9.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 98/2013

2013 m. sausio 15 d.

dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

tam tikros medžiagos ir mišiniai yra sprogstamųjų medžiagų pirmtakai ir gali būti panaudoti neteisėtai sprogmenų gamybai. 2008 m. balandžio 18 d. Tarybos priimtame Europos Sąjungos veiksmų plane sprogmenų saugumo didinimo srityje Komisija paraginta įsteigti Pirmtakų nuolatinį komitetą, kuriame būtų svarstomos sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, kuriais prekiaujama rinkoje, reglamentavimo priemonės, ir kuris rengtų rekomendacijas, atsižvelgdamas į tokių priemonių ekonominę naudą;

(2)

2008 m. Komisijos įkurtas Pirmtakų nuolatinis komitetas nustatė įvairius sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kurie gali būti naudojami vykdant teroro aktus, ir rekomendavo Sąjungos lygmeniu imtis atitinkamų veiksmų;

(3)

kai kurios valstybės narės jau priėmė įstatymus ir kitus teisės aktus dėl tam tikrų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pateikimo rinkai, jų tiekimo ir laikymo;

(4)

tuos įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie yra nevienodi ir gali sudaryti kliūtis prekybai Sąjungoje, reikėtų suderinti, siekiant pagerinti laisvą cheminių medžiagų ir mišinių judėjimą vidaus rinkoje ir kiek įmanoma pašalinti konkurencijos iškraipymus, kartu užtikrinant aukštą plačiosios visuomenės saugumo lygį. Be to, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis nustatytos kitos su tam tikromis medžiagomis, kurioms taikomas šis reglamentas, susijusios darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos taisyklės. Toms kitoms taisyklėms šis reglamentas poveikio neturi;

(5)

siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų užtikrintas kuo didesnis taisyklių vienodumas, reglamentas yra tinkamiausia teisinė priemonė prekybai sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimui reglamentuoti;

(6)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (3) nustatyta, kad prieš pateikiant rinkai medžiagas ir mišinius, kurie klasifikuojami kaip pavojingi, jie turi būti tinkamai paženklinti. Be to, jame nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojai, įskaitant mažmenininkus, tokias medžiagas suklasifikuoja ir paženklina arba remiasi ta klasifikacija, kurią yra nustatęs pirmesnis tiekimo grandinės dalyvis. Todėl šiame reglamente tikslinga nustatyti, kad visi ekonominės veiklos vykdytojai, įskaitant mažmenininkus, kurie šiuo reglamentu ribojamas medžiagas tiekia plačiosios visuomenės nariams, užtikrintų, kad ant pakuotės būtų nurodyta, jog plačiosios visuomenės nariams tos medžiagos ar mišinio pirkimas, laikymas ar naudojimas yra ribojamas;

(7)

siekiant, kad nacionaliniu lygmeniu būtų pasiektas toks apsaugos nuo neteisėto sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo lygis, kuris būtų panašus į tą, kuris Sąjungos lygmeniu numatytas šiame reglamente, arba aukštesnis, kai kuriose valstybėse narėse jau galioja įstatymai ir kiti teisės aktai dėl kai kurių medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai. Kai kurios iš tų medžiagų jau yra išvardytos šiame reglamente, o kitoms gali būti nustatyti apribojimai Sąjungos lygmeniu ateityje. Kadangi apsaugos sumažinimas Sąjungos lygmeniu taikomomis priemonėmis prieštarautų šio reglamento tikslams, tikslinga nustatyti mechanizmą, kurį taikant tokios nacionalinės priemonės galėtų galioti toliau (apsaugos sąlyga);

(8)

neteisėtą sprogmenų gamybą reikėtų apsunkinti nustatant tam tikrų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų koncentracijos ribines vertes. Jei jų koncentracija nesiekia tų ribinių verčių, užtikrinamas laisvas tų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų judėjimas, taikant apsaugos mechanizmą; jei jų koncentracija viršija tas ribines vertes, plačiosios visuomenės galimybė įsigyti tų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų turėtų būti apribota;

(9)

todėl plačiosios visuomenės nariams turėtų būti neleidžiama įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti tuos sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kurių koncentracija viršija ribines vertes. Tačiau tikslinga numatyti, kad plačiosios visuomenės nariai gali įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti tokius sprogstamųjų medžiagų pirmtakus teisėtais tikslais, jeigu jie turi tam licenciją;

(10)

be to, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse jau yra nusistovėjusios registravimo sistemos, kuriomis siekiama kontroliuoti kai kurių ar visų medžiagų, dėl kurių šiuo reglamentu nustatomi apribojimai ir kurios negali būti laisvai prieinamos plačiosios visuomenės nariams, tiekimą rinkai, tikslinga šiame reglamente numatyti registravimo sistemą, taikomą kai kurioms ar visoms toms medžiagoms;

(11)

vandenilio peroksidas, nitrometanas ir nitrato rūgštis plačiosios visuomenės narių plačiai naudojami teisėtais tikslais. Todėl turėtų būti leidžiama valstybėms narėms taikyti ne licencijų išdavimo tvarką, o registravimo sistemą pagal šį reglamentą, siekiant suteikti prieigą prie tų medžiagų, jei jos neviršija nustatytų koncentracijos ribų;

(12)

atsižvelgiant į ypač specifinį šio reglamento dalyką, jo tikslas, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų, gali būti pasiektas valstybėms narėms suteikus lankstumo pasirinkti, ar suteikti plačiosios visuomenės nariams ribotą prieigą laikantis šio reglamento;

(13)

siekiant, kad būtų siekiama teisėtų visuomenės saugumo tikslų ir kartu užtikrinta, kad tinkamas vidaus rinkos veikimas būtų sutrikdytas kiek įmanoma mažiau, tikslinga numatyti licencijų išdavimo sistemą, pagal kurią plačiosios visuomenės narys, įsigijęs medžiagą, dėl kurios šiuo reglamentu nustatomi apribojimai ir kuri negali būti laisvai prieinama plačiosios visuomenės nariams, kurios koncentracija viršija ribinę vertę, arba mišinį ar medžiagą, kurių sudėtyje yra tokios medžiagos, šią medžiagą ar mišinį galėtų įvežti iš kitos valstybės narės ar iš trečiosios šalies į valstybę narę, kurioje suteikiama prieiga prie tos medžiagos pagal bet kurią iš šiame reglamente numatytų sistemų;

(14)

siekiant veiksmingai įgyvendinti nuostatas dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų įvežimo, valstybės narės raginamos užtikrinti, kad būtų atkreiptas keliautojų tarptautiniais maršrutais dėmesys į sąlygas, taikomas medžiagų, dėl kurių šiuo reglamentu nustatomi apribojimai ir kurios negali būti laisvai prieinamos plačiosios visuomenės nariams, įvežimui. Dėl tos pačios priežasties valstybės narės taip pat raginamos užtikrinti, kad plačioji visuomenė būtų informuota, kad tie apribojimai taip pat taikomi privatiems asmenims skirtoms arba galutinių vartotojų nuotoliniu būdu užsakytoms smulkioms siuntoms;

(15)

valstybių narių pramonės sektoriui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), teikiama informacija galėtų būti vertinga priemonė, kad būtų paprasčiau laikytis šio reglamento, atsižvelgiant į administracinės naštos MVĮ mažinimo svarbą;

(16)

uždrausti naudoti sprogstamųjų medžiagų pirmtakus profesinėje veikloje būtų neproporcinga, todėl apribojimai, susiję su sprogstamųjų medžiagų pirmtakų tiekimu, įvežimu, laikymu ir naudojimu, turėtų būti taikomi tik plačiajai visuomenei. Vis dėlto, atsižvelgiant į bendruosius šio reglamento tikslus, tikslinga numatyti pranešimų teikimo mechanizmą, kuris apimtų tiek profesionalius naudotojus visoje tiekimo grandinėje, tiek plačiosios visuomenės narius, sudarančius sandorius, kurie dėl savo pobūdžio ar masto laikytini įtartinais. Tuo tikslu valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius ryšių palaikymo centrus, kurių paskirtis – pranešti apie įtartinus sandorius;

(17)

yra įvairių sandorių dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, kurie galėtų būti laikomi įtartinais ir apie kuriuos dėl to turėtų būti pranešta. Tokiais atvejais gali būti, pavyzdžiui, kai galimas klientas (profesionalus naudotojas ar neprofesionalus naudotojas) aiškiai nenurodo planuojamo naudojimo, jo nežino arba negali įtikinamai paaiškinti, ketina pirkti neįprastą medžiagų kiekį, neįprastos koncentracijos medžiagų arba neįprastą jų derinį, nenori pateikti asmens tapatybę ar gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento arba reikalauja taikyti neįprastus mokėjimo būdus, įskaitant atsiskaitymą didele grynųjų pinigų suma. Ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti suteikta teisė tokiais atvejais atsisakyti sudaryti sandorius;

(18)

atsižvelgiant į šio reglamento bendruosius tikslus, kompetentingos valdžios institucijos raginamos pranešti atitinkamam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui apie visus atsisakymo išduoti licenciją atvejus, jeigu atsisakymas grindžiamas pagrįstomis abejonėmis dėl numatomo naudojimo teisėtumo ar naudotojo ketinimų. Taip pat kompetentingos valdžios institucijos raginamos pranešti nacionaliniam ryšių palaikymo centrui apie licencijų sustabdymo ar atšaukimo atvejus;

(19)

siekiant užkirsti kelią galimam neteisėtam sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimui ir aptikti tokį naudojimą, pageidautina, kad nacionaliniai ryšių palaikymo centrai saugotų įrašus apie praneštus įtartinus sandorius ir kad kompetentingos valdžios institucijos imtųsi būtinų priemonių siekiant ištirti konkrečias aplinkybes, įskaitant atitinkamos ekonominės veiklos, kurią vykdo profesionalus naudotojas, dalyvaujantis įtartiname sandoryje, tikrumą;

(20)

jei įmanoma, turėtų būti nustatytos koncentracijos ribinės vertės, kurias viršijus ribojama galimybė įsigyti tam tikrų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, o tam tikrų kitų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų atveju turėtų būti numatyta prievolė tik pranešti apie įtartinus sandorius. Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, kuriems sprogstamųjų medžiagų pirmtakams kokios priemonės turėtų būti taikomos, apima su atitinkamu sprogstamųjų medžiagų pirmtaku susijusį grėsmės lygį, prekybos atitinkamu sprogstamųjų medžiagų pirmtaku apimtį ir galimybę nustatyti koncentracijos lygį, kurio nepasiekus sprogstamųjų medžiagų pirmtakas dar galėtų būti naudojamas teisėtiems tikslams, kuriems jis pateiktas rinkai. Tais kriterijais turėtų būti ir toliau vadovaujamasi vykdant tolesnius veiksmus, kurių gali būti imtasi dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, kuriems šis reglamentas šiuo metu netaikomas;

(21)

techniškai neįmanoma nustatyti heksametilentetramino koncentracijos kuro tabletėse ribinių verčių. Be to, yra daug teisėtų sieros rūgšties, acetono, kalio nitrato, natrio nitrato, kalcio nitrato ir kalcio amonio nitrato naudojimo atvejų. Dėl reglamentavimo Sąjungos lygmeniu, ribojančio tų medžiagų pardavimą plačiajai visuomenei, susidarytų neproporcingai didelių administracinių bei vykdymo išlaidų vartotojams, valdžios institucijoms ir verslo subjektams. Vis dėlto, atsižvelgiant į šio reglamento tikslus, turėtų būti patvirtintos priemonės, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos pranešti apie įtartinus sandorius, susijusius su heksametilentetramino kuro tabletėmis ir tais kitais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais, kuriems nėra tinkamų ir saugių pakaitalų;

(22)

sprogstamųjų medžiagų pirmtakų vagystė yra vienas iš būdų įsigyti pradinių medžiagų neteisėtai sprogmenų gamybai. Todėl tikslinga numatyti pareigą pranešti apie medžiagų, kurioms taikomos priemonės pagal šį reglamentą, reikšmingas vagystes ir dingimą. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas nustatyti nusikaltimo vykdytojus ir įspėti kitų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas apie galimą grėsmę, nacionaliniai ryšių palaikymo centrai raginami atitinkamais atvejais pasinaudoti Europolo išankstinio perspėjimo sistema;

(23)

valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios;

(24)

remiantis 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (4) XVII priedu, draudžiama tiekti plačiosios visuomenės nariams amonio nitratą, kuris galėtų būti lengvai panaudotas kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakas. Tačiau leidžiama tiekti amonio nitratą tam tikriems profesionaliems naudotojams, visų pirma ūkininkams. Todėl tam tiekimui turėtų būti taikomas šiuo reglamentu nustatytas pranešimo apie įtartinus sandorius mechanizmas, kadangi Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 panašaus reikalavimo nenustatyta;

(25)

šiuo reglamentu reikalaujama, kad įtartinų sandorių atveju asmens duomenys būtų tvarkomi ir atskleidžiami tretiesiems asmenims. Tas tvarkymas ir atskleidimas gali iš esmės prieštarauti pagrindinėms teisėms į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą. Įgyvendinant šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (5). Atitinkamai turėtų būti užtikrinta, kad pagrindinė teisė į asmens duomenų apsaugą, susijusi su asmenų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi taikant šį reglamentą, asmens duomenimis, būtų tinkamai apsaugota. Visų pirma, su licencijos išdavimu, sandorių registravimu ir pranešimu apie įtartinus sandorius susijęs asmens duomenų tvarkymas turėtų būti atliekamas laikantis Direktyvos 95/46/EB, įskaitant bendruosius duomenų apsaugos principus, t. y. principus, pagal kuriuos naudojama kuo mažiau duomenų ir kuo labiau ribotais tikslais, taip pat proporcingumo bei būtinumo principus, reikalavimą deramai paisyti atitinkamų asmenų teisės turėti prieigą prie savo duomenų, juos taisyti ir ištrinti;

(26)

teroristų ir kitų nusikaltėlių neteisėtai sprogmenų gamybai naudojamų medžiagų pasirinkimas gali sparčiai keistis. Todėl turėtų būti įmanoma, prireikus – skubos tvarka, šiuo reglamentu nustatytą tvarką taikyti papildomoms medžiagoms;

(27)

siekiant atsižvelgti į naujus neteisėto medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų panaudojimo būdus ir su sąlyga, kad bus tinkamai konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų atsižvelgiama į galimą didelį poveikį ekonominės veiklos vykdytojams, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl koncentracijos ribinių verčių, kurias viršijus tam tikros pagal šį reglamentą ribojamos medžiagos negali būti tiekiamos plačiajai visuomenei, pakeitimo, ir dėl sąrašo papildymo kitomis medžiagomis, dėl kurių turi būti pranešama įtartinų sandorių atveju. Ypač svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(28)

Komisija turėtų nuolat peržiūrėti medžiagų, kurios negali būti tiekiamos plačiajai visuomenei, jei jų koncentracija viršija tam tikras ribines vertes, sąrašą ir medžiagų, dėl kurių turi būti pranešama įtartinų sandorių atveju, sąrašą. Prireikus Komisija turėtų parengti teisėkūros pasiūlymus, laikantis įprastos teisėkūros procedūros, papildyti pirmąjį sąrašą naujais įrašais arba išbraukti iš jo tam tikrus įrašus, taip pat išbraukti įrašus iš antrojo sąrašo, kad būtų atsižvelgta į naujus neteisėto medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų panaudojimo būdus;

(29)

siekiant spręsti klausimus, susijusius su medžiagomis, kurios pagal šį reglamentą nėra ribojamos, tačiau dėl kurių valstybei narei kyla pagrįstų priežasčių manyti, kad jos galėtų būti panaudotos neteisėtai sprogmenų gamybai, turėtų būti įtraukta apsaugos sąlyga, kurioje numatyta atitinkama Sąjungos procedūra;

(30)

be to, atsižvelgiant į specifinius pavojus, kurių klausimas sprendžiamas šiame reglamente, tikslinga leisti valstybėms narėms tam tikrais atvejais patvirtinti apsaugos priemones, įskaitant ir dėl medžiagų, kurių atžvilgiu jau taikomos priemonės pagal šį reglamentą;

(31)

atsižvelgiant į šio reglamento reikalavimus, susijusius su Komisijai ir valstybėms narėms teikiama informacija, tokioms naujoms apsaugos priemonėms nebūtų tikslinga taikyti tvarką, nustatytą 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei apie informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (6), nepaisant to, ar jos susijusios su medžiagomis, kurių atžvilgiu jau taikomos priemonės pagal šį reglamentą, ar su medžiagomis, kurios nėra ribojamos tokiu būdu;

(32)

atsižvelgiant į šio reglamento tikslus ir į tai, kokį poveikį jis gali daryti piliečių saugumui ir vidaus rinkai, Komisija, remdamasi Pirmtakų nuolatiniame komitete vykstančiomis tęstinėmis diskusijomis, turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, kurioje būtų nagrinėjamos su šio reglamento įgyvendinimu susijusios problemos ir tai, ar pageidautina ir įmanoma išplėsti jo taikymo sritį, kad jis būtų taikomas profesionaliems naudotojams ir kad nuostatos dėl pranešimo apie įtartinus sandorius, medžiagų dingimą ir vagystes būtų taikomos ir tokioms medžiagoms, kurių atžvilgiu priemonės pagal šį reglamentą nėra taikomos, tačiau kurių atžvilgiu buvo nustatyta, jog jos naudojamos neteisėtai sprogstamųjų medžiagų gamybai („į sąrašą neįtraukti sprogstamųjų medžiagų pirmtakai“). Be to, Komisija, atsižvelgdama į atitinkamą valstybių narių įgytą patirtį ir ekonominę naudą, turėtų pateikti ataskaitą, kurioje būtų nagrinėjamas tolesnio sistemos stiprinimo ir suderinimo tikslingumas ir įgyvendinamumas, atsižvelgiant į grėsmę visuomenės saugumui. Tokios peržiūros metu Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti pranešimą, kuriame nagrinėjamos galimybės perkelti su amonio nitratu susijusias nuostatas iš Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 į šį reglamentą;

(33)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. plačiosios visuomenės galimybių įsigyti sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ribojimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo ribojimo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(34)

remdamasis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7) 28 straipsnio 2 dalimi, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pateikė nuomonę (8);

(35)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, nustatytų pirmiausia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma susijusių su asmens duomenų apsauga, laisve verstis verslu, teise į nuosavybę ir nediskriminavimo principu. Valstybės narės šį reglamentą turėtų taikyti nepažeisdamos tų teisių ir principų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos medžiagų arba mišinių, kurie galėtų būti neteisėtai naudojami neteisėtai sprogmenų gamybai, tiekimo, įvežimo, laikymo ir naudojimo taisyklės, siekiant apriboti plačiosios visuomenės galimybes jų įsigyti ir užtikrinti, kad apie įtartinus sandorius visoje tiekimo grandinėje būtų atitinkamai pranešta.

Šiuo reglamentu nedaroma poveikio kitoms griežtesnėms Sąjungos teisės nuostatoms dėl prieduose pateiktų medžiagų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas prieduose nurodytoms medžiagoms, taip pat mišiniams ir medžiagoms, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

gaminiams, apibrėžtiems Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 dalyje;

b)

pirotechnikos gaminiams, apibrėžtiems 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/23/EB dėl pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką (9) 2 straipsnio 1 dalyje; pagal nacionalinę teisę nekomerciniam naudojimui kariuomenei, policijai ar gaisrininkams skirtiems pirotechnikos gaminiams; pirotechnikos įrangai, kuriai taikoma 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/98/EB dėl jūrinės įrangos (10); pirotechnikos gaminiams, skirtiems naudoti orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje, arba specialiai žaislams skirtoms kapsulėms su sprogstamąja medžiaga;

c)

vaistams, kai jie yra teisėtai tiekiami plačiosios visuomenės nariui pagal gydytojo receptą pagal taikomą nacionalinę teisę.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos apibrėžtys:

1.   medžiaga– medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 punkte;

2.   mišinys– mišinys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 punkte;

3.   gaminys– gaminys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 punkte;

4.   tiekimas– bet kokio pobūdžio mokamas arba nemokamas tiekimas;

5.   įvežimas– medžiagos įvežimas į valstybės narės teritoriją iš kitos valstybės narės arba iš trečiosios šalies;

6.   naudojimas– bet kokio pobūdžio perdirbimas, paruošimas pagal formulę, laikymas, apdorojimas arba maišymas, įskaitant gaminio gamybą, arba bet koks kitas panaudojimas;

7.   plačiosios visuomenės narys– bet kuris fizinis asmuo, kurio veiksmai nesusiję su jo prekyba, verslu ar profesija;

8.   įtartinas sandoris– bet koks sandoris, susijęs su prieduose nurodytomis medžiagomis arba mišiniais ar medžiagomis, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, įskaitant profesionaliems naudotojams skirtas medžiagas, kai yra pagrindo įtarti, kad ši medžiaga arba mišinys skirti neteisėtai sprogmenų gamybai;

9.   ekonominės veiklos vykdytojas– bet koks fizinis arba juridinis asmuo, viešasis subjektas arba tokių asmenų ir (arba) įstaigų grupė, kuri rinkai tiekia produktus arba teikia paslaugas;

10.   riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakas– I priede nurodyta medžiaga, kurios koncentracija didesnė nei atitinkama ribinė vertė, numatyta priede, ir kuri apima mišinį arba kitą medžiagą, kurios sudėtyje yra tokia nurodyta medžiaga, kurios koncentracija yra didesnė nei atitinkama ribinė vertė.

4 straipsnis

Tiekimas, įvežimas, laikymas ir naudojimas

1.   Riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai netiekiami plačiosios visuomenės nariams arba neįvežami, jie negali jų laikyti arba naudoti.

2.   Nepaisant 1 dalies, valstybė narė gali toliau taikyti arba nustatyti licencijavimo tvarką, pagal kurią riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai gali būti tiekiami plačiosios visuomenės nariams arba jie gali juos laikyti ar naudoti, su sąlyga, kad plačiosios visuomenės narys įsigyja ir, paprašius, pateikia licenciją įsigyti, laikyti ar naudoti riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, išduotą pagal 7 straipsnį valstybės narės, kurioje ketinama įsigyti, laikyti ar naudoti riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos.

3.   Nepaisant 1 ir 2 dalių, valstybė narė gali toliau taikyti arba nustatyti registravimo tvarką, pagal kurią toliau nurodyti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai gali būti tiekiami plačiosios visuomenės nariams arba jie gali juos laikyti ar naudoti, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuris juos tiekia, įregistruoja kiekvieną sandorį laikydamasis 8 straipsnyje nustatytos išsamios tvarkos:

a)

vandenilio peroksidas (CAS RN 7722–84–1), kurio koncentracija didesnė nei I priede nurodyta ribinė vertė, tačiau nedidesnė kaip 35 % pagal masę;

b)

nitrometanas (CAS RN 75–52–5), kurio koncentracija didesnė nei I priede nurodyta ribinė vertė, tačiau nedidesnė kaip 40 % pagal masę;

c)

nitrato rūgštis (CAS RN 7697–37–2), kurios koncentracija didesnė nei I priede nurodyta ribinė vertė, tačiau nedidesnė kaip 10 % pagal masę.

4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi siekdamos įgyvendinti kurią nors iš 2 ir 3 dalyse nurodytą tvarką. Pranešime nurodomi riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, kurių atžvilgiu valstybė narė taiko išimtį.

5.   Komisija viešai paskelbia priemonių, apie kurias valstybės narės pranešė pagal 4 dalį, sąrašą.

6.   Tuo atveju, kai plačiosios visuomenės narys ketina įvežti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtaką į valstybės narės, kuri nukrypo nuo 1 dalies taikydama licencijų išdavimo tvarką pagal 2 dalį ir (arba) registravimo tvarką pagal 3 dalį arba pagal 17 straipsnį, teritoriją, tas asmuo turi gauti ir, paprašius, kompetentingai valdžios institucijai pateikti licenciją, išduotą pagal 7 straipsnyje nustatytas taisykles, kuri galioja toje valstybėje narėje.

7.   Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtaką plačiosios visuomenės nariui pagal 2 dalį, kiekvieno sandorio atveju turi reikalauti pateikti licenciją arba, jeigu jis tiekiamas pagal 3 dalį, įregistruoti sandorį laikydamasis valstybės narės, kurioje tas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakas tiekiamas, nustatytos tvarkos.

5 straipsnis

Ženklinimas

Ekonominės veiklos vykdytojas, ketinantis tiekti plačiosios visuomenės nariui riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, užtikrina, atitinkamai paženklindamas arba įsitikindamas, jog pakuotė atitinkamai paženklinta, kad ant pakuotės būtų aiškiai nurodyta, jog plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, laikant arba naudojant tą riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtaką, taikomi 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyti apribojimai.

6 straipsnis

Laisvas judėjimas

Nedarant poveikio 1 straipsnio antrai daliai ir 13 straipsniui, jeigu kitaip nenurodyta šiame reglamente ir kituose Sąjungos teisės aktuose, valstybės narės negali, motyvuodamos neteisėtos sprogmenų gamybos prevencijos sumetimais, uždrausti, apriboti ar kliudyti tiekti:

a)

I priede nurodytas medžiagas, kurių koncentracija nėra didesnė nei jame nurodytos ribinės vertės; arba

b)

II priede nurodytas medžiagas.

7 straipsnis

Licencijos

1.   Kiekviena valstybė narė, kuri išduoda licencijas plačiosios visuomenės nariams, turintiems teisėtą interesą įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, nustato licencijos išdavimo taisykles, numatytas 4 straipsnio 2 ir 6 dalyse. Svarstydama licencijos išdavimo klausimą valstybės narės kompetentinga valdžios institucija atsižvelgia į visas susijusias aplinkybes ir, visų pirma, į planuojamo medžiagos naudojimo teisėtumą. Licenciją išduoti atsisakoma, jeigu yra pagrindo abejoti planuojamo naudojimo teisėtumu arba naudotojo ketinimais naudoti pirmtaką teisėtais tikslais.

2.   Kompetentinga valdžios institucija gali pasirinkti, kaip riboti licencijos galiojimą – išduodant vienkartinę licenciją arba daugkartinę licenciją ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Kompetentinga valdžios institucija gali įpareigoti licencijos turėtoją prieš baigiantis nustatytam licencijos galiojimo laikui įrodyti, kad tebesilaikoma sąlygų, kuriomis ta licencija buvo išduota. Licencijoje nurodomi riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, dėl kurių išduota licencija.

3.   Kompetentingos valdžios institucijos gali reikalauti, kad prašymą teikiantys asmenys sumokėtų prašymo išduoti licenciją mokestį. Toks mokestis neturi viršyti prašymo nagrinėjimo išlaidų.

4.   Kompetentinga valdžios institucija gali licenciją sustabdyti arba atšaukti, jeigu yra pagrindo manyti, jog nebesilaikoma sąlygų, kuriomis ši licencija išduota.

5.   Skundus dėl kompetentingos valdžios institucijos sprendimo, taip pat ginčus dėl atitikties licencijos išdavimo sąlygoms nagrinėja atitinkama įstaiga, atsakinga už tai pagal nacionalinę teisę.

6.   Vienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotos licencijos gali būti pripažįstamos kitose valstybėse narėse. Komisija, pasikonsultavusi su Pirmtakų nuolatiniu komitetu, iki 2014 m. rugsėjo 2 d. parengia gaires dėl licencijų techninių duomenų, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos abipusiam jų pripažinimui. Tose gairėse taip pat pateikiama informacija apie tai, kokie duomenys turi būti nurodyti licencijose, pagal kurias leidžiama įvežti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, įskaitant tokių licencijų formos pavyzdį.

8 straipsnis

Sandorių registravimas

1.   Registravimo tikslais, kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, plačiosios visuomenės nariai nurodo savo tapatybę, naudodami oficialų asmens tapatybės dokumentą.

2.   Registre nurodoma bent ši informacija:

a)

plačiosios visuomenės nario vardas, pavardė, adresas ir, kai taikytina, nario identifikavimo numeris arba jo oficialaus asmens tapatybės dokumento tipas ir numeris;

b)

medžiagos arba mišinio pavadinimas, įskaitant koncentraciją;

c)

medžiagos arba mišinio kiekis;

d)

medžiagos arba mišinio planuojamas naudojimas, kaip deklaravo plačiosios visuomenės narys;

e)

sandorio data ir vieta;

f)

plačiosios visuomenės nario parašas.

3.   Registro duomenys saugomi penkerius metus nuo sandorio atlikimo dienos. Tuo laikotarpiu kompetentingų valdžios institucijų prašymu sudaromos galimybės patikrinti registrą.

4.   Registro duomenys saugomi įrašyti popieriuje ar kitoje tvarioje laikmenoje, ir visą 3 dalyje numatytą laikotarpį sudaromos sąlygos bet kada su jais susipažinti. Bet kurie elektroniniu būdu saugomi duomenys:

a)

turi atitikti atitinkamų dokumentų popieriuje formą ir turinį; ir

b)

visą 3 dalyje numatytą laikotarpį turi būti sudarytos sąlygos bet kada su jais susipažinti.

9 straipsnis

Pranešimas apie įtartinus sandorius, dingimą ir vagystes

1.   Apie įtartinus sandorius dėl prieduose išvardytų medžiagų arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, pranešama, kaip nustatyta šiame straipsnyje.

2.   Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau nacionalinių ryšių palaikymo centrų; aiškiai nurodomas telefono numeris ir el. pašto adresas, kuriais būtų galima pranešti apie įtartinus sandorius.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojai turi teisę atsisakyti įtartino sandorio ir nedelsdami praneša apie sandorį arba bandymą atlikti sandorį, nurodydami, jei įmanoma, kliento tapatybę valstybės narės, kurioje buvo sudarytas sandoris arba bandyta jį sudaryti, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui, jei jie turi pagrindo manyti, kad siūlomas sandoris, susijęs su viena ar daugiau prieduose išvardytų medžiagų arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, yra įtartinas, atsižvelgdami į visas aplinkybes, visų pirma, kai galimas klientas:

a)

aiškiai nenurodo medžiagos ar mišinio planuojamo naudojimo;

b)

nežino medžiagos ar mišinio planuojamo naudojimo arba negali jo įtikinamai paaiškinti;

c)

ketina pirkti asmeniniam naudojimui neįprastą kiekį medžiagų, neįprastą jų derinį arba neįprastos koncentracijos medžiagų;

d)

nenori pateikti asmens tapatybę ar gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento; arba

e)

reikalauja taikyti neįprastus mokėjimo būdus, įskaitant atsiskaitymą didelėmis grynųjų pinigų sumomis.

4.   Ekonominės veiklos vykdytojai taip pat praneša apie reikšmingus prieduose išvardytų medžiagų ir mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, dingimo atvejus ir vagystes valstybės narės, kurioje įvyko dingimo atvejis ar vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

5.   Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kompetentingų valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimui, Komisija, pasikonsultavusi su Pirmtakų nuolatiniu komitetu, iki 2014 m. rugsėjo 2 d. parengia gaires, siekdama padėti cheminių medžiagų tiekimo grandinei ir atitinkamais atvejais kompetentingoms valdžios institucijoms. Gairėse visų pirma pateikiama:

a)

informacija apie tai, kaip atpažinti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti, ypač kai tai susiję su II priede išvardytų medžiagų koncentracija ir (arba) kiekiais, kurių nepasiekus paprastai nereikia imtis veiksmų;

b)

informacija apie tai, kaip atpažinti reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes ir apie juos pranešti;

c)

kita informacija, kurią galima laikyti naudinga.

Komisija reguliariai atnaujina gaires.

6.   Kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad 5 dalyje numatytos gairės būtų reguliariai platinamos taip, kaip kompetentingoms valdžios institucijoms atrodo tinkama laikantis gairių tikslų.

10 straipsnis

Duomenų apsauga

Valstybės narės užtikrina, kad taikant šį reglamentą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB. Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų, kuriuos reikia pateikti tam, kad pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 ir 6 dalis bei 7 straipsnį būtų išduota licencija arba pagal šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį, 8 ir 17 straipsnius būtų įregistruoti sandoriai bei pagal šio reglamento 9 straipsnį būtų pranešta apie įtartinus sandorius, tvarkymas atitiktų Direktyvą 95/46/EB.

11 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

12 straipsnis

Priedų keitimas

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14 straipsnį, kad būtų pakeistos I priede pateiktos ribinės vertės, kiek tai būtina siekiant atsižvelgti į naujus medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų neteisėto naudojimo būdus arba remiantis moksliniais tyrimais ir bandymais, taip pat į II priedą įtrauktos naujos medžiagos, kai tai būtina siekiant atsižvelgti į naujus medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų neteisėto naudojimo būdus. Komisija, rengdama deleguotuosius aktus, be kita ko, siekia konsultuotis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su chemijos pramonės ir mažmeninės prekybos sektoriaus atstovais.

Jeigu tais atvejais, kai netikėtai pasikeičia medžiagų neteisėto panaudojimo neteisėtai sprogmenų gamybai rizikos vertinimas, to reikia dėl privalomų skubos priežasčių, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 15 straipsnyje numatyta procedūra.

2.   Dėl kiekvieno I priede nurodytų ribinių verčių pakeitimo ir kiekvienos naujos medžiagos, kuri įtraukiama į II priedą, Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą. Visi deleguotieji aktai grindžiami analize, kuria parodoma, kad dėl pakeitimo negalėtų susidaryti neproporcinga našta ekonominės veiklos vykdytojams ar vartotojams, tinkamai atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama.

13 straipsnis

Apsaugos sąlyga

1.   Kai valstybė narė turi pagrindo manyti, kad konkreti prieduose nenurodyta medžiaga galėtų būti naudojama neteisėtai sprogmenų gamybai, ji gali apriboti ar uždrausti tos medžiagos arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, tiekimą, laikymą ir naudojimą, arba gali nustatyti, kad dėl tos medžiagos turi būti taikomas reikalavimas pranešti apie įtartinus sandorius pagal 9 straipsnį.

2.   Kai valstybė narė turi pagrindo manyti, kad konkreti I priede nurodyta medžiaga galėtų būti naudojama neteisėtai sprogmenų gamybai taikant žemesnį koncentracijos lygį nei I priede nurodyta ribinė vertė, ji gali labiau apriboti ar uždrausti tos medžiagos tiekimą, laikymą ir naudojimą, nustatydama žemesnę koncentracijos ribinę vertę.

3.   Kai valstybė narė turi pagrindo nustatyti koncentracijos ribinę vertę, kurią viršijus II priede nurodytai medžiagai turėtų būti taikomi apribojimai, kurie kitu atveju taikomi riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakams, ji gali apriboti arba uždrausti tos medžiagos tiekimą, laikymą ir naudojimą, nustatydama didžiausią leidžiamą koncentraciją.

4.   Valstybė narė, pagal 1, 2 ar 3 dalis taikanti medžiagoms apribojimus ar draudimus, apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir pateikia savo priežastis.

5.   Atsižvelgdama į pagal 4 dalį pateiktą informaciją, Komisija nedelsdama išnagrinėja, ar reikia parengti priedų pakeitimus pagal 12 straipsnio 1 dalį arba parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiami priedai. Atitinkama valstybė narė atitinkamais atvejais iš dalies pakeičia arba panaikina savo nacionalines priemones, kad būtų atsižvelgta į tokius priedų pakeitimus.

6.   Valstybės narės iki 2013 m. birželio 2 d. praneša Komisijai apie visas galiojančias nacionalines priemones, ribojančias arba uždraudžiančias medžiagos arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, tiekimą, laikymą ir naudojimą, remiantis tuo, kad ji galėtų būti naudojama neteisėtai sprogmenų gamybai.

14 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. kovo 1 d. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 12 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

15 straipsnis

Skubos procedūra

1.   Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi tol, kol pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. Pranešime apie deleguotąjį aktą Europos Parlamentui ir Tarybai nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal 14 straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija nedelsdama panaikina aktą po pranešimo apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimą.

16 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Plačiosios visuomenės nariams iki 2016 m. kovo 2 d. leidžiama laikyti ir naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus.

17 straipsnis

Veikianti registravimo tvarka

Valstybė narė, kurioje 2013 m. kovo 1 d. įdiegta tvarka, pagal kurią ekonominės veiklos vykdytojų reikalaujama registruoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų tiekimo plačiosios visuomenės nariams sandorius, gali nukrypti nuo 4 straipsnio 1 ar 2 dalių, taikydamos tą registravimo tvarką pagal 8 straipsnį kai kurių arba visų I priede išvardytų medžiagų atžvilgiu. 4 straipsnio 4–7 dalyse išdėstytos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

18 straipsnis

Peržiūra

1.   Komisija ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 2 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nagrinėjama:

a)

problemos, kurios galėjo iškilti taikant šį reglamentą;

b)

pageidavimas ir galimybės toliau griežtinti ir suderinti sistemą, atsižvelgiant į grėsmę visuomenės saugumui, kurią kelia terorizmas ir kita sunki nusikalstama veikla, atsižvelgiant į valstybių narių įgytą patirtį įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant nustatytas saugumo spragas, taip pat ekonominę naudą valstybėms narėms, ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams;

c)

pageidavimas ir galimybės išplėsti šio reglamento taikymo sritį, kad būtų įtraukti profesionalūs naudotojai, atsižvelgiant į ekonominės veiklos vykdytojams tenkančią naštą ir atsižvelgiant į šio reglamento tikslą;

d)

pageidavimas ir galimybės į sąrašą neįtrauktus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus įtraukti į nuostatas dėl pranešimo apie įtartinus sandorius, dingimo atvejus ir vagystes.

2.   Komisija ne vėliau kaip 2015 m. kovo 2 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje nagrinėjamos galimybės Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 atitinkamas nuostatas, susijusias su amonio nitratu, perkelti į šį reglamentą.

3.   Jeigu, atsižvelgiant į 1 ir 2 dalyse nurodytas ataskaitas, tai tikslinga, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. sausio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. CREIGHTON


(1)  OL C 84, 2011 3 17, p. 25.

(2)  2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(4)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(5)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(6)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  OL C 101, 2011 4 1, p. 1.

(9)  OL L 154, 2007 6 14, p. 1.

(10)  OL L 46, 1997 2 17, p. 25.


I PRIEDAS

Medžiagos, kurių plačiosios visuomenės nariams negalima tiekti grynų arba mišinių ar medžiagų sudėtyje, išskyrus atvejus, kai jų koncentracija neviršija toliau nustatytų ribinių verčių

Medžiagos pavadinimas ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris

(CAS RN)

Ribinė vertė

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros junginiams, atitinkantiems atitinkamai KN 28 arba 29 skirsnio 1 pastabos reikalavimus (1)

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas mišiniams be sudedamųjų dalių (pvz., gyvsidabrio, brangiųjų arba retųjų žemių metalų arba radioaktyviųjų medžiagų), kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą (1)

Vandenilio peroksidas

(CAS RN 7722–84–1)

12 % pagal masę

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometanas

(CAS RN 75–52–5)

30 % pagal masę

2904 20 00

3824 90 97

Nitrato rūgštis

(CAS RN 7697–37–2)

3 % pagal masę

2808 00 00

3824 90 97

Kalio chloratas

(CAS RN 3811–04–9)

40 % pagal masę

2829 19 00

3824 90 97

Kalio perchloratas

(CAS RN 7778–74–7)

40 % pagal masę

2829 90 10

3824 90 97

Natrio chloratas

(CAS RN 7775–09–9)

40 % pagal masę

2829 11 00

3824 90 97

Natrio perchloratas

(CAS RN 7601–89–0)

40 % pagal masę

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 948/2009 (OL L 287, 2009 10 31, p. 1).


II PRIEDAS

Grynos medžiagos arba mišinių ar medžiagų sudėtyje esančios medžiagos, dėl kurių pranešama apie įtartinus sandorius

Medžiagos pavadinimas ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris

(CAS RN)

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros junginiams, atitinkantiems atitinkamai KN 28 skirsnio 1 pastabos, 29 skirsnio 1 pastabos arba 31 skirsnio 1b pastabos reikalavimus (1)

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas mišiniams be sudedamųjų dalių (pvz., gyvsidabrio, brangiųjų arba retųjų žemių metalų arba radioaktyviųjų medžiagų), kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą (1)

Heksametilentetraminas

(CAS RN 100–97–0)

2921 29 00

3824 90 97

Sieros rūgštis

(CAS RN 7664–93–9)

2807 00 10

3824 90 97

Acetonas

(CAS RN 67–64–1)

2914 11 00

3824 90 97

Kalio nitratas

(CAS RN 7757–79–1)

2834 21 00

3824 90 97

Natrio nitratas

(CAS RN 7631–99–4)

3102 50 10 (natūralus)

3824 90 97

3102 50 90 (kitoks nei natūralus)

3824 90 97

Kalcio nitratas

(CAS RN 10124–37–5)

2834 29 80

3824 90 97

Kalcio amonio nitratas

(CAS RN 15245–12–2)

3102 60 00

3824 90 97

Amonio nitratas

(CAS RN 6484–52–2) [azoto masės daliai palyginti su amonio nitratu esant 16 % arba didesnei koncentracijai]

3102 30 10 (vandeninis tirpalas)

3824 90 97

3102 30 90 (kita)


(1)  Reglamentas (EB) Nr. 948/2009.