10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 323/2013

2013 m. balandžio 9 d.

kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikras 2012 m. nepanaudotas žvejybos kvotų kiekis pridedamas prie 2013 m. kvotų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės iki žvejybos kvotos taikymo metų spalio 31 d. gali prašyti Komisijos, kad ne daugiau kaip 10 % joms skirtos kvotos nebūtų išnaudota ir kad ta kvota būtų perkelta į kitus metus. Komisija prie atitinkamos kvotos turi pridėti neišnaudotą kiekį;

(2)

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1225/2010, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2011 m. ir 2012 m. (2), 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1256/2011, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1124/2010 (3), 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 5/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (4), 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 43/2012, kuriuo ES laivams nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (5), ir 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (6), nustatomos tam tikrų išteklių žvejybos kvotos 2012 metams ir nurodoma, kuriems ištekliams gali būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 847/96 numatytos priemonės;

(3)

2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1262/2012, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2013 m. ir 2014 m. (7), 2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1088/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (8), 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1261/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (9), 2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 39/2013, kuriuo ES laivams nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (10), ir 2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 40/2013, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (11), nustatomos tam tikrų išteklių žvejybos kvotos 2013 metams;

(4)

kai kurios valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį iki 2012 m. spalio 31 d. paprašė leisti neišnaudoti joms skirtų 2012 m. kvotų dalies ir ją perkelti į kitus metus. Atsižvelgiant į tame reglamente nurodytus apribojimus, neišnaudota kvotų dalis turėtų būti pridėta prie 2013 m. kvotų;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentuose (ES) Nr. 1262/2012, (ES) Nr. 1088/2012, (ES) Nr. 1261/2012, (ES) Nr. 39/2013 ir (ES) Nr. 40/2013 2013 metams nustatytos žvejybos kvotos padidinamos, kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(2)  OL L 336, 2010 12 21, p. 1.

(3)  OL L 320, 2011 12 3, p. 3.

(4)  OL L 3, 2012 1 6, p. 1.

(5)  OL L 25, 2012 1 27, p. 1.

(6)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.

(7)  OL L 356, 2012 12 22, p. 22.

(8)  OL L 323, 2012 11 22, p. 2.

(9)  OL L 356, 2012 12 22, p. 19.

(10)  OL L 23, 2013 1 25, p. 1.

(11)  OL L 23, 2013 1 25, p. 54.


PRIEDAS

Šalies kodas

Išteklių kodas

Rūšis

Zonos pavadinimas

Galutinė 2012 m. kvota (1)

(tonomis)

2012 m. sužvejotas kiekis

(tonomis)

Taikant specialiąją sąlygą 2012 m. sužvejotas kiekis

(tonomis)

Galutinės kvotos dalis

(%)

Perkeltas kiekis

(tonomis)

BEL

ANF/07.

Velniažuvės

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Menkės

VII a

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Menkės

VII d

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Juodadėmės menkės

VII b–k, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Megrimai

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIII a ir b

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Rombinės rajos

VII d zonos ES vandenys

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Velniažuvės

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Melsvosios molvos

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Juodosios kalavijos

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Menkės

Kategato sąsiauris

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a; III b, c, d zonos ES vandenys

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

I, II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a, 22–32 pakvadračių ES vandenys

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Melsvosios molvos

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Menkės

Kategato sąsiauris

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų ES vandenys, V b ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Jūrinės lydekos

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a; III b, c, d zonos ES vandenys

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Rombinės rajos

III a zonos ES vandenys

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Ančiuviai

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Velniažuvės

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonos ES vandenys, V b ir VI zonos ES ir tarptautiniai vandenys

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Megrimai

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIII a, b, d ir e

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Norveginiai omarai

VIII c

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Raudonpelekiai pagelai

IX zonos ES ir tarptautiniai vandenys

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Žydrieji merlangai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Paprastosios silkės

28.1 pakvadratis

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Paprastosios silkės

30–31 pakvadračiai

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Velniažuvės

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Juodosios kalavijos

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Menkės

VII a

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Menkės

VII d

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų ES vandenys, V b ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Megrimai

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIII a, b, d ir e

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Norveginiai omarai

VIII c

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Jūrinės plekšnės

VII f ir g

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

I, II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIII a ir b

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Rombinės rajos

VII d zonos ES vandenys

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Velniažuvės

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Juodosios kalavijos

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Menkės

VII a

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Menkės

VII d

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Paprastosios silkės

VII a

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Megrimai

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56–14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

I, II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Rombinės rajos

VII d zonos ES vandenys

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Velniažuvės

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Menkės

VII a

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Paprastosios silkės

VII a

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Paprastosios silkės

VII b ir c; VI aS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Megrimai

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Norveginiai omarai

VII (Porcupine pakrantė – 16 padalinys)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Velniažuvės

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Menkės

VII d

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Juodadėmės menkės

VII b–k, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Paprastosios silkės

VII b ir c; VI aS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Ančiuviai

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Juodosios kalavijos

CECAF 34.1.2 rajono ES ir tarptautiniai vandenys

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Norveginiai omarai

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Raudonpelekiai pagelai

IX zonos ES ir tarptautiniai vandenys

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Žydrieji merlangai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Paprastosios silkės

30–31 pakvadračiai

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Jūrinės lydekos

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a; III b, c, d zonų ES vandenys

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Valstybėms narėms atitinkamais žvejybos galimybių reglamentais skirtos žvejybos kvotos, atsižvelgus į žvejybos galimybių apsikeitimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 (OL L 358, 2002 12 31, p. 59) 20 straipsnio 5 dalį, kvotų perkėlimą pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį ir (arba) žvejybos galimybių perskirstymus ir išskaitymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1) 37 ir 105 straipsnius.