20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/75


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyti Sąjungos vidaus prekybos skersti, penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis I, II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiai

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9208)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/784/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 91/68/EEB nustatytos gyvūnų sveikatos sąlygos, kuriomis reglamentuojama Sąjungos vidaus prekyba avimis ir ožkomis. Ja be kita ko nustatyta, kad avys ir ožkos į paskirties vietą turi būti vežamos tik su sveikatos sertifikatu, atitinkančiu tos direktyvos E priedo I, II arba III pavyzdį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 999/2001 (2) nustatytos galvijų, avių ir ožkų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. To reglamento VII priede nustatytos USE kontrolės ir likvidavimo priemonės. Be to, to reglamento VIII priedo A skyriuje nustatytos Sąjungos vidaus prekybos gyvais gyvūnais, sperma ir embrionais sąlygos. Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII priedo A skyrius neseniai iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 630/2013 (3);

(3)

siekiant atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su Sąjungos vidaus prekyba penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 630/2013, Direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyti II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiai neseniai iš dalies pakeisti Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/445/ES (4);

(4)

atliekant šiuos pakeitimus per klaidą praleista nuostata dėl galimybės tam tikromis sąlygomis įvežti veisti skirtas avis ir ožkas į valstybes nares, kuriose įgyvendinama patvirtinta klasikinės skrepio ligos kontrolės programa. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyto Sąjungos vidaus prekybos veisti skirtomis avimis ir ožkomis III sveikatos sertifikato pavyzdžio II dalies II.9 punktą;

(5)

be to, kad būtų išvengta dviprasmybių, Direktyvos 91/68/EEB E priede pateiktuose Sąjungos vidaus prekybos penėti skirtomis avimis ir ožkomis II sveikatos sertifikato pavyzdyje ir Sąjungos vidaus prekybos veisti skirtomis avimis ir ožkomis III sveikatos sertifikato pavyzdyje reikia peržiūrėti tam tikras nuorodas į Reglamentą (EB) Nr. 999/2001;

(6)

todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 91/68/EEB E priede nustatytus II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžius, kad jie atitiktų Sąjungos vidaus prekybos penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 630/2013;

(7)

be to, kad visuose Direktyvos 91/68/EEB E priede pateiktuose Sąjungos vidaus prekybos avimis ir ožkomis sveikatos sertifikatų pavyzdžiuose terminai būtų vartojami nuosekliai, juos reikėtų pakeisti šio sprendimo priede nustatytais I, II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiais;

(8)

todėl Direktyva 91/68/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/68/EEB E priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

(2)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

(3)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 630/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, priedai (OL L 179, 2013 6 29, p. 60).

(4)  2013 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/445/ES, kuriuo dėl Sąjungos vidaus prekybos avimis ir ožkomis sveikatos sertifikatų pavyzdžių ir su skrepio liga susijusių sveikatos reikalavimų iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedas (OL L 233, 2013 8 31, p. 48).


PRIEDAS

„E PRIEDAS

I   PAVYZDYS

Image

Image

Image

II   PAVYZDYS

Image

Image

Image

Image

III   PAVYZDYS

Image

Image

Image

Image

Image