28.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/13


TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1413/2013/ES

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2002/546/EB nuostatos dėl taikymo laikotarpio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2002/546/EB (2) Ispanijai leidžiama taikyti mažesnį vadinamąjį Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (toliau – AIEM) mokestį tam tikriems Kanarų salose gaminamiems produktams arba jiems tokio mokesčio netaikyti. To sprendimo priede pateiktas produktų, kuriems galima taikyti mažesnį mokestį arba jo netaikyti, sąrašas. Kanarų salose pagamintiems ir kitiems produktams taikomo mokesčio tarifo skirtumas, priklausomai nuo produktų, negali būti didesnis nei 5, 15 ar 25 procentinių punktų;

(2)

taikant mažesnį AIEM mokestį arba nuo jo atleidžiant nustatomi skirtingi mokesčiai, kurie palankūs kai kurių vietos produktų gamybai. Tai yra valstybės pagalba, kurią turi patvirtinti Komisija;

(3)

Sprendimas 2002/546/EB iš pradžių taikytas iki 2011 m. gruodžio 31 d. 2011 m. pabaigoje Tarybos sprendimu 895/2011/ES (3) Sprendimas 2002/546/EB buvo iš dalies pakeistas, pratęsiant jo taikymo laikotarpį iki 2013 m. gruodžio 31 d. remiantis Komisijos patvirtinimu, kad specifinė Kanarų salų socialinės ir ekonominės struktūros padėtis, apsunkinta SESV 349 straipsnyje nurodytų specifinių nepalankių aplinkybių, kuriomis buvo grindžiamas leidimas visiškai netaikyti AIEM mokesčio arba jį sumažinti šiame atokiausiame regione pagamintiems produktams, išlieka;

(4)

minėta struktūrinė, socialinė ir ekonominė padėtis Kanarų salose toliau egzistuoja, todėl būtina toliau pratęsti Sprendimo 2002/546/EB taikymą;

(5)

2013 m. birželio 28 d. Komisija priėmė 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gaires, kuriose nustatyta, kaip valstybės narės gali teikti pagalbą įmonėms siekdamos paremti nepalankioje padėtyje esančių Sąjungos regionų vystymąsi 2014–2020 m. Tos gairės, kurios įsigalios 2014 m. liepos 1 d., yra platesnės strategijos, kuria siekiama modernizuoti valstybės pagalbos kontrolę, dalis, o jų tikslas – skatinti augimą vieningoje rinkoje remiant efektyvesnes pagalbos priemones ir Komisijos pastangas užtikrinti reikalavimų vykdymą sutelkiant į atvejus, kurie turi didžiausią poveikį konkurencijai;

(6)

todėl tikslinga Sprendimo 2002/546/EB taikymo laikotarpį pratęsti šešiems mėnesiams, kad jo galiojimo pabaigos data sutaptų su 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių įsigaliojimo data;

(7)

Sprendimas 2002/546/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

atsižvelgiant į neatidėliotiną būtinybę pratęsti Sprendimo 2002/546/EB taikymo laikotarpį prieš 2013 m. pabaigą, turėtų būti taikoma išimtis dėl aštuonių savaičių laikotarpio, nurodyto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/546/EB 1 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nurodyta data „2013 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama „2014 m. birželio 30 d.“ data.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2002 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimas 2002/546/EB dėl Kanarų salose taikomo AIEM mokesčio (OL L 179, 2002 7 9, p. 22).

(3)  2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas Nr. 895/2011/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/546/EB dėl jo taikymo laikotarpio (OL L 345, 2011 12 29, p. 17).