28.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/71


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 300/2013

2013 m. kovo 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 605/2010 (3) nustatyti visuomenės ir gyvūnų sveikatos sąlygos ir sertifikavimo reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą žalio pieno ir pieno gaminių siuntas, ir trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti tas siuntas, sąrašas;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priede nustatytas trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti žalio pieno ir pieno gaminių siuntas, sąrašas, kuriame taip pat nurodyta, kaip tas prekes reikia termiškai apdoroti. Reglamento (ES) Nr. 605/2010 4 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi leisti importuoti iš to reglamento I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, karvių, avių, ožkų ir buivolių žalio pieno gaminių siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo termiškai apdoroti, kaip nurodyta tame straipsnyje;

(3)

rizika, kylanti į Sąjungą importuojant iš Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, pieno gaminius, pagamintus iš Camelus dromedarius (vienakuprių kupranugarių) rūšies kupranugarių žalio pieno, nėra didesnė nei importuojant pieno gaminius, pagamintus iš karvių, avių, ožkų arba buivolių žalio pieno, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo termiškai apdoroti, kaip nurodyta 4 straipsnyje. Todėl minėtas straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant pieno gaminius, pagamintus iš minėtos rūšies gyvūnų žalio pieno;

(4)

be to, Jungtinių Arabų Emyratų Dubajaus Emyratas – trečioji šalis, neįtraukta į Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos šalių, kuriose nenustatyta snukio ir nagų ligos, sąrašą, – išreiškė norą eksportuoti į Sąjungą pieno gaminius, pagamintus iš žalio pieno, gauto iš vienakuprių kupranugarių žalio pieno ir apdorotus fiziniu ar cheminiu būdu pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 4 straipsnį, ir pateikė informaciją pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (4);

(5)

Komisijos kontrolės tarnyba atliko Dubajaus Emyrate vykdomos vienakuprių kupranugarių pieno gamybos gyvūnų ir visuomenės sveikatos kontrolės auditą ir gavo patenkinamus rezultatus. Be to, Dubajaus Emyratas deramai atsižvelgė į Komisijos kontrolės tarnybos rekomendacijas;

(6)

remiantis šia informacija galima daryti išvadą, kad Dubajaus Emyratas gali suteikti būtinas garantijas siekiant užtikrinti, kad pieno gaminiai, pagaminti Dubajaus Emyrate iš vienakuprių kupranugarių žalio pieno, atitinka gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus, taikomus į Sąjungą iš Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, importuojamiems pieno gaminiams;

(7)

siekiant leisti į Sąjungą importuoti iš tam tikrų Jungtinių Arabų Emyratų teritorijos dalių pieno produktus, pagamintus iš vienakuprių kupranugarių pieno, Dubajaus Emyratas turėtų būti įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priede nurodytą trečiųjų šalių ar jų dalių sąrašą nurodant, kad minėto sąrašo C skiltyje nurodytas leidimas galioja tik iš minėtos rūšies gyvūnų pieno pagamintiems pieno gaminiams;

(8)

Reglamento (ES) Nr. 605/2010 II priedo 2 dalyje pateiktas veterinarijos sertifikato pavyzdys „Milk-HTC“ turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant nuorodą į pieno gaminius, pagamintus iš vienakuprių kupranugarių pieno;

(9)

tam tikri pieno gaminiai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 605/2010, neklasifikuojami pagal pieno gaminių veterinarijos sertifikatų pavyzdžiuose nurodytus prekių kodus (SS kodai). Kad būtų galima tiksliau nustatyti šias prekes veterinarijos sertifikatų pavyzdžiuose, būtina į minėto reglamento II priede pateiktus veterinarijos sertifikatų pavyzdžius „Milk-HTB“, „Milk-HTC“ ir „Milk-T/S“ įrašyti trūkstamus SS kodus 15.17 (margariną) ir 28.35 (fosfatus);

(10)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 605/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 605/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Valstybės narės leidžia importuoti iš I priedo C skiltyje išvardytų trečiųjų šalių ar jų dalių, kuriose yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga, pieno gaminių, pagamintų iš karvių, avių, ožkų ir buivolų arba, jeigu specialiai nurodyta I priede, Camelus dromedarius rūšies kupranugarių žalio pieno, siuntas, jei šie produktai arba žalias pienas, iš kurio jie pagaminti, buvo termiškai apdoroti:“

2)

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(3)  OL L 175, 2010 7 10, p. 1.

(4)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 605/2010 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Minėto priedo lentelėje po Andoros įrašo įterpiamas šis įrašas:

„AE

Jungtinių Arabų Emyratų Dubajaus Emyratas (1)

0

0

+ (2)“

b)

Prie minėtame priede pateiktos lentelės įrašomos šios išnašos:

„(1)

Tik pieno gaminiai, pagaminti iš Camelus dromedarius rūšies kupranugarių pieno;

(2)

Leidžiama įvežti tik pieno gaminius, pagamintus iš Camelus dromedarius rūšies kupranugarių pieno.“

2)

II priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Pavyzdyje Milk-HTB, pastabų I dalyje nuoroda į I.19 langelį pakeičiama taip:

„—

Nuoroda į I.19 langelį: įrašyti atitinkamą Suderintos sistemos (SS) kodą šiose pozicijose: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 arba 35.04.“

b)

Pavyzdys Milk-HTC pakeičiamas taip:

Pavyzdys Milk-HTC

Veterinarijos sertifikatas, išduodamas į Europos Sąjungą importuoti numatytiems ir žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams iš trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo C skiltį

Image

Image

Image

c)

Pavyzdyje Milk-T/S, pastabų I dalyje nuoroda į I.19 langelį pakeičiama taip:

„—

Nuoroda į I.19 langelį. Įrašomas atitinkamas Suderintos sistemos (SS) kodas šiose pozicijose: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 arba 35.04.“