10.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/13


TARYBOS SPRENDIMAS 2013/368/BUSP

2013 m. liepos 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi,

(1)

2012 m. liepos 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/392/BUSP (1), kuris nustoja galioti 2014 m. liepos 15 d.;

(2)

dabartinė orientacinė finansavimo suma numatyta laikotarpiui iki 2013 m. liepos 15 d.;

(3)

todėl Sprendimas 2012/392/BUSP turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų numatyta orientacinė finansavimo suma laikotarpiui iki 2013 m. spalio 31 d.;

(4)

misija bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2012/392/BUSP 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP Sahel Niger susijusioms išlaidoms iki 2013 m. spalio 31 d. padengti, yra 8 700 000 EUR. Sprendimą dėl vėlesnio laikotarpio orientacinės finansavimo sumos priima Taryba.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


(1)  OL L 187, 2012 7 17, p. 48.