9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 7 d.

kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7317)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/641/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokiems gaminiams, kurie per visą gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai gaminių grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

kadangi vandens suvartojimas yra svarbi gyvenamųjų ir kitų pastatų poveikio aplinkai dalis, tikslinga nustatyti ES ekologinio ženklo suteikimo gaminių grupei „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ kriterijus. Šiais kriterijais visų pirma turėtų būti skatinama rinktis efektyviai vandenį naudojančius gaminius, kurie padeda mažinti vandens suvartojimą ir turi kitų privalumų, pvz., padeda mažinti energijos suvartojimą;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šią gaminių grupę „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ sudaro klozetų ir pisuarų įranga, kaip apibrėžta 2 straipsnyje. Gaminių grupei priklauso namų ūkio ir ne namų ūkio reikmėms naudojami gaminiai.

2.   Gaminių grupei „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ nepriklauso:

a)

unitazo sėdynės ir dangčiai tais atvejais, kai jie pateikti rinkai arba parduodami atskirai nuo klozetų arba pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos;

b)

klozeto įranga, kurioje vanduo nenaudojamas, klozeto įranga, kurioje nuplovimui naudojamas cheminis produktas ir vanduo, ir klozetai, kurių nuplovimo vandeniu sistemai veikti reikalinga elektros energija.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   klozeto įranga– klozeto komplektas, unitazas arba nuplovimo vandeniu sistema;

2)   klozeto komplektas– sanitarinis įrenginys, kurį sudaro nuplovimo vandeniu sistema ir unitazas, sujungti į funkcinį vienetą, skirtą žmonių šlapimui ir išmatoms surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

3)   unitazas– sanitarinis įrenginys, skirtas žmonių šlapimui ir išmatoms surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

4)   pisuaro įranga– pisuaro komplektas, pisuaras, pisuaras be nuplaunamojo vandens arba pisuaro nuplovimo vandeniu sistema;

5)   pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įranga– pisuaro komplektas, pisuaras arba pisuaro nuplovimo vandeniu sistema;

6)   pisuaro komplektas– sanitarinis įrenginys, kurį sudaro nuplovimo vandeniu sistema ir pisuaras, sujungti į funkcinį vienetą, skirtą šlapimui surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

7)   pisuaras– sanitarinis įrenginys, skirtas šlapimui bei nuplauti naudotam vandeniui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

8)   lovelinis pisuaras– iš griovelio grindyse ir prie sienos pritvirtinto lovelio arba plokštės sudarytas sanitarinis įrenginys su nuplovimo vandeniu sistema arba be jos, skirtas šlapimui bei nuplauti naudotam vandeniui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

9)   pisuaras be nuplaunamojo vandens– be vandens veikiantis sanitarinis įrenginys, skirtas šlapimui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

10)   nuplovimo vandeniu sistema– (tiek klozeto, tiek pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įrangos atveju) nuplaunamojo vandens bakas su įmontuotu vandens pertekliaus nutekėjimo lataku arba bent lygiaverčio veiksmingumo įtaisas ir vandens prievadai bei (arba) nutekinimo įtaisai arba slėginis vandens nuleidimo vožtuvas;

11)   vandens taupymo įtaisas– nuplovimo vandeniu įtaisas, kuris leidžia išskirti tik dalį viso nuplaunamojo vandens ir veikia kaip dvifunkcis mechanizmas (vandens nuleidimo ir jo pertraukimo) arba dvigubos kontrolės mechanizmas (dvejopo nuleidimo);

12)   visas nuplaunamojo vandens tūris– visas vandens, kurį per vieną nuplovimo vandeniu ciklą išskiria nuplovimo vandeniu sistema, tūris;

13)   sumažintas nuplaunamojo vandens tūris– viso vandens, kurį per vieną nuplovimo vandeniu ciklą išskiria nuplovimo vandeniu sistema, tūrio dalis, ne didesnė nei du trečdaliai viso tūrio;

14)   vidutinis nuplaunamojo vandens tūris– vieno viso nuplaunamojo vandens tūrio ir trijų sumažintų nuplaunamojo vandens tūrių aritmetinis vidurkis, apskaičiuotas pagal priedo 1 priedėlyje nustatytą metodą;

15)   pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolė– sanitariniame įrenginyje įmontuotas nuplovimo vandeniu įtaisas, kurį naudotojas gali valdyti rankiniu būdu rankenėle, svertu, mygtuku, kojiniu pedalu arba lygiaverčiu nuplovimo vandeniu vykdikliu arba kuris valdomas jutikliu, fiksuojančiu sanitarinio įrenginio panaudojimą;

16)   koregavimo įtaisas– įtaisas, kuris leidžia koreguoti visą nuplovimo vandeniu sistemos išskiriamo vandens tūrį ir, jei reikia, sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį.

3 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos gaminių grupės „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ priklausančiam gaminiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 galima suteikti ES ekologinį ženklą, taip pat susiję vertinimo bei patikros reikalavimai nustatyti priede.

4 straipsnis

Priede nustatyti kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja ketverius metus nuo 2013 m. lapkričio 7 d.

5 straipsnis

„Administravimo tikslais gaminių grupei „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ priskiriamas 41 kodas.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


PRIEDAS

ES EKOLOGINIO ŽENKLO SUTEIKIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO REIKALAVIMAI

Kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu:

1.

Vandens naudojimo efektyvumas

2.

Gaminio veiksmingumas

3.

Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos ir mišiniai

4.

Kaip žaliava naudojama tvariai tvarkoma mediena

5.

Gaminio ilgaamžiškumas

6.

Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis

7.

Instaliavimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija

8.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

1 lentelėje nurodoma, kokie kriterijai taikomi kiekvienos kategorijos klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangai.

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad paraiškos teikėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimus, bandymų ataskaitas ar kitus atitikties pagal kriterijus įrodymus, visi šie dokumentai gali būti parengti paraiškos teikėjo arba jo tiekėjo, arba abiejų.

Jeigu įmanoma, bandymus turėtų atlikti Europos standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus atitinkančios laboratorijos.

Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus, nei nustatyta, kiekvieno kriterijaus bandymo metodus, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga institucija.

Tam tikrais atvejais kompetentingos institucijos gali pareikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir gali atlikti nepriklausomas patikras.

Pareiškėjas turi deklaruoti, kad gaminys atitinka visus šalies (šalių), kurioje (kuriose) jį ketinama pateikti rinkai, teisinius reikalavimus.

Bandymų standartuose klozetų komplektai, unitazai, pisuarai ir vandens nuleidimo sistemos skirstomi pagal klasę ar tipą arba ir klasę, ir tipą. Atitinkama (-os) gaminio klasė (-ės) arba tipas (-ai) deklaruojami paraišką vertinančiai kompetentingai institucijai, o visi reikiami bandymai atliekami kiekvienai pareiškėjo deklaruotai klasei ir (arba) tipui laikantis atitinkamo standarto.

1   lentelė

Kriterijai, taikomi kiekvienos kategorijos klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangai

Klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įranga

Kriterijai

Klozetų komplektai

Unitazai

Klozetų nuplovimo vandeniu sistemos

Pisuarų komplektai

Pisuarai

Pisuarai be nuplaunamojo vandens

Pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos

1a.

Viso nuplaunamojo vandens tūris

x

x

x

x

x

 

x

1b.

Vandens taupymas

x

x

x

x

x

 

x

1c.

Vidutinis nuplaunamojo vandens tūris

x

x

x

 

 

 

 

1d.

Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas

x

 

x

x

 

 

x

2a.

Nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai

x

 

x

x

 

 

x

2b.

Nuplovimo vandeniu veiksmingumas

x

x

 

x

x

 

 

2c.

Pisuarų be nuplaunamojo vandens reikalavimai

 

 

 

 

 

x

 

3a.

Pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai

x

x

x

x

x

x

x

3b.

Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (1) 59 straipsnio 1 dalį

x

x

x

x

x

x

x

4.

Kaip žaliava naudojama tvariai tvarkoma mediena

x

x

x

x

x

x

x

5a.

Galimybė taisyti ir įsigyti atsarginių dalių

x

x

x

x

x

x

x

5b.

Garantija

x

x

x

x

x

x

x

6.

Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis

x

x

x

x

x

x

x

7.

Instaliavimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija

x

x

x

x

x

x

x

8.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

x

x

x

x

x

x

x

1 kriterijus.   Vandens naudojimo efektyvumas

a)   Visas nuplaunamojo vandens tūris

Rinkai pateiktos klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos visas nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, neviršija 2 lentelėje nurodyto dydžio.

2   lentelė

Klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos viso nuplaunamojo vandens tūrio didžiausia riba

Gaminys

Visas nuplaunamojo vandens tūris (litrais per vieną nuplovimą)

Klozeto įranga

6,0

Pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įranga

1,0

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir nurodo gaminio nominalųjį visą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą) ir bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 3 lentelę), rezultatus. Lovelinių pisuarų atveju nustatant visą nuplaunamojo vandens tūrį matuojamas vandens, plaunančio daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio, kiekis.

3   lentelė

EN standartai, skirti išmatuoti klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos visą nuplaunamojo vandens tūrį

Gaminys

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų komplektai ir unitazai

EN 997

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

Pisuarų komplektai ir pisuarai

EN 13407

Sieniniai pisuarai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

Nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš nuplaunamojo vandens bako

EN 14055

Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai

Nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš rankinio slėginio vandens nuleidimo vožtuvo

EN 12541

Santechnikos įtaisai. Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10

Nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš bekontakčio slėginio vandens nuleidimo vožtuvo

EN 15091

Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

b)   Vandens taupymas

Klozetų komplektai, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra didesnis nei 4 litrai, ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemos turi vandens taupymo įtaisą. Rinkai pateikto gaminio sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant vandens taupymo įtaisui, neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio.

Unitazai pritaikyti prie tokių vandens taupymo įtaisų, kad sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant tam įtaisui, neviršytų 3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio.

Pisuarų komplektai ir pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos turi atskiras pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcijas. Loveliniai pisuarai su nuplovimo vandeniu sistema turi atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją.

Pisuarai pritaikyti taip, kad būtų galima naudoti pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją. Loveliniai pisuarai be nuplovimo vandeniu sistemos pritaikyti taip, kad atskiros pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcija apimtų ne daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio.

Jutikliais grindžiama nuplovimo vandeniu kontrolės sistema yra apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja, kad gaminys atitinka tuos reikalavimus, ir pateikia dokumentus, kuriuose aprašoma gaminyje naudojama technologija ar įtaisas. Klozeto įrangos atveju pareiškėjas nurodo gaminio nominalųjį sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą) ir bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 4 lentelę), rezultatus. Gaminių, turinčių jutikliais grindžiamą nuplovimo vandeniu kontrolės sistemą, atveju pareiškėjas pateikia trumpą gaminio technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis apsaugomas nuo netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

4   lentelė

EN standartas, skirtas išmatuoti klozetų įrangos sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį

Gaminys

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų komplektai ir unitazai

EN 997

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

Klozetų nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš nuplaunamojo vandens bako

EN 14055

Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai

c)   Vidutinis nuplaunamojo vandens tūris

Rinkai pateiktos klozeto įrangos vidutinis nuplaunamojo vandens tūris, apskaičiuotas pagal 1 priedėlyje nustatytą metodą, neviršija 3,5 litro per vieną nuplovimą. Klozetų komplektams, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 4 litrai arba mažesnis, šis reikalavimas netaikomas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir nurodo gaminio vidutinį nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą) ir bandymų, atliktų laikantis 1 priede nustatyto metodo, rezultatus.

d)   Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas

Nuplovimo vandeniu sistemos turi koregavimo įtaisą, kuriuo įrangą montuojantis asmuo gali koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį atsižvelgdamas į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, klozeto įrangos atveju neviršija 6 litrų per vieną nuplovimą (arba 4 litrų per vieną nuplovimą, jei klozeto komplektas neturi vandens taupymo įtaiso), o pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu atveju – 1 litro per vieną nuplovimą. Sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, klozeto įrangos atveju neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą.

Jei nuplovimo vandeniu sistemą sudaro nuplaunamojo vandens bakas, didžiausias visas nuplaunamojo vandens tūris po pakoregavimo nurodomas ant bako vandens lygio linija arba žyme.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja, kad gaminys atitinka tuos reikalavimus, ir pateikia dokumentus, kuriuose aprašoma gaminyje naudojama technologija ar įtaisas.

2 kriterijus.   Gaminio veiksmingumas

a)   Nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai

Nuplovimo vandeniu sistemos atitinka 5 lentelėje nurodyto atitinkamo EN standarto reikalavimus. Atitinkamų 5 lentelėje nurodytų EN standartų poskyriams, susijusiems su visu ir sumažintu nuplaunamojo vandens tūriais, šis kriterijus netaikomas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 5 lentelę), rezultatus.

5   lentelė

Nuplovimo vandeniu sistemoms taikomas EN standartas

Nuplovimo vandeniu sistema

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų ir pisuarų nuplaunamojo vandens bakeliai

EN 14055

Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai

Klozetų ir pisuarų rankiniai slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

EN 12541

Santechnikos įtaisai. Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10

Klozetų ir pisuarų bekontakčiai slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

EN 15091

Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

b)   Nuplovimo vandeniu veiksmingumas

Klozetų ir pisuarų komplektų, unitazų ir pisuarų nuplovimo vandeniu veiksmingumas atitinka 6 lentelėje išvardytų atitinkamų EN standartų reikalavimus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 6 lentelę), rezultatus. Klozetų komplektų ir unitazų, kuriems netaikomas joks EN standartas, nuplovimo vandeniu veiksmingumo lygis yra panašus į lygiavertės klasės ir tipo įrangos, kuriai taikomas standartas EN 997. Tokiu atveju pareiškėjas pateikia bandymų, atliktų laikantis standarte EN 997 nurodytos lygiavertės klasės ir tipo gaminių bandymų procedūros, rezultatus. Pisuarų komplektų ir pisuarų, kuriems netaikomas joks EN standartas, nuplovimo vandeniu veiksmingumo lygis yra panašus į lygiavertės klasės ir tipo įrangos, kuriai taikomas standartas EN 13407. Tokiu atveju pareiškėjas pateikia bandymų, atliktų laikantis standarte EN 13407 nurodytos lygiavertės klasės ir tipo gaminių bandymų procedūros, rezultatus.

6   lentelė

Gaminio nuplovimo vandeniu veiksmingumui taikomas EN standartas

Gaminys

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų komplektai ir unitazai

EN 997

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

Pisuarų komplektai ir pisuarai

EN 13407

Sieniniai pisuarai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

c)   Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi reikalavimai

Pisuarai be nuplaunamojo vandens atitinka 2 priedėlyje apibrėžtus reikalavimus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia bandymų, atliktų laikantis 2 priedėlyje nustatytos bandymų procedūros, rezultatus. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas, kuriuo įrodoma atitiktis 2 priedėlyje nustatytiems reikalavimams.

3 kriterijus.   Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos ir mišiniai

a)   Pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalį ES ekologinis ženklas negali būti suteiktas nei produktams, nei jo gaminiams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 dalyje, ar vienalytėms jo dalims, jei juose yra cheminių medžiagų, kurios atitinka priskyrimo 7 lentelėje nurodytoms pavojingumo frazėms ar rizikos frazėms kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2) arba Tarybos direktyvą 67/548/EB (3), arba Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų. Jei cheminės medžiagos arba mišinio priskyrimo pavojingumo klasei riba skiriasi nuo priskyrimo rizikos frazei ribos, galioja pirmoji. 7 lentelėje nurodytos rizikos frazės paprastai taikomos cheminėms medžiagoms. Tačiau, jei informacijos apie medžiagas gauti negalima, taikomos mišinių klasifikavimo taisyklės. Cheminėms medžiagoms arba mišiniams, kuriuos apdorojus jų savybės pasikeičia ir jie tampa biologiškai nebeprieinami arba įvyksta cheminių pakitimų taip, kad pirmiau nustatytas pavojus išnyksta, 3a kriterijus netaikomas.

7   lentelė

Pavojingumo ir rizikos frazės

Pavojingumo frazė

Rizikos frazė

H300 Mirtina prarijus

R28

H301 Toksiška prarijus

R25

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

R65

H310 Mirtina susilietus su oda

R27

H311 Toksiška susilietus su oda

R24

H330 Mirtina įkvėpus

R23/26

H331 Toksiška įkvėpus

R23

H340 Gali sukelti genetinius defektus

R46

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

R68

H350 Gali sukelti vėžį

R45

H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus

R49

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

R40

H360F Gali pakenkti vaisingumui

R60

H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R61

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/61/60–61

H360Fd Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/63

H360Df Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R61/62

H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R62

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R63

H361fd Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R62–63

H362 Gali pakenkti žindomam vaikui

R64

H370 Kenkia organams

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Gali pakenkti organams

R68/20/21/22

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/25/24/23

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/20/21/22

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R50

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R50–53

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R51–53

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R52–53

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

R53

EUH059 Pavojinga ozono sluoksniui

R59

EUH029 Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

R29

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

R31

EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

R32

EUH070 Toksiška patekus į akis

R39–41

Cheminių medžiagų ir mišinių, kuriems gali būti arba yra pritaikyta kuri nors 7 lentelėje nurodytų pavojingumo arba rizikos frazių ir kurie atitinka priskyrimo pavojingumo klasėms arba kategorijoms kriterijus, taip pat cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a, b arba c punkte nustatytus kriterijus, koncentracijos ribos neviršija bendrųjų arba konkrečių koncentracijos ribų, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį. Jeigu nustatytos konkrečios koncentracijos ribos, jos taikomos vietoje bendrųjų koncentracijos ribų.

Cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio d, e arba f punkte nustatytus kriterijus, koncentracijos riba neviršija 0,1 % pagal masę.

Galutinio gaminio pavojingumo fraze ženklinti nereikia.

Klozetų ir pisuarų įrangos atveju 8 lentelėje nurodytoms cheminėms medžiagoms ir (arba) sudedamosioms dalims Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalyje nustatytas įpareigojimas netaikomas remiantis to paties reglamento 6 straipsnio 7 dalimi.

8   lentelė

Cheminės medžiagos ir (arba) sudedamosios dalys, kurioms taikoma nukrypti leidžianti nuostata

Cheminė medžiaga ir (arba) sudedamoji dalis

Pavojingumo ir rizikos frazės

Gaminiai, kurių svoris mažesnis nei 25 g

Visos pavojingumo ir rizikos frazės

Sudėtinio gaminio vienalytės dalys, kurių svoris mažesnis nei 25 g

Visos pavojingumo ir rizikos frazės

Nikelis visų rūšių nerūdijančiame pliene

H351, H372 ir R40/48/23

Klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos elektroninės sudedamosios dalys, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus (4)

Visos pavojingumo ir rizikos frazės

Vertinimas ir patikra. Paraiškos teikėjas pateikia produkto ir kiekvieno jo gaminio ar bet kurios jo vienalytės dalies atitikties 3a kriterijui deklaraciją, taip pat susijusius dokumentus, kaip antai tiekėjų pasirašytos atitikties deklaracijos, kuriuose nurodoma, kad kiekviena cheminė medžiaga ar medžiaga nepriskiriama jokiai su 7 lentelėje nurodytomis pavojingumo frazėmis susijusiai pavojaus klasei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, kiek tai galima nustatyti (bent) pagal informaciją, kuri atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede išvardytus reikalavimus. Prie šios deklaracijos pateikiama informacijos apie atitinkamas su 7 lentelėje nurodytomis pavojingumo frazėmis susijusias charakteristikas santrauka, kurios išsamumo lygis atitinka nurodytąjį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo 10, 11 ir 12 skirsniuose.

Informaciją apie būdingas savybes galima gauti ir kitomis priemonėmis nei bandymai, pavyzdžiui, naudojant alternatyvius metodus, tokius kaip in vitro metodai, kiekybinius struktūros ir aktyvumo santykio modelius arba naudojant grupavimo arba analogijos metodą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedą. Primygtinai raginama dalytis atitinkamais duomenimis visais tiekimo grandinės etapais.

Teikiama informacija yra susijusi su tokiomis cheminės medžiagos arba mišinių formomis arba fizinėmis būsenomis, kokiomis jie naudojami galutiniame gaminyje.

Kad cheminės medžiagos, kurios išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IV ir V prieduose ir kurioms pagal to reglamento 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktus netaikomi registravimo įpareigojimai, būtų laikomos atitinkančiomis 3a kriterijų, pakanka atitinkamos deklaracijos.

b)   Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį

Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalies draudimo išimtis netaikoma cheminėms medžiagoms, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą ir kurios įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (5) 59 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą, esančioms mišiniuose, gaminiuose ar kurioje nors sudėtinio gaminio vienalytėje dalyje didesnės kaip 0,1 % koncentracijos. Jeigu koncentracija mažesnė kaip 0,1 %, taikomos konkrečios koncentracijos ribos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį.

Vertinimas ir patikra. Remiamasi paraiškos pateikimo dieną galiojančiu cheminių medžiagų, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą, sąrašu. Paraiškos teikėjas pateikia atitikties pagal 3b kriterijų deklaraciją ir susijusius dokumentus, įskaitant medžiagų tiekėjų pasirašytas atitikties deklaracijas ir susijusių cheminių medžiagų ar mišinių saugos duomenų lapų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, kopijas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį parengtuose cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapuose nurodomos koncentracijos ribos.

4 kriterijus.   Tvariai tvarkoma mediena

Klozetuose arba pisuaruose su nuplaunamuoju vandeniu naudojama mediena arba mediena, iš kurios pagamintos jų dalys, gali būti perdirbta arba pirminė.

Pirminei medienai suteikti galiojantys tvarios miškotvarkos ir kilmės patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Tačiau, jeigu pagal sertifikavimo sistemas produkte arba gamybos linijoje leidžiama sertifikuotą žaliavą maišyti su nesertifikuota, nesertifikuotos žaliavos dalis turi būti ne didesnė kaip 50 %. Tokiai nesertifikuotai žaliavai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad žaliava būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus jai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos (pripažįstamos) pagal tą sertifikavimo sistemą.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus, kuriuose nurodoma klozetuose arba pisuaruose su nuplaunamuoju vandeniu naudojamos medienos arba medienos, iš kurios pagamintos jų dalys, rūšis, kiekis ir kilmė.

Jei naudojama pirminė mediena, gaminiui suteikti galiojantys tvarios miškotvarkos ir kilmės patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., PEFC, FSC arba lygiavertę sistemą. Jeigu gaminyje arba gamybos linijoje naudojama nesertifikuota žaliava, turi būti pateikti įrodymai, kad nesertifikuotos žaliavos dalis yra mažesnė kaip 50 % ir kad jai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad žaliava būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus jai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

5 kriterijus.   Gaminio ilgaamžiškumas

a)   Galimybė taisyti ir įsigyti atsarginių dalių

Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad keičiamas jo sudedamąsias dalis galutinis naudotojas arba profesionalus technikas prireikus galėtų nesunkiai pakeisti. Informacija apie tai, kurie elementai gali būti keičiami, turi būti aiškiai nurodyta spausdintame arba elektroniniame (arba abiejų formatų) informaciniame lape. Paraiškos teikėjas taip pat turi pateikti aiškias instrukcijas, kuriomis vadovaudamasis galutinis naudotojas arba profesionalus specialistas prireikus galėtų atlikti pagrindinius taisymo darbus.

Paraiškos teikėjas taip pat užtikrina, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip dešimt metų po pirkimo datos.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia gaminio spausdinto arba elektroninio (arba abiejų formatų) informacinio lapo pavyzdį (-džius).

b)   Garantija

Gaminiui suteikiama ne trumpesnė kaip penkerių metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia garantijos sąlygų pavyzdį.

6 kriterijus.   Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis

Plastiko dalys, kurių svoris 25 g arba didesnis, pažymimos pagal EN ISO 11469 standarto reikalavimus, kad būtų žinoma, jog gyvavimo ciklo pabaigoje medžiagas galima perdirbti, panaudoti arba pašalinti.

Pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamas arba biologiškai skaidus skystis arba skystis visai nenaudojamas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį tiems reikalavimams. Be to, pisuarų be nuplaunamojo vandens atveju pareiškėjas pateikia dokumentus, kuriuose aprašoma gaminyje naudojama technologija ir, jei naudojamas skystis, bandymų ataskaitą, įrodančią skysčio lengvą biologinį skaidumą, laikantis apibrėžties ir bandymų metodų, numatytų gairėse „Guidance on the Application of the CLP Criteria“ (6) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

7 kriterijus.   Instaliavimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija

Kartu su gaminiu pateikiama atitinkama įrengimo ir naudojimo informacija, kuri apima visas technines instrukcijas, reikalingas gaminiui tinkamai įrengti, ir rekomendacijas, kaip gaminį tinkamai ir nekenkiant aplinkai naudoti ir prižiūrėti. Įrengimo ir naudojimo informacijoje pateikiamos tokios būtiniausios spausdintinio (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose dokumentuose) ir (arba) elektroninio formato instrukcijos ir informacija:

a)

tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant:

atskirai rinkai pateiktų unitazų, pisuarų ir nuplovimo vandenių sistemų atveju informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turėtų būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą,

informaciją apie tai, kokiai (-ioms) klasei (-ėms) arba tipui (-ams) skirti bandymai buvo taikomi gaminiui,

informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas,

informaciją apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms (pagal standartą EN 12056) tinka šis gaminys,

informaciją apie tai, kaip koreguoti nuplaunamojo vandens tūrius ir tokio koregavimo poveikį nuotekų lygiui ir pripildymo lygiui,

pastabą apie būtinybę prieš įrengiant gaminį susipažinti su atitinkamais nacionaliniais ir vietos nurodymais;

b)

informacija apie tai, kad pagrindinis poveikis aplinkai yra susijęs su vandens suvartojimu, ir patarimai, kaip racionaliai juo naudojantis galima sumažinti poveikį aplinkai, visų pirma, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų suvartojama kuo mažiau vandens;

c)

informacija apie tai, kad gaminiui suteiktas ES ekologinis ženklas, ir, papildant prie ES ekologinio ženklo pateiktą bendrąją informaciją, trumpas konkretus paaiškinimas, ką tas ženklas reiškia;

d)

visas nuplaunamojo vandens tūris (litrais per vieną nuplovimą) (nustatytas bandymais, kaip nurodyta 1a kriterijuje);

e)

klozeto įrangos su vandens taupymo įtaisu (arba kuriai galima pritaikyti vandens taupymo įtaisą) atveju – sumažintas ir vidutinis nuplaunamojo vandens tūriai (litrais per vieną nuplovimą) (nustatyti bandymais, kaip nurodyta atitinkamai 1b ir 1c kriterijuose);

f)

atskirai rinkai pateiktų unitazų ir pisuarų atveju – informacija apie tai, kad gaminys turi būti derinamas su tinkama ekologiniu ženklu paženklinta nuplovimo vandeniu sistema, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą, visų pirma nurodoma, koks turi būti visas nuplovimo vandeniu sistemos nuplaunamojo vandens tūris ir, jei taikoma, sumažintas bei vidutinis tūriai;

g)

atskirai rinkai pateiktų nuplovimo vandeniu sistemų atveju – informacija apie tai, kad gaminys turi būti derinamas su tinkamu ekologiniu ženklu paženklintu unitazu ir (arba) pisuaru, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą, visų pirma nurodoma, koks turi būti visas unitazo ir (arba) pisuaro nuplaunamojo vandens tūris ir, jei taikoma, sumažintas ir vidutinis tūriai;

h)

rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, pateikiant visus susijusius nurodymus, visų pirma:

patarimus, kaip prižiūrėti ir naudoti gaminius,

informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti,

nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį,

patarimus, kaip ir kokiomis priemonėmis ir valymo medžiagomis valyti gaminį, kad nebūtų pažeistas jo paviršius;

i)

pisuarų be nuplaunamojo vandens atveju – priežiūros tvarkos instrukcijos, įskaitant, jei taikoma, informaciją apie tai, kaip saugoti ir prižiūrėti keičiamą kasetę, kaip ir kada ją keisti, ir reguliarios priežiūros paslaugų tiekėjų sąrašą;

j)

pisuarų be nuplaunamojo vandens atveju – reikiamos rekomendacijos dėl keičiamų kasečių šalinimo, visų pirmą informacija apie esamas panaudotų kasečių surinkimo schemas;

k)

rekomendacijos dėl tinkamo gaminio pašalinimo naudojimo ciklo pabaigoje.

Vertinimas ir patikra. Paraiškos teikėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia vartotojui teikiamos informacijos pavyzdį ar pavyzdžius arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta tokia informacija, arba ir tą, ir tą.

8 kriterijus.   ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Neprivaloma etiketė, kurioje yra teksto langelis su tokiu įrašu:

Didelis vandens naudojimo efektyvumas ir mažesnis nuotekų kiekis.

Naudodami šį ekologiniu ženklu paženklintą gaminį, taupote vandenį ir pinigus.

Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis.

Neprivalomos etiketės su teksto langeliu naudojimo gairės pateikiamos „ES ekologinės etiketės logotipo naudojimo gairėse“, kurios paskelbtos interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia etiketės pavyzdį.


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(4)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

1 priedėlis

Vidutinio nuplaunamojo vandens tūrio išmatavimo ir apskaičiavimo metodas

1.   Bandymo metodai

Sumontuokite klozetą arba įrangą pagal gamintojo pateiktas surinkimo instrukcijas. Unitazo atveju įranga sumontuojama su bandomąja nuplovimo vandeniu sistema, kaip nurodyta atitinkamuose EN standartuose.

Įtaisykite sumontuotą įrangą ant tvirto plokščio horizontalaus arba vertikalaus paviršiaus, kaip nurodyta.

Prijunkite vandens įleidimo vožtuvą prie vandentiekio, kurio statiškas vandens slėgis yra (0,2 ± 0,01) MPa ((2 ± 0,1 bar) ir atidarykite vandentiekio vožtuvą. Vandentiekį palikite atidarytą per visus bandymus.

Iki galo paleiskite nuplaunamojo vandens mechanizmo kontrolę, surinkite išskirtą vandenį ir išpilkite jį.

1.1.   Viso nuplaunamojo vandens tūrio įvertinimas

Iki galo paleiskite nuplaunamojo vandens mechanizmo kontrolę, surinkite išskirtą vandenį.

Išmatuokite tūrį naudodami graduotą talpyklą.

Užregistruokite išmatuotą tūrį.

Bandymą atlikite tris kartus.

Jei tūrio rezultatai skiriasi, visą nuplaunamojo vandens tūrį (Vv) nustatykite išvesdami aritmetinį trijų užregistruotų tūrių vidurkį.

1.2.   Sumažinto nuplaunamojo vandens tūrio įvertinimas

Paleiskite sumažintą nuplaunamojo vandens mechanizmo kontrolę, surinkite išskirtą vandenį.

Išmatuokite tūrį naudodami graduotą talpyklą.

Užregistruokite išmatuotą tūrį.

Bandymą atlikite tris kartus.

Jei tūrio rezultatai skiriasi, sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį (Vs) nustatykite išvesdami aritmetinį trijų užregistruotų tūrių vidurkį.

2.   Vidutinio nuplaunamojo vandens tūrio apskaičiavimas

Apskaičiuokite vidutinį nuplaunamojo vandens tūrį (Vvid) pagal šią formulę:

Formula

2 priedėlis

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pisuarai be nuplaunamojo vandens, ir bandymų metodai

1.   Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi reikalavimai

Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi visi šie bandymai:

atsparumo svoriui bandymas,

nutekėjimo bandymas,

sandarumo bandymas ir

nešvaraus oro ir vandens atgalinio išskyrimo prevencijos bandymas.

2.   Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi bandymų metodai

2.1.   Atsparumo svoriui bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais atsparumo svoriui bandymą, jei jie atitinka atsparumo svoriui reikalavimus, išlaikę statiško svorio bandymą, panašų į apibrėžtus EN 13407. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

2.2.   Nutekėjimo bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais nutekėjimo bandymą, jei jie atitinka vandens nutekėjimo reikalavimus, išlaikę vandens nutekėjimo bandymą, panašų į apibrėžtus EN 14688. Kadangi EN 14688 bandymas nustatytas prausimosi kriauklėms, galima bandymą pakoreguoti, kad jis tiktų pisuarų be nuplaunamojo vandens bandymui. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

2.3.   Sandarumo bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais sandarumo bandymą, jei užtikrinama, kad į juos pilamas skystis išbėga tik per nutekinimo jungtį. Siekiant lengviau aptikti potencialų protėkį, šiam bandymui naudojamas spalvotas vanduo. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais sandarumo bandymą ir tuomet, jei jie atitinka vandens sugėrimo reikalavimus, išlaikę vandens sugėrimo nustatymo bandymą, panašų į apibrėžtus EN 13407. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

2.4.   Nešvaraus oro ir vandens atgalinio išskyrimo prevencijos bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais nešvaraus oro ir vandens atgalinio išskyrimo prevencijos bandymą, jei jie atitinka sandarumo kvapams ir vandens plombos atsparumo slėgiui reikalavimus, panašius į apibrėžtus EN 1253-1, išlaikę, atitinkamai, sandarumo kvapams ir vandens plombos atsparumo slėgiui bandymus, panašius į apibrėžtus EN 1253-2. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.