17.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/109


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 13 d.

kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2013 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos, iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/897/EB, kuriuo patvirtinamos metinės ir daugiametės 2009 m. ir vėlesniems metams pateiktos programos, ir dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto tam tikroms tuo sprendimu patvirtintoms programoms, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/761/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8891)

(2013/766/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Sprendime 2009/470/EB nustatytos procedūros, reglamentuojančios Sąjungos finansinį įnašą gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programoms vykdyti;

(2)

Komisijos sprendime 2008/341/EB (2) numatyta, kad siekiant patvirtinti pagal Sprendimo 2009/470/EB 27 straipsnio 1 dalyje nustatytą Sąjungos finansinę priemonę to sprendimo I priede išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos, kurias Komisijai pateikė valstybės narės, turi atitikti bent Sprendimo 2008/341/EB priede nustatytus kriterijus;

(3)

Komisijos sprendimu 2008/897/EB (3) Vokietijos pateikta koi herpes viruso infekcijos (KHV) likvidavimo programa patvirtinta 2009 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui;

(4)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/761/ES (4) patvirtinamos tam tikros nacionalinės programos 2013 m. ir kiekvienai valstybių narių pateiktai programai nustatomas Sąjungos finansinio įnašo dydis ir didžiausia galima suma;

(5)

Ispanija ir Graikija pateikė iš dalies pakeistą tam tikrų zoonozinių salmonelių kontrolės naminių paukščių populiacijoje programą. Vokietija pateikė iš dalies pakeistą koi herpes viruso (KHV) infekcijos likvidavimo programą. Graikija pateikė iš dalies pakeistą avių ir ožkų bruceliozės likvidavimo programą. Vengrija ir Rumunija pateikė iš dalies pakeistą pasiutligės likvidavimo programą;

(6)

Komisija šias iš dalies pakeistas programas įvertino tiek veterinariniu, tiek finansiniu požiūriu. Programos atitinka susijusių Sąjungos veterinarijos teisės aktų nuostatas, visų pirma Sprendimo 2008/341/EB priede nustatytus kriterijus. Todėl jos turėtų būti patvirtintos;

(7)

be to, Komisija įvertino valstybių narių pagal Sprendimo 2009/470/EB 27 straipsnio 7 dalį pateiktas tarpines technines ir finansines jų patirtų išlaidų, susijusių su minėtų programų finansavimu, ataskaitas. To vertinimo rezultatai rodo, kad kai kurios valstybės narės neišnaudos visų 2013 m. skirtų asignavimų, o kitos išnaudos daugiau nei buvo skirta;

(8)

todėl reikia patikslinti tam tikroms programoms skiriamą Sąjungos finansinį įnašą. Siekiant optimizuoti asignuotųjų kreditų panaudojimą, reikėtų perskirstyti nacionalinėms programoms skirtas lėšas, priskiriant neišnaudotą vienų valstybių narių lėšų dalį toms, kurios veikiausiai išnaudos daugiau nei paskirta dėl nenumatytos gyvūnų sveikatos būklės tose valstybėse narėse. Perskirstant reikėtų atsižvelgti į naujausią informaciją apie išlaidas, kurias patyrė atitinkamos valstybės narės;

(9)

dėl asignavimų perskirstymo reikia atlikti nemažai tam tikrų Sąjungos finansinių įnašų, nurodytų Įgyvendinimo sprendime 2012/761/ES, pakeitimų. Siekiant skaidrumo tikslinga nurodyti visus Sąjungos finansinius įnašus, skirtus su minėtais pakeitimais susijusioms 2013 m. patvirtintoms programoms;

(10)

be to, atsižvelgiant į neseniai įgytą patirtį matyti, kad griežtai taikant Įgyvendinimo sprendimo 2012/761/ES 13 straipsnio 3 dalį gali būti gaunami neteisingi rezultatai. Todėl ši nuostata turėtų būti išbraukta;

(11)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2012/761/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Ispanijos ir Graikijos pateiktų iš dalies pakeistų tam tikrų zoonozinių salmonelių kontrolės programų patvirtinimas

2012 m. gruodžio 26 d. Ispanijos pateikta iš dalies pakeista tam tikrų zoonozinių salmonelių kontrolės naminių paukščių populiacijoje programa patvirtinama 2013 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

2013 m. spalio 24 d. Graikijos pateikta iš dalies pakeista tam tikrų zoonozinių salmonelių kontrolės naminių paukščių populiacijoje programa patvirtinama 2013 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

2 straipsnis

Graikijos pateiktos iš dalies pakeistos avių ir ožkų bruceliozės likvidavimo programos patvirtinimas

2013 m. liepos 29 d. Graikijos pateikta iš dalies pakeista avių ir ožkų bruceliozės likvidavimo programa patvirtinama 2013 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

3 straipsnis

Vengrijos ir Rumunijos pateiktų iš dalies pakeistų pasiutligės likvidavimo programų patvirtinimas

2013 m. spalio 1 d. Vengrijos ir 2013 m. spalio 30 d. Rumunijos pateiktos iš dalies pakeistos pasiutligės likvidavimo programos patvirtinamos 2013 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

4 straipsnis

Sprendimo 2008/897/EB pakeitimas

Sprendimo 2008/897/EB 16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Vandens gyvūnų ligos

Danijos pateikta daugiametė galvijų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) likvidavimo programa patvirtinama 2009 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

Vokietijos pateikta koi herpes viruso (KHV) infekcijos likvidavimo programa patvirtinama 2009 m. sausio 1 d.–2014 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.“

5 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2012/761/ES pakeitimai

Įgyvendinimo sprendimas 2012/761/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

3 440 000 EUR Ispanijai;

ii)

100 000 EUR Kroatijai;

iii)

2 000 000 EUR Italijai;

iv)

940 000 EUR Portugalijai;

v)

800 000 EUR Jungtinei Karalystei.“

2.

2 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

0,5 EUR už naminį gyvūną, iš kurio paimti mėginiai gama interferono tyrimui atlikti, skerdykloje kilus įtarimų dėl galimo užkrėtimo;“

3.

2 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

12 000 000 EUR Airijai;

ii)

13 390 000 EUR Ispanijai;

iii)

400 000 EUR Kroatijai;

iv)

4 000 000 EUR Italijai;

v)

2 230 000 EUR Portugalijai;

vi)

31 900 000 EUR Jungtinei Karalystei.“

4.

3 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

8 200 000 EUR Ispanijai;

ii)

3 380 000 EUR Italijai;

iii)

170 000 EUR Kiprui;

iv)

1 760 000 EUR Portugalijai.“

5.

3 straipsnio 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

neviršijant 1 740 000 EUR.“

6.

4 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

neviršijant:

i)

9 000 EUR Belgijai;

ii)

11 000 EUR Bulgarijai;

iii)

5 000 EUR Čekijai;

iv)

86 000 EUR Vokietijai;

v)

10 000 EUR Airijai;

vi)

78 000 EUR Graikijai;

vii)

1 200 000 EUR Ispanijai;

viii)

650 000 EUR Italijai;

ix)

10 000 EUR Latvijai;

x)

10 000 EUR Lietuvai;

xi)

2 000 EUR Liuksemburgui;

xii)

3 000 EUR Vengrijai;

xiii)

10 000 EUR Maltai;

xiv)

10 000 EUR Nyderlandams;

xv)

10 000 EUR Austrijai;

xvi)

50 000 EUR Lenkijai;

xvii)

145 000 EUR Portugalijai;

xviii)

130 000 EUR Rumunijai;

xix)

18 000 EUR Slovėnijai;

xx)

40 000 EUR Slovakijai;

xxi)

10 000 EUR Suomijai.“

7.

5 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

910 000 EUR Belgijai;

ii)

30 000 EUR Bulgarijai;

iii)

810 000 EUR Čekijai;

iv)

90 000 EUR Danijai;

v)

790 000 EUR Vokietijai;

vi)

10 000 EUR Estijai;

vii)

160 000 EUR Airijai;

viii)

970 000 EUR Graikijai;

ix)

1 760 000 EUR Ispanijai;

x)

1 210 000 EUR Prancūzijai;

xi)

200 000 EUR Kroatijai;

xii)

3 520 000 EUR Italijai;

xiii)

60 000 EUR Kiprui;

xiv)

200 000 EUR Latvijai;

xv)

10 000 EUR Liuksemburgui;

xvi)

950 000 EUR Vengrijai;

xvii)

40 000 EUR Maltai;

xviii)

2 940 000 EUR Nyderlandams;

xix)

640 000 EUR Austrijai;

xx)

2 900 000 EUR Lenkijai;

xxi)

25 000 EUR Portugalijai;

xxii)

460 000 EUR Rumunijai;

xxiii)

10 000 EUR Slovėnijai;

xxiv)

450 000 EUR Slovakijai;

xxv)

60 000 EUR Jungtinei Karalystei.“

8.

6 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

neviršijant:

i)

200 000 EUR Bulgarijai;

ii)

950 000 EUR Vokietijai;

iii)

100 000 EUR Kroatijai;

iv)

224 000 EUR Vengrijai;

v)

1 100 000 EUR Rumunijai;

vi)

25 000 EUR Slovėnijai;

vii)

400 000 EUR Slovakijai.“

9.

7 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

neviršijant 1 060 000 EUR.“

10.

8 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

neviršijant 1 400 000 EUR.“

11.

9 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

0,5 EUR už kiekvieną naminį paukštį, iš kurio paimti mėginiai;“

12.

9 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

24 000 EUR Belgijai;

ii)

9 000 EUR Bulgarijai;

iii)

14 000 EUR Čekijai;

iv)

53 000 EUR Danijai;

v)

135 000 EUR Vokietijai;

vi)

62 000 EUR Airijai;

vii)

8 000 EUR Graikijai;

viii)

67 000 EUR Ispanijai;

ix)

108 000 EUR Prancūzijai;

x)

40 000 EUR Kroatijai;

xi)

1 300 000 EUR Italijai;

xii)

4 000 EUR Kiprui;

xiii)

13 000 EUR Latvijai;

xiv)

5 000 EUR Lietuvai;

xv)

6 000 EUR Liuksemburgui;

xvi)

61 000 EUR Vengrijai;

xvii)

8 000 EUR Maltai;

xviii)

154 000 EUR Nyderlandams;

xix)

30 000 EUR Austrijai;

xx)

70 000 EUR Lenkijai;

xxi)

14 000 EUR Portugalijai;

xxii)

350 000 EUR Rumunijai;

xxiii)

29 000 EUR Slovėnijai;

xxiv)

16 000 EUR Slovakijai;

xxv)

25 000 EUR Suomijai;

xxvi)

30 000 EUR Švedijai;

xxvii)

100 000 EUR Jungtinei Karalystei.“

13.

10 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

290 000 EUR Belgijai;

ii)

360 000 EUR Bulgarijai;

iii)

380 000 EUR Čekijai;

iv)

300 000 EUR Danijai;

v)

4 700 000 EUR Vokietijai;

vi)

60 000 EUR Estijai;

vii)

1 300 000 EUR Airijai;

viii)

1 700 000 EUR Graikijai;

ix)

3 000 000 EUR Ispanijai;

x)

10 900 000 EUR Prancūzijai;

xi)

3 600 000 EUR Italijai;

xii)

230 000 EUR Kroatijai;

xiii)

950 000 EUR Kiprui;

xiv)

80 000 EUR Latvijai;

xv)

435 000 EUR Lietuvai;

xvi)

50 000 EUR Liuksemburgui;

xvii)

790 000 EUR Vengrijai;

xviii)

25 000 EUR Maltai;

xix)

1 000 000 EUR Nyderlandams;

xx)

500 000 EUR Austrijai;

xxi)

2 600 000 EUR Lenkijai;

xxii)

1 000 000 EUR Portugalijai;

xxiii)

1 400 000 EUR Rumunijai;

xxiv)

160 000 EUR Slovėnijai;

xxv)

220 000 EUR Slovakijai;

xxvi)

160 000 EUR Suomijai;

xxvii)

210 000 EUR Švedijai;

xxviii)

2 520 000 EUR Jungtinei Karalystei.“

14.

11 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

neviršijant:

i)

1 650 000 EUR Bulgarijai;

ii)

1 500 000 EUR Graikijai;

iii)

620 000 EUR Estijai;

iv)

190 000 EUR Italijai;

v)

2 200 000 EUR Lietuvai;

vi)

1 080 000 EUR Vengrijai;

vii)

7 240 000 EUR Lenkijai;

viii)

2 300 000 EUR Rumunijai;

ix)

810 000 EUR Slovėnijai;

x)

380 000 EUR Slovakijai.“

15.

12 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

neviršijant:

i)

1 500 000 EUR Latvijai;

ii)

400 000 EUR Suomijai.“

16.

13 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas 2008/341/EB, nustatantis tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų Bendrijos kriterijus (OL L 115, 2008 4 29, p. 44).

(3)  2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas 2008/897/EB, kuriuo patvirtinamos metinės ir daugiametės 2009 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktos tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatoma Bendrijos finansinė parama (OL L 322, 2008 12 2, p. 39).

(4)  2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/761/ES, kuriuo patvirtinamos valstybių narių pateiktos 2013 m. ir daugiametės tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatomas Sąjungos finansinis įnašas (OL L 336, 2012 12 8, p. 83).