6.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/44


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2013 m. lapkričio 4 d.

kuria iš dalies keičiamos Rekomendacijos 2006/576/EB nuostatos dėl toksinų T-2 ir HT-2 kombinuotuosiuose pašaruose katėms

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/637/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

toksinas T-2 ir toksinas HT-2 yra įvairių Fusarium rūšių gaminami mikotoksinai. Toksinas T-2 greitai suskaidomas į daug produktų, o toksinas HT-2 yra pagrindinis metabolitas;

(2)

Europos maisto saugos tarnybos (EMST) Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinė grupė (CONTAM) Komisijos prašymu priėmė nuomonę dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatai keliamo pavojaus, susijusio su toksinais T-2 ir HT-2 maiste ir pašaruose (1);

(3)

įvertinusi pavojų gyvūnų sveikatai CONTAM grupė padarė išvadą, kad mažai tikėtina, jog dėl dabartinio numatomo toksinų T-2 ir HT-2 poveikio atrajotojų, triušių ir žuvų sveikatai kiltų pavojus. Įvertinus numatomą toksinų T-2 ir HT-2 poveikį kiaulėms, naminiams paukščiams, arkliams ir šunims nustatyta, kad neigiamo poveikio sveikatai keliamas pavojus yra nedidelis. Katės priklauso vienai iš jautriausių gyvūnų rūšių. Dėl nepakankamų duomenų ir itin didelio neigiamo poveikio sveikatai naudojant mažas dozes, nebuvo galima nustatyti nei nepastebėto neigiamo poveikio ribos (NOAEL), nei žemiausios pastebėto neigiamo poveikio ribos (LOAEL);

(4)

atsižvelgiant į mokslinėje nuomonėje padarytas išvadas reikia atlikti tyrimus, kad būtų gauta daugiau informacijos apie veiksnius, dėl kurių grūduose ir grūdų produktuose atsiranda santykinai didelis toksinų T-2 ir HT-2 kiekis, ir apie pašarų bei maisto perdirbimo poveikį. Todėl buvo priimta Komisijos rekomendacija 2013/165/ES (2) atlikti šiuos tyrimus;

(5)

dėl toksinų T-2 ir HT-2 toksiškumo katėms taip pat tikslinga nustatyti toksinų T-2 ir HT-2 sumos kačių pašaruose orientacinę vertę, į kurią bus atsižvelgiama vertinant kačių pašarų tinkamumą, kiek tai susiję su toksinais T-2 ir HT-2. Todėl Komisijos rekomendacija 2006/576/EB (3) turėtų būti iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Rekomendacijos 2006/576/EB priede po fumonizinui B1 + B2 skirto įrašo įterpiamas šis įrašas:

„Mikotoksinas

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Orientacinė vertė mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis yra 12 %

Toksinai T-2 + HT-2

Kombinuotieji pašarai katėms

0,05“

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  Europos maisto saugos tarnybos (EMST) Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinė grupė (CONTAM); mokslinė nuomonė dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatai keliamo pavojaus, susijusio su toksinais T-2 ir HT-2 maiste ir pašaruose. EMST leidinys, 2011 m.; 9(12):2481. [187 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Pateikta internete adresu www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  2013 m. kovo 27 d. Komisijos rekomendacija 2013/165/ES dėl toksinų T-2 ir HT-2 grūduose ir grūdų produktuose (OL L 91, 2013 4 3, p. 12).

(3)  2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos rekomendacija dėl deoksinivalenolio, zearalenono, ochratoksino A, T-2 ir HT-2 ir fumonizinų gyvūnų pašarams skirtuose produktuose (OL L 229, 2006 8 23, p. 7).