19.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. rugsėjo 16 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Švedijai atstovaujantis narys

(2013/459/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Švedijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Annika BRÖMS kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu skiriamas Jonas BERGGREN, Head of the Brussels office of the Confederation of Swedish Enterprise.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugsėjo 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.