28.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/106


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. kovo 26 d.

dėl valstybių narių metinių išmetamų dujų kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1708)

(2013/162/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

iš įrenginių, kuriems taikoma 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų schemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (2), išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio duomenys, nurodyti Sąjungos registre, Komisijos sprendimuose, nacionaliniuose apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planuose ir oficialioje Komisijos ir atitinkamų valstybių narių korespondencijoje, sudaro patikrintus išmestų ŠESD kiekio (emisijų) duomenis pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą;

(2)

bendro išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, nustatyto atsižvelgiant į tam tikras dujų ir veiklos rūšis, kaip apibrėžta Sprendimo Nr. 406/2009/EB 2 straipsnio 1 dalyje, duomenys, pateikti 2012 m. pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (3) remiantis Komisijos atlikta pirmine 2012 m. peržiūra pagal 2012 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos techninės peržiūros gaires (4), sudaro peržiūrėtus 2005, 2008, 2009 ir 2010 m. duomenis apie išmestų ŠESD kiekius, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalies ketvirtoje pastraipoje;

(3)

kad kiekvienais metais būtų užtikrintas metinių išmetamų dujų kiekio kvotų nustatymo ir ataskaitose pateikiamo išmetamų ŠESD kiekio nuoseklumas, valstybių narių metines išmetamų dujų kiekio kvotas reikėtų taip pat apskaičiuoti taikant visuotinio atšilimo potencialo vertes iš 4-osios Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitos, priimtos Sprendimu 15/CP.17. Taip apskaičiuotas metines išmetamų dujų kiekio kvotas reikėtų pradėti taikyti nuo pirmųjų metų, už kuriuos pagal Sprendimo Nr. 280/2004/EB 3 straipsnį privaloma teikti ŠESD išmetimo apskaitos ataskaitas taikant minėtas naująsias visuotinio atšilimo potencialo vertes;

(4)

šiuo metu nacionalinėse šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ataskaitose, taip pat nacionaliniuose ir Sąjungos registruose pateikiamų duomenų nepakanka, kad būtų galima valstybių narių lygmeniu nustatyti šalies civilinės aviacijos sektoriuje išmetamo CO2 kiekį, kuriam netaikoma Direktyva 2003/87/EB. Vykdant skrydžius, kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB, išmetamo CO2 kiekis sudaro tik labai mažą viso išmetamų ŠESD kiekio dalį, o papildomos informacijos apie jį rinkimas būtų neproporcinga administracinė našta. Todėl metinių išmetamų dujų kiekio kvotų nustatymo tikslais aprašo kategorijos „1.A.3.A Civilinė aviacija“ išmetamo CO2 kiekis turėtų būti laikomas lygiu nuliui;

(5)

metinę valstybės narės 2020 m. išmetamų dujų kiekio kvotą reikėtų apskaičiuoti iš peržiūrėto 2005 m. išmestų ŠESD kiekio atimant patikrintą ŠESD kiekį, išmestą iš 2005 m. egzistavusių įrenginių ir gautą rezultatą pakoreguojant pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB II priede nurodytą procentą;

(6)

patikrintą įrenginių išmestų ŠESD kiekį reikėtų nustatyti taip:

valstybių narių, kurios apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvauja nuo 2005 m., atveju – įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 2005 m. išmestų ŠESD kiekis, pakoreguotas pagal tų įrenginių, 2008–2012 m. įtrauktų į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą arba iš jos išbrauktų dėl valstybių narių patikslintos taikymo srities, išmestų ŠESD kiekį ir įrenginių, kurie 2005 m. laikinai buvo išbraukti iš apyvartinių taršos leidimų sistemos, o 2008–2012 m. iš jos neišbraukti, išmestų ŠESD kiekį;

valstybių narių, kurios apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvauja nuo 2007 m., atveju – įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 2007 m. išmestų ŠESD kiekis;

valstybių narių, kurios apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvauja nuo 2013 m., atveju – įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 2005 m. išmestų ŠESD kiekis (kurį nurodo atitinkama valstybė narė ir peržiūri Komisija).

(7)

vidutinį valstybės narės, kuriai pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB II priedą nustatyta teigiama išmetamų ŠESD kiekio riba, 2009 m. išmestą ŠESD kiekį reikėtų apskaičiuoti iš atitinkamos valstybės narės bendro vidutinio peržiūrėto 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų ŠESD kiekio atimant jos vidutinį patikrintą iš įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų ŠESD kiekį;

(8)

valstybės narės, kuriai pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB II priedą nustatyta teigiama išmetamų ŠESD kiekio riba, metines 2013–2019 m. išmetamų dujų kiekio kvotas reikėtų nustatyti pagal tiesės atkarpą, kurios pradžios taškas būtų tos valstybės narės vidutinis 2009 m. išmestų ŠESD kiekis, o pabaigos taškas – metinė 2020 m. išmetamų dujų kiekio kvota;

(9)

valstybės narės, kuriai pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB II priedą nustatyta neigiama išmetamų ŠESD kiekio riba, metinę 2013 m. išmetamų dujų kiekio kvotą reikėtų apskaičiuoti iš atitinkamos valstybės narės bendro vidutinio peržiūrėto 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų ŠESD kiekio atimant jos vidutinį patikrintą iš įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų ŠESD kiekį;

(10)

valstybės narės, kuriai pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB II priedą nustatyta neigiama išmetamų ŠESD kiekio riba, metines 2014–2019 m. išmetamų dujų kiekio kvotas reikėtų nustatyti pagal tiesės atkarpą, kurios pradžios taškas būtų tos valstybės narės metinė 2013 m. išmetamų dujų kiekio kvota, o pabaigos taškas – metinė 2020 m. išmetamų dujų kiekio kvota;

(11)

apskaičiuojant vidutinį patikrintą iš įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų ŠESD kiekį nereikėtų atsižvelgti į patikrintą iš įrenginių, vienašališkai įtrauktų į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pagal Direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį, 2008–2012 m. išmestų ŠESD kiekį, nes taip ateityje koreguojant metines išmetamų dujų kiekio kvotas pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 10 straipsnį, išmestų ŠESD kiekis būtų apskaitytas dvigubai;

(12)

atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į Sąjungą, jos metines išmetamų dujų kiekio kvotas kiekvieniems 2013–2020 m laikotarpio metams reikėtų nustatyti laikantis tokios pačios metodikos kaip ir kitų valstybių narių atveju. Šios vertės turėtų būti pradėtos taikyti nuo Kroatijos įstojimo dienos;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Sprendimą 2012/419/ES, kuriuo nuo 2014 m. iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (5), nuo 2014 m. Prancūzijos metinės išmetamų dujų kiekio kvotos apskaičiuojamos atsižvelgiant į atitinkamai peržiūrėtus išmestų ŠESD kiekius;

(14)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kiekvienos valstybės narės kiekvienų 2013–2020 m. laikotarpio metų metinės išmetamų dujų kiekio kvotos nustatytos I priede ir taikomos atsižvelgiant į visas korekcijas, paskelbtas pagal Sprendimo Nr. 406/2009/EB 10 straipsnį.

2 straipsnis

Nepaisant 1 straipsnio, jei teisės akte, priimtame pagal Sprendimo Nr. 280/2004/EB 3 straipsnį, nustatyta, kad valstybės narės turi pateikti ŠESD išmetimo apskaitos ataskaitas, parengtas taikant visuotinio atšilimo potencialo vertes iš 4-osios Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitos, priimtos Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos Sprendimu 15/CP.17, nuo pirmųjų metų, už kuriuos privaloma pateikti tokias ŠESD išmetimo apskaitos ataskaitas, taikomos II priede nustatytos metinės išmetamų dujų kiekio kvotos.

3 straipsnis

I priede Kroatijai nustatytos metinės išmetamų dujų kiekio kvotos taikomos nuo Sutarties dėl Kroatijos Respublikos stojimo įsigaliojimo dienos.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Connie HEDEGAARD

Komisijos narė


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 136.

(2)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(3)  OL L 49, 2004 2 19, p. 1.

(4)  SWD (2012) 107 final, 2012 4 26.

(5)  OL L 204, 2012 7 31, p. 131.


I PRIEDAS

Valstybių narių metinė 2013–2020 m. laikotarpio išmetamų dujų kiekio kvota, apskaičiuota taikant visuotinio atšilimo potencialo vertes iš antrosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitos

Šalis

Metinė išmetamų dujų kiekio kvota

(anglies dioksido ekvivalento tonomis)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgija

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgarija

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Čekijos Respublika

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Danija

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Vokietija

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estija

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Airija

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Graikija

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Ispanija

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Prancūzija

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Kroatija

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italija

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Kipras

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Latvija

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Lietuva

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Liuksemburgas

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Vengrija

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Nyderlandai

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austrija

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Lenkija

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugalija

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumunija

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovėnija

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovakija

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Suomija

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Švedija

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Jungtinė Karalystė

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


II PRIEDAS

Valstybių narių metinė 2013–2020 m. laikotarpio išmetamų dujų kiekio kvota, apskaičiuota taikant visuotinio atšilimo potencialo vertes iš ketvirtosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitos

Šalis

Metinė išmetamų dujų kiekio kvota

(anglies dioksido ekvivalento tonomis)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgija

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgarija

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Čekijos Respublika

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Danija

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Vokietija

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estija

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Airija

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Graikija

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Ispanija

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Prancūzija

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Kroatija

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italija

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Kipras

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Latvija

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Lietuva

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Liuksemburgas

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Vengrija

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Nyderlandai

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austrija

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Lenkija

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugalija

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Rumunija

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovėnija

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovakija

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Suomija

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Švedija

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Jungtinė Karalystė

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099