustatyta nacionalinio administratoriaus.

9.   ESSŽ, Sąjungos registrui ir kitiems KP registrams sąskaitos turėtojų neprašoma pateikti informacijos apie ATL ar Kioto vienetų kainą.

10.   Aukcionų stebėtojui, paskirtam pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 24 straipsnį, suteikiama prieiga prie visos informacijos, susijusios su Sąjungos registre esančia pristatytinų aukcionuose parduodamų vienetų sąskaita.

111 straipsnis

Mokesčiai

1.   Vyriausiasis administratorius iš Sąjungos registro sąskaitų turėtojų nerenka jokių mokesčių.

2.   Nacionaliniai administratoriai iš jų administruojamų sąskaitų turėtojų gali rinkti pagrįsto dydžio mokesčius.

3.   Nacionaliniai administratoriai praneša vyriausiajam administratoriui apie renkamus mokesčius, o apie bet kokius mokesčių pakeitimus praneša per dešimt darbo dienų. Informaciją apie mokesčių dydžius vyriausiasis administratorius skelbia viešoje interneto svetainėje.

112 straipsnis

Veiklos pertrūkiai

Vyriausiasis administratorius užtikrina, kad Sąjungos registras veiktų su kuo mažesniais pertrūkiais, imdamasis visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų galimybę nuolat saugiai naudotis Sąjungos registru bei ESSŽ, ir numatydamas patikimas visos informacijos apsaugos sistemas ir tvarką.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

113 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinamas šis reglamentas ir kuriais nacionaliniai administratoriai visų pirma įpareigojami vykdyti savo pareigas tikrinti ir peržiūrėti pagal 22 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 4 dalį ir 25 straipsnio 4 dalį pateiktą informaciją.

114 straipsnis

Tolesnis sąskaitų naudojimas

Šio reglamento I antraštinės dalies 3 skyriuje nurodytos sąskaitos, atidarytos arba naudojamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 920/2010, toliau naudojamos pagal šį reglamentą.

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 920/2010 atidarytos prekybos platformų sąskaitos toliau naudojamos kaip išorės prekybos platformų sąskaitos pagal šį reglamentą.

115 straipsnis

Naudojimo apribojimų įsigaliojimas

Vyriausiasis administratorius nacionaliniams administratoriams teikia ATLPS sąskaitų su tarptautiniais kreditais, kurie negali būti panaudoti, atsižvelgiant į pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 9 dalį priimtas priemones, po tomis priemonėmis nustatytos datos, sąrašą. Remdamasis tuo sąrašu nacionalinis administratorius prašo sąskaitos turėtojo nurodyti KP sąskaitą, į kurią turėtų būti pervesti tokie tarptautiniai kreditai.

Jeigu per 40 darbo dienų sąskaitos turėtojas neatsako į administratoriaus prašymą, administratorius tarptautinius kreditus perveda į nacionalinę KP sąskaitą.

116 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 920/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 920/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3–28 straipsniai išbraukiami;

2)

32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis

Pašalintos orlaivių naudotojo sąskaitos

1.   Jeigu iki Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 2a dalyje nustatyto ATL atsisakymo termino į Sąjungos registrą pagal 29 straipsnį įtraukta orlaivių naudotojo praėjusių metų patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio vertė lygi 0, Sąjungos registre nustatoma, kad atitinkamo orlaivių naudotojo sąskaita yra pašalinta.

2.   Sąjungos registre nustatoma, kad sąskaita yra atidaryta, kai prieš einamuosius metus buvusių metų patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio vertė yra ne 0.“

3)

41 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jeigu pašalintoje orlaivių naudotojo sąskaitoje leidimai nesukuriami pagal 1 dalį, tokie ATL sąskaitoje nesukuriami ir tuomet, jei vėliau nustatoma, kad sąskaita yra atidaryta.“

4)

57 straipsnis pakeičiamas taip:

„57 straipsnis

Skirtingų laikotarpių leidimų perkėlimas

Per 10 darbo dienų nuo 56 straipsnyje nustatytų tarpuskaitos sandorių atlikimo Sąjungos registre pašalinami 2008–2012 m. laikotarpiu galioję II skyriuje nustatyti ATL, laikomi naudotojų sąskaitose Sąjungos registre, ir toms pačioms sąskaitoms išduodamas toks pats II skyriuje nustatytų ATL, galiosiančių 2013–2020 m. laikotarpiu, kiekis, taip pat pašalinami 2008–2012 m. laikotarpiu galioję III skyriuje nustatyti ATL, laikomi naudotojų sąskaitose Sąjungos registre, ir toms pačioms sąskaitoms išduodamas toks pats III skyriuje nustatytų ATL, galiosiančių 2013–2020 m. laikotarpiu, kiekis.“

5)

52 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pagal 56 straipsnį atlikus tarpuskaitos sandorius vyriausiasis administratorius atima tam tikrą kiekį iš ESSŽ įrašyto mažiausio sąskaitoje laikomų vienetų kiekio. Atimamas kiekis lygus bendram III skyriuje nustatytų ATL, kurių 2008–2012 m. laikotarpiu atsisakyta valstybės narės nacionalinio administratoriaus administruojamose veiklos vykdytojų sąskaitose, kiekiui; taip pat pridedama pagal 56 straipsnio 3 dalį apskaičiuota tarpuskaitos vertė.“

6)

59–79 straipsniai išbraukiami.

117 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1193/2011 panaikinamas.

Reglamentas (ES) Nr. 920/2010 panaikinamas nuo 2013 m. spalio 1 d.

118 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 49, 2004 2 19, p. 1.

(3)  OL L 140, 2009 6 5, p. 136.

(4)  OL L 270, 2010 10 14, p. 1.

(5)  OL L 140, 2009 6 5, p. 63.

(6)  OL L 302, 2010 11 18, p. 1.

(7)  OL L 315, 2011 11 29, p. 1.

(8)  OL L 270, 2010 10 14, p. 1.

(9)  OL L 316, 2006 11 16, p. 12.

(10)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(11)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(12)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(13)  OL L 270, 2010 10 14, p. 1.

(14)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(15)  OL L 181, 2012 7 12, p. 1.

(16)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

(17)  OL L 290, 2010 11 6, p. 39.

(18)  OL L 87, 2009 3 31, p. 109.

(19)  OJ L 140, 2009 6 4, p. 63.

(20)  OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

(21)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.


I PRIEDAS

I-I   lentelė

Sąskaitų tipai ir vienetų, kurie gali būti laikomi kiekvieno tipo sąskaitoje, rūšys (9 straipsnis)

Sąskaitos tipo pavadinimas

Sąskaitos turėtojas

Sąskaitos administratorius

Šio tipo sąskaitų kiekis

Ne Kioto vienetai

Kioto vienetai

ATL

MITKV

NNV

PTMV

TMV

IPTMV/LPTMV

TŠV/TMV iš TŠV

Paprastieji ATL

Aviacijos ATL

I.   

ATLPS valdymo sąskaitos Sąjungos registre

ES bendro kiekio sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES aviacijos bendro kiekio sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES aukcionų sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES paskirstymo sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES aviacijos aukcionų sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES specialiojo rezervo sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES aviacijos paskirstymo sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Sąjungos pašalintų vienetų sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaita

Aukciono rengėjas, aukcionų platforma, tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema

Sąskaitą atidaręs nacionalinis administratorius

Po vieną ar daugiau kiekvienai aukcionų platformai

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ES tarptautinių kreditų sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

2

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip  (2)

Taip  (2)

Ne

Ne

ES kreditų mainų sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

2

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

II.   

ATLPS sąskaitos Sąjungos registre

Veiklos vykdytojo sąskaita

Veiklos vykdytojas

Valstybės narės, kurioje yra įrenginys, nacionalinis administratorius

Po vieną ar daugiau kiekvienam įrenginiui

Taip

Ne

Ne

Ne

Taip  (2)

Taip  (2)

Ne

Ne

Orlaivių naudotojo sąskaita

Orlaivių naudotojas

Orlaivių naudotojo administruojančios valstybės narės nacionalinis administratorius

Po vieną ar daugiau kiekvienam orlaivių naudotojui

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip  (2)

Taip  (2)

Ne

Ne

Asmens sąskaita

Asmuo

Sąskaitą atidaręs nacionalinis administratorius arba vyriausiasis administratorius

Kaip patvirtinta

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip  (2)

Taip  (2)

Ne

Ne

Nacionalinė sąskaita

Valstybė narė

Sąskaitą turinčios valstybės narės nacionalinis administratorius

Po vieną ar daugiau kiekvienai valstybei narei

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip  (2)

Taip  (2)

Ne

Ne

III.   

ATLPS prekybos sąskaitos Sąjungos registre

Prekybos sąskaita

Asmuo

Sąskaitą atidaręs nacionalinis administratorius arba vyriausiasis administratorius

Kaip patvirtinta

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip  (2)

Taip  (2)

Ne

Ne

IV.   

Kitos ATLPS sąskaitos Sąjungos registre

Išorės prekybos platformos sąskaita

Išorės prekybos platforma

Sąskaitą atidaręs nacionalinis administratorius

Po vieną kiekvienai valstybės narės išorės prekybos platformai

Šio tipo sąskaitoje nelaikomi jokie vienetai.

Tikrintojo sąskaita

Tikrintojas

Sąskaitą atidaręs nacionalinis administratorius

Po vieną kiekvienam valstybės narės tikrintojui

Šio tipo sąskaitoje nelaikomi jokie vienetai.

Nacionalinės administravimo platformos sąskaita

Valstybė narė

Vyriausiasis administratorius

Ne daugiau kaip po vieną kiekvienai valstybei narei

Šio tipo sąskaitoje nelaikomi jokie vienetai.

V.   

KP sąskaitos jungtinėje Europos registrų sistemoje

Šalies sąskaita

Kioto protokolo šalis

KP registro administratorius (Sąjungos registre – vyriausiasis administratorius)

Bent 1

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Panaikintų vienetų sąskaita

1

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Nurašytų vienetų sąskaita

1

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

ATLPS NNV sąskaita

1

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

LPTMV pakeitimo sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

IPTMV pakeitimo sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Asmens sąskaita (3)

Asmuo

Sąskaitą atidaręs nacionalinis administratorius arba vyriausiasis administratorius

1

Ne

Ne

Ne

Pagal VN (1)

Pagal VN (1)

Pagal VN (1)

Pagal VN (1)

Pagal VN (1)

VI.   

Sąskaitos, skirtos atsiskaitymo sandoriams vykdyti pagal 4 antraštinę dalį

ES MITKV bendro kiekio sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

SPP pašalintų vienetų sąskaita

ES

Vyriausiasis administratorius

1

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

SPP atitikties sąskaita

Valstybė narė

Vyriausiasis administratorius

Po vieną kiekvienai valstybei narei kiekvienais iš 8 atitikties metų

Ne

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Ne


(1)  Valstybės narės nacionalinis administratorius gali nuspręsti, ar šio tipo sąskaitoje galima laikyti tokios rūšies vienetus.

(2)  Išskyrus vienetus, kurie neatitinka naudojimo reikalavimų pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a ir 11b straipsnius, šio reglamento 58 straipsnį ir priemones, priimtas pagal Direktyvos 2003/87/EB11a straipsnio 9 dalį.

(3)  KP veiklos vykdytojo sąskaitose, buvusiose nacionaliniuose KP registruose iki 8 straipsnio 4 dalyje nurodyto sujungimo, galima laikyti tos pačios rūšies vienetus.


II PRIEDAS

Sąlygos (11 straipsnis)

Mokesčių mokėjimas

1.

Už sąskaitų sukūrimą ir priežiūrą mokamų registracijos mokesčių sąlygos.

Pagrindinių sąlygų keitimas

2.

Pagrindinių sąlygų keitimas atsižvelgiant į šio reglamento arba nacionalinių teisės aktų pakeitimus.

Ginčų sprendimas

3.

Su sąskaitų turėtojų ginčais ir nacionalinio administratoriaus teismo pasirinkimu susijusios nuostatos.

Atsakomybė

4.

Nacionalinio administratoriaus atsakomybės apribojimas.

5.

Sąskaitos turėtojo atsakomybės apribojimas.


III PRIEDAS

Informacija, pateiktina su prašymu atidaryti sąskaitą (13, 14 ir 19 straipsniai)

1.

III-I lentelėje nustatyta informacija.

III-I

lentelė

Visų sąskaitų duomenys

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Sąskaitos duomenų vienetas

Privaloma (P) ar neprivaloma (N)?

Tipas

Ar galima atnaujinti?

Ar atnaujinimui reikia administratoriaus patvirtinimo?

Pateikiama ESSŽ viešoje interneto svetainėje?

1

Sąskaitos identifikavimo kodas (Sąjungos registre)

P

Iš anksto nustatyta

Ne

Netaikoma

Ne

2

Sąskaitos tipas

P

Pasirenkama

Ne

Netaikoma

Taip

3

Įsipareigojimų laikotarpis

P

Pasirenkama

Ne

Netaikoma

Taip

4

Sąskaitos turėtojo identifikavimo kodas (Sąjungos registre)

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

5

Sąskaitos turėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

6

Sąskaitos identifikavimo kodas (suteikiamas sąskaitos turėtojo)

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

7

Sąskaitos turėtojo adresas – šalis

P

Pasirenkama

Taip

Taip

Taip

8

Sąskaitos turėtojo adresas – regionas arba valstija

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

9

Sąskaitos turėtojo adresas – miestas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

10

Sąskaitos turėtojo adresas – pašto kodas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

11

Sąskaitos turėtojo adresas – 1 eilutė

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

12

Sąskaitos turėtojo adresas – 2 eilutė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

13

Sąskaitos turėtojo bendrovės registracijos numeris

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

14

Sąskaitos turėtojo 1-asis telefonas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

15

Sąskaitos turėtojo 2-asis telefonas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

16

Sąskaitos turėtojo e. pašto adresas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

17

Gimimo data (fizinio asmens)

P fiziniams asmenims

Laisvai pasirenkama

Ne

Netaikoma

Ne

18

Gimimo vieta – miestas (fizinio asmens)

P fiziniams asmenims

Laisvai pasirenkama

Ne

Netaikoma

Ne

19

Gimimo vieta – šalis

N

Laisvai pasirenkama

Ne

Netaikoma

Ne

20

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas (fizinio asmens)

P

Pasirenkama

Taip

Taip

Ne

21

Tapatybės dokumento numeris (fizinio asmens)

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

22

Tapatybės dokumento galiojimo data

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

23

PVM mokėtojo numeris ir šalies kodas

P, jei priskirtas

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

24

Sąskaitos atidarymo data

P

Iš anksto nustatyta

Ne

Netaikoma

Taip

25

Sąskaitos uždarymo data

N

Iš anksto nustatyta

Taip

Taip

Taip

2.

Registrų sistemoje sąskaitos identifikavimo kodas yra unikalus.


IV PRIEDAS

Informacija, kurią reikia pateikti norint atidaryti pristatytinų aukcionuose parduodamų vienetų sąskaitą, asmens sąskaitą, prekybos sąskaitas ar išorės prekybos platformos sąskaitas (15, 18 ir 20 straipsniai)

1.

III priedo III-I lentelėje nustatyta informacija (registrų sistemos sąskaitos identifikavimo kodas ir raidinis-skaitinis identifikavimo kodas yra unikalūs).

2.

Įrodymas, kad sąskaitą atidaryti prašantis asmuo turi atidarytą banko sąskaitą Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

3.

Dokumentai, kuriais patvirtinama sąskaitą atidaryti prašančio fizinio asmens tapatybė; tai gali būti vieno iš toliau nurodytų dokumentų kopija:

(a)

tapatybės kortelės, išduotos valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė;

(b)

paso.

4.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas sąskaitos turėtojo, kuris yra fizinis asmuo, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas; tai gali būti vieno iš toliau nurodytų dokumentų kopija:

(a)

pagal 3 punktą pateikto asmens tapatybės dokumento, jei jame nurodytas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

(b)

bet kokio kito valdžios institucijos išduoto dokumento, kuriame nurodytas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

(c)

jeigu šalyje, kurioje jis nuolat gyvena, neišduodamas asmens tapatybės dokumentas, kuriame būtų nurodytas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, tuomet – vietos valdžios institucijų išduoto oficialaus dokumento, kuriuo patvirtinamas kandidato nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

(d)

bet kokio kito dokumento, kuris paprastai priimamas sąskaitos administratoriaus valstybėje narėje kaip kandidato nuolatinės gyvenamosios vietos adresą patvirtinantis dokumentas.

5.

Jei atidaryti sąskaitą prašo juridinis asmuo, pateikiami tokie dokumentai:

(a)

dokumentų, kuriais įsteigiamas juridinis subjektas, ir dokumento, kuriuo įrodoma juridinio subjekto registracija, kopijos;

(b)

banko sąskaitos duomenys;

(c)

PVM mokėtojo registracijos patvirtinimas;

(d)

informacija apie juridinio asmens tikrąjį savininką, kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/60/EB, įskaitant turimos nuosavybės teisės arba vykdomos kontrolės tipą;

(e)

direktorių valdybos narių sąrašas;

(f)

metinės ataskaitos arba naujausios auditorių patikrintos finansinės ataskaitos kopija, o jei auditorių patikrintos finansinės ataskaitos nėra, – mokesčių inspekcijos arba finansų direktoriaus antspaudu patvirtintos finansinės ataskaitos kopija.

6.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas sąskaitos turėtojo, kuris yra juridinis asmuo, juridinis adresas, jeigu jo nėra pagal 5 punktą pateiktame dokumente.

7.

Sąskaitą atidaryti prašantis fizinis asmuo pateikia informacija apie savo teistumą, o juridinis asmuo – apie savo direktorių teistumą.

8.

Bet kurio dokumento kopija, pateikiama kaip įrodymas pagal šį priedą, turi būti patvirtinta valstybinio notaro ar panašias pareigas einančio asmens, kurį nustato nacionalinis administratorius. Jei dokumentai išduoti kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje reikia pateikti jų kopijas, kopijos turi būti legalizuotos. Legalizacijos arba patvirtinimo data turi būti ne ankstesnė kaip trys mėnesiai iki paraiškos teikimo datos.

9.

Sąskaitos administratorius gali pareikalauti, kad kartu su pateiktais dokumentais būtų pateiktas patvirtintas vertimas į administratoriaus nurodytą kalbą.

10.

Užuot pareikalavęs popierinių dokumentų, sąskaitos administratorius gali pasinaudoti elektroninėmis priemonėmis, kad patikrintų patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos reikia pateikti pagal šį priedą.


V PRIEDAS

Papildoma informacija, kurią reikia pateikti norint atidaryti tikrintojo sąskaitą (21 straipsnis)

1.

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad sąskaitą atidaryti prašantis asmuo yra pripažintas tikrintoju pagal Direktyvos 2003/87/EB 15 straipsnį.


VI PRIEDAS

Informacija, kurią reikia pateikti norint atidaryti veiklos vykdytojo sąskaitą (16 straipsnis)

1.

III priedo III-I lentelėje nustatyta informacija.

2.

Teikiant III priedo III-I lentelėje nurodytus duomenis įrenginio veiklos vykdytojas nurodomas kaip sąskaitos turėtojas. Suteiktas sąskaitos turėtojo vardas turėtų būti lygiai toks pats kaip fizinio arba juridinio asmens, kuris turi atitinkamą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, vardas arba pavadinimas.

3.

Šio priedo VI-I ir IVI-II lentelėse nustatyta informacija.

VI-I   lentelė

Veiklos vykdytojo sąskaitų duomenys

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Sąskaitos duomenų vienetas

Privaloma (P) ar neprivaloma (N)?

Rūšis

Ar galima atnaujinti?

Ar norint atnaujinti reikia gauti administratoriaus pritarimą?

Pateikiama ESSŽ viešoje interneto svetainėje?

1

Įrenginio identifikavimo kodas

P

Iš anksto nustatyta

Ne

Taip

2

Leidimo identifikavimo kodas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

3

Leidimo įsigaliojimo data

P

Laisvai pasirenkama

Ne

Taip

4

Leidimo galiojimo pabaigos data

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

5

Įrenginio pavadinimas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

6

Įrenginio veiklos rūšis

P

Pasirenkama

Taip

Taip

Taip

7

Įrenginio adresas – šalis

P

Iš anksto nustatyta

Taip

Taip

Taip

8

Įrenginio adresas – regionas arba valstija

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

9

Įrenginio adresas – miestas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

10

Įrenginio adresas – pašto kodas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

11

Įrenginio adresas – 1 eilutė

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

12

Įrenginio adresas – 2 eilutė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

13

Įrenginio 1-asis telefonas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

14

Įrenginio 2-asis telefonas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

15

Įrenginio e. pašto adresas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

16

Patronuojančioji bendrovė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Taip

17

Patronuojamoji bendrovė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Taip

18

EPRTR registracijos numeris

P, jei priskirtas

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Taip

19

Platuma

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Taip

20

Ilguma

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Taip

VI-II   lentelė

Įrenginio kontaktinio asmens duomenys

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Sąskaitos duomenų vienetas

Privaloma (P) ar neprivaloma (N)?

Rūšis

Ar galima atnaujinti?

Ar norint atnaujinti reikia gauti administratoriaus pritarimą?

Pateikiama ESSŽ viešoje interneto svetainėje?

1

Tikrintojas

N

Pasirenkama

Taip

Ne

Ne

 

Bendrovės pavadinimas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

 

Bendrovės padalinys

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

2

Kontaktinio asmens valstybėje narėje vardas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

3

Kontaktinio asmens valstybėje narėje pavardė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

4

Kontaktinio asmens adresas – šalis

N

Iš anksto nustatyta

Taip

Ne

Ne

5

Kontaktinio asmens adresas – regionas arba valstija

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

6

Kontaktinio asmens adresas – miestas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

7

Kontaktinio asmens adresas – pašto kodas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

8

Kontaktinio asmens adresas – 1 eilutė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

9

Kontaktinio asmens adresas – 2 eilutė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

10

Kontaktinio asmens 1-asis telefonas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

11

Kontaktinio asmens 2-asis telefonas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

12

Kontaktinio asmens e. pašto adresas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne


VII PRIEDAS

Informacija, kurią reikia pateikti norint atidaryti orlaivių naudotojo sąskaitą (17 straipsnis)

1.

III priedo III-I lentelėje ir VII priedo VII-I lentelėje nustatyta informacija.

2.

Teikiant III-I lentelėje nurodytus duomenis orlaivių naudotojas nurodomas kaip sąskaitos turėtojas. Įrašytas sąskaitos turėtojo pavadinimas turi būti lygiai toks pats kaip stebėsenos plane nurodytas pavadinimas. Jeigu stebėsenos plane nurodytas pavadinimas yra nebenaudojamas, naudojamas prekybos registre nurodytas arba Eurokontrolės naudojamas pavadinimas.

VII-I   lentelė

Orlaivių naudotojo sąskaitų duomenys

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Sąskaitos duomenų vienetas

Privaloma (P) ar neprivaloma (N)?

Rūšis

Ar galima atnaujinti?

Ar norint atnaujinti reikia gauti administratoriaus pritarimą?

Pateikiama ESSŽ viešoje interneto svetainėje?

1

Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas (priskirtas Sąjungos registre)

P

Laisvai pasirenkama

Ne

Taip

2

Unikalus kodas pagal Komisijos reglamentą 748/2009

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

3

Šaukinys (ICAO kodas)

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

4

Stebėsenos plano identifikavimo kodas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

5

Stebėsenos planas – pirmieji taikymo metai

P

Laisvai pasirenkama

Ne

Taip

6

Stebėsenos planas – galiojimo pabaigos metai

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Taip

3.

Šaukinys yra skrydžio plano 7 laukelyje nurodytas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) kodas, o jeigu ten nenurodytas – orlaivio registravimo ženklas.


VIII PRIEDAS

Sąskaitos administratoriui teikiama su įgaliotaisiais atstovais arba papildomais įgaliotaisiais atstovais susijusi informacija (24 straipsnis)

1.

VIII priedo VIII-I lentelėje nustatyta informacija.

VIII-I   lentelė

Informacija apie įgaliotąjį atstovą

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Sąskaitos duomenų vienetas

Privaloma (P) ar neprivaloma (N)?

Rūšis

Ar galima atnaujinti?

Ar norint atnaujinti reikia gauti administratoriaus pritarimą?

Pateikiama ESSŽ viešoje interneto svetainėje?

1

Asmens identifikavimo kodas

P

Laisvai pasirenkama

Ne

Netaikoma

Ne

2

Sąskaitos turėtojo atstovo tipas

P

Pasirenkama

Taip

Ne

Ne

3

Vardas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

4

Pavardė

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

5

Prievardis

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

6

Pareigos

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

 

Bendrovės pavadinimas

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

 

Bendrovės padalinys

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

7

Šalis

P

Iš anksto nustatyta

Ne

Netaikoma

Ne

8

Regionas arba valstija

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

9

Miestas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

10

Pašto kodas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

11

Adresas – 1 eilutė

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

12

Adresas – 2 eilutė

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

13

1-asis telefonas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Ne

Ne

14

Mobilusis telefonas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

15

E. paštas

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

16

Gimimo data

P

Laisvai pasirenkama

Ne

Netaikoma

Ne

17

Gimimo vieta – miestas

P

Laisvai pasirenkama

Ne

Netaikoma

Ne

18

Gimimo vieta – šalis

P

Laisvai pasirenkama

Ne

Netaikoma

Ne

19

Tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis

P

Pasirenkama

Taip

Taip

Ne

20

Tapatybės dokumento numeris

P

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

21

Tapatybės dokumento galiojimo pabaigos data

N

Laisvai pasirenkama

Taip

Taip

Ne

22

Pageidaujama kalba

N

Pasirenkama

Taip

Ne

Ne

23

Konfidencialumo lygis

N

Pasirenkama

Taip

Ne

Ne

24

Papildomo sąskaitos turėtojo atstovo teisės

P

Pasirenkama iš kelių variantų

Taip

Taip

Ne

2.

Sąskaitos turėtojo pasirašyta deklaracija, kurioje nurodyta, kad jis nori paskirti tam tikrą asmenį įgaliotuoju atstovu arba papildomu įgaliotuoju atstovu, ir patvirtinta, kad įgaliotasis atstovas turi teisę inicijuoti arba kad papildomas įgaliotasis atstovas turi teisę patvirtinti sandorius sąskaitos turėtojo vardu, taip pat nurodant bet kokius šios teisės apribojimus.

3.

Dokumentai, kuriais patvirtinama kandidato tapatybė; tai gali būti vieno iš toliau nurodytų dokumentų kopija:

(a)

tapatybės kortelės, išduotos valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė;

(b)

paso.

4.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas kandidato nuolatinės gyvenamosios vietos adresas; tai gali būti vieno iš toliau nurodytų dokumentų kopija:

(a)

pagal 3 punktą pateikto asmens tapatybės dokumento, jei jame nurodytas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

(b)

bet kokio kito valdžios institucijos išduoto dokumento, kuriame nurodytas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

(c)

jeigu šalyje, kurioje kandidatas nuolat gyvena, neišduodamas asmens tapatybės dokumentas, kuriame būtų nurodytas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, tuomet vietos valdžios institucijų išduoto oficialaus dokumento, kuriuo patvirtinamas kandidato nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

(d)

bet kokio kito dokumento, kuris paprastai priimamas sąskaitos administratoriaus valstybėje narėje kaip kandidato nuolatinės gyvenamosios vietos adresą patvirtinantis dokumentas.

5.

Informacija apie kandidato teistumą.

6.

Bet kurio dokumento kopija, pateikiama kaip įrodymas pagal šį priedą, turi būti patvirtinta valstybinio notaro ar panašaus asmens, kurį nustato nacionalinis administratorius. Jei dokumentai išduoti kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje reikia pateikti jų kopijas, kopijos turi būti legalizuotos. Legalizacijos arba patvirtinimo data turi būti ne ankstesnė kaip trys mėnesiai iki paraiškos teikimo datos.

7.

Sąskaitos administratorius gali pareikalauti, kad kartu su pateiktais dokumentais būtų pateiktas patvirtintas vertimas į nacionalinio administratoriaus nurodytą kalbą.

8.

Užuot pareikalavęs popierinių dokumentų, įrašo administratorius gali pasinaudoti elektroninėmis priemonėmis, kad patikrintų tvirtinamuosius dokumentus, kuriuos reikia pateikti pagal šį priedą.


IX PRIEDAS

Metinių išmetamųjų teršalų kiekio duomenų teikimo forma (35 straipsnis)

1.

Veiklos vykdytojų teikiami išmetamųjų teršalų kiekio duomenys turėtų apimti IX-I lentelėje nustatytą informaciją, atsižvelgiant į elektroninę formą, naudojamą išmetamųjų teršalų kiekio duomenims pateikti, aprašytą 105 straipsnyje nurodytose keitimosi duomenimis ir techninėse specifikacijose.

IX-I   lentelė

Veiklos vykdytojų teikiami duomenys apie išmetamųjų teršalų kiekį

1

Įrenginio arba orlaivių naudotojo identifikavimo kodas:

 

2

Ataskaitiniai metai

 

Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekis

 

tonomis

CO2 ekvivalento tonomis

3

Išmestas CO2 kiekis

 

 

4

Išmestas N2O kiekis

 

 

5

Išmestas PFC kiekis

 

 

6

Bendras išmetamųjų teršalų kiekis

Formula


X PRIEDAS

Nacionalinio ATL paskirstymo lentelė 2013–2020 metams (51 straipsnis)

Eilutės Nr.

 

Nemokamai suteiktų paprastųjų ATL skaičius

 

Pagal Direktyvos 2003/87/EB10a str. 7 dalį

Pagal Direktyvos 2003/87/EB10c str. (kuriuos galima pervesti)

Pagal kitą Direktyvos 2003/87/EB nuostatą

Iš viso

 

1

Valstybės narės šalies kodas

 

 

 

 

Rankinė įvestis

2

 

Įrenginio identifikavimo kodas

 

 

 

 

Rankinė įvestis

3

 

Skirtinas kiekis:

 

 

 

 

 

4

 

 

2013 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

5

 

 

2014 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

6

 

 

2015 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

7

 

 

2016 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

8

 

 

2017 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

2018 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

10

 

 

2019 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

11

 

 

2020 m.

 

 

 

 

Rankinė įvestis

2–11 eilutės kartojamos kiekvienam įrenginiui.


XI PRIEDAS

Nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelė 2013–2020 metams (54 straipsnis)

Eilutės Nr.

 

Nemokamai suteiktų aviacijos ATL kiekis

 

Pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e str.

Pagal Direktyvos 2003/87/EB 3f str.

Iš viso

 

1

Valstybės narės šalies kodas

 

 

 

Rankinė įvestis

2

 

Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas

 

 

 

Rankinė įvestis

3

 

Skirtinas kiekis

 

 

 

 

4

 

 

2013 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

5

 

 

2014 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

6

 

 

2015 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

7

 

 

2016 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

8

 

 

2017 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

9

 

 

2018 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

10

 

 

2019 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

11

 

 

2020 m.

 

 

 

Rankinė įvestis

2–11 eilutės kartojamos kiekvienam orlaivių naudotojui.


XII PRIEDAS

Nacionalinė teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelė 2008–2020 metams (59 straipsnis)

Eilutės Nr.

 

Teisės naudoti tarptautinius kreditus

 

Pagal Direktyvos 2003/87/EB11a str. 8 dalies trečią pastraipą

Pagal kitą Direktyvos 2003/87/EB11a str. 8 dalies nuostatą

Iš viso

 

1

Valstybės narės šalies kodas

 

 

 

Rankinė įvestis

2

 

Įrenginio identifikavimo kodas

 

 

 

Rankinė įvestis

3

 

Pradinės teisės naudoti tarptautinius kreditus

 

 

 

Rankinė įvestis

4

 

Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas

 

 

 

Rankinė įvestis

5

 

Pradinės teisės naudoti tarptautinius kreditus

 

 

 

Rankinė įvestis

2–3 eilutės kartojamos kiekvienam įrenginiui.

4–5 eilutės kartojamos kiekvienam orlaivių naudotojui.


XIII PRIEDAS

Aukcionų lentelė (63 straipsnis)

Eilutės Nr.

Informacija apie aukciono platformą

 

 

1

Aukcionų platformos identifikavimo kodas

 

 

2

Aukcionų stebėtojo tapatybė

 

 

3

Pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitos numeris

 

 

4

Informacija apie atskirus aukcionus (paprastųjų ATL arba aviacijos ATL)

 

5

Konkrečiam aukcione parduodamų vienetų skaičius

Data ir laikas, kada vienetai turi būti pristatyti į pristatytinų aukcione parduodamų vienetų sąskaitą

Su kiekvienu aukcionu susijusio (-ų) aukciono rengėjo (-ų) tapatybė

Rankinė įvestis

6

 

 

 

Rankinė įvestis

7

 

Rankinė įvestis

8

 

Rankinė įvestis

9

 

Rankinė įvestis

10

 

Rankinė įvestis

11

 

Rankinė įvestis

12

 

Rankinė įvestis

13

 

 

 

Rankinė įvestis

14

 

Rankinė įvestis

15

 

Rankinė įvestis

16

 

Rankinė įvestis

17

 

Rankinė įvestis

18

 

Rankinė įvestis

19

 

Rankinė įvestis


XIV PRIEDAS

Vyriausiojo administratoriaus informacijos teikimo reikalavimai (109 straipsnis)

I.   SĄJUNGOS REGISTRO INFORMACIJA, SUSIJUSI SU SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMA

Visuomenei prieinama informacija

1.

ESSŽ savo viešoje interneto svetainėje pateikia tokią informaciją apie kiekvieną sąskaitą:

(a)

visą informaciją, kuri III priedo III-I lentelėje, VI priedo VI-I lentelėje ir VII-I priedo VII-I lentelėje nurodyta kaip ESSŽ viešoje interneto svetainėje pateikiama informacija. Ši informacija atnaujinama kas 24 valandas;

(b)

ATL, paskirtus atskiriems sąskaitų turėtojams pagal 43 ir 44 straipsnius. Ši informacija atnaujinama kas 24 valandas;

(c)

sąskaitos būklę pagal 10 straipsnio 1 dalį. Ši informacija atnaujinama kas 24 valandas;

(d)

pagal 67 straipsnį atsisakytų ATL skaičių;

(e)

nuo (X + 1) metų balandžio 1 d. – su veiklos vykdytojo sąskaita susijusio įrenginio X metų patikrintą išmestų teršalų kiekį ir jo pataisas;

(f)

simbolį ir teiginį, kuriais nurodoma, ar įrenginio arba orlaivių naudotojas, susietas su veiklos vykdytojo sąskaita, iki balandžio 30 d. atsisakė tokio ATL skaičiaus, kuris yra bent lygus visais praėjusiais metais visam jo išmestų teršalų kiekiui. Simboliai ir teiginiai pateikiami XIV-I lentelėje. Simbolis atnaujinamas gegužės 1 d. ir nekeičiamas iki kitų metų gegužės 1 d., nebent XIV-I lentelės 5 eilutėje nurodytu atveju pridedamas * simbolis.

XIV-I   Lentelė

Teiginiai dėl atitikties

Eilutės Nr.

Atitikties būklės vertė pagal 34 straipsnį

Ar įrašytas praėjusių metų patikrintas išmetamųjų teršalų kiekis?

Simbolis

Teiginys

Pateikiama ESSŽ viešoje interneto svetainėje

1

0 arba bet koks teigiamas skaičius

Taip

A

„Iki balandžio 30 d. atsisakytų ATL skaičius yra lygus patikrintam išmetamųjų teršalų kiekiui arba už jį didesnis.“

2

Bet koks neigiamas skaičius

Taip

B

„Iki balandžio 30 d. atsisakytų ATL skaičius yra mažesnis už patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį.“

3

Bet koks skaičius

Ne

C

„Iki balandžio 30 d. nebuvo įrašytas praėjusių metų patikrintas išmetamųjų teršalų kiekis.“

4

Bet koks skaičius

Ne (kadangi valstybės narės registre ATL atsisakymo veiksmas ir (arba) patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio atnaujinimo veiksmas buvo laikinai sustabdytas)

X

„Iki balandžio 30 d. nebuvo įmanoma įrašyti patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio ir (arba) atsisakyto ATL kiekio, nes valstybės narės registre ATL atsisakymo veiksmas ir (arba) patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio atnaujinimo veiksmas buvo laikinai sustabdytas.“

5

Bet koks skaičius

Taip arba ne (tačiau vėliau kompetentinga institucija atnaujino duomenis)

* [pridedama prie pirminio simbolio]

„Patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį apskaičiavo arba pataisė kompetentinga institucija.“

2.

ESSŽ viešoje interneto svetainėje pateikiama ir kas 24 valandas atnaujinama tokia bendro pobūdžio informacija:

(a)

kiekvienos valstybės narės nacionalinio ATL paskirstymo lentelė, įskaitant nuorodas apie visus jos pakeitimus pagal 52 straipsnį;

(b)

kiekvienos valstybės narės nacionalinio aviacijos ATL paskirstymo lentelė, įskaitant nuorodas apie visus jos pakeitimus pagal 55 straipsnį;

(c)

kiekvienos valstybės narės teisių naudoti tarptautinius kreditus lentelė;

(d)

bendras ATL, TMV ir PTMV, praėjusią dieną buvusių visose naudotojų sąskaitose Sąjungos registre, skaičius;

(e)

Kioto vienetų, išskyrus PTMV ir TMV, kurie gali būti laikomi naudotojų sąskaitose KP registruose, administruojamose konkretaus nacionalinio administratoriaus pagal I priedą, rūšių sąrašas;

(f)

naujausia informacija apie tarptautinių kreditų galiojimą pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a ir 11b straipsnius, šio reglamento 58 straipsnį ir bet kokias pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 9 dalį priimtas priemones;

(g)

nacionalinių administratorių pagal 111 straipsnį nustatytų mokesčių dydžiai.

3.

Kiekvienų metų balandžio 30 d. ESSŽ viešoje interneto svetainėje pateikiama tokia bendro pobūdžio informacija:

(a)

patikrinto valstybės narės išmetamųjų teršalų kiekio suma, įrašyta už praėjusius kalendorinius metus kaip patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio sumos už dar ankstesnius metus procentinė dalis;

(b)

visų praėjusiais kalendoriniais metais atliktų ATL ir Kioto vienetų pervedimo sandorių skaičiaus ir apimties procentinė dalis konkrečios valstybės narės administruojamose sąskaitose;

(c)

visų praėjusiais kalendoriniais metais atliktų leidimų ir Kioto vienetų pervedimo sandorių tarp skirtingų valstybių narių administruojamų sąskaitų skaičiaus ir apimties konkrečios valstybės narės administruojamų sąskaitų sandorių procentinė dalis.

4.

Praėjus trims metams, gegužės 1 d., ESSŽ viešoje interneto svetainėje pateikia tokią informaciją apie kiekvieną užbaigtą sandorį, kuris buvo įrašytas ESSŽ iki tam tikrų metų balandžio 30 d.:

(a)

sąskaitos turėtojo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir sąskaitos, iš kurios buvo pervesti vienetai, identifikavimo kodas;

(b)

sąskaitos turėtojo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir sąskaitos, į kurią buvo pervesti vienetai, identifikavimo kodas;

(c)

ATL arba Kioto vienetų, su kuriais atliekamas sandoris, skaičius nenurodant ATL unikalių identifikavimo kodų ir Kioto vienetų serijos numerio unikalių skaitmeninių verčių;

(d)

sandorio identifikavimo kodas;

(e)

sandorio užbaigimo data ir laikas (Vidurio Europos laiku);

(f)

sandorio rūšis.

Sąskaitų turėtojams prieinama informacija

5.

Sąjungos registro interneto svetainės dalyje, kuri prieinama tik sąskaitų turėtojams, pateikiama ir realiu laiku atnaujinama tokia informacija:

(a)

tuo metu turimų ATL ir Kioto vienetų skaičius nenurodant ATL unikalių identifikavimo kodų ir Kioto vienetų serijos numerio unikalių skaitmeninių verčių;

(b)

to sąskaitos turėtojo inicijuotų pasiūlytų sandorių sąrašas, kuriame apie kiekvieną siūlomą sandorį pateikiama ši išsami informacija:

(i)

šio priedo 4 punkte pateikiami duomenys;

(ii)

data ir laikas (Vidurio Europos laiku), kai buvo pasiūlyta atlikti sandorį;

(iii)

pasiūlyto sandorio esama būklė;

(iv)

visi atsakymo kodai, gauti po registro bei ESSŽ atlikto tikrinimo;

(c)

atlikus sandorius į tą sąskaitą įsigytų ATL arba Kioto vienetų sąrašas, kuriame apie kiekvieną sandorį pateikiami išsamūs 4 punkte nurodyti duomenys;

(d)

atlikus sandorius iš tos sąskaitos pervestų ATL arba Kioto vienetų sąrašas, kuriame apie kiekvieną sandorį pateikiami išsamūs šio priedo 4 punkte nurodyti duomenys.

Nacionaliniams administratoriams prieinama informacija

6.

Sąjungos registro interneto svetainės dalyje, kuri prieinama tik nacionaliniams administratoriams, nurodomi sąskaitų turėtojai ir įgaliotieji atstovai, kurių prieigą prie bet kurios nors sąskaitos Sąjungos registre kuris nors nacionalinis administratorius laikinai sustabdė pagal 34 straipsnį.

II.   SU SANDORIŲ APSKAITA PAGAL SPRENDIMĄ NR. 406/2009/EB SUSIJUSI INFORMACIJA

Visuomenei prieinama informacija

7.

Vyriausiasis administratorius visuomenei pateikia šią informaciją apie kiekvieną sąskaitą ir, prireikus, ją atnaujina per 24 valandas:

a)

visą informaciją, kuri III priedo III-I lentelėje nurodyta kaip ESSŽ viešoje interneto svetainėje pateikiama informacija;

b)

metines išmetamųjų teršalų kvotas pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį ir bet kokius galimus koregavimus pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 10 straipsnį;

c)

kiekvienos SPP atitikties sąskaitos būklę pagal 10 straipsnį;

d)

TMV, PTMV, LPTMV ir IPTMV, naudojamų pagal 81 straipsnį, bendrą skaičių;

e)

atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų duomenis pagal 77 straipsnį;

f)

kiekvienos SPP atitikties sąskaitos atitikties būklės vertę pagal 79 straipsnį, kaip antai:

i)

A – atitikties atveju;

ii)

I – neatitikties atveju;

g)

šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekį, įvestą pagal 80 straipsnį;

h)

šią informaciją apie kiekvieną užbaigtą sandorį, kuris buvo įrašytas ESSŽ:

i)

sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę arba pavadinimą ir sąskaitos, iš kurios buvo pervesti vienetai, turėtojo identifikavimo kodą;

ii)

sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę arba pavadinimą ir sąskaitos, į kurią buvo pervesti vienetai, turėtojo identifikavimo kodą;

iii)

MITKV arba teisių naudoti kreditus, su kuriais atliekamas sandoris, skaičių, nenurodant MITKV unikalių identifikavimo kodų;

iv)

sandorio identifikavimo kodą;

v)

sandorio užbaigimo datą ir laiką (Vidurio Europos laiku);

vi)

sandorio rūšį.

Sąskaitų turėtojams prieinama informacija

8.

Sąjungos registro interneto svetainės dalyje, kuri prieinama tik sąskaitų turėtojams, pateikiama ir realiu laiku atnaujinama tokia informacija:

a)

tuo metu turimų MITKV, teisių naudoti kreditus ir Kioto vienetų skaičius, nenurodant MITKV unikalių identifikavimo kodų ir Kioto vienetų serijos numerio unikalių skaitmeninių verčių;

b)

to sąskaitos turėtojo inicijuotų pasiūlytų sandorių sąrašas, kuriame apie kiekvieną siūlomą sandorį pateikiama ši išsami informacija:

i)

šio priedo 7 punkto f papunkčio i papunktyje pateikiami duomenys;

ii)

data ir laikas (Vidurio Europos laiku), kai buvo pasiūlyta atlikti sandorį;

iii)

esama pasiūlyto sandorio būklė;

iv)

visi atsakymo kodai, gauti po registro bei ESSŽ atlikto tikrinimo;

c)

atlikus sandorius į tą sąskaitą įsigytų MITKV, Kioto vienetų ir teisių naudoti kreditus sąrašas, kuriame apie kiekvieną sandorį pateikiami išsamūs šio priedo 7 punkto f papunkčio i papunktyje nurodyti duomenys;

d)

atlikus sandorius iš tos sąskaitos pervestų MITKV ir teisių naudoti kreditus sąrašas, kuriame apie kiekvieną sandorį pateikiami išsamūs šio priedo 7 punkto f papunkčio i papunktyje nurodyti duomenys.