20.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 350/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1235/2012

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 669/2009 (2) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos oficialiosios to reglamento I priede (toliau – sąrašas) išvardytų importuojamų negyvūninių pašarų ir maisto produktų kontrolės, kuri atliekama įvežimo į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priede nurodytas teritorijas punktuose;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 2 straipsnyje nustatyta, kad tas sąrašas turi būti persvarstomas reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atsižvelgiant bent į tame straipsnyje nurodytus informacijos šaltinius;

(3)

iš su maisto produktais susijusių incidentų, apie kuriuos pranešta naudojantis Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema, skaičiaus ir svarbos, Maisto ir veterinarijos tarnybos atlikto audito trečiosiose šalyse išvadų ir valstybių narių Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnį pateiktų ketvirčio ataskaitų apie negyvūninių pašarų ir maisto produktų siuntas matyti, kad sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti;

(4)

visų pirma, džiovintų vynuogių iš Afganistano, arbūzų iš Brazilijos, braškių ir žemuogių iš Kinijos, žirnių ir pupelių iš Kenijos, mėtų iš Maroko, arbūzų sėklų ir jų produktų iš Siera Leonės ir tam tikrų prieskoninių augalų, prieskonių bei daržovių iš Vietnamo atveju susiję informacijos šaltiniai rodo atsirandant naujus pavojus ir (ar) tam tikro laipsnio neatitikimą susijusiems saugos reikalavimams – tuo pateisinamas sustiprintos oficialiosios kontrolės įvedimas. Todėl į sąrašą turėtų būti įtraukti įrašai dėl šių siuntų;

(5)

be to, sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti siekiant sumažinti prekių, kurių atitiktis Sąjungos teisės aktuose nustatytiems susijusiems reikalavimams, remiantis turima informacija, apskritai pagerėjo ir kurioms dabartinio dažnumo oficiali kontrolė nebereikalinga, oficialios kontrolės intensyvumą. Todėl sąraše reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti baklažanų ir raukšlėtojo svaidenio iš Dominikos Respublikos, prieskonių iš Indijos ir smidrinio porūšio kininių pupuolių, baklažanų bei kopūstinių daržovių iš Tailando įrašus;

(6)

sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti išbraukiant įrašus, skirtus prekėms, kurios, remiantis turima informacija, iš esmės pakankamai atitinka Sąjungos teisės aktuose nustatytus susijusius saugos reikalavimus ir kurioms padidinto dažnumo kontrolė nebereikalinga. Todėl iš sąrašo reikėtų išbraukti persikų iš Egipto, pašarų priedų bei premiksų iš Indijos ir Capsicum annuum iš Peru įrašus;

(7)

siekiant tiksliau identifikuoti kai kuriuos sąraše nurodytus produktus prireikus turi būti papildomai nurodyti TARIC kodai. Be to, būtina pakeisti kai kuriuos KN kodus, siekiant suderinti juos su Kombinuotosios nomenklatūros, taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d., pakeitimais;

(8)

siekiant Sąjungos teisės aktų nuoseklumo ir aiškumo, Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedą tikslinga pakeisti šio reglamento priede pateiktu tekstu;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Negyvūniniai pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficialioji kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC skirsnis

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas

(%)

Džiovintos vynuogės

(vynmedžio uogos)

0806 20

 

Afganistanas (AF)

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

 

Lazdyno riešutai

(negliaudyti arba gliaudyti)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaidžanas (AZ)

Aflatoksinai

10

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Arbūzai

0807 11 00

 

Brazilija (BR)

Salmonelė

10

(Maisto produktai)

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Braškės ir žemuogės (sušaldytos)

0811 10

 

Kinija (CN)

Norovirusas ir hepatitas A

5

(Maisto produktai)

 

Brassica oleracea

(kitos valgomosios kopūstinės daržovės, špinatiniai kopūstai) (13)

ex 0704 90 90

40

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (14)

10

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

 

 

Džiovinti lakštiniai

ex 1902 11 00;

10

Kinija (CN)

Aliuminis

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Maisto produktai)

 

 

Didieji greipfrutai

ex 0805 40 00

31; 39

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (11)

20

(Maisto produktai – švieži)

 

 

Arbata (aromatinta arba nearomatinta)

0902

 

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (10)

10

(Maisto produktai)

 

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

10

Raukšlėtasis svaidenis (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

20

ex 0710 22 00

10

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

 

Apelsinai (švieži arba džiovinti)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egiptas (EG)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (7)

10

Granatai

ex 0810 90 75

30

Braškės ir žemuogės

0810 10 00

 

(Maisto produktai – švieži vaisiai ir daržovės)

 

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egiptas (EG)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti ar sušaldyti)

 

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

 

Gana (GH)

Aflatoksinai

50

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Kario lapai (Bergera ir Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (5)

50

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

Sveikos Capsicum annuum

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

10

Grūstos arba maltos Capsicum annuum

ex 0904 22 00

10

Nesmulkinti džiovinti Capsicum genties, išskyrus saldžiąsias paprikas (Capsicum annuum), vaisiai

0904 21 90

 

Karis (aitriųjų paprikų produktai)

0910 91 05

Muskatas (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Imbieras (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (ciberžolė)

0910 30 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

20

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 

Valgomoji ybiškė

ex 0709 99 90

20

Indija (IN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (2)

50

(Maisto produktai – švieži)

 

Muskatas (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonezija (ID)

Aflatoksinai

20

Macis (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

Žirniai ankštyse (negliaudyti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (16)

10

Pupelės ankštyse (negliaudytos)

ex 0708 20 00

40

(Maisto produktai – švieži ir atšaldyti)

 

 

Arbūzų (Egusi, citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex 1207 70 00;

10

Nigerija (NG)

Aflatoksinai

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Maisto produktai)

 

 

Mėtos

ex 1211 90 86

30

Marokas (MA)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (17)

10

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

Arbūzų (Egusi, citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex 1207 70 00;

10

Siera Leonė (SL)

Aflatoksinai

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Maisto produktai)

 

 

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (9)

10

(Maisto produktai – švieži)

 

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Tailandas (TH)

Salmonelė (6)

10

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

Mėtos

ex 1211 90 86

30

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

20

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

20

ex 0710 22 00

10

Baklažanai

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Kopūstinės daržovės

0704; ex 0710 80 95

76

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

 

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turkija (TR)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (8)

10

Pomidorai

0702 00 00; 0710 80 70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

Džiovintos vynuogės (vynmedžio uogos)

0806 20

 

Uzbekistanas (UZ)

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Vietnamas (VN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (15)

20

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

Mėtos

ex 1211 90 86

30

Petražolės

ex 0709 99 90

40

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

Valgomoji ybiškė

ex 0709 99 90

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (15)

20

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Maisto produktai – švieži)

 

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

 

Pietų Afrika (ZA)

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Pašarai ir maisto produktai)

 


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas bet kuris KN kodas, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.

(2)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, metamidofoso, triazofoso, endosulfano, monokrotofoso, metomilo, tiodikarbo, diafentiurono, tiametoksamo, fipronilo, oksamilo, acetamipirido, indoksakarbo, mandipropamido.

(3)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: amitrazo, acefato, aldikarbo, benomilo, karbendazimo, chlorfenapiro, chlorpirifoso, CS2 (ditiokarbamatų), diafentiurono, diazinono, dichlorvoso, dikofolio, dimetoato, endosulfano, fenamidono, imidakloprido, malationo, metamidofoso, metiokarbo, metomilo, monokrotofoso, ometoato, oksamilo, profenofoso, propikonazolo, tiabendazolo, tiakloprido.

(4)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, karbarilo, karbendazimo, karbofurano, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, dimetoato, etiono, malationo, metalaksilo, metamidofoso, metomilo, monokrotofoso, ometoato, profenofoso, protiofoso, kvinalfoso, triadimefono, triazofoso, dikrotofoso, EPN, triforino.

(5)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofoso, metiloksidemetono, chlorpirifoso, acetamiprido, tiametoksamo, klotianidino, metamidofoso, acefato, propargito, monokrotofoso.

(6)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 arba metodas, kurio tinkamumas šiuo atveju patvirtintas, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 1) 5 straipsnyje.

(7)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbendazimo, ciflutrino ciprodinilo, diazinono, dimetoato, etiono, fenitrotiono, fenpropatrino, fludioksonilo, heksaflumurono, liambda-cihalotrino, metiokarbo, metomilo, ometoato, oksamilo, fentoato, metiltiofanato.

(8)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: metomilo, oksamilo, karbendazimo, klofentezino, diafentiurono, dimetoato, formetanato, malationo, procimidono, tetradifono, metiltiofanato.

(9)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano, metomilo, ometoato, dimetoato, triazofoso, malationo, profenofoso, protiofoso, etiono, karbendazimo, triforino, procimidono, formetanato.

(10)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: buprofezino; imidakloprido; fenvalerato ir esfenvalerato (RS ir SR izomerų suma); profenofoso; trifluralino; triazofoso; triadimefono ir triadimenolo (triadimefono ir triadimenolo suma), cipermetrino (cipermetrino, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (izomerų suma)).

(11)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofo, triadimefono ir triadimenolio (triadimefono ir triadimenolo suma), metilparationo, fentoato, metidationo.

(12)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano (suma), chlorpirifoso, cipermetrino (suma), ciprokonazolo, dikofolio (suma), difenokonazolo, dinotefurano, etiono, flusilazolio, folpeto, prochlorazo, profenofoso, propikonazolo, metiltiofanato ir triforino.

(13)  Šios rūšys: Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra, taip pat vadinamos „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „Chinese bare Jielan“.

(14)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: chlorfenapiro, fipronilo, karbendazimo, acetamiprido, dimetomorfo ir propikonazolo.

(15)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano, karbendazimo (suma), chlorpirifoso, profenofoso, permetrino, heksakonazolo, difenokonazolio, propikonazolo, fipronilo, propargito, flusilazolio, fentoato, cipermetrino, metomilo, kvinalfoso, pencikurono, metidationo, dimetoato (suma) ir fenbukonazolo.

(16)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: dimetoato (suma), chlorpirifoso, acefato, metamidofoso, metomilo, diafentiurono, indoksakarbo.

(17)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: chlorpirifoso, cipermetrino, dimetoato (suma), endosulfano (suma), heksakonazolo, metilparationo (suma), metomilo, flutriafolo, karbendazimo (suma), flubendiamido, miklobutanilo, malationo (suma).“