12.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 211/2013

2013 m. kovo 11 d.

dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 48 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 išdėstytos bendrosios taisyklės, pagal kurias atliekama oficiali kontrolė, siekiant nustatyti, ar laikomasi nustatytų taisyklių, kuriomis visų pirma siekiama užkirsti kelią tiesiogiai ar per aplinką atsirasti pavojui žmonėms ir gyvūnams, likviduoti šį pavojų arba jį sumažinti iki priimtino laipsnio;

(2)

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), nustatyti Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis maisto produktus ir pašarus reglamentuojantys bendrieji principai, visų pirma susiję su maisto produktų ir pašarų sauga. Tame reglamente nustatyta, kad į Sąjungą importuojami maisto produktai ir pašarai, skirti pateikti rinkai Sąjungos viduje, turi atitikti maisto produktus reglamentuojančių įstatymų susijusius reikalavimus arba sąlygas, kurias Sąjunga pripažįsta esančias bent jau lygiavertėmis šiems reikalavimams;

(3)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) nustatytos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, skirtos maisto ūkio subjektams. Tame reglamente nustatyta, kad maisto ūkio subjektai turi užtikrinti, kad visi jų prižiūrimi maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapai atitiktų jame išdėstytus atitinkamus higienos reikalavimus. Visų pirma Reglamente (EB) Nr. 852/2004 nustatyta, kad maisto ūkio subjektai, vykdantys pirminę maisto produktų gamybą ir su tuo susijusias operacijas, išvardytas jo I priede, turi laikytis to I priedo A dalyje išvardytų bendrųjų higienos nuostatų;

(4)

po 2011 m. gegužės mėn. įvykusių Shiga toksiną gaminančių E. coli (STEC) bakterijų protrūkio Sąjungoje nustatyta, kad šie protrūkiai greičiausiai kilo dėl daigintų sėklų vartojimo;

(5)

2011 m. spalio 20 d. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) priėmė mokslinę nuomonę dėl rizikos, kurią sukelia Shiga toksiną gaminančios Escherichia coli (STEC) ir kitos patogeninės bakterijos, esančios nedaigintose ir daigintose sėklose (4). Nuomonėje EMST daro išvadą, kad pirminis su daigais siejamų protrūkių šaltinis yra patogeninėmis bakterijomis užkrėstos džiovintos sėklos. Be to, nuomonėje teigiama, kad sėkloms dygstant dėl didelės drėgmės ir palankios temperatūros ant džiovintų sėklų esančios patogeninės bakterijos gali daugintis ir sukelti riziką visuomenės sveikatai;

(6)

siekiant Sąjungoje apsaugoti visuomenės sveikatą ir atsižvelgiant į EMST nuomonę buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 208/2013 (5). Tame įgyvendinimo reglamente nustatytos daigų ir sėklų daigams auginti siuntų atsekamumo taisyklės;

(7)

siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, į Sąjungą importuojami daigai ir sėklos daigams auginti taip pat turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 852/2004 nustatytus reikalavimus, o daigai turėtų atitikti ir Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 208/2013 nustatytus atsekamumo reikalavimus bei Komisijos reglamente (EB) Nr. 2073/2005 (6) nustatytus mikrobiologinius kriterijus. Todėl tokioms į Sąjungą importuojamoms prekėms turėtų būti nustatyti atitinkami sertifikavimo reikalavimai;

(8)

šiuo metu Sąjungos teisės aktuose nėra numatyta sertifikatų, skirtų į Sąjungą importuojamiems daigams ir sėkloms daigams auginti. Todėl šiame reglamente tikslinga pateikti sertifikato pavyzdį, skirtą tokioms į Sąjungą importuojamoms prekėms;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti siuntoms, išskyrus daigus, apdorotus pagal Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantį metodą, kuriuo pašalinama mikrobiologinio pobūdžio rizika.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)

vadovaujamasi daigų apibrėžtimi, pateikta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 208/2013 2 straipsnio a punkte;

b)

siunta – tam tikras kiekis daigų arba sėklų daigams auginti:

i)

kurie yra tos pačios trečiosios šalies kilmės;

ii)

kuriems taikomas (-i) tas (tie) pats (-ys) sertifikatas (-ai);

iii)

kurie vežami tos pačios rūšies transporto priemonėmis.

3 straipsnis

Sertifikavimo reikalavimai

1.   Kartu su į Sąjungą importuojamų iš trečiųjų šalių siunčiamų daigų ir sėklų daigams auginti siuntomis pateikiamas priede pateiktą pavyzdį atitinkantis sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad daigai ir sėklos buvo užauginti esant sąlygoms, atitinkančioms Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo A dalyje išdėstytas bendrąsias higienos nuostatas dėl pirminės maisto produktų gamybos ir su tuo susijusių operacijų, kad daigai buvo užauginti esant sąlygoms, atitinkančioms atsekamumo reikalavimus, nustatytus Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 208/2013, kad daigai buvo užauginti įmonėse, patvirtintose laikantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 210/2013 (7) 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ir kad daigai tenkina Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priede nustatytus mikrobiologinius kriterijus.

Sertifikatas privalo būti parengtas išsiuntimo trečiosios šalies ir valstybės narės, į kurią vykdomas ES skirtas importas, oficialiąja kalba ar kalbomis, arba kartu su juo privalo būti pateiktas patvirtintas vertimas į tą kalbą ar kalbas. Kartu su sertifikatu privaloma pateikti patvirtintą vertimą į paskirties valstybės narės oficialiąją kalbą ar kalbas, jeigu ta valstybė narė to reikalauja. Tačiau valstybė narė gali sutikti, kad vietoj jos kalbos būtų vartojama viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

2.   Sertifikato originalas laikomas kartu su siunta, kol ji nepasiekia sertifikate nurodytos paskirties vietos.

3.   Jeigu siunta dalijama į kelias dalis, kartu su visomis siuntos dalimis pateikiama sertifikato kopija.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2013 m. liepos 1 d. toliau galima į Sąjungą importuoti trečiųjų šalių kilmės arba iš šių šalių išsiųstas daigų arba sėklų daigams auginti siuntas be 3 straipsnyje numatyto sertifikato.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(11):2424.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16.

(6)  OL L 338, 2005 12 22, p. 1.

(7)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 24.


PRIEDAS

IMPORTUOJAMŲ DAIGŲ ARBA SĖKLŲ DAIGAMS AUGINTI SERTIFIKATO PAVYZDYS

Image

Image