27.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/55


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. birželio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Suomen Pankki išorės auditorių

(2013/325/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jo 27.1 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 26 d. Europos Centrinio Banko rekomendaciją ECB/2013/12 Europos Sąjungos Tarybai dėl Suomen Pankki išorės auditorių (1),

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą turi atlikti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba;

(2)

Suomen Pankki išorės auditorių įgaliojimai pasibaigė po 2012 finansinių metų audito. Todėl būtina paskirti išorės auditorius nuo 2013 finansinių metų;

(3)

Suomen Pankki išorės auditoriais 2013–2019 finansiniams metams pasirinko PricewaterhouseCoopers Oy;

(4)

ECB valdančioji taryba rekomendavo PricewaterhouseCoopers Oy skirti Suomen Pankki išorės auditoriais 2013–2019 finansiniams metams;

(5)

reikėtų vadovautis ECB valdančiosios tarybos rekomendacija ir atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnio 11 dalis pakeičiama taip:

„11.   PricewaterhouseCoopers Oy patvirtinama Suomen Pankki išorės auditoriais 2013–2019 finansiniams metams.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas ECB.

Priimta Liuksemburge 2013 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. NOONAN


(1)  OL C 126, 2013 5 3, p. 1.

(2)  OL L 22, 1999 1 29, p. 69.