28.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 357/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1271/2012

2012 m. gruodžio 21 d.

kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 nuostatų, susijusių su galimybėmis teikti paraiškas skirti paramą pagal bendrosios išmokos schemą 2012 m. ir paraiškas suteikti teises į išmokas iš nacionalinio rezervo arba padidinti jų vieneto vertę 2012 m., ir nuostatų, susijusių su bendrosios paraiškos turiniu, taip pat nuo Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 nuostatų, susijusių su teisių į išmokas deklaravimu 2012 m., ir nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 nuostatų, susijusių su paramos skyrimo sąlygų atitikties tikrinimu prieš išmokant išmokas ir su ūkininkų naudojimosi sklypais data

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 142 straipsnio c ir r punktus,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė to reglamento 68 straipsnio 1 dalies c punkto netaikančioms valstybėms narėms tam tikromis sąlygomis naudoti nacionalinį rezervą. Taikydamos tą straipsnį, valstybės narės gali padidinti ūkininkams skiriamų teisių į išmokas vieneto vertę ir (arba) teisių į išmokas skaičių. Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio įgyvendinimo tikslais, paraiškos suteikti teises į išmokas pagal bendrosios išmokos schemą arba padidinti jų vertę pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009 (2) 15 straipsnio 1 dalį pateikiamos iki valstybių narių nustatytos datos. Ši data neturi būti vėlesnė kaip gegužės 15 d., o Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos atveju – ne vėlesnė kaip birželio 15 d.;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 1 dalį ūkininkas, kuris prašo paramos pagal bet kurią paramos už plotus schemą, per metus gali pateikti tik vieną bendrąją paraišką;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalį bendroji paraiška pateikiama iki valstybės narės nustatytinos datos, bet ne vėlesnės kaip gegužės 15 d, o Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos atveju – ne vėlesnės kaip birželio 15 d.;

(4)

dėl blogų klimato sąlygų poveikio kai kuriems svarbiausiems grūdų tiekėjams nuolat auga pašarų kainos, kai kuriose valstybėse narėse blogėja žemės ūkio valdų ekonominė padėtis ir 2012 m. pabaigoje jos turi didelių finansinių sunkumų. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio valdų ekonominės padėties pablogėjimas gali turėti ilgalaikių platesnio pobūdžio pasekmių, valstybėms narėms turėtų būti leista 2012 m. taikyti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį;

(5)

teisių į išmokas suteikimo iš nacionalinio rezervo arba jų vieneto vertės padidinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 15 straipsnio 1 dalį 2012 m. terminas baigėsi, todėl tikslinga leisti valstybėms narėms, pageidaujančioms 2012 m. taikyti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį, nustatyti naują paraiškų suteikti teises į išmokas iš nacionalinio rezervo arba padidinti jų vieneto vertę pateikimo terminą;

(6)

be to, tikslinga nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 1 dalies reikalavimo ūkininkams šiose valstybėse narėse teikti tik vieną bendrą paraišką per metus;

(7)

be to, nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalimi nustatyto termino leidžianti nukrypti nuostata reikalinga tiems ūkininkams, kurie pageidauja pasinaudoti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalimi;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 12 straipsnio 5 dalį pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo metais ir pirmaisiais metais, kai į bendrosios išmokos schemą įtraukiami nauji sektoriai, valstybės narės gali nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 12 straipsnio nuostatų, susijusių su teisėmis į išmokas, jei paskutinę bendrosios paraiškos pateikimo dieną teisės į išmokas dar nėra galutinai nustatytos. Būtina numatyti tokią pačią nukrypti leidžiančią nuostatą, susijusią su teisėmis į išmokas, kurios bus suteikiamos arba kurių vieneto vertė bus padidinta pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį, jei tokios teisės ar padidinimas dar nėra galutinai nustatyti;

(9)

pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009 (3) 8 straipsnio 1 dalį deklaruoti savo teises į išmokas ūkininkas gali tik kartą per metus ir ne vėliau kaip paskutinę bendrosios paraiškos pateikimo dieną. Nuo šios reikalavimo nukrypti yra tikslinga;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 35 straipsnio 1 dalį sklypais, atitinkančiais deklaruojamus reikalavimus atitinkančius hektarus, susietus su teise į išmokas, ūkininkas turi naudotis valstybės narės nustatytą dieną. Ši data negali būti vėlesnė už datą, kurią valstybė narė nustatė pagalbos paraiškoms pataisyti;

(11)

kiek tai susiję su teisėmis į išmokas, kurios bus skiriamos, arba vieneto verte, kuri bus didinama, taikant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį, būtina nukrypti nuo ūkininkams nustatytos prievolės laikytis to reglamento 35 straipsnio 1 dalyje nustatytos datos;

(12)

pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 3 dalį išmokos pagal to reglamento I priede išvardytas paramos schemas neteikiamos, kol valstybė narė pagal to reglamento 20 straipsnį patikrina paramos skyrimo sąlygų atitiktį;

(13)

su teisių į išmokas skyrimu arba jų vieneto vertės padidinimu pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį susijusios paramos skyrimo sąlygos, kurių atitiktį turi patikrinti valstybės narės pagal šiame reglamente nustatytas vieną ar kelias leidžiančias nukrypti nuostatas, gali skirtis nuo šiuo metu pagal bendrosios išmokos schemą teikiamos paramos skyrimo sąlygų. Tuo atveju naujų paramos sąlygų tikrinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 3 dalį trukdytų mokėti išmokas pagal paramos schemas, kurios nesusijusios su to reglamento 41 straipsnio 3 dalimi ir kurios turi būti išmokėtos prieš patikrinant šių naujų paramos sąlygų atitiktį. Kad būtų išvengta tokios padėties, būtina nustatyti nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 3 dalies leidžiančią nukrypti nuostatą, susijusią su teisių į išmokas skyrimu arba jų vieneto vertės padidinimu pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį;

(14)

be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 2 dalį išmokos mokamos nuo gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d. Nukrypdama nuo šios nuostatos, Komisija gali numatyti, kad išankstinės išmokos būtų išmokėtos iki gruodžio1 d. Tokia nukrypti leidžianti nuostata yra nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 776/2012 (4), ir ja remdamosi valstybės narės nuo 2012 m. spalio 16 d. pagal 2012 m. pateiktas paraiškas gali išmokėti tiesioginių išmokų nustatyto dydžio neviršijančias išankstines išmokas. Todėl nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 3 dalies leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma atgaline data nuo 2012 m. spalio 16 d., kad būtų galima mokėti pagal paramos schemas, nesusijusias su to reglamento 41 straipsnio 3 dalies taikymu, skiriamas išmokas, kurių paramos skyrimo sąlygų atitiktis baigta tikrinti;

(15)

šiuo reglamentu nustatytos leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos 2012 kalendoriniais metais. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 leidžiančios nukrypti nuostatos

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 15 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti ūkininkams už 2012 m. teikti paraiškas suteikti teises į išmokas arba padidinti jų vieneto vertę pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 31 d.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos, 2012 m. ūkininkai, kurie iki valstybių narių pagal to reglamento 11 straipsnio 2 dalį nustatytos dienos pateikė bendrąją paraišką skirti paramą pagal bet kurią paramos už plotą schemą ir kurie pagal šio straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti teises į išmokas arba padidinti jų vieneto vertę, gali teikti atskirą paraišką skirti paramą pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 31 d.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, valstybės narės gali leisti ūkininkams, kurie pagal šio straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti teises į išmokas arba padidinti jų vieneto vertę ir kurie nepateikė šio straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios paraiškos, pateikti bendrąją paraišką už 2012 m. skirti paramą pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 31 d.

4.   Pagal 1 dalį pateikta paraiška suteikti teises į išmokas arba padidinti jų vieneto vertę laikoma atskira paraiška skirti paramą arba bendrąja paraiška skirti paramą pagal 2 ir 3 dalis.

5.   Taikydamos šio straipsnio 1 dalį, valstybės narės gali nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 12 straipsnio nuostatų, susijusių su teisėmis į išmokas, jei vėliausią šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą dieną nėra galutinai nuspręsta dėl teisių į išmokas suteikimo jų vieneto vertės padidinimo.

2 straipsnis

Nuo Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 leidžianti nukrypti nuostata

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos, teises į išmokas, kurių vieneto vertė turi būti padidinta pagal šio reglamento 1 straipsnį, už 2012 m. gali deklaruoti šias teises 2013 m. sausio 31 d. turintis ūkininkas, kad gautų atitinkamai dėl padidėjusios vieneto vertės padidėjusią išmoką.

Ūkininkams suteiktos naujos teisės į išmokas ir teisės į padidėjusias išmokas, kurių vieneto vertė turi būti padidinta, pagal šio reglamento 1 straipsnį laikomos deklaruotomis už 2012 kalendorinius metus.

3 straipsnis

Nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 leidžianti nukrypti nuostata

1.   Išmokos, susijusios su teisių į išmokas skyrimu ir jų vertės padidinimu pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalį, negali būti išmokėtos už 2012 m. kalendorinius metus tol, kol susijusios valstybės narės nebaigs tikrinti tos paramos skyrimo sąlygų atitikties, jei taikomos viena ar kelios šio reglamento 1 ir 2 straipsniuose nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 3 dalies, išmokos pagal to reglamento I priede išvardytas paramos schemas, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą paramą, gali būti išmokėtos už 2012 kalendorinius metus, neatsižvelgiant į tai, ar baigtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytos paramos skyrimo sąlygų atitikties tikrinimas.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 73/2009 31 straipsnio 1 dalies, pagal šio reglamento 1 ir 2 straipsniuose nustatytą vieną ar kelias nukrypti leidžiančias nuostatas sklypais, atitinkančiais reikalavimus atitinkančius hektarus, susietus su pagal to reglamento 41 straipsnio 3 dalį naujai suteiktomis teisėmis į išmokas ar teisėmis į išmokas, kurių vertė padidinama, susijęs ūkininkas turi naudotis 2013 m. sausio 31 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos nuo 2012 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, p. 65.

(3)  OL L 316, 2009 12 2, p. 1.

(4)  OL L 231, 2012 8 28, p. 8.