2.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 60/52


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 168/2013

2013 m. sausio 15 d.

dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

vidaus rinka yra teritorija be vidaus sienų, kurioje turi būti užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Tuo tikslu Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių transporto priemonių tipo patvirtinimo (3) buvo įvesta nuosekli šių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo sistema. Šie principai turėtų būti taikomi ir šiame reglamente, taip pat pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose;

(2)

vidaus rinka turėtų būti pagrįsta skaidriomis, paprastomis ir nuosekliomis taisyklėmis, kurios užtikrintų teisinį tikrumą ir aiškumą, ir kurios būtų naudingos verslo įmonėms ir kitiems vartotojams;

(3)

siekiant supaprastinti ir paspartinti tipo patvirtinimo teisės aktų priėmimą, transporto priemonių ES tipo patvirtinimo teisės aktuose įtvirtintas naujas reglamentavimo principas, pagal kurį įstatymų leidėjas, laikydamasis įprastos teisėkūros procedūros, nustato tik pagrindines taisykles ir principus ir Komisijai suteikia įgaliojimus priimti tolesnius techninius teisės aktus. Atsižvelgiant į esminius reikalavimus, šiame reglamente turėtų būti nustatytos tik su funkcine sauga ir aplinkosauginiu veiksmingumu susijusios pagrindinės nuostatos, o Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti techninius reikalavimus;

(4)

šis reglamentas neturėtų daryti poveikio nacionalinėms ar Sąjungos lygmens priemonėms dėl L kategorijos transporto priemonių naudojimo keliuose, pvz., specialiems vairuotojo pažymėjimo reikalavimams, didžiausio greičio apribojimams ar priemonėms, kuriomis reguliuojamos galimybės naudotis tam tikrais keliais;

(5)

automobilių, ypač L kategorijos transporto priemonių, sektoriaus rinkos priežiūra turėtų būti pagerinta griežtinant teisines nuostatas dėl gamybos atitikties ir nurodant tiekimo grandinėje dalyvaujančių ekonominės veiklos vykdytojų prievoles. Visų pirma, turėtų būti patikslintas valstybių narių institucijų, atsakingų už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą, vaidmuo ir atsakomybė, iš naujo nustatyti su techninių tarnybų, kurios atlieka transporto priemonių tipo patvirtinimui reikalingus bandymus, kompetencija, prievolėmis ir veikla susiję reikalavimai. Automobilių sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties reikalavimų laikymasis turėtų būti pagrindinė patvirtinimo institucijų atsakomybės sritis, o rinkos priežiūra gali būti įvairių nacionalinių institucijų bendros kompetencijos sritis. Reikėtų įgyvendinti veiksmingą koordinavimą ir stebėjimą Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant užtikrinti, kad patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijos veiksmingai taikytų naujas priemones;

(6)

šio reglamento nuostatose dėl rinkos priežiūros nustatytos nacionalinių institucijų prievolės yra konkretesnės už atitinkamas 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (4), nuostatas;

(7)

šiame reglamente turėtų būti nustatyti esminiai aplinkosaugos ir transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimai. Pagrindiniai atitinkami šio reglamento reikalavimai grindžiami 2010 m. spalio 4 d. Komisijos atlikto poveikio vertinimo rezultatais ir įvairių galimų alternatyvų analize, kurioje išvardyti galimi privalumai ir trūkumai ekonominiu, aplinkosauginiu, saugumo ir visuomeniniu požiūriu. Toji analizė apėmė ir kokybinius, ir kiekybinius aspektus. Palyginus įvairias alternatyvas, nustatytos priimtiniausios alternatyvos, kurios pasirinktos kaip šio reglamento pagrindas;

(8)

šiuo reglamentu siekiama nustatyti suderintas L kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimo taisykles, siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. L kategorijos transporto priemonės yra dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, pavyzdžiui, variklinės dviratės transporto priemonės, triračiai ir keturračiai. Be to, šiuo reglamentu siekiama supaprastinti galiojančią teisės aktų sistemą, mažinti L kategorijos transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, taigi siekti proporcingesnės L kategorijos transporto teršalų kiekio dalies, palyginti su bendru kelių transporto išmetamų teršalų kiekiu, didinti bendrą saugumo lygį, prisitaikyti prie technikos pažangos ir griežtinti rinkos priežiūros taisykles;

(9)

kad būtų užtikrintas aukšto lygio funkcinis transporto priemonės saugumas, darbo sauga ir aplinkosauga, reikėtų suderinti su tipo patvirtinimu susijusius techninius reikalavimus ir aplinkosaugos standartus, taikomus transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams;

(10)

šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio tam tikrų sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų montavimas po transporto priemonių pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Taigi reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ir kurie galėtų turėti didelį neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;

(11)

1995 m. vasario 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios (5) valstybėms narėms suteikė galimybę atsisakyti pirminės ir vėlesnės transporto priemonių, kurių didžiausia naudingoji galia yra didesnė kaip 74 kW, registracijos savo teritorijoje. Tikėtina saugumo ir absoliučios galios ribojimo koreliacija keliais atliktais moksliniais tyrimais nebuvo patvirtinta. Dėl šios priežasties ir siekiant pašalinti vidines prekybos kliūtis Sąjungos rinkoje, ši galimybė nebeturėtų būti suteikiama. Turėtų būti įdiegtos kitos veiksmingesnės saugumo priemonės, siekiant Sąjungoje sumažinti didelį motorinių dviračių transporto priemonių vairuotojų mirčių ir traumų dėl eismo įvykių skaičių;

(12)

šiame reglamente nustatomi dviejų etapų aplinkosaugos reikalavimai, pagal kuriuos antrasis etapas (Euro5) privalomas naujiems transporto priemonių tipams nuo 2020 m. sausio 1 d., taip užtikrinant transporto priemonių gamintojų ir tiekėjų sektoriaus ilgalaikio planavimo nuspėjamumo galimybes. Remiantis duomenimis, kurie bus pasiekiami ateityje, šiame reglamente nurodytas poveikio aplinkai tyrimas turėtų suteikti papildomą pagrindą, pateikdamas modelius, techninio įgyvendinamumo ir ekonomiškumo analizę, pagrįstą tuo metu turimais naujausiais duomenimis. Be to, tyrimas turėtų įvertinti, inter alia, eksploatuojamų transporto priemonių atitikties bandymų reikalavimų, ne ciklo metu išmetamų teršalų kiekio reikalavimų ir tam tikroms kategorijoms bei pakategorėms taikomo leistino išmetamų kietųjų dalelių kiekio įgyvendinamumą ir ekonomiškumą. Remdamasi tyrimo rezultatais, Komisija turėtų apsvarstyti, ar pateikti pasiūlymą įtraukti šiuos naujus aspektus į būsimus tipo patvirtinimo teisės aktus, kurie bus taikomi po šiame reglamente numatytų etapų;

(13)

ES tipo patvirtinimo sistema siekiama suteikti kiekvienai valstybei narei galimybę patvirtinti, kad atlikti šiame reglamente ir pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose numatyti kiekvieno tipo transporto priemonės patikrinimai, o jos gamintojas gavo tipo patvirtinimo liudijimą. Be to, gamintojai įpareigojami išduoti kiekvienos transporto priemonės, pagamintos pagal patvirtintą tipą, atitikties sertifikatą. Jeigu prie transporto priemonės pridedamas toks sertifikatas, ją turėtų būti leidžiama pateikti rinkai ir registruoti kaip skirtą naudoti visoje Sąjungoje;

(14)

siekiant užtikrinti, kad vienu iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų esanti gamybos atitikties kontrolės procedūra teisingai įgyvendinta ir tinkamai funkcionuoja, gamintojus turėtų reguliariai tikrinti kompetentinga institucija ar tam tikslui paskirta tinkamą kvalifikaciją turinti techninė tarnyba;

(15)

šiame reglamente nustatyti konkretūs saugumo ir aplinkosaugos reikalavimai. Todėl svarbu juos nustatyti taip, kad tais atvejais, kai transporto priemonė kelia didelį pavojų naudotojams ar aplinkai, būtų užtikrinta, jog gamintojas ar bet kuris kitas tiekimo grandinėje dalyvaujantis ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi veiksmingų apsaugos priemonių, įskaitant transporto priemonių atšaukimą pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį. Todėl patvirtinimo institucijos turėtų galėti įvertinti, ar tos priemonės yra pakankamos;

(16)

tikslinga tam tikrais keliais atvejais leisti vykdyti nacionalinį mažų serijų tipo patvirtinimą. Siekiant išvengti piktnaudžiavimų, bet kuri supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikoma procedūra turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai pagaminamas labai nedidelis produkcijos kiekis. Todėl reikia tiksliai apibrėžti mažos serijos sąvoką pagal pagamintų transporto priemonių skaičių.

(17)

Sąjunga yra Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) šalis (6). Siekiant supaprastinti tipo patvirtinimo teisės aktus pagal 2006 m. Komisijos publikuotos ataskaitos „CARS 21: konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema XXI amžiuje“ rekomendacijas, tikslinga panaikinti visas atskiras direktyvas nemažinant apsaugos lygio. Tose direktyvose išdėstyti reikalavimai turėtų būti perkelti į šį reglamentą arba į pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius aktus ir turėtų būti pakeisti, jei taikytina, nuorodomis į atitinkamas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) taisykles, už kurias Sąjunga balsavo teigiamai arba yra prisijungusi ir kurios pridėtos prie pataisyto 1958 m. susitarimo. Siekiant sumažinti tipo patvirtinimo procedūros administracinę naštą, transporto priemonių gamintojams reikėtų leisti gauti tipo patvirtinimą pagal šį reglamentą, jei taikytina, tiesiogiai pagal atitinkamas JT EEK taisykles, nurodytas šio reglamento prieduose arba atskiruose pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose;

(18)

todėl JT EEK taisyklės ir jų pakeitimai, kuriems Sąjunga pritarė, taikant Sprendimą 97/836/EB, turėtų būti įtraukti į ES tipo patvirtinimo teisės aktus. Atitinkamai Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti būtinus šio reglamento priedų arba pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų pakeitimus;

(19)

siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartizuoto formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su borto diagnostikos sistemomis ir jų sąveika su kitomis transporto priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti technines specifikacijas, kurių turėtų būti laikomasi gamintojų interneto svetainėse, ir tikslines priemones, kuriomis būtų užtikrinta tinkama mažųjų ir vidutinių įmonių prieiga;

(20)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (7);

(21)

siekiant papildyti šį reglamentą tolesnėmis techninėmis nuostatomis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl aplinkosauginio veiksmingumo ir transporto priemonių varymo sistemų eksploatacijos, funkcinės saugos ir transporto priemonių konstrukcijos reikalavimų. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(22)

valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pažeidimus, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios;

(23)

kad būtų galima įvertinti ir nuspręsti, ar taikyti privalomo tam tikrų pažangiųjų stabdžių sistemų montavimo reikalavimą papildomoms motociklų kategorijoms, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, parengtą remiantis, inter alia, valstybių narių pateiktais duomenimis apie eismo įvykius;

(24)

nors jokia šio reglamento nuostata nedraudžia valstybėms narėms ir toliau taikyti savo atitinkamų individualaus tipo patvirtinimo sistemų, Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šių nacionalinių sistemų veikimo, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, kad būtų galima apsvarstyti klausimą, ar pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl individualaus tipo patvirtinimo sistemų suderinimo Sąjungos lygmeniu;

(25)

atsižvelgiant į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (8), persvarstymą, šio reglamento ir Direktyvos 2007/43/EB taikymo sritys turėtų būti apibrėžtos atsižvelgiant į valstybių narių patirtį, įgytą taikant šį reglamentą, visų pirma siekiant užtikrinti sąžiningą transporto priemonių kategorijų konkurenciją;

(26)

aiškumo, nuspėjamumo, racionalumo ir paprastumo sumetimais, taip pat siekiant sumažinti transporto priemonių gamintojų naštą, šiame reglamente turėtų būti numatyti tik keli naujų išmetamųjų teršalų kiekio ir saugos reikalavimų įvedimo įgyvendinimo etapai. Šiai pramonės šakai turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų šiame reglamente nustatytų nuostatų bei pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose nustatytų techninių specifikacijų ir administracinių nuostatų. Laiku apibrėžti reikalavimai turi lemiamos reikšmės siekiant, kad gamintojams būtų suteikta pakankamai laiko sukurti, išbandyti ir įgyvendinti techninius serijinių transporto priemonių gamybos sprendimus, o gamintojams ir patvirtinimo institucijoms valstybėse narėse – įdiegti reikiamas administracines sistemas;

(27)

Direktyva 2002/24/EB ir atskiros toje direktyvoje nurodytos direktyvos buvo kelis kartus iš esmės keičiamos. Siekiant aiškumo, racionalumo ir paprastumo Direktyva 2002/24/EB ir atskiros toje direktyvoje nurodytos direktyvos turėtų būti panaikintos ir pakeistos vienu reglamentu ir keliais deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais. Reglamento priėmimas užtikrina, kad atitinkamos nuostatos bus taikomos tiesiogiai ir galės būti atnaujintos daug greičiau ir veiksmingiau atsižvelgiant į technikos pažangą;

(28)

Turėtų būti panaikintos šios direktyvos:

Direktyva 2002/24/EB,

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo (9),

1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/30/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių garso signalo įtaisų (10),

1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/33/EEB dėl sergėjimo įtaisų, skirtų užkirsti kelią neteisėtam dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių naudojimui (11),

1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyva 93/93/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių masės ir matmenų (12),

Direktyva 95/1/EB,

1997 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų (13),

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/7/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių spidometrų (14),

2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/51/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių išmetamų teršalų lygio mažinimo (15),

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/62/EB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių galinio registracinio numerio ženklo tvirtinimo vietos (16),

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (17),

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/78/EB dėl dviračių motorinių transporto priemonių stovų (18),

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/79/EB dėl dviračių motorinių transporto priemonių ranktūrių keleiviams (19),

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/80/EB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo (20),

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/139/EB dėl įstatymais nustatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo (21);

(29)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti suderintas L kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių ir techninių reikalavimų taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šių tikslų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiame reglamente nustatomi visų naujų 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo administraciniai ir techniniai reikalavimai.

Šis reglamentas netaikomas individualiam transporto priemonių patvirtinimui. Tačiau valstybės narės, suteikiančios tokius individualius patvirtinimus, pripažįsta bet kokį transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą, suteiktą pagal šį reglamentą, o ne pagal atitinkamas nacionalines nuostatas.

2.   Šiame reglamente nustatomi transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kuriems taikomos patvirtinimo pagal šį reglamentą nuostatos, rinkos priežiūros reikalavimai. Šiame reglamente taip pat nustatomi tokių transporto priemonių dalių ir įrangos rinkos priežiūros reikalavimai.

3.   Šis reglamentas nedaro poveikio teisės aktų dėl kelių eismo saugos taikymui.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas visoms 4 straipsnyje ir I priede apibrėžtų dviračių ir triračių transporto priemonių ir keturračių kategorijoms (toliau – L kategorijos transporto priemonėms), skirtoms važiuoti viešaisiais keliais, įskaitant suprojektuotas ir sukonstruotas vienu ar keliais etapais, taip pat tokioms transporto priemonėms suprojektuotoms ir sukonstruotoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams.

Šis reglamentas taip pat taikomas enduro motociklams (L3e-AxE, x = 1, 2 arba 3), trialo motociklams (L3e-AxT, x = 1, 2 arba 3) ir sunkiesiems visureigiams kvadraciklams (L7e-B), kurie priskiriami 4 straipsnyje ir I priede apibrėžtoms kategorijoms.

2.   Šis reglamentas netaikomas šioms transporto priemonėms:

a)

kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 6 km/h;

b)

kurios skirtos tik fiziškai neįgaliems asmenims;

c)

kurias pagal paskirtį gali valdyti tik pėstieji;

d)

kurios skirtos naudoti tik varžyboms;

e)

kurios suprojektuotos ir pagamintos ginkluotųjų tarnybų, civilinės gynybos priešgaisrinės apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų ir greitosios pagalbos tarnybų reikmėms;

f)

žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms, kurioms taikomas 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (22), mašinoms, kurioms taikomos 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (23) ir 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų (24) ir motorinėms transporto priemonėms, kurioms taikoma Direktyva 2007/46/EB;

g)

kurios pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose ir suprojektuotos važiuoti negrįstu paviršiumi;

h)

minamosioms ratinėms transporto priemonėms su pedalais, kuriose įrengtas pagalbinis elektrinis variklis, kurio didžiausia nuolatinė vardinė galia yra 250 W arba mažesnė, kuris išsijungia, kai dviratininkas nustoja minti pedalus, o kitais atvejais jo galia palaipsniui mažėja ir jis išsijungia transporto priemonei dar nepasiekus 25 km/h greičio;

i)

savibalansėms transporto priemonėms;

j)

kuriose nėra įrengtos nė vienos sėdimosios vietos;

k)

kuriose vairuotojui ar dviratininkui įrengta sėdimoji vieta, kurios taško R aukštis ≤ 540 mm L1e, L3e ir L4e kategorijų transporto priemonėse ir ≤ 400 mm L2e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonėse.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente ir II priede išvardytuose teisės aktuose, nebent juose būtų nustatyta kitaip, vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

    tipo patvirtinimas – procedūra, kuria patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

2)

    tipo patvirtinimo liudijimas – dokumentas, kuriuo patvirtinimo institucija oficialiai patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas yra patvirtintas;

3)

    visos transporto priemonės tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija patvirtina, kad nekomplektinės, komplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

4)

    ES tipo patvirtinimas – procedūra, kuria patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikras šio reglamento administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

5)

    ES tipo patvirtinimo liudijimas – liudijimas, parengtas pagal pavyzdį, kuris nustatytas pagal šį reglamentą priimtame įgyvendinimo akte, arba pranešimo blanką, pateiktą atitinkamose šiame reglamente arba pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose nurodytose JT EEK taisyklėse;

6)

    sistemos tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija patvirtina, kad konkretaus tipo transporto priemonėje sumontuota sistema atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

7)

    atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija patvirtina, kad atskiras techninis mazgas, susijęs su vieno ar kelių konkrečių tipų transporto priemonėmis, atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

8)

    komponento tipo patvirtinimas – tipo patvirtinimas, kuriuo patvirtinimo institucija patvirtina, kad komponentas atskirai nuo transporto priemonės atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

9)

    nacionalinis tipo patvirtinimas – valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatyta tipo patvirtinimo procedūra, kurios laikantis suteikiamas patvirtinimas galioja tik tos valstybės narės teritorijoje;

10)

    atitikties liudijimas – gamintojo išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pagaminta transporto priemonė atitinka patvirtintą transporto priemonės tipą;

11)

    bazinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kuri naudojama daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso pradiniame etape;

12)

    nekomplektinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kurios sukomplektavimui užbaigti reikia ne mažiau kaip dar vieno etapo, kad ji atitiktų tam tikrus šio reglamento techninius reikalavimus;

13)

    sukomplektuota transporto priemonė – transporto priemonė, kuri yra daugiaetapio tipo patvirtinimo rezultatas ir atitinka tam tikrus šio reglamento techninius reikalavimus;

14)

    komplektinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kurios nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų tam tikrus šio reglamento techninius reikalavimus;

15)

    sistema – vienai ar daugiau specifinių funkcijų transporto priemonėje atlikti skirtas sujungtų įtaisų komplektas, kuriam taikomi šio reglamento ar bet kurio pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų reikalavimai;

16)

    komponentas – įtaisas, kuriam taikomi šio reglamento ar bet kurio pagal šį reglamentą priimto deleguotojo ar įgyvendinimo akto reikalavimai, kuris skirtas transporto priemonei kaip jos sudedamoji dalis ir kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo transporto priemonės pagal šį reglamentą arba pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius ar įgyvendinimo aktus, jeigu tokia galimybė aiškiai numatyta tuose aktuose;

17)

    atskiras techninis mazgas – įtaisas, kuriam taikomi šio reglamento ar bet kurio pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų reikalavimai, skirtas transporto priemonei kaip jos sudedamoji dalis, kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo transporto priemonės, tačiau tik vieno ar kelių nustatytų tipų transporto priemonėms, jeigu tokia galimybė aiškiai numatyta tuose aktuose;

18)

    dalys – transporto priemonei surinkti naudojamos prekės, taip pat atsarginės dalys;

19)

    įranga – bet kurios prekės, kuriomis gali būti papildyta transporto priemonė arba kurios gali būti montuojamos transporto priemonėje, išskyrus dalis;

20)

    originalios dalys ar įranga – dalys ar įranga, pagamintos pagal specifikacijas ir gamybos standartus, kuriuos nustatė transporto priemonės gamintojas dalių ar įrangos, skirtų atitinkamai transporto priemonei surinkti, gamybai, įskaitant tas dalis ir įrangą, kurios gaminamos toje pačioje gamybos linijoje, kaip šios dalys ar įranga; jei neįrodoma priešingai, preziumuojama, kad šios dalys ar įranga yra originalios dalys ir įranga, kai gamintojas patvirtina, kad šios dalys ir įranga atitinka komponentų, naudojamų atitinkamai transporto priemonei surinkti, kokybę ir buvo pagamintos pagal transporto priemonės gamintojo specifikacijas ir gamybos standartus;

21)

    atsarginės dalys – transporto priemonėje montuojamos arba prie jos tvirtinamos prekės, kuriomis pakeičiamos tos transporto priemonės originalios dalys, įskaitant tokias prekes kaip tepalai, ir kurios būtinos naudojant transporto priemonę, išskyrus kurą;

22)

    funkcinė sauga – nepriimtinos fizinės traumos ar žalos asmenų sveikatai ar turtui rizikos dėl netinkamo mechaninių, hidraulinių, pneumatinių, elektrinių ar elektroninių sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų veikimo keliamų pavojų nebuvimas;

23)

    stabdžių pažangioji sistema – antiblokavimo stabdžių sistema, kombinuota stabdžių sistema arba abi šios sistemos;

24)

    antiblokavimo stabdžių sistema – sistema, kuri reaguoja į rato slydimą ir automatiškai keičia rato (-ų) stabdymo jėgų sukeltą slėgį, kad būtų mažinamas rato slydimas;

25)

   kombinuota stabdžių sistema:

a)

L1e ir L3e kategorijų transporto priemonėse – darbinė stabdžių sistema, kurioje bent du skirtingų ratų stabdžiai valdomi vienu valdikliu;

b)

L4e kategorijos transporto priemonėse – stabdžių sistema, kurioje bent priekinio ir galinio ratų stabdžiai valdomi vienu valdikliu (jeigu galinis ratas ir priekabos ratas stabdomi ta pačia stabdžių sistema, tai laikoma galiniu stabdžiu);

c)

L2e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonėse – darbinė stabdžių sistema, kurioje visų ratų stabdžiai valdomi vienu valdikliu;

26)

    automatinis šviesų įjungimas – apšvietimo sistemos įjungimas, kai įjungiamas užvedimo jungiklis arba variklio užvedimo ir išjungimo jungiklio padėtis yra užvedimo padėtis;

27)

    taršos kontrolės įtaisas – tie transporto priemonės komponentai, kuriais kontroliuojami arba mažinami pro išmetamąjį vamzdį išmetami teršalai ir (arba) degalų garavimo išlakos;

28)

    pakaitinis taršos kontrolės įtaisas – taršos kontrolės įtaisas ar tokių įtaisų rinkinys, skirtas originaliam taršos kontrolės įtaisui pakeisti, kuris gali būti patvirtintas kaip atskiras techninis mazgas;

29)

   sėdimoji vieta:

a)

balno tipo sėdynė, ant kurios gali sėdėti vairuotojas arba keleivis ir ant kurios sėdima ją apžergus, arba

b)

bet kokia sėdynė, ant kurios gali sėdėti mažiausiai toks asmuo, kurio dydis atitinka 50 procentilių antropomorfinio suaugusio vyro manekeno dydį, jei sėdynė skirta vairuotojui;

30)

    slėginio uždegimo variklis arba CI variklis – vidaus degimo variklis, kuris veikia pagal dyzelio ciklo principus;

31)

    priverstinio uždegimo variklis ar PI variklis – vidaus degimo variklis, kuris veikia pagal Oto ciklo principus;

32)

    hibridinė transporto priemonė – motorinė transporto priemonė, kurioje, kad ši galėtų judėti, įrengti bent du skirtingi energijos keitikliai ir dvi skirtingos energijos kaupimo (transporto priemonėje) sistemos;

33)

   hibridinė elektrinė transporto priemonė – transporto priemonė, kuri tam, kad galėtų mechaniškai judėti, gauna energiją iš abiejų šių joje esančių kaupiamos energijos ar galios šaltinių:

a)

sunaudojamų degalų;

b)

akumuliatoriaus, kondensatoriaus, smagračio (generatoriaus) ar kito elektros energijos ar galios kaupimo įtaiso.

Ši apibrėžtis taip pat apima transporto priemones, kurios gauna energiją iš sunaudojamų degalų tik tam, kad būtų iš naujo įkrautas elektros energijos ar galios kaupimo įtaisas;

34)

    varytuvas – vidaus degimo variklis, elektros variklis, bet kuris hibridinis variklis ar šių tipų variklių derinys ar bet kurio kito tipo variklis;

35)

    didžiausia nuolatinė vardinė galia – didžiausia trisdešimties minučių elektros variklio iš išėjimo veleno išskiriama galia, kaip nustatyta JT EEK taisyklėje Nr. 85;

36)

    didžiausia naudingoji galia – didžiausia vidaus degimo variklio galia, kurią jis bandymų stende gali išskirti alkūninio veleno arba jam lygiaverčio komponento gale;

37)

    išderinimo įtaisas – bet kuris konstrukcijos elementas, kuriuo fiksuojama temperatūra, transporto priemonės greitis, variklio greitis ir (arba) apkrova, pavarų perjungimas, vakuumavimo sistemos būklė ir bet kurie kiti parametrai, siekiant aktyvuoti, moduliuoti, uždelsti ar nutraukti bet kokią išmetamų teršalų kontrolės ir tolesnio išmetalų apdorojimo sistemos operaciją, ir kuris sumažina išmetamų teršalų kontrolės veiksmingumą tomis sąlygomis, kurių pagrįstai galima tikėtis įprastai veikiant transporto priemonei ar ją naudojant;

38)

    patvarumas – komponentų ir sistemų savybė veikti taip, kad aplinkosauginio veiksmingumo, kaip nustatyta 23 straipsnyje ir V priede, būtų laikomasi visą eksploatavimo laiką, kaip apibrėžta VII priede, ir kad būtų užtikrinama transporto priemonės funkcinė sauga, jeigu transporto priemonė yra naudojama įprastinėmis ar numatytomis sąlygomis ir prižiūrima laikantis gamintojo rekomendacijų;

39)

   variklio darbinis tūris:

a)

jei tai slankiųjų stūmoklių variklis – variklio cilindrų vardinis darbinis tūris;

b)

jei tai rotorinis (Vankelio) variklis – dvigubas variklio cilindrų vardinis darbinis tūris;

40)

    degalų garavimo išlakos – angliavandenilių garai, kurie išgaruoja iš variklinės transporto priemonės degalų bako ir degalų tiekimo sistemos ir nėra pro išmetamąjį vamzdį išmetami teršalai;

41)

    SHED bandymas – transporto priemonės bandymas hermetiškoje patalpoje, per kurį atliekamas specialus degalų garavimo išlakų tyrimas;

42)

    dujinių degalų sistema – sistema, kurią sudaro dujinių degalų kaupimo vieta, degalų tiekimo, matavimo ir kontrolės komponentai, sumontuoti prie variklio, kad variklis galėtų veikti naudodamas SND, SGD ar vandenilį kaip varomas vienos, dviejų ar kelių rūšių degalais;

43)

    dujiniai teršalai – išmetamosiose dujose esantis anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), išreikšti azoto dioksido (NO2) ekvivalentu, ir angliavandeniliai (HC);

44)

    pro išmetamąjį vamzdį išmetami teršalai – per transporto priemonės išmetimo vamzdį išmetamų dujų ir kietųjų dalelių teršalai;

45)

    kietųjų dalelių teršalai – tai išmetamųjų dujų sudedamosios dalys, kurios iš atskiestų išmetamųjų dujų ne aukštesnėje nei 325 K (52 °C) temperatūroje pašalinamos filtrais, aprašytais vidutinio pro išmetamąjį vamzdį išmetamųjų teršalų kiekio bandymo procedūroje;

46)

    pasaulinis suderintasis motociklų bandymų ciklas – pasaulinis motociklų suderintų išmetamųjų teršalų kiekio laboratorinių bandymų ciklas, kaip apibrėžta JT EEK pasaulinėje techninių reikalavimų taisyklėje Nr. 2;

47)

    gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo, atskaitingas tipo patvirtinimo institucijai už visus tipo patvirtinimo ar leidimo suteikimo proceso aspektus, gamybos atitikties užtikrinimą ir už rinkos priežiūros problemas dėl jų pagamintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, pagamintų neatsižvelgiant į tai, ar tas fizinis ar juridinis asmuo tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kuriems taikoma tipo patvirtinimo procedūra, projektavimo ir konstravimo etapuose;

48)

    gamintojo atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, gamintojo tinkamai įgaliotas jam atstovauti bendraujant su patvirtinimo institucija ar rinkos priežiūros institucija ir veikti jo vardu šio reglamento taikymo sričiai priskiriamais klausimais;

49)

    importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia rinkai transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalis ar įrangą iš trečiosios šalies;

50)

    platintojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus gamintojus ir importuotojus, kuris rinkai tiekia transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalis ar įrangą;

51)

    ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, gamintojo atstovas, importuotojas ar platintojas;

52)

    registracija – administracinis leidimas pradėti eksploatuoti keliuose transporto priemonę, įskaitant jos identifikavimą ir serijinio numerio išdavimą, kuris yra valstybinis registracijos numeris nuolat, laikinai ar trumpu laikotarpiu;

53)

    eksploatacijos pradžia – transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių arba įrangos panaudojimas pagal paskirtį Sąjungoje pirmą kartą;

54)

    pateikimas rinkai – transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių ar įrangos pateikimas Sąjungoje pirmą kartą;

55)

    tiekimas rinkai – bet koks transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių ar įrangos tiekimas mokamai arba nemokamai, siekiant platinti ar naudoti rinkoje vykdant komercinę veiklą;

56)

    patvirtinimo institucija – valstybės narės institucija, kurią valstybė narė įsteigė ar paskyrė ir apie ją pranešė Komisijai, ir kurios kompetencijai priklauso visi transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo aspektai, leidimų suteikimo procesas, patvirtinimo liudijimų išdavimas ir prireikus jų panaikinimas arba atsisakymas juos išduoti, ryšių su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis palaikymas, techninių tarnybų skyrimas ir užtikrinimas, kad gamintojas laikytųsi gamybos atitikties įsipareigojimų;

57)

    rinkos priežiūros institucija – valstybės narės institucija, atsakinga už rinkos priežiūrą savo teritorijoje;

58)

    rinkos priežiūra – nacionalinių institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai atitiktų atitinkamuose Sąjungos suderinimo teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir nekeltų grėsmės sveikatai, saugumui ar bet kuriuo kitu viešojo intereso apsaugos aspektu;

59)

    nacionalinė institucija – patvirtinimo institucija arba bet kuri kita institucija, valstybėje narėje dalyvaujanti transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos rinkos priežiūros, kontrolės pasienyje arba registracijos procesuose ir už tai atsakinga;

60)

    techninė tarnyba – organizacija ar įstaiga, valstybės narės patvirtinimo institucijos paskirta kaip bandymų laboratorija bandymams ar kaip atitikties vertinimo institucija pradiniam įvertinimui ir kitiems bandymams ar patikroms atlikti patvirtinimo institucijos vardu, jei pati patvirtinimo institucija gali atlikti šias funkcijas;

61)

    savarankiškas bandymas – gamintojo, kurio techninė tarnyba paskirta tam tikrų reikalavimų atitikčiai įvertinti, atliekamas bandymas savo patalpose, bandymo rezultatų registravimas ir bandymo protokolo, įskaitant išvadas, pateikimas patvirtinimo institucijai;

62)

    virtualaus bandymo metodas – kompiuteriniai modeliavimai, įskaitant skaičiavimus, kurie įrodo, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas atitinka pagal 32 straipsnio 6 dalį priimto deleguotojo akto techninius reikalavimus, kai fizinis transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo naudojimas bandymams yra nereikalingas;

63)

    borto diagnostikos sistema arba OBD sistema – sistema, kuri gali nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą, taikydama kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

64)

    transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, patikrai, reguliariai priežiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui reikalinga informacija, kurią gamintojai pateikia savo įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms, įskaitant visus tolesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus; ta informacija apima visą informaciją, reikalingą dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėse;

65)

    nepriklausomas veiklos vykdytojas – įmonės (išskyrus įgaliotus platintojus ir remonto įmones), kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su transporto priemonių remontu ir technine priežiūra, visų pirma remonto įmonės, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojai ar platintojai, techninės informacijos leidėjai, automobilininkų klubai, pagalbos kelyje tarnybos, patikros ir bandymų paslaugas teikiančios įmonės, įmonės, teikiančios mokymo paslaugas alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos montavimo įmonėms, gamintojams ir remonto įmonėms;

66)

    įgaliotoji remonto įmonė – transporto priemonių tiekėjo nustatytoje platinimo sistemoje dalyvaujantis tų transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugų teikėjas;

67)

    serijos pabaigos transporto priemonė – transporto priemonė, priklausanti grupei turimų transporto priemonių, kurių negalima tiekti rinkai ar nebegalima toliau tiekti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti dėl įsigaliojusių naujų techninių reikalavimų, kuriems atitiktis nepatvirtinta;

68)

    variklinė dviratė transporto priemonė arba PTW – variklinė dviratė transporto priemonė, įskaitant motorinius dviračius, dviračius mopedus ir dviračius motociklus;

69)

    motorinis triratis – variklinė triratė transporto priemonė, atitinkanti L5e kategorijos transporto priemonių klasifikavimo kriterijus;

70)

    keturratis – keturratė transporto priemonė, atitinkanti L6e ar L7e kategorijų transporto priemonių klasifikavimo kriterijus;

71)

    savibalansė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios pusiausvyra nėra stabili ir kurios pusiausvyrai išlaikyti reikalinga pagalbinė valdymo sistema; šiai grupei taip pat priklauso motorinės vienratės ir motorinės dviratės, galinčios judėti į abi puses, transporto priemonės;

72)

    sudvejinti ratai – du prie tos pačios ašies pritvirtinti ratai, kurie laikomi vienu ratu, o jų sąlyčio su žeme plotų centrus jungianti linija yra lygi 460 mm arba trumpesnė;

73)

   transporto priemonės tipas – transporto priemonių grupė, įskaitant atskiros kategorijos variantus ir versijas, kuriai priklausančios transporto priemonės nesiskiria bent šiais esminiais aspektais:

a)

kategorija ir pakategore;

b)

gamintoju;

c)

važiuokle, rėmu, porėmiais, dugno plokšte ar konstrukcija, prie kurios tvirtinami pagrindiniai komponentai;

d)

gamintojo nustatytu konstrukcijos tipu;

74)

   variantas – to paties tipo transporto priemonė, kai:

a)

pagrindinės kėbulo formos charakteristikos yra tos pačios;

b)

varytuvas ir varymo konfigūracija yra tie patys;

c)

jeigu vidaus degimo variklis yra varymo sistemos dalis, variklio veiklos ciklas yra tas pats;

d)

cilindrų skaičius ir jų išdėstymas yra tas pats;

e)

pavarų dėžė yra to paties tipo;

f)

parengtų eksploatuoti transporto priemonių masės mažiausios ir didžiausios vertės skirtumas neviršija 20 % mažiausios vertės;

g)

didžiausios leidžiamos masės mažiausios ir didžiausios vertės skirtumas neviršija 20 % mažiausios vertės;

h)

galios agregato (jeigu tai vidaus degimo variklis) darbinio cilindro tūrio mažiausios ir didžiausios vertės skirtumas neviršija 30 % mažiausios vertės ir

i)

galios agregato naudingosios galios mažiausios ir didžiausios vertės skirtumas neviršija 30 % mažiausios vertės;

75)

    varianto versija – transporto priemonė, kurią sudaro dalių, aprašytų 29 straipsnio 10 dalyje nurodytame informaciniame pakete, derinys;

76)

    išorės degimo variklis – šiluminis variklis, kuriame degimo ir plėtimosi kameros fiziškai atskirtos ir darbinę medžiagą kaitina išorėje deginamas kuras; dėl išorėje deginamo kuro šilumos darbinė medžiaga plečiasi ir, veikdama variklio mechanizmą, verčia energiją judėjimu ir naudingu darbu;

77)

    galios pavara – transporto priemonės komponentai ir sistemos, kuriais sukuriama ir į kelio paviršių nukreipiama jėga, įskaitant variklį (-ius), variklių valdymo sistemas ar kitus valdymo modulius, aplinkosaugos taršos kontrolės įtaisus, įskaitant išmetamo teršalų kiekio ir triukšmo mažinimo sistemas, transmisiją ir jos valdymą, varantįjį veleną, diržinę pavarą ar grandininę pavarą, diferencialus, pagrindinę pavarą ir varomojo rato padangą (spindulį);

78)

    vienos rūšies degalus naudojanti transporto priemonė – transporto priemonė, suprojektuota veikti pirmiausia naudojant vienos rūšies degalus;

79)

    vienos rūšies degalus naudojanti dujomis varoma transporto priemonė – vienos rūšies degalus naudojanti transporto priemonė, pirmiausia varoma SND, GD/biometanu arba vandeniliu, bet galinti turėti ir benzino sistemą, skirtą naudoti tik avariniais atvejais arba transporto priemonei užvesti, kurios benzino bake telpa ne daugiau kaip 5 litrai benzino;

80)

    E5 – kuro mišinys, kurį sudaro 5 % bevandenio etanolio ir 95 % benzino;

81)

    SND – suskystintos naftos dujos, kurias sudaro slėgiu suskystintas propanas ir butanas;

82)

    GD – gamtinės dujos, kuriose yra labai didelis kiekis metano;

83)

    biometanas – iš atsinaujinančiųjų organinių šaltinių gaunamos gamtinės dujos, kurios iš pradžių yra biodujos, tačiau vėliau išvalomos naudojant biodujų gryninimo ir biometano išskyrimo procedūrą, per kurią pašalinamos biodujose esančios priemaišos, tokios kaip antai anglies dioksidas, siloksanai ir vandenilio sulfidas (H2S);

84)

    dviejų rūšių degalus naudojanti transporto priemonė – transporto priemonė, turinti dvi atskiras degalų laikymo sistemas ir galinti dalį laiko važiuoti varoma vienos rūšies degalais ir dalį laiko varoma kitos rūšies degalais, bet suprojektuota vienu metu naudoti tik vienos rūšies degalus;

85)

    dviejų rūšių degalus naudojanti dujomis varoma transporto priemonė – dviejų rūšių degalus naudojanti transporto priemonė, galinti važiuoti varoma benzinu ir viena iš šių degalų rūšių: SND, GD/biometanu arba vandeniliu;

86)

    mišrius degalus naudojanti transporto priemonė – transporto priemonė, turinti vieną degalų laikymo sistemą ir galinti važiuoti varoma įvairiais dviejų arba daugiau degalų rūšių mišiniais;

87)

    E85 – kuro mišinys, kurį sudaro 85 % bevandenio etanolio ir 15 % benzino;

88)

    mišrius degalus naudojanti etanoliu varoma transporto priemonė – mišrius degalus naudojanti transporto priemonė, galinti važiuoti varoma benzinu arba benzino ir etanolio mišiniu, kuriame etanolis sudaro ne daugiau kaip 85 %;

89)

    H2NG – kuro mišinys, kurį sudaro vandenilis ir gamtinės dujos;

90)

    mišrius degalus naudojanti H2NG varoma transporto priemonė – mišrius degalus naudojanti transporto priemonė, galinti važiuoti varoma įvairiais vandenilio ir GD/biometano mišiniais;

91)

    mišrius degalus naudojanti biodyzelinu varoma transporto priemonė – mišrius degalus naudojanti transporto priemonė, galinti važiuoti varoma mineraliniu dyzelinu arba mineralinio dyzelino ir biodyzelino mišiniu;

92)

    B5 – kuro mišinys, kurį sudaro iki 5 % biodyzelino ir 95 % naftos dyzelino;

93)

    biodyzelinas – iš augalinio aliejaus ar gyvūninių riebalų tvariai pagamintas dyzelinis kuras, kurį sudaro ilgų grandinių alkilesteriai;

94)

   nemišrioji elektrinė transporto priemonė – transporto priemonė, kurią varo:

a)

sistema, kurią sudaro vienas ar daugiau elektros energijos kaupimo įtaisų, vienas ar daugiau elektros energijos reguliavimo įtaisų ir vienas ar daugiau elektrinių mechanizmų, kurie sukauptą elektros energiją pakeičia mechanine ratams perduodama energija, skirta transporto priemonei varyti;

b)

pagalbinė varymo elektra sistema, įrengta transporto priemonėje, kuri suprojektuota minti;

95)

    vandenilinio kuro elementus naudojanti transporto priemonė – kuro elementais varoma transporto priemonė, kurioje cheminė vandenilio energija paverčiama elektros energija, kad transporto priemonė būtų varoma;

96)

    taškas R arba sėdimosios vietos atskaitos taškas – transporto priemonės gamintojo nustatytas kiekvienos sėdimosios vietos projektinis taškas, apibrėžtas trimatės atskaitos sistemos atžvilgiu.

Šiame reglamente pateikiamos nuorodos į šiame reglamente nustatytus reikalavimus, procedūras ir tvarką laikomos nuorodomis į šiame reglamente ir pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus, procedūras ar tvarką.

4 straipsnis

Transporto priemonių kategorijos

1.   L kategorijos transporto priemonėms priskiriamos variklinės dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, kurių kategorijos nurodytos šiame straipsnyje ir I priede, įskaitant motorinius dviračius, dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir triračius motociklus, motociklus su priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius kelių kvadraciklus, lengvuosius ir sunkiuosius kvadramobilius.

2.   Šiame reglamente vartojamos šios transporto priemonių kategorijos ir pakategorės, apibrėžtos I priede:

a)

L1e kategorijos transporto priemonės (lengvosios dviratės variklinės transporto priemonės), skirstomos į pakategores:

i)

L1e-A transporto priemonė (motorinis dviratis);

ii)

L1e-B transporto priemonė (dviratis mopedas);

b)

L2e kategorijos transporto priemonės (triratis mopedas), skirstomos į pakategores:

i)

L2e-P transporto priemonė (triratis mopedas, suprojektuotas kaip keleivinė transporto priemonė);

ii)

L2e-U transporto priemonė (triratis mopedas, suprojektuotas kaip krovininė transporto priemonė);

c)

L3e kategorijos transporto priemonės (dviračiai motociklai), skirstomos į pakategores:

i)

motociklai (25), skirstomi į pakategores pagal galią:

L3e-A1 transporto priemonės (mažos galios motociklai),

L3e-A2 transporto priemonės (vidutinės galios motociklai),

L3e-A3 transporto priemonės (didelės galios motociklai);

ii)

specialiosios paskirties transporto priemonės:

L3e-A1E, L3e-A2E arba L3e-A3E enduro motociklai,

L3e-A1T, L3e-A2T arba L3e-A3T trialo motociklai;

d)

L4e kategorijos transporto priemonė (dviratis motociklas su priekaba);

e)

L5e kategorijos transporto priemonės (motoriniai triračiai), skirstomos į pakategores:

i)

L5e-A transporto priemonė (triračiai): iš esmės suprojektuota kaip keleivinė transporto priemonė;

ii)

L5e-B transporto priemonė (komercinis triratis): suprojektuota tik prekėms vežti;

f)

L6e kategorijos transporto priemonės (lengvieji keturračiai), skirstomos į pakategores:

i)

L6e-A transporto priemonės (lengvieji kelių kvadraciklai);

ii)

L6e-B transporto priemonės (lengvieji kvadramobiliai), skirstomi į popakategores:

L6e-BU transporto priemonė (lengvasis krovininis kvadramobilis) – darbinė transporto priemonė, suprojektuota tik prekėms vežti,

L6e-BP transporto priemonė (lengvasis keleivinis kvadramobilis) – transporto priemonė, iš esmės suprojektuota kaip keleivinė transporto priemonė;

g)

L7e kategorijos transporto priemonės (sunkieji keturračiai), skirstomi į pakategores:

i)

L7e-A transporto priemonės (sunkieji kelių kvadraciklai), skirstomi į popakategores:

L7Be-A1: A1 kelių kvadraciklas,

L7Be-A2: A2 kelių kvadraciklas;

ii)

L7e-B transporto priemonės (sunkieji visureigiai kvadraciklai), skirstomi į popakategores:

L7e-B1: visureigis kvadraciklas,

L7e-B2: dvivietis ar trivietis bagis;

iii)

L7e-Ce transporto priemonės (sunkieji kvadramobiliai), skirstomi į popakategores:

L7e-CU transporto priemonė (sunkusis darbinis kvadramobilis) – darbinė transporto priemonė, suprojektuota tik prekėms vežti,

L7e-CP transporto priemonė (sunkusis keleivinis kvadramobilis) – transporto priemonė, iš esmės suprojektuota kaip keleivinė transporto priemonė.

3.   2 dalyje išvardytos L kategorijos transporto priemonės toliau skirstomos pagal transporto priemonės varytuvą:

a)

transporto priemonės, varomos vidaus degimo varikliu:

slėginio uždegimo (CI),

priverstinio uždegimo (PI);

b)

transporto priemonės, varomos išorės degimo varikliais, turbinomis ar rotoriniais varikliais, kai dėl atitikties aplinkosaugos ir funkcinės saugos reikalavimams transporto priemonė su tokiu varytuvu laikoma tokia pat, kaip ir priverstinio uždegimo vidaus degimo varikliu varoma transporto priemonė;

c)

transporto priemonė, varoma varikliu, kuris varomas iš anksto suslėgtu oru ir neišmeta didesnio teršalų ir (arba) inertinių dujų kiekio, nei randama atmosferos ore, kai dėl atitikties funkcinės saugos reikalavimams, degalų bako ir tiekimo tokia transporto priemonė laikoma transporto priemone, varoma dujiniais degalais;

d)

elektriniu varikliu varomos transporto priemonės;

e)

hibridinės transporto priemonės, kurios varomos bet kurios šios dalies a, b, c ir d punktuose nurodytos konfigūracijos varytuvu arba iš karto kelių konfigūracijų varytuvais, įskaitant daugybinio uždegimo ir (arba) elektrinius variklius.

4.   Dėl L kategorijos transporto priemonių klasifikacijos 2 dalyje: transporto priemonė, kurios negalima priskirti tam tikrai kategorijai, nes ji neatitinka bent vieno tai kategorijai nustatyto kriterijaus, priskiriama kitai kategorijai, kurios kriterijus ji atitinka. Tai taikoma šioms kategorijų ir pakategorių grupėms:

a)

L1e kategorijai ir jos pakategorėms L1e-A ir L1e-B bei L3e kategorijai ir jos pakategorėms L3e-A1, L3e-A2 ir L3e-A3;

b)

L2e kategorijai ir L5e kategorijai ir jos pakategorėms L5e-A ir L5e-B;

c)

L6e kategorijai ir jos pakategorėms L6e-A ir L6e-B bei L7e kategorijai ir jos pakategorėms L7e-A, L7e-B ir L7e-C;

d)

bet kuriai kitai logiškai kategorijų ir (arba) pakategorių sekai, pasiūlytai gamintojo ir patvirtintai tipo patvirtinimo institucijos.

5.   Nepaisant šio straipsnio 1–4 punktuose ir I priede nustatytų klasifikacijos kriterijų, taikomos papildomos pakategorės, kaip nustatyta V priede, kad tarptautiniu lygiu būtų suderintos aplinkosaugos bandymų procedūros, darant nuorodą į JT EEK taisykles ir JT EEK pasaulines technines taisykles.

5 straipsnis

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masės nustatymas

1.   L kategorijos parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė nustatoma matuojant nepakrautos transporto priemonės, parengtos naudoti įprastomis sąlygomis, masę ir apima šią masę:

a)

skysčius;

b)

standartinę įrangą pagal gamintojo specifikacijas;

c)

degalus, pripildžius bent 90 % degalų bako talpos.

Šio punkto tikslu:

i)

jei transporto priemonė varoma skystaisiais degalais, jie laikomi degalais pagal c punktą arba

ii)

jei transporto priemonė varoma skystuoju degalų ir alyvos mišiniu:

jei degalai, kuriais varoma transporto priemonė, ir alyva iš anksto sumaišyti, šis iš anksto pagamintas mišinys laikomas degalais,

jei degalai, kuriuo varoma transporto priemonė, ir alyva laikomi atskirai, degalais laikomi tik degalai, kuriais varoma transporto priemonė, arba

iii)

jei transporto priemonė varoma dujiniais degalais, suskystintais dujiniais degalais arba suslėgtu oru, kuro dujinių degalų bakuose masė gali būti prilyginama 0 kg;

d)

kėbulo, salono, durų masę ir

e)

stiklų, sukabinimų, atsarginio (-ų) rato (-ų) ir įrankių masę.

2.   L kategorijos parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė nustatoma:

a)

neįskaičiuojant vairuotojo masės (75 kg) ir keleivio masės (65 kg), taip pat

b)

neįskaičiuojant krovinių platformoje įrengtų mechanizmų ar įrangos masės;

c)

jei transporto priemonė hibridinė arba tik elektra varoma, neįskaičiuojant varymo akumuliatoriaus (-ių) masės;

d)

jei transporto priemonė naudoja vienos, dviejų ar daugiau rūšių degalus, neįskaičiuojant dujinių degalų sistemos ir dujinių degalų bako ir

e)

jei transporto priemonė varoma suslėgtu oru, neįskaičiuojant suslėgto oro bako (-ų) masės.

II   SKYRIUS

BENDROSIOS PAREIGOS

6 straipsnis

Valstybių narių pareigos

1.   Valstybės narės įsteigia ar paskiria patvirtinimo klausimais kompetentingas patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros klausimais kompetentingas rinkos priežiūros institucijas pagal šį reglamentą. Valstybės narės praneša Komisijai apie tokių institucijų įsteigimą ir paskyrimą.

Pranešime apie patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijas nurodomas jų pavadinimas, adresas, įskaitant elektroninį adresą, ir kompetencijos sritis. Komisija savo interneto svetainėje paskelbia patvirtinimo institucijų sąrašą ir su jomis susijusius išsamius duomenis.

2.   Valstybės narės leidžia pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti tik tokias transporto priemones, komponentus ir atskirus techninius mazgus, kurie atitinka šio reglamento reikalavimus.

3.   Dėl priežasčių, susijusių su jų gamybos ir veikimo aspektais, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas, valstybės narės nedraudžia, neriboja ar nesudaro kliūčių pateikti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, jei jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

4.   Valstybės narės organizuoja ir atlieka transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, pateikiamų rinkai, rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių.

7 straipsnis

Patvirtinimo institucijų pareigos

1.   Patvirtinimo institucijos užtikrina, kad tipo patvirtinimo paraiškas teikiantys gamintojai vykdytų šiuo reglamentu jiems nustatytas pareigas.

2.   Patvirtinimo institucijos tvirtina tik šio reglamento reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus.

8 straipsnis

Rinkos priežiūros priemonės

1.   Rinkos priežiūros institucijos tinkamu mastu atlieka tinkamą transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių tipas patvirtintas, dokumentų patikrinimą, atsižvelgdamos į nustatytus rizikos įvertinimo principus, skundus ir kitą informaciją.

Rinkos priežiūros institucijos gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti.

Jei ekonominės veiklos vykdytojai pateikia atitiktį patvirtinančius sertifikatus, rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į tokius sertifikatus.

2.   Dalims ir įrangai, kurios nepatenka į šio straipsnio 1 dalies taikymo sritį, taikoma visa Reglamento (EB) Nr. 765/2008 19 straipsnio 1 dalis.

9 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Gamintojai užtikrina, kad, kai jų transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai pateikiami rinkai ar pradedami eksploatuoti, jie būtų pagaminti ir patvirtinti pagal šiame reglamente ir deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal šį reglamentą, nustatytus reikalavimus.

2.   Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju kiekvienas gamintojas yra atsakingas už savo prižiūrimos transporto priemonės komplektavimo etape montuojamų sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų patvirtinimą ir gamybos atitiktį. Bet kuris gamintojas, kuris pakeičia jau ankstesniuose etapuose patvirtintus komponentus ar sistemas, atsako už pakeistų komponentų ir sistemų patvirtinimą bei gamybos atitiktį.

3.   Gamintojai, kurie pakeičia nekomplektinę transporto priemonę taip, kad ji priskiriama kitai transporto priemonių kategorijai ir dėl to pasikeičia ankstesniame patvirtinimo etape jau įvertinti teisiniai reikalavimai, taip pat yra atsakingi už reikalavimų, taikomų kategorijai, kuriai priskiriama pakeista transporto priemonė, įvykdymą.

4.   Tam, kad patvirtintų transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kuriuos reglamentuoja šis reglamentas, už Sąjungos ribų įsisteigę gamintojai paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jiems atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija.

5.   Be to, už Sąjungos ribų įsisteigę gamintojai paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai, kuriuo gali būti 4 dalyje minėtas atstovas ar vienas papildomas atstovas.

6.   Gamintojai yra atsakingi patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo proceso aspektus ir gamybos atitikties užtikrinimą, nepaisant to, ar jie tiesiogiai dalyvauja ar nedalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo gamybos etapuose.

7.   Pagal šio reglamento nuostatas ir pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus gamintojai užtikrina, jog būtų taikomos reikiamos procedūros, kad serijinė gamyba ir toliau atitiktų patvirtintą tipą. Pagal VI skyriaus nuostatas atsižvelgiama į transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo konstrukcijos ar charakteristikų pakeitimus ir reikalavimų, pagal kuriuos yra deklaruota transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo atitiktis, pasikeitimus.

8.   Be privalomo ženklinimo ir tipo patvirtinimo ženklų, tvirtinamų prie transporto priemonių, komponentų ar atskirų techninių mazgų pagal 39 straipsnį, gamintojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą ar registruotą prekės ženklą ir adresą Sąjungoje, kuriuo su jais galima susisiekti, ant savo transporto priemonių, komponentų ar atskirų techninių mazgų, tiekiamų rinkai, arba, jei to negalima padaryti, ant pakuotės ar prie komponento ar atskiro techninio mazgo pridedamame dokumente.

9.   Gamintojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

10 straipsnis

Gamintojų pareigos, susijusios su jų gaminiais, kurie neatitinka reikalavimų arba kurie kelia didelį pavojų

1.   Gamintojai, kurie mano ar turi priežastį manyti, kad jų pateikta rinkai ar pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento ar pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš rinkos ar prireikus atsiima.

Gamintojas nedelsdamas informuoja patvirtinimo instituciją, kuri suteikė patvirtinimą, ir pateikia išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitikimą ir visas taisomąsias priemones, kurių imtasi.

2.   Jeigu transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, gamintojai nedelsdami informuoja apie tai valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga buvo tiekiama rinkai ar pradėti eksploatuoti, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijas, suteikdami išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitikimą ir visas taikytas taisomąsias priemones.

3.   Gamintojai saugo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytą informacinį paketą, be to, transporto priemonės gamintojas saugo 38 straipsnyje nurodytų atitikties sertifikatų kopijas 10 metų po transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus po sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo institucijoms.

4.   Gamintojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją pateikia tai institucijai ES tipo patvirtinimo liudijimo arba 51 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, įrodančią transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo atitiktį, kalba, kurią toji institucija gali lengvai suprasti. Gamintojai bendradarbiauja su nacionaline institucija, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį imamasi bet kokių veiksmų pateiktų rinkai, registruotų ar pradėtų eksploatuoti transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų keliamam pavojui pašalinti.

11 straipsnis

Gamintojo atstovų pareigos, susijusios su rinkos priežiūra

Gamintojo atstovas rinkos priežiūros klausimais atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Pagal šiuos įgaliojimus atstovas turi galėti atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

turėti prieigą prie 27 straipsnyje nurodyto informacinio paketo ir 38 straipsnyje nurodytų atitikties sertifikatų 10 metų po transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus po sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai, kad galėtų juos pateikti patvirtinimo institucijoms;

b)

gavus pagrįstą prašymą iš patvirtinimo institucijos, pateikti tai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti;

c)

bendradarbiauti su patvirtinimo arba rinkos priežiūros institucijomis joms prašant, jei reikia imtis bet kokių veiksmų transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių ar įrangos, už kuriuos jie atsakingi, keliamiems dideliems pavojams pašalinti.

12 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai pateikia rinkai tik reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, dėl kurių yra gautas ES tipo patvirtinimas arba kurie atitinka nacionalinio patvirtinimo reikalavimus, arba dalis ar įrangą, kurie atitinka visus Reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimus.

2.   Prieš pateikdami rinkai transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus mazgus, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas, importuotojai užtikrina, kad kartu būtų pateikiamas 29 straipsnio 10 dalį atitinkantis informacinis paketas ir kad sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas būtų paženklintas reikalaujamu tipo patvirtinimo ženklu ir atitiktų 9 straipsnio 8 dalies reikalavimus. Transporto priemonės atveju importuotojas patikrina, kad su šia priemone kartu būtų pateikiamas reikalaujamas atitikties liudijimas.

3.   Jeigu importuotojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga neatitinka šio reglamento reikalavimų, visų pirma jei jie neatitinka patvirtintojo tipo, jie nepateikia rinkai ir neleidžia pradėti eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol jo atitiktis nebus užtikrinta. Be to, jei jie mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, jie apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Jei pavojus susijęs su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais, kurių tipas patvirtintas, jie taip pat informuoja patvirtinimo instituciją, kuri suteikė patvirtinimą.

4.   Importuotojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą ar registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo į juos galima kreiptis, ant transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių ar įrangos arba, jei to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba prie sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių ar įrangos pridedamame dokumente.

5.   Importuotojai užtikrina, kad prie transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo būtų pridėtos instrukcijos ir informacija oficialiąja atitinkamų valstybių narių kalba ar kalbomis, kaip reikalaujama pagal 55 straipsnį.

6.   Importuotojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

7.   Kai tikslinga atsižvelgiant į transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių ar įrangos keliamus didelius pavojus, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, importuotojai tiria skundus, prireikus tvarko skundų ir atšauktų transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių ar įrangos registrą ir informuoja platintojus apie tokį stebėjimą.

13 straipsnis

Importuotojų pareigos, susijusios su jų gaminiais, kurie neatitinka reikalavimų arba kurie kelia didelį pavojų

1.   Importuotojai, kurie mano ar turi priežastį manyti, kad jų transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, kurį jie pateikė rinkai, neatitinka šio reglamento reikalavimų, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, pašalinti juos iš rinkos ar prireikus atšaukti.

2.   Jeigu transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, importuotojai nedelsdami praneša apie tai gamintojui ir valstybių narių, kuriose minėti objektai patiekiami rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms. Importuotojas taip pat praneša jiems apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia atitinkamus duomenis, visų pirma, apie didelį pavojų ir bet kokias taisomąsias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.

3.   Importuotojai 10 metų po transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus po sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai saugo atitikties liudijimų kopijas, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, kad šioms institucijoms paprašius jos galėtų gauti 29 straipsnio 10 dalyje nurodytą informacinį paketą.

4.   Importuotojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, pateikia visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo atitikčiai įrodyti, ta kalba, kurią toji institucija gali lengvai suprasti. Importuotojai bendradarbiauja su institucija, jos prašymu imdamiesi bet kokių veiksmų transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių ar įrangos, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamam pavojui pašalinti.

14 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį ar įrangą, platintojai veikia tinkamai atsižvelgdami į šio reglamento reikalavimus.

2.   Prieš tiekdami rinkai, registruodami ar pradėdami eksploatuoti transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą platintojai patikrina, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas būtų paženklinti reikalaujamu privalomu ženklu ar tipo patvirtinimo ženklu, kad būtų pridėti reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija oficialiąja valstybės narės, kurioje transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas tiekiami rinkai, kalba ar kalbomis, ir kad importuotojas bei gamintojas laikosi 12 straipsnio 2 ir 4 dalyse bei 39 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų.

3.   Platintojai užtikrina, kad tol, kol jie yra atsakingi už transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, laikymo ar transportavimo sąlygos nepažeistų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

15 straipsnis

Platintojų pareigos, susijusios su jų gaminiais, kurie neatitinka reikalavimų arba kurie kelia didelį pavojų

1.   Jeigu platintojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, jie netiekia rinkai, neregistruoja ir nepradeda eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kol jų atitiktis nebus užtikrinta.

2.   Jei platintojai mano ar turi pagrįstų priežasčių manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, kuriuos jie tiekė rinkai, registravo arba už kurių pateikimą eksploatuoti jie yra atsakingi, neatitinka šio reglamento reikalavimų, jie informuoja gamintoją arba gamintojo atstovą, siekdami užtikrinti, kad būtų imtasi taisomųjų priemonių, būtinų šios transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, išimti juos iš apyvartos arba prireikus susigrąžinti, kaip numatyta 10 straipsnio 1 dalyje arba 13 straipsnio 1 dalyje.

3.   Jeigu transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, platintojai nedelsdami praneša apie tai gamintojui, importuotojui ir valstybių narių, kuriose minėti objektai patiekiami rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms. Platintojas taip pat praneša jiems apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia atitinkamus duomenis, visų pirma, apie didelį pavojų ir bet kokias taisomąsias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.

4.   Platintojai, gavę pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, užtikrina, kad gamintojas pateiktų nacionalinei institucijai informaciją, nurodytą 10 straipsnio 4 dalyje, arba kad importuotojas pateiktų nacionalinei institucijai informaciją, nurodytą 13 straipsnio 3 dalyje. Jie bendradarbiauja su ta institucija, jos prašymu imdamiesi visų veiksmų, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių ar įrangos, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamam pavojui pašalinti.

16 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams taikomos gamintojų pareigos

Taikant šį reglamentą, importuotojas ar platintojas laikomas gamintoju ir jam taikomos 9–11 straipsniuose nustatytos gamintojo pareigos, kai importuotojas ar platintojas tiekia rinkai, registruoja transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą arba yra atsakingas už jų pateikimą eksploatuoti su savo pavadinimu ar prekės ženklu, arba pakeičia transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą taip, kad tai gali turėti poveikio atitikčiai taikomiems reikalavimams.

17 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų nustatymas

Patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms paprašius, ekonominės veiklos vykdytojai 10 metų po transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus po sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalių ar įrangos pateikimo rinkai privalo nurodyti:

a)

ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems tiekė transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį ar įrangą;

b)

ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie tiekė transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį ar įrangą.

III   SKYRIUS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

18 straipsnis

Bendrieji esminiai reikalavimai

1.   L kategorijos transporto priemonės ir tokioms transporto priemonėms skirtos sistemos, komponentai bei atskiri techniniai mazgai turi atitikti II–VIII prieduose išvardytus atitinkamai transporto priemonės kategorijai ar pakategorei taikomus reikalavimus.

2.   L kategorijos transporto priemonėms arba jų sistemoms, komponentams ar atskiriems techniniams mazgams, kurių elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai reglamentuojami šio straipsnio 3 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose dėl transporto priemonių gamybos, taip pat pagal šį reglamentą priimtuose įgyvendinimo aktuose, netaikomi 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (26) reikalavimai.

3.   Siekdama išsamiai papildyti šiame reglamente nustatytus L kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimus, Komisija pagal 75 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl išsamių techninių reikalavimų ir bandymų procedūrų, apibendrintų II priedo A, B ir C dalyse, ir taip užtikrina aukšto lygio saugą ir aplinkos apsaugą, kaip apibrėžta atitinkamose šio reglamento nuostatose. Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

19 straipsnis

Išderinimo įtaisų draudimas

Draudžiama naudoti išderinimo įtaisus, kurie mažina saugos, elektromagnetinio suderinamumo, borto diagnostikos sistemų, triukšmo slopinimo arba išmetamo teršalų kiekio mažinimo sistemų veiksmingumą. Konstrukcijos elementas nėra laikomas išderinimo įtaisu, jeigu laikomasi vienos iš šių sąlygų:

a)

įtaisas pagrįstai reikalingas siekiant apsaugoti variklį nuo sugadinimo ar nelaimingo atsitikimo ir užtikrinti saugią transporto priemonės eksploataciją;

b)

įtaisas veikia nepažeidžiant variklio užvedimo reikalavimų;

c)

bandymų procedūrose iš esmės įtrauktos veikimo sąlygos, pagal kurias tikrinama, ar transporto priemonė atitinka šį reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus.

20 straipsnis

Priemonės, kurių turi imtis gamintojai, dėl transporto priemonių galios pavaros modifikacijų

1.   Transporto priemonės gamintojai L kategorijos transporto priemonėse, išskyrus pakategores L3e-A3 ir L4e-A3, sumontuoja įrangą su numatytomis priemonėmis nuo transporto priemonės galios pavaros klastojimo apsaugoti, laikydamiesi techninių reikalavimų ir specifikacijų, siekiant:

a)

išvengti modifikacijų, kurios gali pakenkti saugai, visų pirma neteisėtai keičiant galios pavarą ir taip didinant transporto priemonės galią, siekiant padidinti didžiausią sukimo momentą ir (arba) galią, ir (arba) didžiausią projektinį transporto priemonės greitį, tinkamai nustatytą transporto priemonės gamintojo vykdytos tipo patvirtinimo procedūros metu, ir (arba)

b)

neleisti daryti žalos aplinkai.

2.   Komisija pagal 75 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl specialių reikalavimų, susijusių su 1 dalyje nurodytomis priemonėmis, kad sudarytų sąlygas laikytis 4 dalies nuostatų. Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

3.   Po galios pavaros modifikacijos transporto priemonė turi atitikti pradinės transporto priemonės kategorijos ir pakategorės arba, jei taikoma, naujos transporto priemonės kategorijos ir pakategorės techninius reikalavimus, kurie galiojo originalią transporto priemonę pateikiant rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti, įskaitant naujausius reikalavimų pakeitimus.

Jeigu transporto priemonės gamintojas suprojektuoja tam tikro tipo transporto priemonės galios pavarą taip, kad būtų galima ją modifikuoti, ir po tokios modifikacijos transporto priemonė nebeatitinka patvirtinto tipo, tačiau būtų prilyginama papildomam variantui ar versijai, transporto priemonės gamintojas į paraišką įtraukia atitinkamą informaciją apie kiekvieną taip suprojektuotą variantą ar versiją; visų variantų ar versijų tipas turi būti aiškiai patvirtintas. Jeigu modifikuota transporto priemonė patenka į naują kategoriją ar pakategorę, teikiama paraiška dėl naujo tipo patvirtinimo.

4.   Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, siekiant išvengti modifikacijų ar pritaikymų, kurie turėtų neigiamo poveikio transporto priemonės funkcinei saugai ar aplinkosauginiam veiksmingumui, gamintojai deda pastangas, naudodami geriausią inžinerinę praktiką, kad tokios modifikacijos ir pritaikymai nebūtų techniškai įmanomi, nebent tokios modifikacijos ir pritaikymai aiškiai deklaruoti ir įtraukti į informacinį paketą, taigi, buvo įtraukti į tipo patvirtinimo procedūrą.

21 straipsnis

Bendrieji borto diagnostikos sistemos reikalavimai

1.   Nuo IV priede nustatytos taikymo datos L kategorijos transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD, kuri atitinka funkcinius reikalavimus ir bandymų procedūras, kaip nustatyta deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 5 dalį, ir laikantis IV priede nustatytų taikymo datų.

2.   Nuo IV priedo 1.8.1 punkte nustatytos datos L3e, L4e, L5e-A L6e-A ir L7e-A kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD I etapo sistema, kuri nustato visus išmetamo teršalų kiekio kontrolės sistemos elektros grandinės ir elektronikos gedimus ir praneša apie gedimus, dėl kurių viršijamos leidžiamo išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B1 dalyje.

3.   Nuo IV priedo 1.8.2 punkte nustatytos datos L3e–L7e kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti įmontuota OBD I etapo sistema, kuri nustato visus išmetamo teršalų kiekio kontrolės sistemos elektros grandinės ir elektronikos gedimus ir kuri įsijungia, kai viršijamos leidžiamo išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B2 dalyje. Šių kategorijų ir pakategorių transporto priemonių OBD I etapo sistemos taip pat praneša apie tai, kad įjungtas veikimo režimas, kuris žymiai sumažina variklio apsukas.

4.   Nuo IV priedo 1.8.3 punkte nustatytos datos ir priklausomai nuo 23 straipsnio 5 dalyje nurodyto poveikio aplinkai tyrimo rezultatų, L3e, L5e-A L6e-A ir L7e-A kategorijų ir pakategorių transporto priemonėse turi būti papildomai įmontuota ODB II etapo sistema, kuri nustato išmetamo teršalų kiekio kontrolės sistemos gedimus ir dėvėjimąsi, dėl kurių viršijamos leidžiamo išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės, nustatytos VI priedo B2 dalyje, ir apie juos praneša.

5.   Siekiant suderinti OBD sistemų pranešimų apie funkcinę saugą ar išmetamo teršalų kiekio kontrolės sistemos gedimus reikalavimus ir sudaryti sąlygas veiksmingam ir našiam transporto priemonės remontui, Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių techninių reikalavimų, susijusių su borto diagnostika, įskaitant funkcinius ODB reikalavimus ir bandymų procedūras, taikomus klausimams, išvardytiems 1–4 dalyse, taip pat kaip nurodyta II priedo C dalies 11 punkte ir V priede nurodytame VIII bandymų tipo aprašyme.

22 straipsnis

Transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimai

1.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir surenkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir kitų kelių eismo dalyvių sužeidimo riziką.

2.   Gamintojas užtikrina, kad transporto priemonės funkcinė sauga būtų tvari visą įprastą transporto priemonės naudojimo laiką, kai priemonė naudojama įprastomis sąlygomis ir prižiūrima laikantis gamintojo rekomendacijų. Gamintojas informaciniame pakete pateikia deklaraciją, kurioje patvirtina, kad tinkamais bandymais ir gera inžinerine praktika užtikrintas funkcinei saugai svarbių sistemų, dalių ir įrangos patvarumas.

3.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitiktų II ir VIII prieduose nustatytus atitinkamus techninius reikalavimus ir būtų laikomasi bandymų procedūrų ir eksploatavimo reikalavimų, kaip nustatyta pagal 5 dalį priimtame deleguotajame akte.

4.   Transporto priemonių komponentams, kurių keliami su elektra susiję pavojai visapusiškai aptarti pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ar įgyvendinimo aktuose, netaikomi 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/95/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose (27), suderinimo reikalavimai.

5.   Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas aukštas funkcinės saugos lygis, Komisija pagal 75 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl II priedo B dalyje išvardytų specialių reikalavimų, susijusių su transporto priemonių funkcine sauga, ir, kai taikytina, remdamasi VIII priede nustatytais sugriežtintais funkcinės saugos reikalavimais. Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

6.   Antrajame etape Komisija, ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., pagal 75 straipsnį priima deleguotąjį aktą dėl įprasto naudojimo laiko reikalavimų suderinimo ir bandymų, kuriais užtikrinamas transporto priemonės vientisumas, kaip nurodyta II priedo B dalies 17 punkte.

7.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl gamintojo deklaracijos pavyzdžio nustatymo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

23 straipsnis

Aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimai

1.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir surenkamos siekiant kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai. Gamintojai užtikrina, kad patvirtinto tipo transporto priemonės atitiktų aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimus, kaip nustatyta II, V ir VI prieduose, kol jos pasiekia patvarumo ridos ribą, kaip nustatyta VII priede.

2.   Gamintojai užtikrina, kad, bandant transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus, būtų laikomasi bandymų procedūrų ir bandymų reikalavimų, kaip nustatyta V priede, nuo IV priede nustatytos datos, kurie bus nustatyti deleguotajame akte, priimtame pagal šio straipsnio 12 dalį.

3.   Gamintojai užtikrina, kad būtų laikomasi patvirtinimo reikalavimų dėl patvarumo reikalavimų laikymosi patikrinimo. Gamintojas pasirenka taikyti vieną iš šių patvarumo bandymo procedūrų, siekdamas įrodyti tipo patvirtinimo institucijai, kad transporto priemonės, kurios tipas tvirtinamas, aplinkosauginis veiksmingumas yra patvarus:

a)

faktinio patvarumo bandymą, išnaudojus visą ridą:

bandomos transporto priemonės fiziškai nuvažiuoja visą VII priedo A dalyje nurodytą atstumą ir yra išbandomos laikantis V bandymų tipo aprašyme nustatytos procedūros, kaip nustatyta deleguotajame akte, priimtame pagal šio straipsnio 12 dalį. Išmetamo teršalų kiekio bandymų rezultatai, gauti prieš nuvažiuojant VII priedo A dalyje nurodytą atstumą ir jį nuvažiavus, neviršija VI priedo A dalyje nustatytų aplinkosauginių ribinių verčių;

b)

faktinio patvarumo bandymą, neišnaudojus visos ridos:

bandomos transporto priemonės fiziškai nuvažiuoja ne mažiau kaip 50 % viso VII priedo A dalyje nurodyto atstumo ir yra išbandomos laikantis V bandymų tipo aprašyme nustatytos procedūros, kaip nustatyta deleguotajame akte, priimtame pagal šio straipsnio 12 dalį. Kaip nurodyta tame akte, bandymų rezultatai ekstrapoliuojami iki viso VII priedo A dalyje nustatyto atstumo. Tiek bandymų rezultatai, tiek ekstrapoliuoti rezultatai neviršija VI priedo A dalyje nustatytų aplinkosauginių ribinių verčių;

c)

matematinę patvarumo procedūrą:

kiekvienos teršalų sudedamosios dalies atveju, reikšmė, gauta sudauginus VII priedo B dalyje nustatytą dėvėjimosi koeficientą ir daugiau kaip 100 km po pirmo pajudėjimo nuo gamybos linijos nuvažiavusios transporto priemonės aplinkosauginio bandymo rezultatą, neviršija VI priedo A dalyje nustatytos aplinkosauginės ribinės vertės.

4.   Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. atlieka išsamų poveikio aplinkai tyrimą. Tyrime įvertinama oro kokybė ir L kategorijos transporto priemonių išmetamų teršalų dalis, laikantis V priede nurodytų I, IV, V, VII ir VIII tipų bandymų reikalavimų.

Jį atliekant surenkami ir įvertinami naujausi moksliniai duomenys, mokslinių tyrimų išvados, atliekamas modeliavimas ir vertinamas ekonominis efektyvumas siekiant nustatyti aiškias politikos priemones patvirtinant galutinio Euro 5 etapo įvykdymo datas, nustatytas IV priede, ir Euro 5 aplinkosauginius reikalavimus, nustatytus V priede, VI priedo A2, B2 ir C2 dalyse bei VII priede dėl Euro 5 patvarumo ridos ir dėvėjimosi koeficientų.

5.   Remdamasi 4 dalyje nurodytomis išvadomis, Komisija ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl:

a)

Euro 5 etapo įvykdymo datų, nurodytų IV priede;

b)

Euro 5 etapo ribinių verčių, nurodytų VI priedo A2 dalyje, ir OBD sistemai taikomų ribinių verčių, nurodytų VI priedo B2 dalyje;

c)

to, kad be OBD I etapo sistemos visose naujų tipų L3e, L5e, L6e-A ir L7e-A pakategorių transporto priemonėse turi būti sumontuota ir OBD II etapo sistema, atitinkanti Euro 5 lygį;

d)

Euro 5 lygio ridos patvarumo ribų, nurodytų VII priedo A dalyje, ir Euro 5 lygio dėvėjimosi koeficientų, nurodytų VII priedo B dalyje.

Atsižvelgdama į tą ataskaitą, Komisija pateikia visus atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų.

6.   Remdamasi poveikio aplinkai tyrimo rezultatais, Komisija pagal 75 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame nustato, kurioms iš L1e-Ae, L1e-Be, L2e, L5e-Be, L6e-Be, L7e-Be ir L7e-C pakategorių Euro 5 etape turėtų būti taikomas SHED bandymas ir kurioms – degalų bako ir vamzdžių laidumo bandymas, laikantis VI priedo C2 dalyje nurodytų bandymo ribinių verčių.

7.   Gamintojai užtikrina, kad L kategorijos transporto priemonės atitiktų taikytinų bandymų reikalavimus, susijusius su aplinkosauginiu veiksmingumu, kai išduodamas patvirtinimo liudijimas arba suteikiamas išplėtimo patvirtinimas, kaip apibrėžta V priedo A dalyje.

8.   Kai atliekamas I tipo bandymas, atitinkama L3e-AxE (enduro, x = 1, 2 arba 3) ir L3e-AxT (trialo, x = 1, 2 arba 3) motociklų išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė yra VI priedo A dalies L2 (THC) ir L3 (NOx) suma. Išmetamų teršalų kiekio bandymo rezultatas (NOx + THC) turi būti lygus šiai ribinei vertei (L2 + L3) arba už ją mažesnis.

9.   L4e kategorijos transporto priemonės atitinka aplinkosaugos reikalavimus, nustatytus V priede L3e kategorijos transporto priemonėms, pagal kuriuos, atliekant V priede nurodytus I, IV, VII ir VIII tipų bandymus, bandoma, kaip tikslinga, arba visiškai surinkta komplektinė transporto priemonė be sumontuotos priekabos, arba bazinė transporto priemonė be sumontuotos priekabos.

10.   Gamintojai užtikrina, kad visi pakaitiniai taršos kontrolės įtaisai, pateikti rinkai ar pradėti eksploatuoti Sąjungoje, atitiktų pagal šį reglamentą patvirtintą tipą.

11.   1–10 dalyse nurodyti reikalavimai taikomi transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams vadovaujantis II priedu.

12.   Siekiant užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių techninių specifikacijų pagal aplinkosaugos reikalavimus, skirtų šio straipsnio 1, 2, 3, 6 ir 7 dalyse nurodytiems dalykams, įskaitant bandymų procedūras.

24 straipsnis

Papildomi aplinkosaugos reikalavimai dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, degalų suvartojimo, elektros energijos suvartojimo ir elektrinės ridos

1.   Išmetamą CO2 (anglies dioksido) kiekį nustato gamintojas, taikydamas išmetamų teršalų kiekio bandymo ciklą ir pranešdamas jį patvirtinimo institucijai. Degalų suvartojimas ir (arba) elektros energijos suvartojimas bei elektrinė rida, apskaičiuojami remiantis tipo patvirtinimo laboratorijos išmetamų dujų bandymo rezultatais arba išmatuojami, patvirtinami techninės tarnybos ir pranešami patvirtinimo institucijai.

2.   CO2 matavimo rezultatai ir apskaičiuotas ar išmatuotas degalų suvartojimas, elektros energijos suvartojimas ir elektrinė rida įtraukiami į informacinį paketą, kaip nustatyta 27 straipsnio 4 dalyje nurodytame įgyvendinimo akte, o atitinkama informacija nurodoma ir atitikties liudijime.

Be nuorodų atitikties liudijime gamintojai užtikrina, kad duomenys apie išmetamą CO2 kiekį ir degalų suvartojimą, elektros energijos suvartojimą ir elektrinę ridą jiems tinkamu būdu būtų pateikti transporto priemonės pirkėjui įsigyjant naują transporto priemonę.

3.   Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl VII tipo bandymo procedūros reikalavimų, susijusių su išmetamo CO2 kiekio matavimu, degalų suvartojimo, elektros energijos suvartojimo ir elektrinės ridos apskaičiavimo ir matavimo metodų.

IV   SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪROS

25 straipsnis

ES tipo patvirtinimo procedūros

1.   Teikdamas visos transporto priemonės tipo patvirtinimo paraišką, gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

a)

pakopinį tipo patvirtinimą;

b)

vienos pakopos tipo patvirtinimą;

c)

mišrų tipo patvirtinimą.

Be to, 5 dalyje nurodytų transporto priemonių kategorijų gamintojas gali pasirinkti daugiaetapį tipo patvirtinimą.

Sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų tipui patvirtinti taikoma tik vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūra.

2.   Pakopinis tipo patvirtinimas – procedūra, kurios metu etapais gaunami visi su transporto priemone susijusių ir jai priklausančių sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimai, ir kuri sudaro sąlygas visos transporto priemonės tipo patvirtinimui galutiniame etape.

3.   Vienos pakopos tipo patvirtinimas – procedūra, kai visa transporto priemonė patvirtinama per vieną operaciją.

4.   Mišrus tipo patvirtinimas – pakopinio tipo patvirtinimo procedūra, pagal kurią visos transporto priemonės patvirtinimo galutiniame etape suteikiami vienos arba kelių sistemų patvirtinimai, ir šioms sistemoms nebūtina išduoti ES tipo patvirtinimo liudijimų.

5.   Daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūra – procedūra, kurios metu viena ar daugiau patvirtinimo institucijų patvirtina, kad, atsižvelgiant į sukomplektavimo būklę, nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka tam tikras šio reglamento administracines nuostatas ir techninius reikalavimus.

Daugiaetapis tipo patvirtinimas suteikiamas nekomplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės tipui, kuris atitinka 27 straipsnyje numatytame informaciniame pakete pateiktą informaciją ir II priede išvardytuose atitinkamuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus, atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę.

6.   Tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtinto tipo transporto priemonė tuo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Tai apima visų dokumentų, susijusių su reikalavimais, taikomais tvirtinant nekomplektinės transporto priemonės tipą, kai vykdoma daugiaetapė procedūra, patikrinimą, net jei patvirtinimas suteiktas skirtingai transporto priemonės kategorijai ar pakategorei.

Daugiaetapio patvirtinimo procedūra, nurodyta 1 dalies antroje pastraipoje, taikoma tik L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU ir L7e-CU pakategorių transporto priemonėms.

7.   Patvirtinimo procedūros pasirinkimas neturi poveikio taikomiems esminiams reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonių tipas suteikiant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.

8.   Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamios tipo patvirtinimo procedūrų tvarkos. Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

26 straipsnis

Tipo patvirtinimo paraiška

1.   Gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai tipo patvirtinimo paraišką.

2.   Dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipo gali būti pateikta tik viena paraiška ir ji gali būti pateikta tik vienoje valstybėje narėje.

3.   Pateikiama atskira kiekvieno tvirtinamo tipo paraiška.

27 straipsnis

Informacinis paketas

1.   Pareiškėjas pateikia patvirtinimo institucijai informacinį paketą.

2.   Informaciniame pakete turi būti:

a)

informacinis dokumentas;

b)

visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija;

c)

dėl transporto priemonių – pagal 25 straipsnio 1 dalį pasirinkta nurodyta procedūra ar procedūros;

d)

visa papildoma informacija, kurios prašo patvirtinimo institucija, vykdanti paraiškos procedūrą.

3.   Informacinį paketą galima teikti popierine ar elektronine forma, jei tai priimtina techninei tarnybai ir patvirtinimo institucijai.

4.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato informacinio dokumento ir informacinio paketo pavyzdžius. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

28 straipsnis

Specialieji tipo patvirtinimo paraiškoje pateikiamos informacijos reikalavimai taikant skirtingas procedūras

1.   Prie pakopinio tipo patvirtinimo paraiškos pagal 27 straipsnį pridedamas informacinis paketas ir visi tipo patvirtinimo liudijimai, kurių reikalaujama pagal visus II priede nurodytus taikytinus aktus.

Pagal II priede išvardytus taikytinus aktus sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo atveju, patvirtinimo institucijai sudaroma galimybė susipažinti su atitinkamu informaciniu paketu, kol bus suteiktas patvirtinimas ar bus atsisakyta jį išduoti.

2.   Prie vienos pakopos tipo patvirtinimo paraiškos pridedamas 27 straipsnyje numatytas informacinis paketas, kuriame pateikiama reikiama informacija vadovaujantis pagal šį reglamentą priimtais įgyvendinimo aktais, susijusi su tais taikytinais aktais.

3.   Jeigu taikoma mišraus tipo patvirtinimo procedūra, prie informacinio paketo pridedamas vienas ar daugiau tipo patvirtinimo liudijimų, kurių reikalaujama pagal kiekvieną iš II priede išvardytų taikytinų aktų, o jeigu tipo patvirtinimo liudijimas nepateikiamas, pakete turi būti reikiama informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą priimtuose įgyvendinimo aktuose dėl tų taikytinų aktų.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalių taikymui, daugiaetapio tipo patvirtinimo tikslais pateikiama ši informacija:

a)

pirmajame etape – tos ES tipo patvirtinimo liudijimų dalys, kurios susijusios su bazinės transporto priemonės sukomplektavimo būkle;

b)

antrajame ir vėlesniuose etapuose – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio paketo dalys ir ES tipo patvirtinimo liudijimai, taip pat ES transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija ir visa išsami su gamintojo padarytais transporto priemonės pakeitimais ar papildymais susijusi informacija.

Informacija, nurodyta šios dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose, gali būti pateikiama pagal 3 dalį.

5.   Pagrįsdama savo prašymą, patvirtinimo institucija gali reikalauti iš gamintojo pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia sprendimui dėl reikalingų bandymų priimti arba šių bandymų atlikimo sąlygoms palengvinti.

V   SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS

29 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Patvirtinimo institucijos suteikia ES tipo patvirtinimą tik patikrinusios, ar buvo įgyvendintos 33 straipsnyje nurodytos gamybos atitikties procedūros ir ar transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus.

2.   ES tipo patvirtinimai suteikiami pagal šį skyrių.

3.   Jeigu patvirtinimo institucija nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, nors ir atitinka reikiamas nuostatas, kelia didelį pavojų saugai arba gali labai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji gali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimą. Tokiu atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

4.   ES tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal suderintą sistemą, kurią įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

5.   Patvirtinimo institucija, išdavusi ES transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimą, per vieną mėnesį išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ES transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo kopijas (kartu su priedais) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės tipo, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema. Kopija gali būti pateikta ir saugiu elektroniniu būdu.

6.   Patvirtinimo institucija nedelsdama praneša kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms apie atsisakymą suteikti transporto priemonės patvirtinimą ar jo panaikinimą, nurodydama sprendimo priežastis.

7.   Patvirtinimo institucija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms per praėjusį laikotarpį jos suteiktų, pakeistų, atsisakytų suteikti ar panaikintų ES sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimų sąrašą.

8.   Kitos valstybės narės patvirtinimo institucijai paprašius, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija per vieną mėnesį nuo šio prašymo gavimo dienos, naudodamasi bendra saugia elektronine mainų sistema, jai išsiunčia prašomo ES tipo patvirtinimo liudijimo kopiją kartu su priedais. Kopija gali būti pateikta saugia elektronine rinkmena.

9.   Gavusi Komisijos prašymą patvirtinimo institucija taip pat pateikia Komisijai 5–8 dalyse nurodytą informaciją.

10.   Patvirtinimo institucija paruošia informacinį paketą, kurį sudaro informacinis dokumentas, bandymų protokolai ir visi kiti dokumentai, kuriais techninė tarnyba arba patvirtinimo institucija papildė informacinį paketą vykdydamos savo funkcijas. Informacinį paketą sudaro rodyklė, kurioje išvardytas jo turinys, tinkamai sunumeruotas ar kitaip paženklintas aiškiai išskiriant visus puslapius ir kiekvieno dokumento formatą, leidžiantį nurodyti atskirus ES tipo patvirtinimo administravimo etapus, ypač peržiūros ir atnaujinimo datas. Patvirtinimo institucija saugo pateiktame informacijos pakete esančią informaciją 10 metų nuo atitinkamo patvirtinimo galiojimo pabaigos dienos.

30 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl ES tipo patvirtinimo liudijimo

1.   ES tipo patvirtinimo liudijimo prieduose pateikiama:

a)

29 straipsnio 10 dalyje nurodytas informacinis paketas;

b)

bandymų rezultatai;

c)

bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgaliotas (-i) pasirašyti atitikties liudijimus, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdys (-iai) bei jo (-jų) einamos pareigos;

d)

visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo atveju – užpildytas atitikties liudijimo pavyzdys.

2.   ES tipo patvirtinimo liudijimas išduodamas pagal nustatytą pavyzdį, kurį Komisija nustato įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

3.   Kiekvieno transporto priemonių tipo atveju patvirtinimo institucija:

a)

užpildo visas atitinkamas ES tipo patvirtinimo liudijimo dalis, įskaitant pridedamą bandymų rezultatų lapą;

b)

sudaro informacinio paketo rodyklę;

c)

nedelsdama išduoda pareiškėjui užpildytą liudijimą ir jo priedus.

Komisija įgyvendinimo aktais nustato bandymų rezultatų lapo, nurodyto a punkte, pavyzdį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

4.   Tuo atveju, jei pagal 40 straipsnį ES tipo patvirtinimo galiojimui taikomi ribojimai ar leidžiama netaikyti tam tikrų šio reglamento ar pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatų, ES tipo patvirtinimo liudijime nurodomi minėti ribojimai ar leidžiančios nukrypti nuostatos.

5.   Gamintojui pasirinkus mišraus tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija informaciniame dokumente pateikia nuorodas į bandymų protokolus pagal 32 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus, jeigu neturima ES tipo patvirtinimo liudijimo.

6.   Jeigu gamintojas pasirenka vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija nustato taikomų reikalavimų ar aktų sąrašą ir prideda šį sąrašą prie ES tipo patvirtinimo liudijimo. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina tokio sąrašo pavyzdį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

31 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų

1.   ES tipo patvirtinimas suteikiamas sistemai, kuri atitinka informaciniame pakete pateiktą informaciją ir II priede nurodytus atitinkamuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

2.   ES komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas suteikiamas komponentui ar atskiram techniniam mazgui, kuris atitinka informaciniame pakete pateiktą informaciją ir II priede nurodytuose atitinkamuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

3.   Jeigu transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimas taip pat apima komponentus ar atskirus techninius mazgus, kurie yra arba nėra skirti remontui, aptarnavimui ar techninei priežiūrai, nereikalaujama papildomo komponento ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo, nebent tai numatyta II priede nurodytuose atitinkamuose aktuose.

4.   Jeigu komponentas ar atskiras techninis mazgas atlieka savo funkciją ar pasižymi ypatinga savybe veikdamas tik kartu su kitomis transporto priemonės dalimis, ir todėl atitiktį reikalavimams galima patikrinti tik tada, kai komponentas ar atskiras techninis mazgas veikia kartu su minėtomis kitomis transporto priemonės dalimis, turi būti atitinkamai apribota tokios komponento ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo apimtis.

Tokiais atvejais ES tipo patvirtinimo liudijime nurodomi komponento ar atskiro techninio mazgo naudojimo ribojimai ir specialios montavimo sąlygos.

Kai tokį komponentą ar atskirą techninį mazgą sumontuoja transporto priemonės gamintojas, transporto priemonės patvirtinimo metu patikrinama, ar laikomasi taikomų naudojimo ribojimų ar montavimo sąlygų.

32 straipsnis

Privalomi ES tipo patvirtinimo bandymai

1.   Atitiktis šiame reglamente ir II priede nurodytuose aktuose nustatytiems techniniams reikalavimams įrodoma atitinkamais bandymais, kuriuos atlieka paskirtosios techninės tarnybos.

Pirmoje pastraipoje nurodytos bandymų procedūros ir speciali įranga bei prietaisai, reikalingi šiems bandymams atlikti, nustatomi II priede išvardytuose susijusiuose teisės aktuose.

Bandymų protokolo formatas atitinka bendruosius reikalavimus, kuriuos įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

2.   Gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia tokį transporto priemonių, komponentų ar atskirų techninių mazgų skaičių, koks nustatytas atitinkamais II priede išvardytais teisės aktais reikalaujamiems bandymams atlikti.

3.   Privalomi bandymai atliekami su tvirtinamą tipą atitinkančiomis transporto priemonėmis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais.

Tačiau, susitaręs su patvirtinimo institucija, gamintojas gali pasirinkti tvirtinamo tipo neatitinkančią transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, pasižymintį keliomis nepalankiausiomis savybėmis, susijusiomis su reikalaujamu veiksmingumo lygiu. Kad atrankos metu būtų galima lengviau priimti sprendimą, gali būti naudojami virtualaus bandymo metodai.

4.   Gavus patvirtinimo institucijos pritarimą, gamintojo prašymu virtualaus bandymo metodai gali būti naudojami kaip 1 dalyje nurodytų bandymo procedūrų alternatyva, kiek jie susiję su reikalavimais, nustatytais pagal 6 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

5.   Virtualaus bandymo metodai turi atitikti reikalavimus, nustatytus pagal 6 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

6.   Siekiant užtikrinti, kad rezultatai, gauti atliekant virtualų bandymą, būtų tiek pat reikšmingi, kaip ir fizinio bandymo metu gauti rezultatai, Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl reikalavimų, kurie gali būti taikomi virtualiam bandymui, ir sąlygų, kuriomis atliekami tokie virtualūs bandymai. Priimdama tuos deleguotuosius aktus, prireikus, Komisija remiasi Direktyvos 2007/46/EB XVI priede numatytais reikalavimais ir procedūromis.

33 straipsnis

Gamybos atitikties užtikrinimo priemonės

1.   ES tipo patvirtinimą suteikianti patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar buvo imtasi reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai atitinka patvirtintą tipą.

2.   Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikianti patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių patikrinti, ar gamintojo išduoti atitikties liudijimai atitinka 38 straipsnį. Todėl patvirtinimo institucija patikrina, ar pakankamas atitikties liudijimų bandinių skaičius atitinka 38 straipsnį ir ar gamintojas ėmėsi reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad atitikties liudijime pateikti duomenys būtų teisingi.

3.   ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar toliau tinkamai laikomasi 1 ir 2 dalyse nurodytų sąlygų ir ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai toliau atitinka patvirtintą tipą, taip pat ar atitikties liudijimai ir toliau atitinka 38 straipsnį.

4.   Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija gali atlikti gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių patikras ar bandymus, kurių reikia ES tipo patvirtinimui.

5.   Jei ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nustato, kad 1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės netaikomos, nuo šių priemonių ar suderintų kontrolės planų labai nukrypta, jas nustota taikyti ar jos nebelaikomos tinkamomis, net jei gamyba nenutraukta, minėta patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina tipo patvirtinimą.

6.   Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių gamybos atitikties reikalavimų. Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

VI   SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO PAKEITIMAI

34 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Gamintojas nedelsdamas informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją apie bet kokius informacijos, esančios informaciniame pakete, pasikeitimus.

Patvirtinimo institucija nusprendžia, kuri 35 straipsnyje nustatyta procedūra turi būti taikoma.

Jei būtina, patvirtinimo institucija, pasikonsultavusi su gamintoju, gali nuspręsti, kad reikia suteikti naują ES tipo patvirtinimą.

2.   ES tipo patvirtinimo pakeitimo paraiška pateikiama tik tai patvirtinimo institucijai, kuri suteikė pirmąjį ES tipo patvirtinimą.

3.   Jei patvirtinimo institucija nustato, kad pakeitimui atlikti būtina pakartoti patikrinimus ar bandymus, ji apie tai informuoja gamintoją.

35 straipsnyje nurodytos procedūros taikomos tik jeigu remdamasi šiais patikrinimais ar bandymais patvirtinimo institucija padaro išvadą, kad ES tipo patvirtinimo reikalavimų tebesilaikoma.

35 straipsnis

ES tipo patvirtinimo patikslinimas ir išplėtimas

1.   Jei pasikeičia informaciniame pakete nurodyta informacija ir nereikia kartoti tikrinimų ar bandymų, pakeitimas laikomas „pataisymu“.

Tokiais atvejais patvirtinimo institucija prireikus išduoda pataisytą informacinio paketo puslapį ir kiekvienas pataisytas puslapis pažymimas taip, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Laikoma, kad šį reikalavimą atitinka informacinio paketo atnaujinta suvestinė redakcija, prie kurios pridėtas išsamus pakeitimų aprašymas.

2.   Pakeitimas laikomas „išplėtimu“, jeigu pasikeitė informacinio paketo duomenys ir jei:

a)

reikalaujama atlikti papildomus tikrinimus ar bandymus;

b)

pasikeitė informacija ES tipo patvirtinimo liudijime, išskyrus jo priedus;

c)

pradedami taikyti nauji reikalavimai pagal bet kurį iš II priede išvardytų aktų, taikomų patvirtintam transporto priemonės tipui ar patvirtintai sistemai, komponentui ar atskiram techniniam mazgui.

Išplėtimo atveju patvirtinimo institucija išduoda atnaujintą ES tipo patvirtinimo liudijimą, kuriam išplėtimo numeris priskiriamas didėjančia tvarka, atsižvelgiant į anksčiau suteiktą išplėtimo patvirtinimų numerį. Tame patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma išplėtimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

3.   Kai išduodami iš dalies pakeisti puslapiai ar atnaujinta suvestinė redakcija, atitinkamai keičiama prie patvirtinimo liudijimo pridedamo informacinio paketo rodyklė, nurodant naujausio išplėtimo ar pataisymo datą arba paskutinės atnaujintos suvestinės redakcijos datą.

4.   Jei 2 dalies c punkte nurodyti nauji reikalavimai techniniu požiūriu nėra svarbūs tam transporto priemonių tipui arba yra susiję su transporto priemonių kategorijomis, kurioms transporto priemonė nepriklauso, nereikalaujama transporto priemonės tipo patvirtinimo pakeitimo.

36 straipsnis

Pakeistų dokumentų išdavimas ir pranešimas apie juos

1.   Išplėtimo atveju atnaujinamos visos su juo susijusios ES tipo patvirtinimo liudijimo dalys, jo priedai ir informacinio paketo rodyklė. Atnaujintas liudijimas ir jo priedai nedelsiant išduodami pareiškėjui.

2.   Pataisymo atveju patvirtinimo institucija nedelsdama išduoda pareiškėjui atitinkamai pataisytus dokumentus ar atnaujintą suvestinę redakciją, įskaitant patikslintą informacinio paketo rodyklę.

3.   Laikydamasi 29 straipsnyje nurodytų procedūrų, patvirtinimo institucija praneša kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms apie bet kokį ES tipo patvirtinimų pakeitimą.

VII   SKYRIUS

ES TIPO PATVIRTINIMO GALIOJIMAS

37 straipsnis

Galiojimo pabaiga

1.   ES tipo patvirtinimas išduodamas neribotam laikui.

2.   Transporto priemonės ES tipo patvirtinimas nustoja galioti bet kuriuo iš šių atvejų, kai:

a)

nauji bet kurio akto, taikomo patvirtintam transporto priemonės tipui, reikalavimai tampa privalomi tiekiant rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti transporto priemones, ir neįmanoma atitinkamai atnaujinti tipo patvirtinimo;

b)

visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtintos transporto priemonės gamyba;

c)

patvirtinimas nustoja galioti dėl ribojimo vadovaujantis 40 straipsnio 6 dalimi;

d)

patvirtinimas panaikinamas pagal 33 straipsnio 5 dalį, 49 straipsnio 1 dalį arba 52 straipsnio 4 dalį.

3.   Jeigu nustoja galioti tik vienas tipo variantas ar viena varianto versija, nustoja galioti tik tokia konkrečios transporto priemonės ES tipo patvirtinimo dalis, kuri yra susijusi su konkrečiu variantu ar versija.

4.   Kai visam laikui nutraukiama konkretaus tipo transporto priemonių gamyba, gamintojas praneša apie tai patvirtinimo institucijai, suteikusiai minėtos transporto priemonės ES tipo patvirtinimą.

Gavusi pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą, patvirtinimo institucija, suteikusi transporto priemonei ES tipo patvirtinimą, atitinkamai per vieną mėnesį informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas.

5.   Nedarant poveikio 4 dalies taikymui, tais atvejais, kai transporto priemonės ES tipo patvirtinimas turi nustoti galioti, gamintojas apie tai praneša patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą.

Patvirtinimo institucija, suteikusi ES tipo patvirtinimą, nedelsdama perduoda visą atitinkamą informaciją kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms, kad prireikus būtų galima taikyti 44 straipsnį.

Antroje pastraipoje nurodytame pranešime visų pirma nurodoma gamybos data ir paskutinės pagamintos transporto priemonės identifikavimo numeris.

VIII   SKYRIUS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS IR ŽENKLINIMAS

38 straipsnis

Atitikties liudijimas

1.   Gamintojas, kuris yra transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas, pateikia atitikties liudijimą popierine forma kartu su kiekviena pagal patvirtintą transporto priemonės tipą pagaminta komplektine, nekomplektine ar sukomplektuota transporto priemone.

Toks liudijimas pristatomas pirkėjui nemokamai kartu su transporto priemone. Jo pristatymas negali priklausyti nuo detalaus prašymo ar papildomai gamintojui pateiktos informacijos.

Transporto priemonės savininkui paprašius, transporto priemonės gamintojas 10 metų po transporto priemonės pagaminimo datos turi išduoti transporto priemonės savininkui atitikties liudijimo dublikatą, prašydamas ne didesnio mokesčio, nei kainuoja tokį dublikatą išduoti. Ant liudijimo dublikato viršelio turi būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

2.   Gamintojas naudoja atitikties liudijimo pavyzdį, kurį įgyvendinimo aktais patvirtina Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Atitikties liudijimas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl įgyvendinimo aktuose numatoma, kad liudijimui naudojamas popierius turėtų kelias spausdinimo apsaugos ypatybes. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

3.   Atitikties liudijimas parengiamas bent viena oficialiųjų Sąjungos kalbų. Bet kuri valstybė narė gali prašyti, kad atitikties liudijimas būtų išverstas į jos oficialią kalbą ar kalbas.

4.   Asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti atitikties liudijimus, dirba gamintojo organizacijoje ir turi tinkamus vadovybės įgaliojimus prisiimti visą gamintojo teisinę atsakomybę už transporto priemonės konstrukciją ir gamybą arba gamybos atitiktį.

5.   Atitikties liudijimas visiškai užpildomas, jame neturi būti numatyta kitų transporto priemonės naudojimo ribojimų, išskyrus numatytuosius šiame reglamente ar bet kuriame pagal šį reglamentą priimtame deleguotajame akte.

6.   Nekomplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės atveju gamintojas atitikties liudijime įrašo tik tuos elementus, kurie buvo pridėti ar pakeisti dabartiniame patvirtinimo etape ir, jei taikoma, prie šio liudijimo prideda visus atitikties liudijimus, išduotus ankstesniuose etapuose.

7.   Transporto priemonių, patvirtintų pagal 40 straipsnio 2 dalies nuostatas, atitikties liudijimo antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Komplektinių/sukomplektuotų transporto priemonių tipas patvirtintas taikant 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros 40 straipsnio 4 dalį (laikinasis patvirtinimas)“.

8.   Pagal 42 straipsnį patvirtinto tipo transporto priemonių atitikties liudijimo, kaip nustatyta 2 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Patvirtintas mažomis serijomis pagamintų komplektinių/sukomplektuotų transporto priemonių tipas“, šalia nurodomi pagaminimo metai ir eilės numeris nuo 1 iki ribinio skaičiaus, nurodyto III priede pateiktoje lentelėje, kuris pagal kiekvienus gamybos metus rodo minėtos transporto priemonės vietą atsižvelgiant į tų metų gamybos eigą.

9.   Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, gamintojas gali elektroninėmis priemonėmis perduoti atitikties liudijimą bet kurios valstybės narės registracijos institucijai.

39 straipsnis

Privalomo transporto priemonių ženklinimo identifikavimo plokštelė ir komponentų ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklas

1.   Transporto priemonės gamintojas prie kiekvienos pagal patvirtintą tipą pagamintos transporto priemonės pritvirtina identifikavimo plokštelę su atitinkamu ženklinimu, kurio reikalaujama pagal 3 dalį priimtą įgyvendinimo aktą.

2.   Komponento ar atskiro techninio mazgo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sistemos dalis, gamintojas ant kiekvieno pagal patvirtintą tipą pagaminto komponento ar atskiro techninio mazgo pritvirtina tipo patvirtinimo ženklą, kurio reikalaujama atitinkamame pagal šį reglamentą priimtame įgyvendinimo akte ar susijusioje JT EEK taisyklėje.

Jeigu tokio tipo patvirtinimo ženklo nereikalaujama, gamintojas pritvirtina bent gamintojo prekės pavadinimą ar prekės ženklą, tipo numerį arba identifikavimo numerį.

3.   Privaloma identifikavimo plokštelė ir ES tipo patvirtinimo ženklas atitinka pavyzdį, kurį įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d.

IX   SKYRIUS

NAUJOMS TECHNOLOGIJOMS AR NAUJOMS KONCEPCIJOMS TAIKOMOS IŠIMTYS

40 straipsnis

Naujoms technologijoms ar naujoms koncepcijoms taikomos išimtys

1.   Gamintojas gali teikti ES tipo patvirtinimo paraišką dėl tokio tipo transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kuris yra pagamintas taikant vieno ar daugiau aktų, išvardytų II priede, neatitinkančias naujas technologijas ar naujas koncepcijas.

2.   Patvirtinimo institucija suteikia 1 dalyje nurodytą ES tipo patvirtinimą, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

paraiškoje nurodomos priežastys, kodėl atitinkama sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka vieno ar daugiau aktų, išvardytų II priede;

b)

paraiškoje aprašomas naujų technologijų saugumas ir poveikis aplinkai ir priemonės, kurių imtasi, kad būtų užtikrintas toks saugumo ir aplinkosaugos lygis, kuris būtų bent lygiavertis nustatytajam reikalavimais, dėl kurių prašoma taikyti išimtį;

c)

pateikiami bandymų aprašymai ir rezultatai, kuriais įrodoma, kad laikomasi b punkte nustatytos sąlygos.

3.   Toks ES tipo patvirtinimas, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų, suteikiamas gavus Komisijos leidimą. Tas leidimas suteikiamas įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Kol Komisija priims sprendimą dėl leidimo, patvirtinimo institucija transporto priemonės tipui, kuriam siekiama taikyti išimtį, gali suteikti ES tipo patvirtinimą, tačiau jis yra laikinas ir galioja tik tos valstybės narės teritorijoje. Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares ir pateikia bylą su 2 dalyje nurodyta informacija.

Tipo patvirtinimo liudijimo ir atitikties liudijimo antraštėje turi būti matyti, kad patvirtinimas yra laikinas ir galioja tik tam tikroje teritorijoje. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, siekdama šios dalies tikslais nustatyti suderintus tipo patvirtinimo liudijimo ir atitikties liudijimo pavyzdžius. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Kitos patvirtinimo institucijos gali nuspręsti raštu pripažinti, kad 4 dalyje nurodytas laikinasis patvirtinimas galioja ir jų teritorijoje.

6.   Prireikus Komisijos išduotame 3 dalyje nurodytame leidime taip pat nurodoma, ar jam taikomi kokie nors apribojimai. Visais atvejais tipo patvirtinimas galioja bent 36 mėnesius.

7.   Jei Komisija nusprendžia nesuteikti leidimo, patvirtinimo institucija nedelsdama praneša laikinojo tipo patvirtinimo, nurodyto 4 dalyje, turėtojui, kad laikinasis tipo patvirtinimas bus panaikintas praėjus šešiems mėnesiams nuo Komisijos atsisakymo suteikti leidimą dienos.

Vis dėlto bet kurioje valstybėje narėje, kurioje laikinasis patvirtinimas buvo pripažintas, leidžiama pateikti rinkai, registruoti ar pateikti eksploatuoti transporto priemones, pagamintas laikantis laikinojo patvirtinimo nuostatų, kol jis dar nenustojo galioti.

41 straipsnis

Vėlesni deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pakeitimai

1.   Jeigu Komisija leidžia suteikti išimtį pagal 40 straipsnį, ji nedelsdama imasi būtinų priemonių, kad atitinkami deleguotieji ar įgyvendinimo aktai būtų suderinti su technologijų raida.

Jeigu išimtis pagal 40 straipsnį susijusi su JT EEK taisykle, Komisija siūlo pakeisti atitinkamą JT EEK taisyklę, laikantis pataisytame 1958 m. susitarime nustatytos tvarkos.

2.   Kai tik atitinkami aktai iš dalies pakeičiami, bet koks apribojimas Komisijos sprendime, kuriuo leidžiama taikyti išimtį, panaikinamas.

Jeigu nebuvo imtasi būtinų veiksmų deleguotiesiems ar įgyvendinimo aktams suderinti, Komisija, gavusi patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, gali įgyvendinimo aktu, priimtu laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, leisti valstybei narei išplėsti tipo patvirtinimą.

X   SKYRIUS

MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

42 straipsnis

Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinis tipo patvirtinimas

1.   Gamintojas gali pateikti nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką dėl mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių, laikydamasis III priede nustatytų metinių ribinių kiekių. Šie ribiniai kiekiai taikomi tiekiant rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti patvirtinto tipo transporto priemones tais metais kiekvienos valstybės narės rinkoje.

2.   1 dalyje nurodytų transporto priemonių tipo patvirtinimo atveju valstybės narės gali netaikyti vieno ar daugiau esminių reikalavimų, nustatytų viename ar daugiau deleguotųjų aktų, išvardytų II priede, jeigu jos nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

Alternatyvūs reikalavimai – administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti funkcinės saugos, aplinkosaugos ir profesinės saugos lygį, kuris būtų kuo labiau lygiavertis nustatytajam II priedo išvardytų vieno ar daugiau deleguotųjų aktų nuostatose.

1 dalyje nurodytų transporto priemonių tipo atveju valstybės narės gali netaikyti vienos ar daugiau šio reglamento ar pagal šį reglamentą priimtų įgyvendinimo aktų administracinių nuostatų.

Valstybė narė gali netaikyti šioje dalyje nustatytų nuostatų tik tuomet, jeigu ji turi tam pagrįstų priežasčių.

3.   Pagal šį straipsnį suteikiant nacionalinį transporto priemonių tipo patvirtinimą, pripažįstamos sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, kurių tipas patvirtintas pagal II priede išvardytus aktus.

4.   Transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal šį straipsnį, tipo patvirtinimo liudijimas rengiamas pagal pavyzdį, nurodytą 30 straipsnio 2 dalyje, bet jame nenurodoma antraštė „Transporto priemonės ES tipo patvirtinimas“ ir nurodomos pagal 2 dalį suteiktos išimtys. Tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal 29 straipsnio 4 dalyje nurodytą suderintą numeravimo sistemą.

5.   Tipo patvirtinimo liudijime nurodomas išimčių, suteiktų pagal 2 dalies pirmą ir trečią pastraipas, pobūdis.

6.   Nacionalinis mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimas galioja tik valstybės narės, kurios patvirtinimo institucija suteikė patvirtinimą, teritorijoje.

7.   Tačiau, gamintojui paprašius, patvirtinimo institucija registruotu arba elektroniniu paštu išsiunčia tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų kopiją gamintojo nurodytų valstybių narių patvirtinimo institucijoms.

8.   Per tris mėnesius nuo 7 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos, gamintojo nurodytų valstybių narių patvirtinimo institucijos priima sprendimą dėl tipo patvirtinimo pripažinimo ar nepripažinimo. Jos oficialiai praneša sprendimą patvirtinimo institucijai, kuri suteikė nacionalinį mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimą.

9.   Valstybių narių patvirtinimo institucijos pripažįsta nacionalinį tipo patvirtinimą, nebent jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nacionaliniai techniniai reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, nėra lygiaverčiai jų taikomiems techniniams reikalavimams.

10.   Paraišką suteikti nacionalinį mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipo patvirtinimą pateikusio asmens, kuris nori transporto priemonę pateikti rinkai arba registruoti kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurią yra nurodęs gamintojas, prašymu, tos kitos valstybės narės patvirtinimo institucija suteikia kitos valstybės narės nacionalinei institucijai tipo patvirtinimo liudijimo kopiją, įskaitant informacinį paketą. Taikomos 8 ir 9 dalys.

XI   SKYRIUS

TIEKIMAS RINKAI, REGISTRAVIMAS AR EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

43 straipsnis

Transporto priemonių tiekimas rinkai, registravimas ar eksploatavimo pradžia

Nedarant poveikio 46 ir 47 straipsnių nuostatų taikymui, transporto priemonės, kurių visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimas yra privalomas arba kurių gamintojui toks tipo patvirtinimas suteiktas pagal šį reglamentą, gali būti patiekiamos rinkai, registruojamos ar pradėtos eksploatuoti tik tuo atveju, jeigu kartu su jomis pateikiamas galiojantis atitikties liudijimas, išduotas remiantis 38 straipsniu.

Jeigu transporto priemonės nekomplektinės, jas leidžiama tiekti rinkai ar pradėti eksploatuoti, tačiau už registraciją atsakingos valstybių narių institucijos gali atsisakyti suteikti leidimą registruoti ir naudoti keliuose tokias transporto priemones.

44 straipsnis

Serijos pabaigos transporto priemonių tiekimas rinkai, registravimas ar eksploatavimo pradžia

1.   Laikantis 2 ir 4 dalyse nustatytų serijos pabaigos apribojimų ir laiko apribojimų, transporto priemonės, atitinkančios transporto priemonių tipą, kuriam suteiktas ES tipo patvirtinimas nebegalioja pagal 37 straipsnį, gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos ar pradedamos eksploatuoti.

Pirma pastraipa taikoma Sąjungos teritorijoje tik toms transporto priemonėms, kurioms jų gamybos metu galiojo ES tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo tiekiamos rinkai, įregistruotos ar pradėtos eksploatuoti prieš tam ES tipo patvirtinimui nustojant galioti.

2.   1 dalis taikoma komplektinėms transporto priemonėms 24 mėnesius nuo tos dienos, kai baigėsi ES tipo patvirtinimo galiojimas, o sukomplektuotoms transporto priemonėms – 30 mėnesių nuo tos dienos.

3.   Gamintojas, pageidaujantis pasinaudoti 1 dalies nuostatomis, pateikia prašymą valstybės narės, kurioje atitinkamos transporto priemonės bus tiekiamos rinkai, registruojamos ar pradėtos eksploatuoti, nacionalinei institucijai. Prašyme nurodomos techninės ar ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės negali atitikti naujų tipo patvirtinimo reikalavimų.

Per tris mėnesius nuo tokio prašymo gavimo nacionalinės institucijos priima sprendimą dėl leidimo registruoti tokias transporto priemones savo teritorijoje ir jų skaičiaus.

4.   Serijos pabaigos transporto priemonių skaičius neviršija 10 % transporto priemonių, registruotų per pastaruosius dvejus metus, arba šimto transporto priemonių kiekvienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių skaičių yra didesnis.

5.   Pagal šią procedūrą pradedamų eksploatuoti transporto priemonių atitikties liudijimuose daromas specialus įrašas, nurodantis, kad transporto priemonė yra serijos pabaigos transporto priemonė.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal šiame straipsnyje nustatytą tvarką numatomų tiekti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonių skaičius būtų veiksmingai stebimas.

7.   Šis straipsnis taikomas tik nutraukimui dėl tipo patvirtinimo galiojimo pasibaigimo 37 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytomis aplinkybėmis.

45 straipsnis

Komponentų ir atskirų techninių mazgų tiekimas rinkai arba eksploatavimo pradžia

1.   Komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti tiekiami rinkai arba pradėti eksploatuoti tik tuo atveju, jeigu jie atitinka atitinkamų aktų, išvardytų II priede, reikalavimus ir yra tinkamai paženklinti pagal 39 straipsnį.

2.   1 dalis netaikoma komponentams ar atskiriems techniniams mazgams, kurie konkrečiai pagaminti arba suprojektuoti naujoms transporto priemonėms, kurioms netaikomas šis reglamentas.

3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti komponentus ar atskirus techninius mazgus, kuriems pagal 40 straipsnį išimties tvarka netaikoma viena ar daugiau šio reglamento nuostatų arba kurie yra skirti montuoti transporto priemonėse, kurioms pagal 42 straipsnį suteikti patvirtinimai yra susiję su atitinkamu komponentu ar atskiru techniniu mazgu.

4.   Jeigu šiame reglamente ar viename iš pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų nenustatyta kitaip, nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti tiekti rinkai ar pradėti eksploatuoti komponentus ar atskirus techninius mazgus, skirtus montuoti transporto priemonėse, kurių tipas, jas ėmus tiekti rinkai ar pradėjus eksploatuoti, neprivalėjo būti patvirtintas remiantis šiuo reglamentu arba Direktyva 2002/24/EB.

XII   SKYRIUS

APSAUGOS SĄLYGOS

46 straipsnis

Transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, keliančių didelį pavojų nacionaliniu lygmeniu, kontrolė

1.   Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos imasi priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį arba jeigu jos turi pagrįstą priežastį manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, kuriam taikomas šis reglamentas, kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitais viešųjų interesų aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas, patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, komponentu ar atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą, atsižvelgdama į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su patvirtinimo ir (arba) rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdama minėtą vertinimą patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų atitinkamų taisomųjų veiksmų transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo atitikčiai tiems reikalavimams užtikrinti, transporto priemonei, sistemai, komponentui ar atskiram techniniam mazgui iš rinkos pašalinti arba jam atšaukti per pagrįstą laikotarpį, atitinkantį pavojaus pobūdį.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytų priemonių atveju taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Jeigu patvirtinimo institucijos mano, kad neatitiktis turėtų būti pripažinta ne tik jų nacionalinėje teritorijoje, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad dėl reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriuos jis pateikė rinkai, užregistravo ar už kurių eksploatavimo pradžią Sąjungoje jis yra atsakingas, būtų imtasi visų atitinkamų taisomųjų veiksmų.

4.   Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį, nacionalinės institucijos imasi visų atitinkamų priemonių uždrausti ar apriboti reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų tiekimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią nacionalinėje rinkoje, pašalinti juos iš rinkos ar juos atšaukti.

5.   Nacionalinės institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie 4 dalyje numatytas priemones.

Pateiktoje informacijoje turi būti visi turimi duomenys, visų pirma duomenys, reikalingi reikalavimų neatitinkančiai transporto priemonei, sistemai, komponentui ar atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, įtariamo neatitikimo pobūdį ir keliamą pavojų, taikytų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę ir atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateiktus argumentus. Visų pirma, patvirtinimo institucijos turi nurodyti, ar neatitikties priežastis yra viena iš šių priežasčių:

a)

transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo trūkumai, dėl kurių ji ar jis neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata ar sauga, aplinkosauga ar kitais viešojo intereso apsaugos aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas;

b)

II priede išvardytų atitinkamų aktų trūkumai.

6.   Valstybės narės per vieną mėnesį informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas priemones ir bet kokią jų turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo neatitiktimi reikalavimams, ir apie savo prieštaravimą, jeigu jos nepritaria praneštai nacionalinei priemonei.

7.   Jeigu per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 6 dalyje nurodytos informacijos gavimo nė viena valstybė narė ar Komisija nepareiškė prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos priemonės, tą priemonę Komisija vertina pagal 47 straipsnį.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad nedelsiant būtų imtasi atitinkamų ribojamųjų priemonių dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, tokių kaip transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo pašalinimas iš rinkos.

47 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Jeigu taikant 46 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą tvarką pareiškiami prieštaravimai dėl valstybės narės taikytos priemonės arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisei, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Komisija, laikydamasi 73 straipsnio 2 dalyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, nusprendžia, ar laiko nacionalinę priemonę pagrįsta.

Komisija praneša apie savo sprendimą visoms valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jeigu Komisija nacionalinę priemonę laiko tinkama, visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkanti transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas būtų pašalintas iš jų rinkos, ir apie tai praneša Komisijai. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė nutraukia tos priemonės taikymą arba ją pakoreguoja pagal 1 dalyje nurodytą sprendimą.

3.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta ir taikoma dėl to, kad šis reglamentas arba pagal šį reglamentą priimti deleguotieji ar įgyvendinimo aktai turi trūkumų, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:

a)

jeigu tai susiję su pagal šį reglamentą priimtais deleguotaisiais ar įgyvendinimo aktais, Komisija pasiūlo būtinus atitinkamo akto pakeitimus;

b)

jeigu tai susiję su JT EEK taisyklėmis, Komisija pasiūlo atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus, laikydamasi pataisytame 1958 m. susitarime nustatytos tvarkos.

48 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, kurie kelia didelį pavojų

1.   Jeigu, atlikusi 46 straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą, valstybė narė nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai atitinka taikomus reikalavimus arba yra tinkamai paženklinti, tačiau kelia didelį pavojų saugai ar gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad atitinkama pateikta rinkai, registruota ar pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas nebekeltų pavojaus, pašalinti transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą iš rinkos arba atšaukti jį per pagrįstą laikotarpį, atitinkantį pavojaus pobūdį. Valstybė narė gali atsisakyti registruoti tokias transporto priemones, kol gamintojas nesiima visų šių atitinkamų priemonių.

2.   Kalbant apie 1 dalyje nurodytą transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų dėl visų tokių Sąjungoje pateiktų rinkai, registruotų ar pradėtų eksploatuoti transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų.

3.   1 dalyje nurodyta valstybė narė per vieną mėnesį pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms visus turimus duomenis, visų pirma duomenis, būtinus transporto priemonei, sistemai, komponentui ar atskiram techniniam mazgui, transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo kilmei ir tiekimo grandinei identifikuoti, duomenis apie keliamo pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę.

4.   Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais, o ypač su patvirtinimo institucija, suteikusia tipo patvirtinimą, ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi minėto vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar laiko 1 dalyje nurodytą nacionalinę priemonę pagrįsta, ir prireikus pasiūlo atitinkamas priemones.

5.   Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį visoms valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

49 straipsnis

Transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, neatitinkantys patvirtinto tipo

1.   Jeigu atitikties liudijimą turinčios arba patvirtinimo ženklu pažymėtos naujos transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai neatitinka patvirtinto tipo, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi reikiamų priemonių, įskaitant tipo patvirtinimo panaikinimą, siekdama užtikrinti, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ar prireikus atskiri techniniai mazgai atitiktų patvirtintąjį tipą.

2.   Taikant 1 dalį, ES tipo patvirtinimo liudijimo ar informacinio paketo duomenų neatitiktis laikoma patvirtinto tipo neatitiktimi.

3.   Jeigu patvirtinimo institucija įrodo, kad kitoje valstybėje narėje išduotą atitikties liudijimą turinčios arba kitoje valstybėje narėje išduotu patvirtinimo ženklu pažymėtos naujos transporto priemonės, komponentai ar atskiri techniniai mazgai neatitinka patvirtinto tipo, ji gali prašyti, kad ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patikrintų, ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai vis dar atitinka patvirtintą tipą. Gavusi tokį prašymą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo datos imasi reikiamų veiksmų.

4.   Patvirtinimo institucija paprašo sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo arba nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos imtis reikiamų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad gaminamos transporto priemonės vėl atitiktų patvirtintą tipą šiais atvejais:

a)

transporto priemonės ES tipo patvirtinimo atveju, jeigu transporto priemonės neatitiktis grindžiama tik sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo neatitiktimi;

b)

daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju, jeigu sukomplektuotos transporto priemonės neatitiktis grindžiama tik sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo, kurie sudaro nekomplektinės transporto priemonės dalį, neatitiktimi arba pačios nekomplektinės transporto priemonės neatitiktimi.

5.   Gavusi tokį prašymą, atitinkama patvirtinimo institucija, prireikus kartu su prašymą pateikusia patvirtinimo institucija, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo datos imasi reikiamų veiksmų.

6.   Nustačius neatitikties atvejį, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimą arba nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės patvirtinimo institucija imasi 1 dalyje nustatytų priemonių.

Patvirtinimo institucijos per vieną mėnesį praneša vienos kitoms apie ES tipo patvirtinimo panaikinimą ir jo priežastis.

7.   Jeigu ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nesutinka su pranešta neatitiktimi, suinteresuotosios valstybės narės turi siekti išspręsti ginčą. Komisija nuolat informuojama ir prireikus rengia atitinkamas konsultacijas, kad būtų rastas sprendimas.

50 straipsnis

Dalių ar įrangos, kurie kelia didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimas rinkai ir eksploatavimo pradžia

1.   Draudžiama pateikti rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti dalis ar įrangą, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam sistemų, kurios svarbios transporto priemonės saugai ar jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui, nebent patvirtinimo institucija tai leidžia pagal 51 straipsnio 1 ir 4 dalis.

2.   Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies taikymą, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose ji nustato tokių dalių ar įrangos sąrašą, remdamasi turima informacija, o ypač valstybių narių pranešta informacija apie:

a)

transporto priemonių, kuriose įmontuotos minėtos dalys ir įranga, keliamo pavojaus saugai ar aplinkosauginiam veiksmingumui rimtumą;

b)

galimą reikalavimo gauti leidimą dėl šiame straipsnyje nurodytų dalių ir įrangos poveikį vartotojams ir gamintojams atsarginių dalių rinkoje.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   1 dalis netaikoma originalioms dalims ir įrangai arba dalims ar įrangai, kurių tipas patvirtintas laikantis vieno iš II priede nurodytų aktų nuostatų, išskyrus atvejus, kai patvirtinimas susijęs su kitais aspektais nei nurodytieji 1 dalyje.

1 dalis netaikoma toms dalims arba įrangai, kurios pagamintos išskirtinai tik lenktyninėms transporto priemonėms, kurių neketinama naudoti viešuosiuose keliuose. Jeigu dalis ar įrangą, įtrauktą į 2 dalyje nurodytame įgyvendinimo akte nustatytą sąrašą, galima panaudoti ir lenktyninėse, ir kelių transporto priemonėse, šios dalys ar įranga negali būti tiekiamos plačiajai visuomenei ir naudojamos kelių transporto priemonėse, nebent jos atitinka šio straipsnio reikalavimus. Prireikus Komisija priima nuostatas dėl dalių ar įrangos, nurodytų šioje dalyje, identifikavimo.

4.   Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl reikalavimų, kuriuos turi atitikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos dalys ir įranga.

Šie reikalavimai gali būti grindžiami II priede išvardytais aktais arba gali būti reikalaujama palyginti dalį ar įrangą su originalios transporto priemonės arba atitinkamai su bet kurios jos dalies aplinkosauginiu ir saugos veiksmingumu. Visais atvejais reikalavimai turi padėti užtikrinti, kad dalys ar įranga nesutrikdytų sistemų, kurios ypač svarbios transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimo.

51 straipsnis

Su dalimis ar įranga, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, susiję reikalavimai

1.   Taikant 50 straipsnio 1 dalį, dalių ar įrangos gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia paraišką ir paskirtos techninės tarnybos parengtą bandymų protokolą, kuriame patvirtinama, kad dalys ar įranga, kurioms prašoma leidimo, atitinka 50 straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus. Gamintojas dėl vienos dalies tipo gali pateikti tik vieną paraišką ir tik vienai patvirtinimo institucijai.

Kitos valstybės narės patvirtinimo institucijai paprašius, leidimą suteikusi patvirtinimo institucija per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos jai išsiunčia prašyto leidimo sertifikato kopiją kartu su priedais, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema. Kopija gali būti pateikta ir saugia elektronine rinkmena.

2.   Paraiškoje pateikiama išsami informacija apie dalių ar įrangos gamintoją, dalių ar įrangos tipą, identifikavimą ir dalių numerius, transporto priemonės gamintojo pavadinimą, transporto priemonės tipą ir prireikus pagaminimo metus ar visa kita informacija, pagal kurią galima identifikuoti transporto priemonę, kurioje turi būti montuojamos dalys ar įranga.

Kai patvirtinimo institucija, atsižvelgdama į bandymų protokolą ir kitus įrodymus, nustato, kad atitinkamos dalys ar įranga atitinka 50 straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus, ji leidžia pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti dalis ar įrangą, laikantis šio straipsnio 4 dalies antros pastraipos nuostatų.

Patvirtinimo institucija nedelsdama išduoda gamintojui leidimą.

3.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais ji nustato šio straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodyto leidimo pavyzdį ir numeravimo sistemą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Gamintojas nedelsdamas praneša leidimą išdavusiai patvirtinimo institucijai apie visus pasikeitimus, kurie turi poveikio sąlygoms, kuriomis jis buvo išduotas. Ši patvirtinimo institucija sprendžia, ar leidimas turi būti pataisytas ar išduotas iš naujo ir ar reikalinga atlikti papildomus bandymus.

Gamintojo atsakomybė yra užtikrinti, kad dalys ar įranga būtų pagamintos ir toliau būtų gaminamos tokiomis sąlygomis, kuriomis buvo išduotas leidimas.

5.   Prieš suteikdama leidimą, patvirtinimo institucija patikrina, ar esama tinkamų priemonių ir procedūrų, skirtų veiksmingai gamybos atitikties kontrolei užtikrinti.

Jeigu patvirtinimo institucija nustato, kad leidimo išdavimo sąlygos nebėra tenkinamos, ji pareikalauja, kad gamintojas imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad dalys ar įranga vėl atitiktų gamybos reikalavimus. Prireikus ji leidimą panaikina.

6.   Skirtingų valstybių narių patvirtinimo institucijos apie visus nesutarimus dėl 2 dalies antroje pastraipoje nurodytų leidimų praneša Komisijai. Siekdama išspręsti nesutarimus, Komisija imasi atitinkamų priemonių, įskaitant, jei reikia, reikalavimą panaikinti leidimą, pasikonsultavusi su patvirtinimo institucijomis.

7.   Kol bus sudarytas 50 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąrašas, valstybės narės gali taikyti nacionalines nuostatas dėl dalių ar įrangos, kurie gali turėti poveikio sistemų, svarbių transporto priemonės saugai ar aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui.

52 straipsnis

Transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų atšaukimas

1.   Jeigu gamintojas, kuriam buvo suteiktas visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimas, yra įpareigotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 atšaukti transporto priemones, kurios buvo pateiktos rinkai, registruotos arba už kurių pateikimą eksploatuoti jis buvo atsakingas, kadangi transporto priemonėje sumontuota sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų saugai, visuomenės sveikatai ar aplinkosaugai, nepriklausomai nuo to, ar jie tinkamai patvirtinti pagal šį reglamentą, arba kadangi dalis, kuriai netaikomi jokie konkretūs tipo patvirtinimo teisės aktų reikalavimai, kelia didelį pavojų saugai, visuomenės sveikatai ar aplinkosaugai, tas gamintojas nedelsdamas informuoja patvirtinimo instituciją, suteikusią tokį transporto priemonės patvirtinimą.

2.   Jeigu sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų gamintojas, kuriam buvo suteiktas ES tipo patvirtinimas, yra įpareigotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 atšaukti sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kurie buvo pateikti rinkai ar už kurių pateikimą eksploatuoti gamintojas buvo atsakingas, kadangi jie kelia didelį pavojų saugai, profesinei saugai, visuomenės sveikatai ar aplinkosaugai, nepriklausomai nuo to, ar jie tinkamai patvirtinti pagal šį reglamentą, tas gamintojas nedelsdamas informuoja patvirtinimo instituciją, suteikusią patvirtinimą.

3.   Gamintojas patvirtinimo institucijai pasiūlo atitinkamus taisomuosius veiksmus, kad būtų pašalintas 1 ir 2 dalyse nurodytas didelis pavojus. Patvirtinimo institucija apie siūlomus taisomuosius veiksmus nedelsdama praneša kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms.

Patvirtinimo institucijos užtikrina, kad jų atitinkamose valstybėse narėse taisomosios priemonės būtų veiksmingai įgyvendintos.

4.   Jeigu atitinkama patvirtinimo institucija laiko tokius taisomuosius veiksmus nepakankamais arba jų nebuvo pakankamai greitai imtasi, ji nedelsdama apie tai praneša patvirtinimo institucijai, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą.

Tada patvirtinimo institucija, suteikusi ES tipo patvirtinimą, apie tai praneša gamintojui. Jeigu gamintojas nepasiūlo ir neįgyvendina veiksmingų taisomųjų priemonių, patvirtinimo institucija, suteikusi ES tipo patvirtinimą, imasi visų reikiamų apsaugos priemonių, įskaitant ES tipo patvirtinimo panaikinimą. Jeigu ES tipo patvirtinimas panaikinamas, patvirtinimo institucija per vieną mėnesį nuo tokio panaikinimo registruotu laišku ar lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis apie tai praneša gamintojui, kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai.

53 straipsnis

Pranešimai apie sprendimus ir galimus taisomuosius veiksmus

1.   Visuose sprendimuose, priimtuose pagal šio reglamento nuostatas, ir visuose sprendimuose atsisakyti suteikti ar panaikinti transporto priemonei ES tipo patvirtinimą, atsisakyti transporto priemonę registruoti, drausti ar riboti jos pateikimą rinkai, registraciją, pradėjimą eksploatuoti, arba kuriuose reikalaujama pašalinti ją iš rinkos, nurodomos išsamios priežastys, kuriomis jie grindžiami.

2.   Apie visus tokius sprendimus pranešama atitinkamoms šalims, kurios tuo pačiu metu turi būti informuotos apie taisomuosius veiksmus, kurių jos gali imtis pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius teisės aktus, ir apie leidžiamus tokių veiksmų įgyvendinimo terminus.

XIII   SKYRIUS

TARPTAUTINĖS TAISYKLĖS

54 straipsnis

JT EEK taisyklės, privalomos ES tipui patvirtinti

1.   JT EEK taisyklės ar jų pakeitimai, už kuriuos Sąjunga balsavo už arba yra prisijungusi ir kurie yra išvardyti šiame reglamente ar pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose, yra transporto priemonės ES tipo tvirtinimo reikalavimų dalis.

2.   Vietoje atitinkamų patvirtinimų ir patvirtinimo ženklų, suteiktų pagal šį reglamentą ir atitinkamus pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius aktus, valstybių narių patvirtinimo institucijos pripažįsta pagal tas JT EEK taisykles, į kurias daroma nuoroda 1 dalyje, suteiktus patvirtinimus ir, kai taikoma, atitinkamus patvirtinimo ženklus.

3.   Kai Sąjunga balsuoja už JT EEK taisyklę ar jos pakeitimus, susijusius su transporto priemonės ES tipo patvirtinimu, Komisija pagal 75 straipsnį priima deleguotąjį aktą, pagal kurį JT EEK taisyklė ar jos pakeitimai tampa privalomi ir kuriuo iš dalies pakeičiamas šis reglamentas arba pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas, jei tikslinga.

Tame deleguotajame akte nurodomos privalomojo JT EEK taisyklės ar jos pakeitimų taikymo datos ir, jei tikslinga, pereinamosios nuostatos.

Komisija priima atskirus deleguotuosius aktus, kuriais nustato privalomą JT EEK taisyklių taikymą.

XIV   SKYRIUS

TECHNINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS

55 straipsnis

Naudotojams skirta informacija

1.   Gamintojas negali teikti techninės informacijos, susijusios su šiame reglamente išvardytuose ar pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ar įgyvendinimo aktuose pateikiamais duomenimis, kurie skiriasi nuo patvirtinimo institucijos patvirtintų duomenų.

2.   Gamintojas naudotojams suteikia galimybę naudotis visa atitinkama informacija ir reikalingais nurodymais, kuriuose aprašomos visos specialios sąlygos ar ribojimai, susiję su transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo naudojimu, jeigu taip nurodyta pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ar įgyvendinimo aktuose.

3.   2 dalyje nurodyta informacija pateikiama valstybės narės, kurioje transporto priemonė bus pateikiama rinkai, registruojama ir pradėta eksploatuoti, oficialiąja kalba ar kalbomis. Patvirtinimo institucijai informaciją patvirtinus, ji pateikiama savininko žinyne.

56 straipsnis

Komponentų ar atskirų techninių mazgų gamintojams skirta informacija

1.   Transporto priemonės gamintojas pateikia komponentų ar atskirų techninių mazgų gamintojams visus duomenis, kurie yra reikalingi komponentų ar atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimui arba leidimui gauti pagal 50 straipsnį, įskaitant prireikus pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ar gyvendinimo aktuose nurodytus brėžinius.

Transporto priemonės gamintojas gali komponentų ar atskirų techninių mazgų gamintojams nustatyti privalomą susitarimą, siekdamas apsaugoti informacijos, kuri nėra vieša, konfidencialumą, įskaitant su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusią informaciją.

2.   Komponentų ar atskirų techninių mazgų gamintojas, kuris yra ES tipo patvirtinimo liudijimo, į kurį pagal 31 straipsnio 4 dalį įtraukti naudojimo ar specialių montavimo sąlygų ribojimai arba abiejų šių dalykų apribojimai, turėtojas, pateikia transporto priemonės gamintojui apie tai visą išsamią informaciją.

Komponentų ar atskirų techninių mazgų gamintojas kartu su pagamintais komponentais ar atskirais techniniais mazgais pateikia nurodymus dėl naudojimo ribojimų ar specialių montavimo sąlygų arba dėl abiejų šių dalykų, jeigu taip nustatyta pagal šį reglamentą priimtame deleguotajame akte.

XV   SKYRIUS

REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJOS PRIEIGA

57 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Gamintojai interneto svetainėse suteikia nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams neribotą standartinės formos prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuria galima greitai ir lengvai pasinaudoti. Visų pirma ši prieiga suteikiama laikantis nediskriminavimo principo taip, kad nesiskirtų nuo įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms suteikiamos informacijos turinio ir prieigos. Ši pareiga netaikoma, jei transporto priemonė yra patvirtinta kaip mažomis serijomis gaminama transporto priemonė.

2.   Kol Komisija priims bendrą standartą, 1 dalyje nurodyta informacija teikiama nuosekliai, kad nepriklausomi ekonominės veiklos vykdytojai ja galėtų lengvai naudotis.

Gamintojai nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams, įgaliotiems platintojams ir remonto įmonėms taip pat teikia mokomąją medžiagą.

3.   1 dalyje nurodytoje informacijoje bent jau pateikiama:

a)

vienareikšmis transporto priemonės identifikavimo numeris;

b)

priežiūros žinynai, įskaitant informaciją apie remontą ir techninę priežiūrą, ir priežiūros grafikai;

c)

techniniai vadovai ir techninės priežiūros žurnalai;

d)

komponentų ir diagnostikos informacija (pvz., mažiausios ir didžiausios teorinės matavimo vertės);

e)

laidų išvedžiojimo schemos;

f)

diagnostiniai gedimų kodai, įskaitant specialius gamintojo kodus;

g)

transporto priemonės tipui taikomi programinės įrangos identifikavimo ir kalibravimo patikros numeriai;

h)

informacija apie patentuotus įrankius bei įrangą ir jais teikiama informacija;

i)

duomenų registro informacija ir abipusio stebėjimo bei bandymų duomenys;

j)

darbo vienetai.

4.   Tam tikro transporto priemonių gamintojo platinimo sistemai priklausantys įgalioti platintojai ar remonto įmonės pagal šį reglamentą laikomi nepriklausomais ekonominės veiklos vykdytojais tokia apimtimi, kiek jie teikia remonto ar priežiūros paslaugas, skirtas transporto priemonėms, kurių gamintojo platinimo sistemai jie nepriklauso.

5.   Transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija prieinama nuolat, išskyrus informacinės sistemos tvarkymo laikotarpius.

6.   Bet kuriam suinteresuotam komponentų, diagnostikos priemonių ar bandymų įrangos gamintojui arba remonto įmonei gamintojai nediskriminuodami pateikia atitinkamą OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informaciją, reikalingą su OBD sistema suderinamų atsarginių dalių ar techninei priežiūrai reikalingų dalių ir diagnostikos priemonių bei bandymo įrangos gamybai ir remontui.

7.   Siekiant suprojektuoti ir pagaminti alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių automobilinę įrangą, gamintojai nediskriminuodami pateikia atitinkamą OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos gamintojui, montavimo ar remonto įmonei.

8.   Pateikdamas ES tipo patvirtinimo paraišką, gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai įrodymus, kad laikomasi šio reglamento nuostatų dėl šiame straipsnyje reikalaujamos informacijos.

Tuo atveju, jei tuo metu tokios informacijos dar neturima arba ji dar neatitinka šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų, gamintojas, teikdamas paraišką dėl ES tipo patvirtinimo, pateikia ją per šešis mėnesius nuo tipo patvirtinimo dienos.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomas prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos sertifikato, kuris įrodo tipo patvirtinimo institucijai, kad laikomasi nuostatų, pavyzdys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9.   Jei per 8 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį toks atitikties įrodymas nepateikiamas, patvirtinimo institucija imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, jog reikalavimų būtų laikomasi.

10.   Savo interneto svetainėse gamintojas pateikia transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos vėlesnius pakeitimus ir papildymus, kai tik jie pateikiami įgaliotoms remonto įmonėms.

11.   Jeigu transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros įrašai laikomi transporto priemonės gamintojo centrinėje duomenų bazėje arba jo vardu, nepriklausomoms remonto įmonėms suteikiama nemokama prieiga prie šių įrašų ir jos gali įvesti informaciją apie jų pačių atliktus remonto ir techninės priežiūros darbus.

12.   Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji nustato išsamius reikalavimus dėl remonto ir techninės priežiūros informacijos prieigos, visų pirma dėl techninių specifikacijų, susijusių su transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos pateikimo būdu.

58 straipsnis

Pareigos, taikomos keliems tipo patvirtinimo turėtojams

1.   Pakopinio tipo patvirtinimo arba daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju už atitinkamo tipo patvirtinimą atsakingas gamintojas taip pat yra atsakingas už informacijos apie konkrečios sistemos, komponento ar atskirto techninio mazgo remontą ar konkretų etapą pateikimą galutiniam gamintojui ir nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams.

2.   Galutinis gamintojas atsakingas už informacijos apie visą transporto priemonę pateikimą nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams.

59 straipsnis

Mokesčiai už prieigą prie transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos

1.   Gamintojai gali imti pagrįstą ir proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo reglamentu reglamentuojamos transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos. Mokestis yra nepagrįstas ar neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl to, kad neatsižvelgiama į tai, kad jį imant neatsižvelgiama į tai, kiek nepriklausomi veiklos vykdytojai ta informacija naudojasi.

2.   Gamintojai teikia transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informaciją dienai, mėnesiui ir metams, o jos prieigos mokestis nustatomas pagal atitinkamą laikotarpį, kuriam tokia prieiga suteikiama.

60 straipsnis

Transporto priemonės informacijos prieigos forumas

Pagal 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinančio ir iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (28), 13 straipsnio 9 dalį įsteigto Transporto priemonės informacijos prieigos forumo atliekamos veiklos taikymo sritis praplečiama ir į ją įtraukiamos šiuo reglamentu reglamentuojamos transporto priemonės.

Remdamasis duomenimis apie tyčinį ar netyčinį transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos neteisėtą naudojimą, pirmoje dalyje nurodytas forumas pataria Komisijai dėl priemonių, kurios padėtų išvengti tokio neteisėto informacijos naudojimo.

XVI   SKYRIUS

TECHNINIŲ TARNYBŲ PASKYRIMAS IR PRANEŠIMAS APIE JAS

61 straipsnis

Su techninėmis tarnybomis susiję reikalavimai

1.   Skiriančiosios patvirtinimo institucijos užtikrina, kad prieš joms paskiriant techninę tarnybą pagal 63 straipsnį, ši techninė tarnyba atitiktų šio straipsnio 2–9 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Nedarant poveikio 64 straipsnio 1 dalies taikymui, techninė tarnyba įsteigiama pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turi juridinio asmens statusą.

3.   Techninė tarnyba yra trečioji šalis, nesusijusi su vertinamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo projektavimu, gamyba, tiekimu ar priežiūra.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai ar profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriuos minėta įstaiga vertina, bando ar tikrina, projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma atitinkančia pirmos pastraipos reikalavimus su sąlyga, kad galima įrodyti jos nepriklausomumą ir interesų konflikto nebuvimą.

4.   Techninė tarnyba, jos vadovybė ir darbuotojai, atsakingi už tam tikrų kategorijų veiklą, kuriai jie paskirti pagal 63 straipsnio 1 dalį, negali būti transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriuos jie vertina, projektuotojais, gamintojais, tiekėjais ar priežiūros paslaugų teikėjais, nei tokią veiklą vykdančių šalių atstovais. Tai nereiškia, kad draudžiama naudoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytas įvertintas transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, jei jie reikalingi techninei tarnybai, ar tokias transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus naudoti asmeniniais tikslais.

Techninė tarnyba užtikrina, kad jai pavaldžios įmonės arba jos subrangovai savo veiksmais nepažeistų tam tikrų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, konfidencialumo, objektyvumo ar nepriklausomumo.

5.   Techninė tarnyba ir jos darbuotojai atlieka tam tikrų kategorijų veiklą, kuriai ji paskirta, laikydamiesi aukščiausio profesinio sąžiningumo laipsnio ir turėdami reikalingą specialios srities techninę kompetenciją, yra nepriklausomi nuo bet kokio spaudimo ar paskatų, ypač finansinių, kurie gali paveikti jų sprendimą ar jų atliekamo vertinimo rezultatus, ypač kai tokį spaudimą ar paskatas daro asmenys ar asmenų grupės, suinteresuoti šios veiklos rezultatais.

6.   Techninė tarnyba yra pajėgi atlikti visų kategorijų veiklą, kuriai ji paskirta pagal 63 straipsnio 1 dalį, ir pateikia skiriančiajai patvirtinimo institucijai pakankamai įrodymų, kad ji turi:

a)

darbuotojų, turinčių tinkamų gebėjimų, specialių techninių žinių ir profesinį išsilavinimą, taip pat pakankamą ir tinkamą patirtį tokiai užduočiai atlikti;

b)

procedūrų, susijusių su tų kategorijų veikla, kuriai ji siekia būti paskirta, aprašymus, užtikrinančius tų procedūrų skaidrumą ir atkuriamumą;

c)

tų kategorijų veiklos, kuriai ji siekia būti paskirta, procedūras, kuriomis tinkamai atsižvelgiama į atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo technologijos sudėtingumo laipsnį, gamybos proceso apimtį ar serijinį pobūdį, ir

d)

priemones, kurių reikia su tų kategorijų veikla, kuriai jį siekia būti paskirta, susijusioms užduotims tinkamai atlikti, ir prieigą prie visos reikiamos įrangos ar patalpų.

Be to, ji skiriančiajai patvirtinimo institucijai įrodo savo atitiktį standartams, nustatytiems pagal 65 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, taikytinuose tų kategorijų veiklai, kuriai ji buvo paskirta.

7.   Užtikrinamas techninių tarnybų, jų aukščiausios vadovybės ir vertinimą atliekančių darbuotojų nešališkumas. Jie negali užsiimti jokia veikla, kuri gali trukdyti jiems nepriklausomai ar sąžiningai priimti sprendimus, susijusius su tų kategorijų veikla, kuriai vykdyti jie paskirti.

8.   Techninės tarnybos apsidraudžia civilinę atsakomybę už savo veiklą, nebent atsakomybę prisiima valstybė narė pagal nacionalinės teisės aktus arba pati valstybė narė yra tiesiogiai atsakinga už atitikties vertinimą.

9.   Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą ar jas nustatančių nacionalinės teisės aktų nuostatas, išskyrus skiriančiajai patvirtinimo institucijai teikiamą informaciją arba Sąjungos ar nacionalinėje teisėje numatytus atvejus. Intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos.

62 straipsnis

Techninėms tarnyboms pavaldžios įstaigos ir jų subrangovai

1.   Techninės tarnybos gali samdyti subrangovą ir pavesti jam kai kurias savo veiklas, kurioms jos paskirtos pagal 63 straipsnio 1 dalį, arba pavesti tas veiklas pavaldžiai įstaigai, tik gavusios skiriančiosios patvirtinimo institucijos sutikimą.

2.   Jeigu techninė tarnyba konkrečioms su tų kategorijų veikla, kuriai ji paskirta, susijusioms užduotims atlikti samdo subrangovą arba jas paveda pavaldžiai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša skiriančiajai patvirtinimo institucijai.

3.   Techninės tarnybos prisiima visą atsakomybę už visų savo subrangovų ar pavaldžių įstaigų atliekamas užduotis, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos.

4.   Techninės tarnybos saugo atitinkamus subrangovo ar pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jų atliktų užduočių vertinimo dokumentus, kad galėtų pateikti skiriančiajai patvirtinimo institucijai.

63 straipsnis

Techninių tarnybų paskyrimas

1.   Techninės tarnybos, paskiriamos vienos ar kelių iš šių keturių kategorijų veiklai, priklausomai nuo jų kompetencijos srities:

a)

A kategorija: techninės tarnybos, kurios savo patalpose atlieka bandymus, nurodytus šiame reglamente ir II priede išvardytuose teisės aktuose;

b)

B kategorija: techninės tarnybos, kurios prižiūri bandymus, nurodytus šiame reglamente ir II priede išvardytuose teisės aktuose, kai tokie bandymai atliekami gamintojo patalpose arba trečiosios šalies patalpose;

c)

C kategorija: techninės tarnybos, kurios reguliariai vertina ir stebi gamintojo taikomas gamybos atitikties kontrolės procedūras;

d)

D kategorija: techninės tarnybos, kurios prižiūri ar atlieka bandymus ar patikras gamybos atitikties priežiūros tikslais.

2.   Patvirtinimo institucija gali būti paskirta technine tarnyba vienos kategorijos ar kelių 1 dalyje nurodytų kategorijų veiklai atlikti.

3.   Taikant 67 straipsnį, apie kitas trečiosios šalies technines tarnybas, paskirtas ne pagal 64 straipsnį, gali būti pranešama tik tuo atveju, jei toks techninių tarnybų pripažinimas numatytas Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies dvišaliame susitarime. Tai nedraudžia techninėms tarnyboms, įsteigtoms pagal valstybės narės nacionalinę teisę, laikantis 61 straipsnio 2 dalies, įsteigti padalinių trečiosiose šalyse, jei tuos padalinius tiesiogiai administruoja ir kontroliuoja paskirtoji techninė tarnyba.

64 straipsnis

Akredituotos gamintojo vidaus techninės tarnybos

1.   Akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba gali būti paskirta tik A kategorijos veiklai atlikti, atsižvelgiant į techninius reikalavimus, pagal kuriuos pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose aktuose leidžiama savarankiškai atlikti bandymus. Ši techninė tarnyba yra savarankiškas ir atskiras įmonės padalinys ir negali dalyvauti projektuojant, gaminant, tiekiant ar prižiūrint transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kuriuos ji vertina.

2.   Akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji yra paskirta valstybės narės patvirtinimo institucijos ir akredituota nacionalinės akreditacijos įstaigos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte, laikantis šio reglamento 65 straipsnyje numatytų standartų ir procedūros;

b)

akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba ir jos darbuotojai organizacijoje aiškiai apibrėžti ir įmonės, kuriai jie priklauso, viduje taiko tokius ataskaitų teikimo metodus, kuriais užtikrinamas ir atitinkamai nacionalinei akreditacijos įstaigai įrodomas jų nešališkumas;

c)

nei akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba, nei jos darbuotojai neužsiima jokia veikla, kuri gali trukdyti jiems nepriklausomai ar sąžiningai priimti sprendimus, susijusius su tų kategorijų veikla, kuriai vykdyti jie paskirti;

d)

akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba teikia savo paslaugas tik įmonei, kurios padalinys ji yra.

3.   Apie akredituotą gamintojo vidaus techninę tarnybą Komisijai pranešti nereikia, taikant 67 straipsnį, tačiau skiriančiosios patvirtinimo institucijos prašymu informaciją apie akreditaciją pateikia įmonė, kurios padalinys yra toji techninė tarnyba, arba nacionalinė akreditacijos įstaiga.

65 straipsnis

Veiklos standartų nustatymo ir techninių tarnybų vertinimo tvarka

Siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse techninės tarnybos atitiktų tokio paties aukšto lygio veiklos standartus, Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl standartų, kurių turi laikytis techninės tarnybos, ir jų vertinimo tvarkos pagal 66 straipsnį bei jų akreditacijos pagal 64 straipsnį.

66 straipsnis

Techninių tarnybų gebėjimų vertinimas

1.   Skiriančioji patvirtinimo institucija parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo, kad techninė tarnyba kandidatė buvo įvertinta dėl jos atitikties šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų reikalavimams. Į tą ataskaitą gali būti įtrauktas akreditavimo įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas.

2.   Vertinimas, kuriuo grindžiama 1 dalyje nurodyta ataskaita, atliekamas laikantis nuostatų, nustatytų pagal 65 straipsnį priimtame deleguotajame akte. Vertinimo ataskaita persvarstoma bent kas trejus metus.

3.   Komisijai paprašius, vertinimo ataskaita perduodama jai. Tokiu atveju ir jeigu vertinimas nėra pagrįstas nacionalinės akreditacijos tarnybos išduotu akreditacijos sertifikatu, kuriuo patvirtinama, kad techninė tarnyba atitinka šio reglamento reikalavimus, skiriančioji patvirtinimo institucija pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama techninės tarnybos kompetencija ir tvarka, skirta užtikrinti, kad techninę tarnybą reguliariai stebėtų skiriančioji patvirtinimo institucija ir kad techninė tarnyba atitiktų šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų reikalavimus.

Patvirtinimo institucija, kuri ruošiasi būti paskirta technine tarnyba pagal 63 straipsnio 2 dalį, dokumentais įrodo atitiktį, kurią patvirtina su vertinama veikla nesusijusių auditorių vertinimas. Tokie auditoriai gali būti iš tos pačios organizacijos, jeigu jų veikla atskirta nuo vertinamą veiklą atliekančio personalo veiklos.

4.   Akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba laikosi atitinkamų šio straipsnio nuostatų.

67 straipsnis

Pranešimo tvarka

1.   Valstybės narės praneša Komisijai kiekvienos paskirtos techninės tarnybos pavadinimą, adresą, įskaitant elektroninio pašto adresą, atsakingus asmenis, veiklos kategoriją ir visus vėlesnius pasikeitimus. Pranešime nurodoma II priede išvardytų sričių veikla, kurią techninės tarnybos paskirtos atlikti.

2.   Techninė tarnyba gali vykdyti 63 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą skiriančiosios patvirtinimo institucijos, atsakingos už tipo patvirtinimą, vardu tik tuo atveju, jei apie tai iš anksto pranešta Komisijai pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.   Kelios skiriančiosios patvirtinimo institucijos gali paskirti tą pačią techninę tarnybą; apie tai praneša tų skiriančiųjų patvirtinimo institucijų valstybės narės nepriklausomai nuo tos kategorijos ar kategorijų veiklos, kurią toji techninė tarnyba vykdys pagal 63 straipsnio 1 dalį.

4.   Komisijai pranešama apie visus atitinkamus vėlesnius šio paskyrimo pasikeitimus.

5.   Jeigu taikant II priede nurodytą aktą reikia paskirti konkrečią organizaciją ar kompetentingą įstaigą, kuri vykdo 63 straipsnio 1 dalyje nenurodytą veiklą, pranešimas pateikiamas pagal šio straipsnio nuostatas.

6.   Komisija savo interneto svetainėje skelbia techninių tarnybų, apie kurias pranešta pagal šį straipsnį, sąrašą ir išsamius duomenis.

68 straipsnis

Paskyrimo pakeitimai

1.   Jeigu skiriančioji patvirtinimo institucija įsitikino arba buvo informuota, kad techninė tarnyba, kurią ji paskyrė, nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų arba nebegali laikytis savo prievolių, ji atitinkamai apriboja, sustabdo ar panaikina paskyrimo galiojimą, priklausomai nuo negalėjimo laikytis reikalavimų arba vykdyti šių prievolių apimties. Valstybės narės, kurios pakeitė techninės tarnybos paskyrimą, nedelsdamos praneša Komisijai. Komisija atitinkamai pakeičia 67 straipsnio 6 dalyje nurodytą paskelbtą informaciją.

2.   Paskyrimo apribojimo, sustabdymo ar panaikinimo atveju arba jei techninė tarnyba nutraukė savo veiklą, skiriančioji patvirtinimo institucija imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos techninės tarnybos bylas tvarkytų kita techninė tarnyba arba su jomis galėtų susipažinti to prašančios skiriančioji patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucijos.

69 straipsnis

Techninės tarnybos kompetencijos užginčijimas

1.   Komisija tiria visus atvejus, kai abejoja arba yra informuojama apie abejones techninės tarnybos kompetencija arba techninei tarnybai taikomų reikalavimų ir jai priskirtų prievolių nuolatiniu laikymusi.

2.   Skiriančiosios patvirtinimo institucijos valstybė narė pateikia Komisijai, kai ši prašo, visą informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos paskyrimo pagrindimu arba tos tarnybos gebėjimu išsaugoti paskyrimą.

3.   Komisija užtikrina, kad visa tyrimo metu gauta neskelbtina informacija būtų laikoma konfidencialia.

4.   Jeigu Komisija įsitikina, kad techninė tarnyba neatitinka arba nebeatitinka paskyrimui taikomų reikalavimų, ji informuoja skiriančiosios patvirtinimo institucijos valstybę narę, siekdama nustatyti, bendradarbiaujant su ta valstybe nare, reikalingas taisomąsias priemones, ir pareikalauja, kad toji valstybė narė imtųsi tų taisomųjų priemonių, įskaitant paskyrimo panaikinimą, jei būtina.

70 straipsnis

Su techninių tarnybų veikla susijusios pareigos

1.   Techninės tarnybos atlieka tų kategorijų veiklą, kuriai jos buvo paskirtos skiriančiosios patvirtinimo institucijos vardu, laikydamosi vertinimo ir bandymų procedūrų, numatytų šiame reglamente ir II priede išvardytuose aktuose.

Techninės tarnybos prižiūri arba pačios atlieka patvirtinimui reikalingus, šiame reglamente arba viename iš II priede nurodytų aktų apibrėžtus, bandymus ar patikras, išskyrus atvejus, kai leidžiama taikyti alternatyvias procedūras. Techninės tarnybos neatlieka bandymų, vertinimo ar patikrų, kurių atlikti jos nebuvo tinkamai įgaliotos savo patvirtinimo institucijos.

2.   Techninės tarnybos visais atvejais:

a)

leidžia skiriančiajai patvirtinimo institucijai dalyvauti techninės tarnybos vykdomame atitikties vertinime, jei tikslinga, ir

b)

nedarant poveikio 61 straipsnio 9 dalies ir 71 straipsnio taikymui, pateikia skiriančiajai patvirtinimo institucijai informaciją apie tų kategorijų veiklą, kuri patenka į šio reglamento taikymo apimtį, jei to prašoma.

3.   Jeigu techninė tarnyba nustato, kad gamintojas nesilaiko šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji praneša apie tai skiriančiajai patvirtinimo institucijai, kad ši pareikalautų, jog gamintojas imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduotų tipo patvirtinimo liudijimo, nebent imamasi patvirtinimo institucijos požiūriu tinkamų taisomųjų priemonių.

4.   Jeigu stebėdama gamybos atitiktį po tipo patvirtinimo liudijimo išdavimo techninė tarnyba, veikdama skiriančiosios patvirtinimo institucijos vardu, nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas nebeatitinka šio reglamento nuostatų, ji apie tai praneša skiriančiajai patvirtinimo institucijai. Tipo patvirtinimo institucija imasi 33 straipsnyje numatytų atitinkamų priemonių.

71 straipsnis

Techninių tarnybų pareigos teikti informaciją

1.   Techninės tarnybos informuoja skiriančiąją patvirtinimo instituciją apie:

a)

bet kokį nustatytą neatitikimą, dėl kurio gali reikėti atsisakyti išduoti tipo patvirtinimo liudijimą, apriboti ar sustabdyti jo galiojimą arba jį panaikinti;

b)

bet kurias aplinkybes, kurios svarbios jų paskyrimo apimčiai ir sąlygoms;

c)

bet kokį iš rinkos priežiūros institucijų gautą prašymą pateikti informaciją apie techninės tarnybos veiklą.

2.   Skiriančiosios patvirtinimo institucijos prašymu techninės tarnybos teikia informaciją apie veiklą, patenkančią į jų paskyrimo apimtį, ir visą kitą vykdomą veiklą, įskaitant tarptautinę veiklą ir subrangovus.

XVII   SKYRIUS

DELEGUOTIEJI AKTAI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

72 straipsnis

Įgyvendinimo aktai

Siekiant šio reglamento tikslų ir siekiant nustatyti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisija, laikydamasi 73 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šias įgyvendinimo priemones:

a)

22 straipsnio 7 dalyje nurodytą gamintojo deklaracijos apie funkcinei saugai svarbių sistemų, dalių ir įrangos patvarumą pavyzdį;

b)

27 straipsnio 4 dalyje nurodytus informacinio paketo ir informacinio dokumento pavyzdžius;

c)

29 straipsnio 4 dalyje nurodytą ES tipo patvirtinimo liudijimų numeracijos sistemą;

d)

30 straipsnio 2 dalyje nurodytą ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdį;

e)

30 straipsnio 3 dalyje nurodytą prie ES tipo patvirtinimo liudijimo pridedamo bandymų rezultatų lapo pavyzdį;

f)

30 straipsnio 6 dalyje nurodytą taikytinų reikalavimų ar aktų sąrašo pavyzdį;

g)

32 straipsnio 1 dalyje nurodytus bendruosius bandymų protokolo formos reikalavimus;

h)

38 straipsnio 2 dalyje nurodytą atitikties sertifikato pavyzdį;

i)

39 straipsnio 3 dalyje nurodytą ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdį;

j)

40 straipsnio 3 dalyje nurodytus leidimus suteikti ES tipo patvirtinimo išimtį naujoms technologijoms ar naujoms koncepcijoms;

k)

40 straipsnio 4 dalyje nurodytus tipo patvirtinimo liudijimo ir atitikties sertifikato dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų pavyzdžius;

l)

41 straipsnio 2 dalyje nurodytus leidimus valstybei narei išplėsti tipo patvirtinimą;

m)

dalių ir įrangos sąrašą, kaip nurodyta 50 straipsnio 2 dalyje;

n)

51 straipsnio 3 dalyje nurodytą sertifikato pavyzdį ir numeravimo sistemą, taip pat visus su tame straipsnyje nurodyta leidimo procedūra susijusius aspektus;

o)

sertifikato, kuris patvirtinimo institucijai įrodo atitiktį, pavyzdį, kaip nurodyta 57straipsnio 8 dalyje.

73 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnį. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jeigu komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

74 straipsnis

Priedų keitimas

Nedarant poveikio kitų šio reglamento nuostatų dėl priedų keitimo taikymui, Komisijai taip pat pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiami:

i)

II priedo B ir C dalys, siekiant įvesti papildomus funkcinės saugos ir transporto priemonės konstrukcijos reikalavimus L7e-A pakategorės sunkiesiems kelių kvadraciklams;

ii)

II ir V priedai, siekiant įtraukti norminio akto nuorodas ir klaidų ištaisymus;

iii)

V priedo B dalis, siekiant pakeisti taikytinus etaloninius degalus;

iv)

VI priedo C ir D dalys, siekiant atsižvelgti į 23 straipsnio 4 dalyje nurodyto tyrimo rezultatus ir JT EEK taisyklių priėmimą.

75 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Įgaliojimai priimti 18 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 5 dalyje, 22 straipsnio 5 ir 6 dalyje, 23 straipsnio 6 ir 12 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 3 dalyje, 57 straipsnio 12 dalyje, 65 straipsnyje ir 74 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. kovo 22 d..

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 18 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 5 dalyje, 22 straipsnio 5 ir 6 dalyje, 23 straipsnio 6 ir 12 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 3 dalyje, 57 straipsnio 12 dalyje, 65 straipsnyje ir 74 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 18 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 5 dalyje, 22 straipsnio 5 ir 6 dalyje, 23 straipsnio 6 ir 12 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 3 dalyje, 57 straipsnio 12 dalyje, 65 straipsnyje ir 74 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

XVIII   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės numato sankcijas ekonominės veiklos vykdytojams už šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų nuostatų pažeidimus. Jos imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti sankcijų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. kovo 23 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

2.   Pažeidimų, už kuriuos skiriamos sankcijos, rūšys:

a)

klaidingos deklaracijos per patvirtinimo procedūras arba veiksmai, dėl kurių atliekamos atšaukimo procedūros;

b)

tipo patvirtinimo bandymų rezultatų klastojimas;

c)

duomenų arba techninių specifikacijų, dėl kurių galėtų būtų atliekamos atšaukimo procedūros arba tipo patvirtinimas galėtų būti neišduotas arba panaikintas, slėpimas;

d)

išderinimo įtaisų naudojimas;

e)

atsisakymas suteikti prieigą prie informacijos;

f)

ekonominės veiklos vykdytojų vykdomas transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kuriems taikoma patvirtinimas, tiekimas rinkai be tokio patvirtinimo arba suklastojus dokumentus ar ženklinimą.

77 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nedarant poveikio kitų šio reglamento nuostatų taikymui, šiuo reglamentu nepanaikinamas joks transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimas, suteiktas iki 2016 m. sausio 1 d.

2.   Jeigu nenumatyta kitaip, ES tipo patvirtinimas, suteiktas transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ar atskiriems techniniams mazgams pagal 81 straipsnio 1 dalyje nurodytus aktus, galioja iki IV priede nurodytos esamų tipų transporto priemonėms taikomos datos.

3.   Nukrypstant nuo šio reglamento, nauji L1e, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonių tipai ar naujos sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, skirti tokių tipų transporto priemonėms, ir toliau tvirtinami pagal Direktyvą 2002/24/EB iki 2016 m. gruodžio 31 d.

4.   Patvirtinimo institucijos toliau teikia 1 dalyje nurodytų transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų tipo išplėtimo patvirtinimus pagal Direktyvos 2002/24/EB ir bet kokių kitų 81 straipsnio 1 dalyje išvardytų direktyvų sąlygas. Tačiau tokie patvirtinimai negali būti panaudoti siekiant gauti visos transporto priemonės patvirtinimą pagal šį reglamentą.

5.   Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/24/EB, tipo patvirtinimas iki 2015 m. gruodžio 31 d. taip pat suteikiamas transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų nuostatas dėl aplinkosaugos ir transporto priemonių varymo sistemų reikalavimų, kaip nurodyta II priedo A dalyje.

Nacionalinės institucijos nedraudžia, neriboja ir netrukdo registruoti, pateikti rinkai ar pradėti eksploatuoti transporto priemonių, kurios atitinka patvirtintą tipą.

78 straipsnis

Ataskaita

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. informuoja Komisiją apie šiame reglamente nustatytų tipo tvirtinimo procedūrų taikymą.

2.   Remdamasi pagal 1 dalį pateikta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitoje visų pirma išnagrinėjama, ar remiantis šio reglamento taikymo patirtimi būtų tikslinga X skyriuje numatyti ES tipo patvirtinimą mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms. Jei mano esant reikalinga, Komisija šiuo tikslu pateikia pasiūlymą.

79 straipsnis

Peržiūra dėl pažangiųjų stabdžių sistemų

1.   Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.   Toje ataskaitoje išnagrinėjamas privalomas stabdžių antiblokavimo sistemos montavimas ir papildomos kombinuotosios stabdžių sistemos montavimas gamintojo nuožiūra L3e-A1 pakategorės motocikluose. Ataskaita grindžiama techninėmis tokio reikalavimo įgyvendinimo galimybėmis, ekonomiškumo analize, kelių eismo įvykių analize ir konsultacijomis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Be to, joje atsižvelgiama į esamus atitinkamus Europos ir tarptautinius standartus.

3.   2 dalyje nurodytos ataskaitos tikslu ne vėliau kaip ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai statistiką apie kelių eismo įvykius, susijusius su minėtais motociklais, per praėjusius ketverius metus, grindžiamą transporto priemonių klasifikacija, nustatyta I priede, ir sumontuotos pažangiosios stabdžių sistemos tipu.

4.   Remdamasi ataskaitos rezultatais, Komisija sprendžia, ar pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl privalomo pažangiųjų stabdžių sistemų montavimo minėtų pakategorių transporto priemonėse.

80 straipsnis

Peržiūra dėl individualių transporto priemonių patvirtinimų

1.   Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 3 dalyje nurodytų klausimų.

2.   Ataskaita grindžiama konsultacijomis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir joje atsižvelgiama į esamus atitinkamus Europos ir tarptautinius standartus.

3.   Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. valstybės narės Komisijai praneša:

a)

L kategorijos transporto priemonėms suteiktų individualių patvirtinimų, prieš jas įregistruojant pirmą kartą, kuriuos suteikė tos valstybės narės nacionalinės institucijos nuo 2016 m. sausio 1 d., skaičių;

b)

nacionalinius kriterijus, kuriais vadovaujamasi suteikiant tokius patvirtinimus, jei tie kriterijai nukrypsta nuo ES tipo patvirtinimui privalomų reikalavimų.

4.   Prie ataskaitos pridedami, jei tikslinga, pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų, ir joje išnagrinėjama, ar reikia įtraukti individualius patvirtinimus į šį reglamentą, remiantis suderintais reikalavimais.

81 straipsnis

Panaikinimas

1.   Nedarant poveikio šio reglamento 77 straipsnio taikymui, Direktyva 2002/24/EB, o taip pat direktyvos 93/14/EEB, 93/30/EEB, 93/33/EEB, 93/93/EEB, 95/1/EB, 97/24/EB, 2000/7/EB, 2002/51/EB, 2009/62/EB, 2009/67/EB, 2009/78/EB, 2009/79/EB, 2009/80/EB ir 2009/139/EB panaikinamos nuo 2016 m. sausio 1 d.

2.   Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą, o Direktyvos 2002/24/EB atveju vadovaujamasi IX priede pateikta atitikties lentele.

82 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Nuo 2013 m. kovo 22 d. nacionalinės institucijos negali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimo ar nacionalinio tipo patvirtinimo naujo tipo transporto priemonei ar uždrausti naują transporto priemonę registruoti, pateikti rinkai ar pradėti eksploatuoti, jei atitinkama transporto priemonė atitinka šį reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kai to prašo gamintojas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. sausio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. CREIGHTON


(1)  OL C 84, 2011 3 17, p. 30.

(2)  2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1.

(4)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(5)  OL L 52, 1995 3 8, p. 1.

(6)  Tarybos sprendimas 97/836/EB (OL L 346, 1997 12 17, p. 78).

(7)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(8)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(9)  OL L 121, 1993 5 15, p. 1.

(10)  OL L 188, 1993 7 29, p. 11.

(11)  OL L 188, 1993 7 29, p. 32.

(12)  OL L 311, 1993 12 14, p. 76.

(13)  OL L 226, 1997 8 18, p. 1.

(14)  OL L 106, 2000 5 3, p. 1.

(15)  OL L 252, 2002 9 20, p. 20.

(16)  OL L 198, 2009 7 30, p. 20.

(17)  OL L 222, 2009 8 25, p. 1.

(18)  OL L 231, 2009 9 3, p. 8.

(19)  OL L 201, 2009 8 1, p. 29.

(20)  OL L 202, 2009 8 4, p. 16.

(21)  OL L 322, 2009 12 9, p. 3.

(22)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(23)  OL L 59, 1998 2 27, p. 1.

(24)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(25)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, 2006 12 30, p. 18); žr. pagal galią nurodytas A1 ir A2 kategorijų apibrėžtis 4 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose.

(26)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.

(27)  OL L 374, 2006 12 27, p. 10.

(28)  OL L 199, 2008 7 28, p. 1.


TURINYS

I PRIEDAS

Transporto priemonių tipai

II PRIEDAS

Išsamus transporto priemonės ES tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas

III PRIEDAS

Mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomos ribinės vertės

IV PRIEDAS

Šio reglamento taikymo teikiant tipo patvirtinimą tvarkaraštis

V PRIEDO A dalis

Aplinkosaugos bandymai ir reikalavimai

V PRIEDO B dalis

Aplinkosauginio veiksmingumo bandymų reikalavimų taikymas patvirtinimo ir išplėtimo procedūrose

VI PRIEDAS

Išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės, OBD ribinės vertės ir garso lygio ribinės vertės atsižvelgiant į tipo patvirtinimą ir gamybos atitiktį

A.

Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis

B.

Borto diagnostikos sistemos nustatomos išmetamo kiekio ribinės vertės

C.

Degalų garavimo išlakų ribinės vertės

D.

Garso lygio ribinės vertės – Euro 4 ir Euro 5

VII PRIEDAS

Taršos kontrolės įtaisų patvarumas

VIII PRIEDAS

Griežtesni funkcinės saugos reikalavimai

IX PRIEDAS

Atitikties lentelė

I PRIEDAS

Transporto priemonių tipai

Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L1e-L7e

Visos L kategorijos transporto priemonės

1)

ilgis ≤ 4 000 mm arba ≤ 3 000 mm, jei L6e-B transporto priemonė, arba ≤ 3 700 mm, jei L7e-C transporto priemonė

2)

plotis ≤ 2 000 mm arba ≤ 1 000 mm, jei L1e transporto priemonė, arba ≤ 1 500 mm, jei L6e-B ar L7e-C transporto priemonė

3)

aukštis ≤ 2 500 mm


Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L1e

Lengvoji dviratė variklinė transporto priemonė

4)

dviratė ir varoma varytuvu, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje

5)

variklio tūris ≤ 50 cm3, jeigu PI vidaus degimo variklis yra transporto priemonės varymo sistemos konfigūracijos dalis

6)

didžiausias projektinis greitis ≤ 45 km/h

7)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) < 4 000 W

8)

didžiausia masė= gamintojo nurodyta didžiausia techniškai leidžiama masė

Pakatego-rės

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L1e-A

Motorinis dviratis

9)

dviračiai, suprojektuoti minti, kuriuose sumontuotas pagalbinis varytuvas, kurio svarbiausia paskirtis – padėti minti transporto priemonę

10)

pagalbinis varytuvas nustoja veikti transporto priemonei pasiekus greitį ≤ 25 km/h

11)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) < 1 000 W

12)

motoriniai triračiai arba keturračiai, atitinkantys papildomus specialius 9–11 klasifikavimo kriterijus, klasifikuojami kaip techniškai lygiaverčiai dviratei L1e-A transporto priemonei

L1e-B

Dviratis mopedas

9)

bet kuri kita L1e kategorijos transporto priemonė, kurios negalima klasifikuoti pagal 9–12 kriterijus kaip L1e-A transporto priemonė


Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L2e

Triratis mopedas

4)

triratis ir varomas varytuvu, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje

5)

variklio tūris ≤ 50 cm3, jei PI vidaus degimo variklis, arba variklio tūris ≤ 500 cm3, jei CI vidaus degimo variklis yra transporto priemonės varymo sistemos konfigūracijos dalis

6)

didžiausias projektinis transporto priemonės greitis ≤ 45 km/h

7)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 4 000 W

8)

veikiančios transporto priemonės masė ≤ 270 kg ir

9)

sumontuotos ne daugiau kaip dvi sėdimosios vietos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

Pakatego-rės

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L2e-P

Triratis keleivinis mopedas

10)

L2e transporto priemonė, neatitinkanti specialių L2e-U transporto priemonės kriterijų

L2e-U

Triratis krovininis mopedas

10)

skirtas tik prekėms vežti, atviras ar uždaras, iš esmės lygi ir horizontali krovos platforma, kuri atitinka šiuos kriterijus:

a)

Formula

arba

b)

lygiavertis krovos platformos plotas, kaip pirmiau apibrėžta, naudojamas mašinoms ir (arba) įrangai montuoti

c)

suprojektuotas su krovos platforma, kuri aiškiai atskirta nejudama pertvara nuo vietos, skirtos transporto priemone važiuojantiems asmenims

d)

krovos platforma gali pakelti mažiausiai 600 mm3 tūrio apimties krovinį


Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L3e (2)

Dviratis motociklas

4)

dviratis ir varomas varytuvu, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje

5)

didžiausia masė= gamintojo nurodyta didžiausia techniškai leidžiama masė

6)

dviratė transporto priemonė negali būti klasifikuojama kaip L1e kategorijos dviratis mopedas

Pakatego-rės

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L3e-A1

Mažos galios motociklas

7)

variklio tūris ≤ 125 cm3

8)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 11 kW

9)

galios (1) ir masės santykis ≤ 0,1 kW/kg

L3e-A2

Vidutinės galios motociklas

7)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 35 kW

8)

galios (1) ir masės santykis ≤ 0,2 kW/kg

9)

ne transporto priemonės, kurioje sumontuotas kaip dvigubai didesnės galios variklis, modifikacija (1) ir

10)

L3e transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuojama pagal papildomus 7, 8 ir 9 L3e-A1 transporto priemonių klasifikavimo kriterijus

L3e-A3

Didelės galios motociklas

7)

bet kokia L3e transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuojama pagal L3e-A1 arba L3e-A2 transporto priemonių klasifikavimo kriterijus


Popakate-gorės

Popakategorės pavadinimas

L3e-A1, L3e-A2 ir L3e-A3 transporto priemonių klasifikavimo kriterijus papildantys popakategorių kriterijai

L3e-AxE

(x=1, 2 arba 3)

Enduro motociklas

a)

sėdynės aukštis ≥ 900 mm

b)

važiuoklės prošvaisa ≥ 310 mm

c)

bendras pavaros santykinis dydis, įjungus didžiausią pavarą (pirminis santykinis dydis. pavaros santykinis dydis. pagrindinės pavaros santykinis dydis) ≥ 6,0 ir

d)

eksploatuojamos transporto priemonės masė + varymo akumuliatoriaus masė, jei transporto priemonė elektrinė arba hibridinė elektrinė, ≤ 140 kg

e)

be sėdimosios vietos keleiviams

L3e-AxT

(x=1, 2 arba 3)

Trialo motociklas

a)

sėdynės aukštis ≤ 700 mm

b)

važiuoklės prošvaisa ≥ 280 mm

c)

degalų bako tūris ≤ 4 litrai

d)

bendras pavaros santykinis dydis, įjungus didžiausią pavarą (pirminis santykinis dydis pavaros santykinis dydis pagrindinės pavaros santykinis dydis) ≥ 7,5

e)

eksploatuojamos transporto priemonės masė ≤ 100 kg

f)

be sėdimosios vietos keleiviams


Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L4e

Dviratis motociklas su priekaba

4)

bazinė variklinė transporto priemonė, atitinkanti bendruosius ir papildomus L3e klasifikavimo kriterijus

5)

bazinė variklinė transporto priemonė su priekaba iš vienos pusės

6)

ne daugiau kaip keturios sėdimosios vietos, įskaitant motociklo su priekaba iš vienos pusės vairuotojo sėdimąją vietą

7)

priekaboje ne daugiau kaip dvi sėdimosios vietos keleiviams ir

8)

didžiausia masė= gamintojo nurodyta didžiausia techniškai leidžiama masė


Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L5e

Motorinis triratis

4)

triratis ir varomas varytuvu, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje

5)

eksploatuojamos transporto priemonės masė ≤ 1 000 kg

6)

triratė transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuojama kaip L2e transporto priemonė

Pakategorės

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L5e-A

Triratis

7)

L5e transporto priemonė, išskyrus tas, kurios atitinka specialius L5e-B transporto priemonių klasifikavimo kriterijus

8)

ne daugiau kaip penkios sėdimosios vietos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

L5e-B

Komercinis triratis

7)

suprojektuotas kaip darbinė transporto priemonė, kuriai būdingas uždaras vairuotojo ir keleivio salonas, prieinamas iš ne daugiau kaip trijų pusių

8)

ne daugiau kaip dvi sėdimosios vietos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

9)

skirtas tik prekėms vežti, atviras ar uždaras, iš esmės lygi ir horizontali krovos platforma, kuri atitinka šiuos kriterijus:

a)

Formula

arba

b)

lygiavertis krovos platformos plotas, kaip pirmiau apibrėžta, naudojamas mašinoms ir (arba) įrangai montuoti

c)

suprojektuotas su krovos platforma, kuri aiškiai atskirta nejudama pertvara nuo vietos, skirtos transporto priemone važiuojantiems asmenims

d)

krovos platforma gali pakelti mažiausiai 600 mm3 tūrio apimties krovinį


Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L6e

Lengvasis keturratis

4)

keturratis ir varomas varytuvu, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje

5)

didžiausias projektinis transporto priemonės greitis ≤ 45 km/h

6)

eksploatuojamos transporto priemonės masė ≤ 425 kg ir

7)

variklio tūris ≤ 50 cm3, jei PI variklis, arba variklio tūris ≤ 500 cm3, jei CI variklis yra transporto priemonės varymo sistemos konfigūracijos dalis

8)

ne daugiau kaip dvi sėdimosios vietos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

Pakategorės

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L6e-A

Lengvasis kelių kvadraciklas

9)

L6e kategorijos transporto priemonė, neatitinkanti specialių L6e-B pakategorės transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

10)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 4 000 W

L6e-B

Lengvasis kvadramobilis

9)

uždaras vairuotojo ir keleivių salonas, prieinamas iš ne daugiau kaip trijų pusių

10)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 6 000 W

Popakate-gorės

Popakategorės pavadinimas

L6e-B transporto priemonių sub-klasifikavimo kriterijus papildantys sub-kriterijai

L6e-BP

Lengvasis keleivinis kvadramobilis

11)

L6e-B pakategorės transporto priemonės, suprojektuotos iš esmės kaip keleivinės transporto priemonės

12)

L6e transporto priemonė, kuri neatitinka specialių L6e-BU transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

L6e-BU

Lengvasis krovininis kvadramobilis

11)

skirtas tik prekėms vežti, atviras ar uždaras, iš esmės lygi ir horizontali krovos platforma, kuri atitinka šiuos kriterijus:

a)

Formula

arba

b)

lygiavertis krovos platformos plotas, kaip pirmiau apibrėžta, naudojamas mašinoms ir (arba) įrangai montuoti

c)

suprojektuotas su krovos platforma, kuri aiškiai atskirta nejudama pertvara nuo vietos, skirtos transporto priemone važiuojantiems asmenims

d)

krovos platforma gali pakelti mažiausiai 600 mm3 tūrio apimties krovinį


Kategorija

Kategorijos pavadinimas

Bendri klasifikavimo kriterijai

L7e

Sunkusis keturratis

4)

keturratis ir varomas varytuvu, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje

5)

eksploatuojamos transporto priemonės masė:

a)

≤ 450 kg, jei ji skirta keleiviams vežti;

b)

≤ 600 kg, jei ji skirta prekėms vežti.

taip pat

6)

L7e transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuoja kaip L6e transporto priemonė, ir

Pakategorės

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L7e-A

Sunkusis kelių kvadraciklas

7)

L7e transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7e-B arba L7e-C transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

8)

transporto priemonės, skirta tik keleiviams vežti

9)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 15 kW

Popakate-gorės

Popakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L7e-A1

A1 sunkusis kelių kvadraciklas

10)

ne daugiau kaip dvi balno tipo sėdimosios vietos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

11)

vairo rankenos

L7e-A2

A2 sunkusis kelių kvadraciklas

10)

L7e-A transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7e-A1 transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

11)

ne daugiau kaip dvi ne balno tipo sėdimosios vietos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

Pakategorė

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L7e-B

Sunkusis visureigis kvadraciklas

7)

L7e transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7e-C transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

8)

važiuoklės prošvaisa ≥ 180 mm

Popakate-gorės

Popakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L7e-B1

Visureigis kvadraciklas

9)

ne daugiau kaip dvi balno tipo sėdimosios vietos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

10)

įrengtos vairo rankenos

11)

didžiausias projektinis transporto priemonės greitis ≤ 90 km/h

12)

ratų bazės ir važiuoklės prošvaisos santykis ≤ 6

L7e-B2

Dvivietis ar trivietis bagis

9)

L7e-B transporto priemonė, kuri nėra L7e-B1 transporto priemonė

10)

ne daugiau kaip trys ne balno tipo sėdynės, iš kurių dvi įmontuotos viena šalia kitos, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

11)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 15 kW

12)

ratų bazės ir važiuoklės prošvaisos santykis ≤ 8


Pakategorė

Pakategorės pavadinimas

Papildomi klasifikavimo kriterijai

L7e-C

Sunkusis kvadramobilis

7)

L7e transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7e-B transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

8)

didžiausia nuolatinė vardinė arba naudingoji galia (1) ≤ 15 kW

9)

didžiausias projektinis transporto priemonės greitis ≤ 90 km/h

10)

uždaras vairuotojo ir keleivių salonas, prieinamas iš ne daugiau kaip trijų pusių

Popakate-gorės

Popakategorės pavadinimas

L7e-Ce transporto priemonių sub-klasifikavimo kriterijus papildantys sub-kriterijai

L7e-CP

Sunkusis keleivinis kvadramobilis

11)

L7e-C transporto priemonė, neatitinkanti specialių L7e-CU transporto priemonių klasifikavimo kriterijų

12)

ne daugiau kaip keturios ne balno tipo sėdynės, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

L7e-CU

Sunkusis krovininis kvadramobilis

11)

skirtas tik prekėms vežti, atviras ar uždaras, iš esmės lygi ir horizontali krovos platforma, kuri atitinka šiuos kriterijus:

a)

Formula

arba

b)

lygiavertis krovos platformos plotas, kaip pirmiau apibrėžta, naudojamas mašinoms ir (arba) įrangai montuoti

c)

suprojektuotas su krovos platforma, kuri aiškiai atskirta nejudama pertvara nuo vietos, skirtos transporto priemone važiuojantiems asmenims

d)

krovos platforma gali pakelti mažiausiai 600 mm3 tūrio apimties krovinį

12)

ne daugiau kaip dvi ne balno tipo sėdynės, įskaitant vairuotojo sėdimąją vietą

Pastaba. Dėl priedų pastabų suvestinės žr. VIII priedo pabaigą.

II PRIEDAS

Išsamus transporto priemonės ES tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas (3)

Nr.

Straipsnis

Sritis

Norminis aktas

Transporto priemonių kategorijos

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A

L7e-B

L7e-C

A

APLINKOSAUGINIAI IR VARYMO SISTEMOS EKSPLOATACIJOS REIKLALAVIMAI

1

23 ir 24

aplinkosauginių bandymų procedūros, susijusios su išmetamais teršalais, degalų garavimo išlakomis, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, degalų sąnaudomis ir etaloniniais degalais

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

didžiausias projektinis transporto priemonės greitis, didžiausias sukimo momentas, didžiausia varymo sistemos nuolatinė pilnutinė variklių galia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Su garsu susijusių bandymų procedūros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Nr.

Straipsnis

Sritis

Norminis aktas

Transporto priemonių kategorijos

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

B

TRANSPORTO PRIEMONĖS FUNKCINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

1

22

Garsinės signalizacijos įtaisai

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Stabdžiai, įskaitant stabdžių antiblokavimo ir kombinuotą stabdžių sistemas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Elektrinė sauga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

gamintojo deklaracijos reikalavimai, susiję su funkcinės saugos sistemų, dalių ir įrangos patvarumo bandymais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Priekinės ir galinės apsaugos konstrukcijos

 

 

IF

 

 

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

6

stiklais, langų stiklų valytuvais ir apliejikliais, įtaisais nuo stiklo apledėjimo ir aprasojimo

 

IF

IF

IF

IF

IF

X

IF

X

IF

IF

IF

IF

X

7

vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, įskaitant valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimą

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisų montavimas, įskaitant automatinį šviesų įjungimą

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Galinio vaizdo matomumas

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

apsaugos nuo apsivertimo konstrukcija (ROPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

11

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai ir saugos diržai

 

 

IF

 

 

 

X

IF

IF

IF

X

 

X

X

12

Sėdimos vietos (balneliai ir sėdynės)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Vairavimas, pasukimo galimybės ir apsisukimas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

padangų montavimas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

Didžiausio transporto priemonės greičio ribojimo plokštė ir jos vieta transporto priemonėje

 

 

IF

 

 

 

IF

IF

IF

IF

IF

X

X

IF

16

Transporto priemonės keleivių apsauga, įskaitant vidaus įrangą, galvos atramas ir transporto priemonės dureles

 

 

IF

 

 

IF

IF

IF

IF

 

IF

 

IF

IF

17

konstrukcinis didžiausios nuolatinės vardinės ar naudingosios galios ir (arba) transporto priemonės greičio ribojimas

X

X

X

IF

IF

 

 

X

X

X

X

X

X

X

18

Transporto priemonės konstrukcijos vientisumas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Nr.

Straipsnis

Sritis

Norminis aktas

Transporto priemonių kategorijos

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

C

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJOS IR BENDRIEJI TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

1

20

Priemonės nuo klastojimo

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

25

Tipo patvirtinimo procedūrų tvarka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

33

Atitiktis gamybos reikalavimams

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

18

Sukabinimo įtaisai ir prikabintuvai

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

5

18

Įtaisai, apsaugantys nuo neteisėto pasinaudojimo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

18

Elektromagnetinis suderinamumas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

18

Išorinės iškyšos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

18

Degalų bakai

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

9

18

Krovos platformos

 

 

IF

 

 

 

X

 

IF

 

 

IF

IF

IF

10

18

Masė ir matmenys

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

21

Transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

18

Keleivių ranktūriai ir atramos kojoms

 

X

IF

IF

IF

IF

IF

X

 

IF

IF

IF

IF

 

13

18

valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

18

Informacija apie remontą ir techninę priežiūrą

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

18

Stendai

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

TECHNINIŲ TARNYBŲ REIKALAVIMAI

16

65

Veiklos standartai ir techninių tarnybų vertinimo tvarka

 

 

Pastaba. Dėl priedų pastabų suvestinės žr. VIII priedo pabaigą.

III PRIEDAS

Mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomos ribinės vertės

Transporto priemonės (pa-) kategorija

Transporto priemonės (pa-) kategorijos pavadinimas

Mažos serijos

(kiekvieno tipo tiekiamų rinkai, registruotų ir pradedamų eksploatuoti transporto priemonių skaičius per metus)

L1e-A

Motorinis dviratis

50

L1e-B

Dviratis mopedas

L2e

Triratis mopedas

L3e

Dviratis motociklas

75

L4e

Dviratis motociklas su priekaba

150

L5e-A

Triratis

75

L5e-B

Komercinis triratis

150

L6e-A

Lengvasis kelių kvadraciklas

30

L6e-B

Lengvasis kvadramobilis

150

L7e-A

Sunkusis kelių kvadraciklas

30

L7e-B

Sunkusis visureigis kvadraciklas

50

L7e-C

Sunkusis kvadramobilis

150

IV PRIEDAS

Šio reglamento taikymo teikiant tipo patvirtinimą tvarkaraštis

Punktas

Aprašymas

Pakategorė

Naujų tipų transporto priemonės Privaloma

Esamų tipų transporto priemonės Privaloma

Paskutinė reikalavimus atitinkančių transporto priemonių registravimo data

1.

Deleguotojo akto nuostatų, susijusių su aplinkosauginio veiksmingumo ir varymo sistemos eksploatacijos reikalavimais, išvardytais II priedo A dalyje, taikymas

 

 

 

 

1.1.

I bandymo tipas, išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis

1.1.1.

Bandymo ciklas

1.1.1.1.

I bandymo tipas: ECE R 47 bandymų ciklas

L1e, L2e, L6e,

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31

1.1.1.2.

ECE R 40 I bandymų tipas (papildomas vairavimo mieste bandymų ciklas, jei taikytina)

L5e-B, L7e-B, L7e-C,

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

1.1.1.3.

I bandymo tipas, WMTC, 2 etapas

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A,

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

1.1.1.4.

I bandymo tipas: pataisytu WMTC grindžiamas bandymų ciklas

L1e-L7e,

2020 1 1

2021 1 1

 

1.1.2.

I bandymo tipas, išmetimo vamzdžiu išmetamų teršalų kiekis

 

1.1.2.1.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31

1.1.2.2.

Euro 4: VI priedo A1 dalis

L3e, L4e, L5e, L7e,

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

1.1.2.3.

Euro 5: VI priedo A2 dalis

L1e - L7e

2020 1 1

2021 1 1

 

1.2.

II bandymų tipas, išmetamų teršalų kiekis didinant sūkių skaičių varikliui dirbant tuščiąja eiga ir didėjant greičiui tuščiąja eiga

 

 

 

 

1.2.1.

II bandymų tipas, išmetamų teršalų kiekis didinant sūkių skaičių varikliui dirbant tuščiąja eiga ir didėjant greičiui tuščiąja eiga

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

1.2.2.

II bandymų tipas, išmetamų teršalų kiekis didinant sūkių skaičių varikliui dirbant tuščiąja eiga ir didėjant greičiui tuščiąja eiga

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

1.3.

III bandymų tipas, nulinis išmetamas karterio dujų kiekis

 

 

 

 

1.3.1.

III bandymų tipas, nulinis išmetamas karterio dujų kiekis

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

1.3.2.

III bandymų tipas, nulinis išmetamas karterio dujų kiekis

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

1.4.

IV bandymų tipas, degalų garavimo išlakos

 

1.4.1.

Degalų bako laidumo bandymas

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2017 1 1

 

1.4.2.

Degalų bako laidumo bandymas

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2016 1 1

 

1.4.3.

SHED bandymų procedūra

L3e, L4e, L5e-A L7e A

2016 1 1

2017 1 1

 

1.4.4.

SHED bandymų procedūra

L6eA

2017 1 1

2018 1 1

 

1.4.5.

SHED bandymų ribinės vertės, VI priedo C1 dalis

L3e, L4e, L5e-A L7e A

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

1.4.6.

SHED bandymų ribinės vertės, VI priedo C1 dalis

L6e-A

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31

1.4.7.

Degalų sistemos laidumo SHED bandymas, laukiama 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyto tyrimo rezultatų

L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C

2020 1 1

2021 1 1

 

1.4.8.

SHED bandymų ribinės vertės, VI priedo C2 dalis, laukiama 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyto tyrimo rezultatų

L1e-L7e

2020 1 1

2021 1 1

 

1.5.

V bandymo tipas, patvarumo bandymai (3)

 

 

 

 

1.5.1.

Euro 4 patvarumo rida, VII priedo A ir B dalys

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31

1.5.2.

Euro 4 patvarumo rida, VII priedo A ir B dalys

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

1.5.3.

Euro 5patvarumo rida, VII priedo A ir B dalys

L1e-L7e

2020 1 1

2021 1 1

 

1.6.

VI bandymų tipas nepriskiriamas

1.7.

VII tipo bandymas, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, degalų ar energijos suvartojimo nustatymas ir pranešimas

 

 

 

1.7.1.

VII tipo bandymas, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, degalų ar energijos suvartojimo nustatymas ir pranešimas

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

1.7.2.

VII tipo bandymas, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, degalų ar energijos suvartojimo nustatymas ir pranešimas

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

1.8.

VIII tipo bandymai, OBD aplinkosaugos bandymai

 

 

1.8.1.

OBD I etapo funkciniai reikalavimai

L3e, L4e, L5e-A, L6e-A L7e-A

2016 1 1; L6Ae transporto priemonėms – 2017 1 1

2017 1 1; L6Ae transporto priemonėms - 2018 1 1

2020 12 31

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo procedūra (VIII tipo bandymas)

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo (B1) dalis

1.8.2.

OBD I etapo funkciniai reikalavimai

L3e-L7e

2020 1 1

2021 1 1

 

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo procedūra (VIII tipo bandymas)

OBD I etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo (B2) dalis

1.8.3.

OBD II etapo funkciniai reikalavimai, laukiama 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų išvadų

L3e, L5e-A, L6e-A, L7e-A

2020 1 1

2021 1 1

 

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo procedūros (VIII tipo bandymas), laukiama 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų išvadų

OBD II etapo aplinkosaugos bandymo ribinės vertės, VI priedo (B2) dalis, laukiama 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų išvadų

1.9.

IX tipo bandymas, garso lygis (3)

 

 

 

 

1.9.1.

Garso lygio bandymo procedūra ir ribinės vertės, VI priedo D dalis

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

2020 12 31

1.9.2.

Garso lygio bandymo procedūra ir ribinės vertės (3), VI priedo D dalis

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

2020 12 31

1.9.3.

JT EEK 9, 41, 63, 92 taisyklės ir VI priedo D dalyje nustatytos ribinės vertės

L1e-L7e

 

 

 

1.9.4.

JT EEK 9, 41, 63, 92 taisyklės ir su jomis susijusios naujos ribinės vertės, kurias pasiūlo Komisija

L1e-L7e

2020 1 1

2021 1 1

 

1.10.

Varymo sistemos eksploatacijos bandymai ir didžiausio projektinio transporto priemonės greičio, didžiausio sukimo momento, didžiausios nuolatinės vardinės ar naudingosios galios ir didžiausios maksimaliosios galios reikalavimai

 

 

 

 

1.10.1.

Varymo sistemos eksploatacijos bandymai ir reikalavimai

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

1.10.2.

Varymo sistemos eksploatacijos bandymai ir reikalavimai

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

2.

Deleguotojo akto nuostatų, susijusių su transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimais, išvardytais II priedo B dalyje (3), taikymas

 

 

 

 

2.1.

Deleguotojo akto nuostatų, susijusių su transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimais, išvardytais II priedo B dalyje (3), taikymas

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

2.2.

Deleguotojo akto nuostatų, susijusių su transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimais, išvardytais II priedo B dalyje (3), taikymas

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

2.3.

VIII priedas, griežtesni saugumo reikalavimai (3)

 

 

2.3.1.

automatinis žibintų įjungimas

L1e-L7e

2016 1 1

2016 1 1

 

2.3.2.

Saugaus stabilumo posūkiuose įtaisas (diferencialas arba lygiavertis įtaisas)

L1e-L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

2.3.3.

Pažangiosios stabdžių sistemos, montuojama privalomai

L3e

2016 1 1

2017 1 1

3.

Deleguotojo akto nuostatų, susijusių su transporto priemonės konstrukcijos reikalavimais, išvardytais II priedo C dalyje (3), taikymas

 

 

 

 

3.1.

Deleguotojo akto nuostatų, susijusių su transporto priemonės konstrukcijos reikalavimais, išvardytais II priedo C dalyje (3), taikymas

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

3.2.

Deleguotojo akto nuostatų, susijusių su transporto priemonės konstrukcijos reikalavimais, išvardytais II priedo C dalyje (3), taikymas

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

4.

Įgyvendinimo akto nuostatų, susijusių su administraciniais reikalavimais, taikymas

 

 

 

 

4.1.

Įgyvendinimo akto nuostatų, susijusių su administraciniais reikalavimais, taikymas

L1e, L2e, L6e

2017 1 1

2018 1 1

 

4.2.

Įgyvendinimo akto nuostatų, susijusių su administraciniais reikalavimais, taikymas

L3e, L4e, L5e, L7e

2016 1 1

2017 1 1

 

Pastaba. Dėl priedų pastabų suvestinės žr. VIII priedo pabaigą.

V PRIEDAS

A.   Aplinkosaugos bandymai ir reikalavimai

L kategorijos transporto priemonių tipas gali būti patvirtintas tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šiuos aplinkosaugos reikalavimus:

Ban-dymo tipas

Aprašymas

Reikalavimai. Ribinės vertės

2 straipsnį ir I priedą papildantys pakategorių klasifikavimo kriterijai

Reikalavimai. Bandymų procedūros

I

Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis

VI priedo A dalis

JT EEK 2 pasaulinės techninių reikalavimų taisyklės 6.3 skyrius.

L kategorijos transporto priemonės, kuriose sumontuotas vidaus degimo variklis, kurio tūris < 50 cm3, ir kurių greitis vmax < 50 km/h, priskiriamos I kategorijos transporto priemonėms.

 

II

PI ar hibridinė (5) transporto priemonė su PI: išmetamas kiekis varikliui dirbant tuščia eiga ir didinant sūkių skaičių tuščia eiga

CI ar hibridinė transporto priemonė su CI: variklio sūkių skaičiaus didinimo neįjungus pavaros bandymas

Direktyva 2009/40/EB (6)

 

 

III

Išmetamas karterio dujų kiekis

Neišmetama, karteris uždarytas. Karterio dujos negali būti išmetamos tiesiogiai į aplinkos orą per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką

 

 

IV

Degalų garavimo išlakos

VI priedo C dalis

 

 

V

Taršos kontrolės įtaisų patvarumas

VI ir VII priedai

 

 

VI

VI bandymų tipas nepriskiriamas

Netaikytina

 

Netaikytina

VII

išmetamas CO2 kiekis, degalų ir (arba) elektros energijos suvartojimas ir elektrinė rida

Matavimas ir informavimas, ribinė vertė teikiant tipo patvirtinimą netaikoma

JT EEK 2 pasaulinės techninių reikalavimų taisyklės 6.3 skyrius.

L kategorijos transporto priemonės, kuriose sumontuotas vidaus degimo variklis, kurio tūris < 50 cm3, ir kurių greitis vmax < 50 km/h, priskiriamos I kategorijos transporto priemonėms.

 

VIII

OBD aplinkosaugos bandymai

VI priedo B dalis

JT EEK 2 pasaulinės techninių reikalavimų taisyklės 6.3 skyrius.

L kategorijos transporto priemonės, kuriose sumontuotas vidaus degimo variklis, kurio tūris < 50 cm3, ir kurių greitis vmax < 50 km/h, priskiriamos I kategorijos transporto priemonėms.

 

IX

Garso lygis

VI priedo D dalis

Kai JT EEK 9, 41, 63 arba 92 taisyklės pakeis ES nustatytus reikalavimus, išdėstytus deleguotame akte dėl aplinkosauginio veiksmingumo ir varymo sistemos eksploatacijos reikalavimų, bus parenkami tose JT EEK taisyklėse nustatyti pakategorių klasifikavimo kriterijai (6 priedas), jei nurodomi IX tipo garso lygio bandymai.

 

B.   Aplinkosauginio veiksmingumo bandymų reikalavimų taikymas patvirtinimo ir išplėtimo procedūrose

 

PI varikliais, įskaitant hibridines

CI varikliais, įskaitant hibridines

Nemišrioji elektrinė transporto priemonė arba suslėgtu oru varoma transporto priemonė (CA)

Vandenilinio kuro elementais varoma transporto priemonė

Vienos rūšies degalų (20)

Dviejų rūšių degalų

Daugiau kaip dviejų rūšių degalų

Daugiau kaip dviejų rūšių degalų

Vienos rūšies degalų

Benzinas (E5) (21)

SND

GD / biometanas

H2

Benzinas (E5)

Benzinas (E5)

Benzinas (E5)

Benzinas (E5)

GD / biometanas

Dyzelinas (B5)

Dyzelinas (B5)

SND

GD / biometanas

H2

Etanolis (E85)

H2NG

Biodyzelinas

I tipo bandymas (19)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(tik B5)

Taip

Ne

Ne

I tipo bandymas (19)

Kietųjų dalelių masė (tik Euro 5) (6)

Taip(25g)

Ne

Ne

Ne

Taip

(tik benzinas)(25g)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas

Ne

Taip

(tik B5)

Taip

Ne / Taip, jei CA

Ne

II tipo bandymas (19), įskaitant tik CI dūmingumą

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(tik GD / biometanas)

Taip

(tik B5)

Taip

Ne

Ne

III tipo bandymas (19)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

IV tipo bandymas (19)

Taip

Ne

Ne

Ne

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

V tipo bandymas (19)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik GD / biometanas)

Taip

(tik B5)

Taip

Ne

Ne

VII tipo bandymas (19)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

(abiejų rūšių degalai)

Taip

Taip

(tik energijos sąnaudos)

Taip

(tik energijos sąnaudos)

VIII tipo bandymas (19)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik GD / biometanas)

Taip

(tik B5)

Taip

Ne

Ne

IX tipo bandymas (19)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip, jei CA

Ne

Pastaba. Dėl priedų pastabų suvestinės žr. VIII priedo pabaigą.

VI PRIEDAS

Išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės, OBD ribinės vertės ir garso lygio ribinės vertės, susijusios su tipo patvirtinimu ir gamybos atitiktimi

A.   Paleidus šaltą variklį išmetimo vamzdžiu išmetamų teršalų kiekis

A1.   Euro 4

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Varymo sistemos klasė

Euro lygis

Anglies monoksido masė

(CO)

Visų angliavandenilių masė

(THC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Kietųjų dalelių masė

(PM)

Bandymo ciklas

 

 

 

 

L1 (mg/km)

L2 (mg/km)

L3 (mg/km)

L4 (mg/km)

 

L1e-A

Motorinis dviratis

PI / CI / hibridinė

Euro 4

560

100

70

 

ECE R47

L1e-B

Dviratis mopedas

PI / CI / hibridinė

Euro 4

1 000

630

170

ECE R47

L2e

Triratis mopedas

PI / CI / hibridinė

Euro 4

1 900

730

170

ECE R47

L3e

L4e (7)

L5e-A

L7e-A

Dviračiai motociklai su priekaba ir be jos

Triratis

Sunkusis kelių kvadraciklas

PI / PI hibridinė, vmax < 130 km/h

Euro 4

1 140

380

70

WMTC, 2 etapas

PI / PI hibridinė, vmax ≥ 130 km/h

Euro 4

1 140

170

90

WMTC, 2 etapas

CI / CI hibridinė

Euro 4

1 000

100

300

80 (8)

WMTC, 2 etapas

L5e-B

Komercinis triratis

PI / PI hibridinė

Euro 4

2 000

550

250

ECE R40

CI / CI hibridinė

Euro 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R40

L6e-A

L6e-B

Lengvasis kelių kvadraciklas

Lengvasis kvadramobilis

PI / PI hibridinė

Euro 4

1 900

730

170

 

ECE R47

CI / CI hibridinė

Euro 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R47

L7e-B

L7e-C

Sunkusis visureigis kvadraciklas

Sunkusis kvadramobilis

PI / PI hibridinė

Euro 4

2 000

550

250

ECE R40

CI / CI hibridinė

Euro 4

1 000

100

550

80 (8)

ECE R40


A2.   Euro 5

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Varymo sistemos klasė

Euro lygis (4)

Anglies monoksido masė

(CO)

Visų angliavandenilių masė

(THC)

Neturinčių metano angliavandenilių masė

(NMHC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Kietųjų dalelių masė

(PM)

Bandymo ciklas

 

 

 

 

L1 (mg/km)

L2A (mg/km)

L2B (mg/km)

L3 (mg/km)

L4 (mg/km)

 

L1e-A

Motorinis dviratis

PI / CI / hibridinė

Euro 5

500

100

68

60

4,5 (9)

Pataisytas WMTC (10)

L1e-B-L7e

Visos kitos L kategorijos transporto priemonės

PI / PI hibridinė

Euro 5

1 000

100

68

60

4,5 (9)

Pataisytas WMTC

CI / CI hibridinė

500

100

68

90

4,5

Pataisytas WMTC

B.   Borto diagnostikos sistemos nustatomos išmetimo ribinės vertės

B1.   Euro 4, OBD I etapas

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Varymo sistemos klasė

Euro lygis

Anglies monoksido masė

(CO)

Visų angliavandenilių masė

(THC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Bandymo ciklas

 

 

 

 

OT1 (mg/km)

OT2 (mg/km)

OT3 (mg/km)

 

L6e-A

Lengvasis kelių kvadraciklas

PI, CI ar hibridinė

Euro 4

3 610

2 690

850

ECE R47

L3e (5)

L4e (7)

L5e-A

L7e-A

Dviratis motociklas su priekaba ir be jos

Triratis

Sunkusis kelių kvadraciklas

PI / PI hibridinė vmax < 130 km/h

Euro 4

2 170

1 400

350

WMTC, 2 etapas

PI / PI hibridinė vmax ≥ 130 km/h

2 170

630

450

WMTC, 2 etapas

CI / CI hibridinė

2 170

630

900

WMTC, 2 etapas


B2.   Euro 5, OBD I etapas ir OBD II etapas (4)

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Varymo sistemos klasė

Euro lygis

Anglies monoksido masė

(CO)

Neturinčių metano angliavandenilių masė

(NMHC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Kietųjų dalelių masė

(PM)

Bandymo ciklas

 

 

 

 

OT1 (mg/km)

OT2 (mg/km)

OT3 (mg/km)

OT4 (mg/km)

 

L3e-L7e (6)

Visos L kategorijos transporto priemonės, išskyrus L1e ir L2e

PI / PI hibridinė

Euro 5

1 900

250

300

50

Pataisytas WMTC

CI / CI hibridinė

Euro 5

1 900

320

540

50

Pataisytas WMTC

C.   Degalų garavimo išlakų ribinės vertės

C1.   Euro 4

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Varymo sistemos klasė

Euro lygis

Visų angliavandenilių masė (THC)

(mg/bandymui)

Bandymo ciklas

L3e

L4e (7)

Dviratis motociklas (13) su priekaba ir be jos

PI (11)

Euro 4

2 000

SHED

L5e-A

Triratis

PI (11)

Euro 4

L6e-A

Lengvasis kelių kvadraciklas

PI (11)

Euro 4

L7e-A

Sunkusis kelių kvadraciklas

PI (11)

Euro 4


C2.   Euro 5

Transporto priemonės klasė (12)

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Varymo sistemos klasė

Euro lygis

Laidumo bandymas

(mg/m2/per dieną)

Visų angliavandenilių masė (THC) SHED bandyme

(mg/bandymas)

 

 

 

 

Degalų bakas

Degalų tiekimo vamzdeliai

Transporto priemonės

L1e-A

Motorinis dviratis

PI (11)

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L1e-B

Dviratis mopedas

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L2e

Triratis mopedas

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L3e

L4e (7)

Dviratis motociklas su priekaba ir be jos

Euro 5

 

 

1 500

L5e-A

Triratis

Euro 5

 

 

1 500

L5e-B

Komercinis triratis

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L6e-A

Lengvasis kelių kvadraciklas

Euro 5

 

 

1 500

L6e-B

Lengvasis kvadramobilis

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L7e-A

Sunkusis kelių kvadraciklas

Euro 5

 

 

1 500

L7e-B

Visureigis kvadraciklas

Euro 5

1 500

15 000

1 500

L7e-C

Sunkusis kvadramobilis

Euro 5

1 500

15 000

1 500

D.   Garso lygio ribinės vertės – Euro 4 ir Euro 5

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Euro 4 garso lygis (14)

(dB (A))

Euro 4 bandymo procedūra (16)

Euro 5 garso lygis (15)

(dB (A))

Euro 5 bandymo procedūra

L1e-A

Motorinis dviratis

63 (14)

Deleguotasis aktas /JT EEK taisyklė Nr. 63

 

JT EEK taisyklė Nr. 63

L1e-B

Dviratis mopedas vmax ≤ 25 km/h

66

Dviratis mopedas vmax ≤ 45 km/h

71

L2e

Triratis mopedas

76

Deleguotasis aktas /JT EEK taisyklė Nr. 9

 

JT EEK taisyklė Nr. 9

L3e

Dviratis motociklas

Variklio tūris ≤ 80 cm3

75

Deleguotasis aktas /JT EEK taisyklė Nr. 41

 

JT EEK taisyklė Nr. 41

Dviratis motociklas

80 cm3 < Variklio tūris < 175 cm3

77

Dviratis motociklas

Variklio tūris > 175 cm3

80

L4e

Dviratis motociklas su priekaba

80

L5e-A

Triratis

80

Deleguotasis aktas /JT EEK taisyklė Nr. 9

 

JT EEK taisyklė Nr. 9

L5e-B

Komercinis triratis

80

L6e-A

Lengvasis kelių kvadraciklas

80

Deleguotasis aktas /JT EEK taisyklė Nr. 63

 

JT EEK taisyklė Nr. 63

L6e-B

Lengvasis kvadramobilis

80

Deleguotasis aktas /JT EEK taisyklė Nr. 9

 

JT EEK taisyklė Nr. 9

L7e-A

Sunkusis kelių kvadraciklas

80

L7e-B

Sunkusis visureigis kvadraciklas

80

L7e-C

Sunkusis kvadramobilis

80

Pastaba. Dėl priedų pastabų suvestinės žr. VIII priedo pabaigą.

VII PRIEDAS

Taršos kontrolės įtaisų patvarumas

A.   L kategorijos transporto priemonių patvarumo rida

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Euro 4 patvarumo rida (km) ir Euro 5 patvarumo rida (4) (km)

L1e-A

Motorinis dviratis

5 500

L3e-AxT (x=1, 2 arba 3)

Dviratis trialo motociklas

L1e-B

Dviratis mopedas

11 000

L2e

Triratis mopedas

L3e-AxE (x=1, 2 arba 3)

Dviratis enduro motociklas

L6e-A

Lengvasis kelių kvadraciklas

L7e-B

Sunkusis visureigis kvadraciklas

L3e

Dviratis motociklas su priekaba ir be jos

20 000

L4e (7)

(vmax < 130 km/h)

L5e

Triratis

L6e-B

Lengvasis kvadramobilis

L7e-C

Sunkusis kvadramobilis

L3e

Dviratis motociklas su priekaba ir be jos

35 000

L4e (7)

(vmax ≥ 130 km/h)

L7e-A

Sunkusis kelių kvadraciklas

B.   Dėvėjimosi koeficientai (DF)

Transporto priemonės kategorija

Transporto priemonės kategorijos pavadinimas

Euro 4

DF (-)

DF (-)

Euro 5

DF+(4) (-)

 

 

CO

HC

NOx

PM

CO

THC

NMHC

NOx

PM(17) (4)

 

 

 

 

 

 

 

PI

CI(18)

PI

CI

PI

CI

CI

L1e-L7e

Visos

1,3

1,2

1,2

1,1

1,3

1,3

1,1

1,3

1,1

1,3

1,1

1,0

Pastaba. Dėl priedų pastabų suvestinės žr. VIII priedo pabaigą.

VIII PRIEDAS

Griežtesni funkcinės saugos reikalavimai

Griežtesni funkcinės saugos reikalavimai

Reikalavimai

Privalomas pažangiųjų stabdžių sistemų montavimas

a)

Nauji L3e-A1 pakategorės motociklai(22), kurie tiekiami rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti ir juose turi būti sumontuota antiblokavimo ar kombinuota stabdžių sistema arba, gamintojo pasirinkimu, abiejų tipų pažangiosios stabdžių sistemos

b)

Nauji L3e-A2 ir L3e-A3 pakategorių motociklai, kurie tiekiami rinkai, registruoti ar pradėti eksploatuoti ir kuriuose turi būti sumontuota antiblokavimo stabdžių sistema.

Išimtis

L3e-AxE (x = 1, 2 arba 3, dviračiams enduro motociklams) ir L3e-AxT (x = 1, 2 arba 3, dviračiams trialo motociklams) netaikomas privalomo pažangiųjų stabdžių sistemų montavimo reikalavimas.

Saugus stabilumas posūkiuose sudėtingo paviršiaus keliuose

L kategorijos transporto priemonės, kurios pagamintos taip, kad kiekvienas ratas gali suktis skirtingu greičiu bet kuriuo momentu, kad sudėtingo paviršiaus keliuose būtų galima užtikrinti saugų stabilumą posūkiuose. Jeigu transporto priemonėje sumontuotas blokuojamasis diferencialas, jis turi būti suprojektuotas taip, kad įprastomis sąlygomis jis nebūtų blokuojamas.

Transporto priemonės ir vairuotojo matomumo gerinimas automatiškai įjungiant šviesas

Siekiant pagerinti L kategorijos transporto priemonių matomumą jose turi būti sumontuot

a)

L1e kategorijos transporto priemonėse – apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisai, atitinkantys 2 peržiūrėtos redakcijos JT EEK Taisyklę Nr. 74, pagal kurią reikalaujama apšvietimo sistemą įjungti automatiškai;

b)

L3e kategorijos transporto priemonėse – transporto priemonės gamintojo pasirinkimu, arba apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisai, atitinkantys 2 peržiūrėtos redakcijos JT EEK Taisyklę Nr. 53 ir jos 1 ir 2 pakeitimus, arba specialiai tam skirtas dienos šviesas (DRL), atitinkančias 2 peržiūrėtos redakcijos JT EEK Taisyklę Nr. 87 ir jos 1 ir 2 pakeitimus;

c)

kitų L kategorijos pakategorių transporto priemonės – apšvietimo sistema, įsijungianti automatiškai arba, gamintojo pasirinkimu, specialiai tam skirtos dienos šviesos, kurios įsijungia automatiškai(23).

(II priedo B dalies 3 punktas) Elektros sauga

L kategorijos transporto priemonių elektrinė pavara, kai jose įmontuotas vienas ar daugiau traukos variklių, kurie yra varomi elektros energija ir nėra nuolat prijungti prie tinklo, taip pat aukštos įtampos komponentai ir sistemos, kurios galvaniškai prijungtos prie elektrinės pavaros aukštos įtampos grandinės, suprojektuojamos taip, kad būtų išvengta bet kokios elektros saugos rizikos, laikantis atitinkamų JT EEK taisyklės Nr. 100 ir ISO 13063 reikalavimų.

(II priedo B dalies, 4 punktas) Gamintojo deklaracijos reikalavimai, susiję su funkcinei saugai svarbių sistemų, dalių ir įrangos patvarumo bandymais

Transporto priemonės gamintojas deklaruoja, kad 22 straipsnio 2 dalį atitinkančios gamybos transporto priemonės išliks patvarios, jei naudojamos numatytomis įprastomis sąlygomis, bent tol, kol nuvažiuos toliau nurodytą atstumą, per penkerius metus nuo pirmosios jų registracijos.

Atstumas yra iš 1,5 padaugintas VII priede nurodytas atstumas, tiesiogiai taikomas tam tikros transporto priemonės kategorijai ir taršos kontrolės etapui (t. y. Euro etapui), į kuriuos atsižvelgiant transporto priemonės tipas patvirtintas, tačiau reikalaujamas atstumas neviršija 60 000 km jokiai transporto priemonių kategorijai.

(II priedo B dalies 5 punktas) Priekinių ir galinių apsaugos konstrukcijų reikalavimai

L kategorijų transporto priemonių priekinės ir galinės konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų išvengta kampuotų ar aštrių dalių ar išsikišimų, išsikišančių į išorę, kurie galėtų žymiai pasunkinti pažeidžiamų kelių eismo dalyvių sužeidimus ar padidinti plėštinių sužalojimų tikimybę susidūrimo atveju.

Tai taikoma tiek priekinėms, tiek galinėms transporto priemonės konstrukcijoms.

(II priedo B dalies 10 punktas) Saugos diržų tvirtinimo įtaisai ir saugos diržai

Privalomi saugos diržų tvirtinimo įtaisų ir saugos diržų įrengimo L2e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonėse su kėbulu reikalavimai.

(II priedo B dalies 15 punktas) Transporto priemonės keleivių apsaugos, įskaitant vidaus įrangą ir transporto priemonės dureles, reikalavimai

L2e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonės su kėbulu turi būti suprojektuotos taip, kad būtų išvengta bet kokių kampuotų ar aštrių dalių ar išsikišimų, kurie galėtų žymiai pasunkinti vairuotojo ar keleivių sužeidimus.

Transporto priemonės su durelėmis turi būti suprojektuotos taip, kad durelės būtų sukonstruotos su atitinkamais užraktais ir vyriais.

(II priedo B dalies 17 punktas) Transporto priemonės konstrukcijos vientisumo reikalavimai

Transporto priemonės gamintojas deklaruoja, kad tuo atveju, jei transporto priemonė būtų atšaukta dėl didelio pavojaus saugumui, nedelsdamas pateiks tipo patvirtinimo institucijai ir, paprašius, Komisijai specialią transporto priemonės konstrukcijų, komponentų ir (arba) dalių analizę, į kurią įeina inžineriniai skaičiavimai, virtualūs bandymų metodai ir (arba) konstrukcijų bandymai. Transporto priemonės tipas netvirtinamas, jei yra pagrindo abejoti, ar transporto priemonės gamintojas gali pateikti tokią analizę.

Pastaba. Dėl priedų pastabų suvestinės žr. VIII priedo pabaigą.

I–VIII priedų aiškinamosios pastabos

1.

I priede nurodytos galios ribos grindžiamos elektra varomų transporto priemonių didžiausia nuolatine vardine galia ir vidaus degimo varikliu varomų transporto priemonių didžiausia naudingąja galia. Laikoma, kad transporto priemonės masė yra lygi eksploatuojamos transporto priemonės masei.

2.

Transporto priemonių klasifikavimas pagal tai, ar projektinis transporto priemonės greitis yra ne didesnis kaip 130 km/h ar yra didesnis kaip 130 km/h, nepriklauso nuo klasifikavimo į eksploatacines varymo sistemos klases L3e-A1 (nors kažin ar greitis siektų 130 km/h), L3e-A2 arba L3e-A3.

3.

„X“ reiškia, kad šiame reglamente nustatyti privalomi reikalavimai, taikomi atitinkamam elementui ir kategorijai; išsamūs reikalavimai nustatyti šioje lentelėje nurodytuose straipsniuose ir dokumentuose.

„IF“ reiškia „jeigu įrengta“. Jei transporto priemonėje įrengta lentelėje nurodyta sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas (privaloma tik kai kurioms į tą kategoriją patenkančioms transporto priemonėms), jie turi atitikti deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus. Lygiai taip pat, jei transporto priemonės gamintojas savo nuožiūra įrengia transporto priemonėje sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, jie turi atitikti deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei lentelės laukelyje nieko neįrašyta, tai reiškia, kad šiame reglamente nenustatyti reikalavimai, susiję su tuo atitinkamu elementu ir kategorija.

4.

Žr. 23 straipsnio 4 ir 5 dalis.

5.

Jeigu (hibridiniame) variklyje (-iuose) yra sumontuotas sustabdymo (paleidimo) įtaisas, gamintojas turi užtikrinti, kad vidaus degimo variklis dirbtų tuščiąja eiga ir didėjant greičiui tuščiąja eiga. Transporto priemone turi būti įmanoma atlikti variklio sūkių skaičiaus didinimo neįjungus pavaros bandymą, įskaitant CI variklį.

6.

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (OL L 141, 2009 6 6, p. 12).

7.

Atitinkamas išmetimo ribines vertes turi atitikti tik dviračiai motociklai, kuriuose sumontuotos priekabos.

8.

Tik CI varikliams, taip pat tuo atveju, jeigu, pvz., pagal hibridinės transporto priemonės koncepciją numatytas CI variklis.

9.

Taikytina tik tiesioginio įpurškimo benzininiams varikliams (DI).

10.

23 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytame poveikio aplinkai vertinimo tyrime taip pat bus pateikta ataskaita ir dėl L kategorijos transporto priemonių, išskyrus L3e, L5e-A ir L7e-A kategorijų transporto priemones, patikimumas atliekant išmetimo bandymus pagal pataisytą WMTC.

11.

PI varikliai, varomi benzinu, benzino mišiniais ar etanoliu.

12.

Degalų garavimo išlakų kontrolės ekonominis efektyvumas bus vertinamas Komisijos užsakymu atliekant poveikio aplinkai tyrimą, kaip nurodyta 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Galimai ekonomiškai efektyvaus degalų garavimo išlakas išskiriančio degalų bako ir degalų tiekimo laidumo bandymas bus vertinamas šiame tyrime kaip alternatyva SHED bandymui tų pakategorių transporto priemonėms, kurioms dar netaikytas degalų garavimo išlakų bandymas, nurodytas 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

13.

vmax ≥ 130 km/val.

14.

Kol Sąjunga prisijungs prie JT EEK taisyklių Nr. 9, 41, 63 ir 92 ir priims tas taisykles JT EEK WP 29 ir Sąjungoje, įskaitant susijusias lygiavertes garso lygio ribines vertes Euro 4 etapui (pvz., kaip nustatyta JT EEK 41 taisyklės 6 priede L3e ir L4e motociklams), L kategorijos transporto priemonės turi atitikti VI priedo D dalyje nurodytas ribines vertes. Kai JT EEK taisyklės Nr. 9, 41, 63 ir 92 bus priimtos Sąjungoje, jos taps privalomomis, įskaitant garso lygio ribines vertes, lygiavertes VI priedo D dalyje nurodytoms ribinėms vertėms, ir jomis deleguotajame akte dėl aplinkosauginio veiksmingumo ir varymo sistemos eksploatacijos reikalavimų bus pakeistos bandymų procedūros.

15.

Euro 5 garso lygio ribinės vertės turi būti pakeistos atskiru aktu, priimtu laikantis įprastos teisėkūros procedūros, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnyje.

16.

Pagal šį reglamentą priimtame deleguotajame akte numatytos garso lygio bandymų procedūros, kuris bus pakeistas JT EEK taisyklėmis Nr. 9, 41, 63 ir 92.

17.

Tik PI DI ir CI variklių atveju.

18.

Taikoma ir hibridinėms transporto priemonėms.

19.

Žr. V priedą dėl bandymo tipo aprašymo, nuorodas į I–IX tipo bandymams taikomas ribines vertes ir bandymų procedūras.

20.

Elektrinėms/hibridinėms elektrinėms transporto priemonėms taikomi tik triukšmo nekeliančių transporto priemonių garso lygio reikalavimai.

21.

Žr. IV priedą dėl griežtesnių saugumo reikalavimų taikymo datos.

22.

L4e kategorijos transporto priemonėms (motociklams su priekaba) netaikomi a ir b punktų reikalavimai dėl privalomo pažangiosios stabdžių sistemos montavimo.

23.

Siekiant paleisti vidaus degimo variklį, apšvietimo sistema gali būti išjungta variklio paleidimo metu ne ilgiau kaip 10 s.

IX PRIEDAS

Atitikties lentelė

(nurodyta 81 straipsnyje)

Direktyva 2002/24 /EB

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos e punktas

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

1 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnis, I priedas

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

26 ir 27 straipsniai

4 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 1 ir 2 dalys, 18 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 1 dalis, 33 straipsnis

4 straipsnio 3 dalis

33 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

33 straipsnio 1 ir 3 dalys

4 straipsnio 6 dalis

29 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 10 dalis ir 30 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 10 dalis

5 straipsnio 3 dalis

29 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

29 straipsnio 7 dalis

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

29 straipsnio 8 dalis

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

38 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

38 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

56 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 4 dalis

39 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 5 dalis

56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 6 dalis

56 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 1 dalis

39 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

39 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnis ir 37 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 3 dalis

34 straipsnio 1 ir 3 dalys

9 straipsnio 4 dalis

35 ir 36 straipsniai

9 straipsnio 5 dalis

37 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 1 dalis

49 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

49 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

49 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 4 dalis

49 straipsnio 7 dalis

11 straipsnis

12 straipsnis

48 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

67 straipsnio 1 dalis, 64 straipsnis

14 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

63 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 2 ir 3 dalys

15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

42 straipsnis

15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

2 straipsnio 2 dalies e punktas

15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

15 straipsnio 3 dalies b punktas

15 straipsnio 4 dalis

16 straipsnio 1 ir 2 dalys

44 straipsnis

16 straipsnio 3 dalis

40 straipsnis

17 straipsnis

72, 74 ir 75 straipsniai

18 straipsnio 1 dalis

73 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

73 straipsnio 2 dalis

19 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

77 straipsnio 1 dalis

22 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis