14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/294/EB ir įtraukiama papildomų prieigos technologijų ir dažnių juostų judriojo ryšio orlaiviuose paslaugoms (JRO paslaugoms) teikti

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7491)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/654/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimą dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimo 2008/294/EB (2) priede nustatomos techninės ir eksploatacijos sąlygos, būtinos, kad orlaivyje būtų galima naudoti GSM;

(2)

remiantis technine pažanga sukūrus geresnes ryšio priemones, visiems piliečiams būtų pagerintos galimybės nuolat naudotis ryšiu. Tai taip pat padėtų siekti Europos skaitmeninės darbotvarkės (3) ir strategijos „Europa 2020“ tikslų;

(3)

kad būtų pasirengta naudoti naujausias turimas technologijas ir dažnius JRO paslaugoms teikti, 2011 m. spalio 5 d. Komisija pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalį įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją (CEPT) įvertinti orlaiviuose naudojamų UMTS sistemų ir kitų technologijų, kurias įmanoma naudoti orlaiviuose, kaip antai LTE ar WiMax, dažnių juostose, pvz., 2 GHz ir 2,6 GHz juostose, ir radijo ryšio paslaugų, kurios gali būti paveiktos naudojant šias technologijas, techninį suderinamumą;

(4)

vykdydama šį įgaliojimą, 2013 m. kovo 8 d. CEPT pateikė savo ataskaitą. 48-oje CEPT ataskaitoje padaryta išvada, kad, laikantis atitinkamų techninių sąlygų, būtų galima pradėti naudoti UMTS ir LTE technologijas atitinkamai 2 100 MHz ir 1 800 MHz juostose. Todėl, remiantis 48-os CEPT ataskaitos rezultatais, Komisijos sprendimo 2008/294/EB priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtrauktos šios technologijos ir būtų leista jas naudoti orlaiviuose;

(5)

šis sprendimas turėtų būti taikomas kuo anksčiau atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje vis dažniau naudojamos LTE ir UMTS technologijos;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą esamų radijo ryšio paslaugų, kurios gali būti paveiktos naudojant šias technologijas, apsaugą, turėtų būti apribota JRO paslaugų siuntimo galia. Tačiau, kadangi modernizuotas tinklo valdymo blokas (TVB) 2,6 GHz dažnių juostoje būtų pradėtas naudoti tik tada, kai atitinkamos aviacijos sertifikavimo institucijos susitars dėl techninių apribojimų, kad būtų galima pradėti gaminti TVB, ir kai bus užbaigtas kiekvieno tipo orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimas, TVB parametrų taikymą 2,6 GHz dažnių juostoje būtų galima atidėti iki 2017 m. sausio 1 d.;

(7)

JRO techninės specifikacijos turėtų ir toliau būti derinamos prie technologijų pažangos;

(8)

todėl Sprendimas 2008/294/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/294/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šio sprendimo priedo 3 lentelėje nustatytos vertės 2 570–2 690 MHz juostoje taikomos nuo 2017 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio sprendimo įsigaliojimo, valstybės narės suteikia galimybę naudoti priedo 1 lentelėje išvardytas dažnių juostas JRO paslaugoms teikti be trukdžių ir be apsaugos, jei tokios paslaugos atitinka priede nustatytas sąlygas.

4 straipsnis

Valstybės narės nustato mažiausią aukštį virš žemės paviršiaus, kuriame veikiančios JRO sistemos gali siųsti signalus pagal priedo 3 skirsnį.

Valstybės narės gali nustatyti didesnį mažiausią JRO paslaugų naudojimo aukštį, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į nacionalines topografines ir antžeminių tinklų diegimo sąlygas. Ši informacija, tinkamai pagrįsta, per keturis mėnesius po šio sprendimo priėmimo pranešama Komisijai ir paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  2008 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimas 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų (OL L 98, 2008 4 10, p. 19).

(3)  COM(2010) 245 galutinis.


PRIEDAS

1.   DAŽNIŲ JUOSTOS IR SISTEMOS, KURIAS LEIDŽIAMA NAUDOTI JRO PASLAUGOMS TEIKTI

1   lentelė

Rūšis

Dažnis

Sistema

GSM 1 800

1 710–1 785 MHz (aukštynkryptė linija) ir 1 805–1 880 MHz (žemynkryptė linija)

GSM, atitinkanti ETSI paskelbtus GSM standartus, ypač EN 301 502, EN 301 511 ir EN 302 480, arba lygiavertes specifikacijas

UMTS 2 100

(dažninio atskyrimo dvipusis ryšys)

1 920–1 980 MHz (aukštynkryptė linija) 2 110–2 170 MHz (žemynkryptė linija)

UMTS, atitinkanti ETSI paskelbtus UMTS standartus, ypač EN 301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 ir EN 301 908-11, arba lygiavertes specifikacijas

LTE 1 800

(dažninio atskyrimo dvipusis ryšys)

1 710–1 785 MHz (aukštynkryptė linija) ir 1 805–1 880 MHz (žemynkryptė linija)

LTE, atitinkanti ETSI paskelbtus LTE standartus, visų pirma EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 ir EN 301 908-15, arba lygiavertes specifikacijas

2.   UŽTIKRINIMAS, KAD GALINIAI JUDRIOJO RYŠIO ĮRENGINIAI NESIJUNGTŲ PRIE ANTŽEMINIŲ TINKLŲ

Kai orlaivyje leidžiama naudotis JRO paslaugomis, turi būti užtikrinama, kad judriojo ryšio galiniai įrenginiai, priimantys signalus 2 lentelėje išvardytose dažnių juostose, nesijungtų prie antžeminių judriojo ryšio tinklų.

2   lentelė

Dažnių juosta (MHz)

Antžeminės sistemos

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791–821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805–1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110–2 170

UMTS, LTE

2 570–2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620–2 690

UMTS, LTE

3.   TECHNINIAI PARAMETRAI

a)   TVB arba orlaivio BSPS ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e. i. r. p.) už orlaivio ribų

3   lentelė

TVB, orlaivio BSPS arba B mazgo bendra e. i. r. p. už orlaivio ribų neturi viršyti:

Aukštis virš žemės

(m)

Didžiausias TVB, orlaivio BSPS arba B mazgo skleidžiamos e. i. r. p. tankis už orlaivio ribų

460–470 MHz

791–821 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

2 570–2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Orlaivyje esančio galinio įrenginio ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e. i. r. p.) už orlaivio ribų

4   lentelė

Judriojo ryšio galinio įrenginio bendra e. i. r. p. už orlaivio ribų neturi viršyti:

Aukštis virš žemės

(m)

GSM judriojo ryšio galinio įrenginio didžiausia e. i. r. p. už orlaivio ribų, dBm/200 kHz

LTE judriojo ryšio galinio įrenginio didžiausia e. i. r. p. už orlaivio ribų, dBm/5 MHz

UMTS judriojo ryšio galinio įrenginio didžiausia e. i. r. p. už orlaivio ribų, dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Naudojimo reikalavimai

I.

Mažiausias aukštis, kuriame veikianti JRO sistema gali siųsti signalus, turi būti 3 000 metrų virš žemės paviršiaus.

II.

Veikianti orlaivio BSPS visais ryšio etapais, įskaitant pirminį prisijungimą, turi apriboti visų GSM judriojo ryšio galinių įrenginių, veikiančių 1 800 MHz juostoje, signalų siuntimo galią iki nominaliosios 0 dBm/200 kHz vertės.

III.

Veikiantis orlaivio B mazgas visais ryšio etapais turi apriboti visų LTE judriojo ryšio galinių įrenginių, veikiančių 1 800 MHz juostoje, signalų siuntimo galią iki vardinės 5 dBm/5 MHz vertės.

IV.

Veikiantis orlaivio B mazgas visais ryšio etapais turi apriboti visų UMTS judriojo ryšio galinių įrenginių, veikiančių 2 100 MHz juostoje, signalų siuntimo galią iki vardinės – 6 dBm/3,84 MHz vertės ir didžiausias naudotojų skaičius turi neviršyti 20.