20.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 47/70


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. vasario 18 d.

kuriuo patvirtinamas laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos jų vakcinacijos tam tikrose Latvijos teritorijose planas

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 720)

(Tekstas autentiškas tik latvių kalba)

(2013/90/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 20 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2001/89/EB nustatomos Sąjungos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, įskaitant priemones, taikytinas patvirtinus klasikinio kiaulių maro liga sergant laukines kiaules;

(2)

2012 m. lapkričio mėn. Latvija patvirtino, kad jos teritorijos rytinėje dalyje, Rusijos ir Baltarusijos pasienyje, užfiksuota laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro atvejų;

(3)

susirgus šernams 2012 m. lapkričio mėn. toje pačioje teritorijoje klasikinio kiaulių maro protrūkių buvo patvirtinta ir prie namų laikomų kiaulių ūkiuose;

(4)

Latvija priėmė ligų kontrolės priemones, kaip nustatyta Direktyvoje 2001/89/EB, dėl kurių tuose kiaulių ūkiuose ši liga buvo likviduota;

(5)

atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją, Latvija 2013 m. sausio 15 d., vadovaudamasi Direktyva 2001/89/EB, Komisijai pateikė laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro likvidavimo susijusioje tos valstybės narės teritorijoje planą. Be to, kadangi Latvija ketina pradėti laukinių kiaulių vakcinaciją, ji tą pačią dieną pateikė Komisijai patvirtinti vakcinacijos planą;

(6)

Komisija išnagrinėjo Latvijos pateiktus planus ir nustatė, kad jie atitinka Direktyvą 2001/89/EB;

(7)

siekiant aiškumo, yra tikslinga šiame sprendime nustatyti Latvijos geografines teritorijas, kuriose turi būti įgyvendintas laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro likvidavimo planas ir kuriose turi būti atliekama neatidėliotina laukinių kiaulių vakcinacija;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2013 m. sausio 15 d. Latvijos pateiktas klasikinio kiaulių maro likvidavimo planas priedo 1 dalyje nurodytose teritorijose yra patvirtinamas.

2 straipsnis

2013 m. sausio 15 d. Latvijos pateiktas laukinių kiaulių neatidėliotinos vakcinacijos planas priedo 2 dalyje nurodytose teritorijose yra patvirtinamas.

3 straipsnis

Latvija priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinami 1 ir 2 straipsniuose minėti planai.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Latvijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5.


PRIEDAS

1   DALIS

Teritorijos, kurioms taikomas likvidavimo planas

Alūksnės savivaldybės Pededzės ir Liepnos valsčiai. Rėzeknės savivaldybės Pušos, Makuonkalno ir Kaunatos valsčiai. Daugpilio savivaldybės Dubnos, Viškių, Ambelių, Bikerniekų, Malinovos, Naujinio, Tabuorės, Senosios Salienos, Salienos, Skrudalienos, Demenės ir Laukesos valsčiai. Balvų savivaldybės Vyksnos, Kubulių, Balvų, Bėrzkalnės, Lazdulejos, Briežuciemo, Senosios Tilžės, Tilžės, Krišjanių ir Bėrzpilio valsčiai. Rugajų savivaldybės Rugajų ir Lazdukalno valsčiai. Viliakos savivaldybės Žygurių, Vecumų, Kupravos, Susajų, Mednevos ir Škilbėnų valsčiai. Baltinavos savivaldybės Baltinavos valsčius. Karsavos savivaldybės Salnavos, Malnavos, Goliševos, Mėrdzenės ir Mežvidų valsčiai. Ciblos savivaldybės Pušmucovos, Lydumniekų, Ciblos, Zvirgzdenės ir Blontų valsčiai. Ludzos savivaldybės Niukšių, Brigių, Isnaudos, Nirzos, Pildos, Rundėnų ir Istros valsčiai. Zilupės savivaldybės Zalesjės, Lauderių ir Pasienės valsčiai. Dagdos savivaldybės Andzelių, Ezerniekų, Škiaunės, Svarinių, Bėrzių, Kepovos, Asūnės, Dagdos, Konstantinovos ir Andrupenės valsčiai. Agluonos savivaldybės Kastulinos, Graverių, Škeltovos ir Agluonos valsčiai. Kraslavos savivaldybės Aulejos, Kombulių, Skaistos, Ruobežniekų, Indros, Piedrujos, Kalniešių, Kraslavos, Kaplavos, Ūdryšių ir Užvaldos valsčiai.

2   DALIS

Teritorijos, kurioms taikomas neatidėliotinos vakcinacijos planas

Alūksnės savivaldybės Pededzės ir Liepnos valsčiai. Rėzeknės savivaldybės Pušos, Makuonkalno ir Kaunatos valsčiai. Daugpilio savivaldybės Dubnos, Viškių, Ambelių, Bikerniekų, Malinovos, Naujinio, Tabuorės, Senosios Salienos, Salienos, Skrudalienos, Demenės ir Laukesos valsčiai. Balvų savivaldybės Vyksnos, Kubulių, Balvų, Bėrzkalnės, Lazdulejos, Briežuciemo, Senosios Tilžės, Tilžės, Krišjanių ir Bėrzpilio valsčiai. Rugajų savivaldybės Rugajų ir Lazdukalno valsčiai. Viliakos savivaldybės Žygurių, Vecumų, Kupravos, Susajų, Mednevos ir Škilbėnų valsčiai. Baltinavos savivaldybės Baltinavos valsčius. Karsavos savivaldybės Salnavos, Malnavos, Goliševos, Mėrdzenės ir Mežvidų valsčiai. Ciblos savivaldybės Pušmucovos, Lydumniekų, Ciblos, Zvirgzdenės ir Blontų valsčiai. Ludzos savivaldybės Niukšių, Brigių, Isnaudos, Nirzos, Pildos, Rundėnų ir Istros valsčiai. Zilupės savivaldybės Zalesjės, Lauderių ir Pasienės valsčiai. Dagdos savivaldybės Andzelių, Ezerniekų, Škiaunės, Svarinių, Bėrzių, Kepovos, Asūnės, Dagdos, Konstantinovos ir Andrupenės valsčiai. Agluonos savivaldybės Kastulinos, Graverių, Škeltovos ir Agluonos valsčiai. Kraslavos savivaldybės Aulejos, Kombulių, Skaistos, Ruobežniekų, Indros, Piedrujos, Kalniešių, Kraslavos, Kaplavos, Ūdryšių ir Užvaldos valsčiai.