21.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1230/2012

2012 m. gruodžio 12 d.

kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (2), ypač į jos 39 straipsnio 2, 3 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 yra atskiras reglamentas Direktyvoje 2007/46/EB numatyto tipo patvirtinimo tikslais;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 buvo panaikinta 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/21/EEB dėl M1 kategorijos motorinių transporto priemonių masės ir matmenų (3), taip pat 1997 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/27/EB dėl tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų masės ir matmenų, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (4). Šiose direktyvose nustatytus variklinių transporto priemonių ir jų priekabų masės ir matmenų reikalavimus reikėtų perkelti į šį reglamentą ir prireikus iš dalies pakeisti siekiant priderinti juos prie technikos ir mokslo žinių raidos;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 661/2009 pateiktos pagrindinės nuostatos dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų masę ir matmenis, reikalavimų. Todėl taip pat būtina apibrėžti tokiam tipo patvirtinimui taikomas specialiąsias procedūras, bandymus ir reikalavimus;

(4)

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvoje 96/53/EB, nustatančioje tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (5), nustatyti nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui valstybėse narėse naudojamų transporto priemonių tam tikri didžiausi leidžiami matmenys. Todėl gaminant transporto priemones svarbu atsižvelgti į matmenis, kurie Sąjungoje jau suderinti siekiant skatinti ir užtikrinti laisvą prekių judėjimą;

(5)

pagal Direktyvą 97/27/EB valstybėms narėms buvo leidžiama suteikti EB tipo patvirtinimą transporto priemonėms, kurių tolimiausi kraštiniai taškai neatitiko toje direktyvoje nustatytų didžiausių leidžiamų matmenų. Be to, valstybėms narėms buvo leidžiama atsisakyti registruoti transporto priemones, kurioms buvo suteiktas EB tipo patvirtinimas, jeigu jų tolimiausi kraštiniai taškai neatitiko nacionalinės teisės reikalavimų. Svarbu ir toliau tam tikromis sąlygomis leisti suteikti tipo patvirtinimą transporto priemonėms, kurių gabaritai viršija leidžiamas normas, jei tai naudinga kelių eismui ir aplinkai valstybėse narėse, kuriose kelių infrastruktūra tam pritaikyta. Todėl reikia užtikrinti galimybę leisti suteikti tokioms transporto priemonėms tipo patvirtinimą mažomis serijomis ar pagal individualias patvirtinimo schemas, jeigu transporto priemonių, kurioms pagal Direktyvos 2007/46/EB 23 straipsnį gali būti taikoma išimtis dėl didžiausių leidžiamų matmenų, kiekis neviršija to, kas būtina siekiant šio reglamento tikslų. Todėl Direktyvos 2007/46/EB XII priedą reikėtų iš dalies pakeisti, kad jame būtų nustatytos tokios kiekybinės ribos;

(6)

Direktyvoje 96/53/EB nustatytos didžiausios leidžiamos masės taikomos tik tarptautiniam vežimui. Tačiau toje direktyvoje leidžiama valstybėms narėms toliau taikyti savo nacionalinės teisės aktus nacionaliniam vežimui. Todėl neatrodo, kad artimiausiu metu įmanoma suderinti valstybėse narėse naudojamų transporto priemonių reikalavimus dėl techniškai leidžiamos didžiausios pakrautos transporto priemonės masės ir techniškai leidžiamos didžiausios ašims ar ašių grupei tenkančios masės. Nepaisant to ir atsižvelgiant į tai, kad kelių infrastruktūros statybos taisyklės yra nesuderintos, tikslinga reikalauti, kad valstybės narės patvirtintų transporto priemonių, kurias leidžiama naudoti nacionaliniam ar tarptautiniam vežimui pagal Direktyvą 96/53/EB, didžiausių leidžiamų registracijos ir (ar) eksploatacijos masių nustatymo tvarką ir nustatytų tokias mases;

(7)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant Sąjungos teisės aktus dėl transporto priemonių masės ir matmenų, būtina pateikti aiškiai apibrėžtas sąvokas. Kai kurios iš šių sąvokų jau buvo apibrėžtos direktyvose 97/27/EB ir 92/21/EEB. Siekiant nuoseklumo, reikėtų perimti tas sąvokas ir, jei reikia, pritaikyti atsižvelgiant į technikos ir mokslo žinias;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad į šį reglamentą įtraukiama transporto priemonės faktinės masės sąvoka, ir siekiant išvengti painiavos pildant atitikties liudijimą, būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvos 2007/46/EB IX priedą;

(9)

kadangi Baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ (6) buvo akcentuotas poreikis gerinti kelių transporto priemonių aerodinamines savybes ir atlikus tyrimą paaiškėjo, kad transporto priemonėse montuojant aerodinaminius įtaisus galima gerokai sumažinti transporto priemonių kuro suvartojimą ir išmetamo CO2 kiekį, svarbu leisti transporto priemonėse montuoti tokius aerodinaminius įtaisus. Atsižvelgiant į tai, kad aerodinaminiai įtaisai sudaryti iš priedų, kurie suprojektuoti taip, kad jie išsikiša už tolimiausių kraštinių taškų transporto priemonės gale ar šonuose, juos reikėtų įtraukti į įtaisų ar įrangos, į kuriuos neatsižvelgiama nustatant tolimiausius taškus, sąrašą. Tačiau būtina apriboti jų išsikišimą gale ir šonuose, kad nebūtų pakenkta kelių eismo saugai ir būtų įmanomas įvairių rūšių transporto vežimas. Todėl šiame reglamente reikėtų išdėstyti būtinus techninius reikalavimus;

(10)

turima programinė įranga leidžia naudoti kompiuterinius virtualaus bandymo metodus. Atsižvelgiant į tai, kad tokiais metodais galima atlikti bandymus, kuriems reikia mažiau sąnaudų ir kuriuos atlikti paprasčiau, tikslinga numatyti galimybę naudoti juos tikrinant, ar transporto priemonė gali manevruoti visa 360° trajektorija ir skaičiuojant didžiausią galinės dalies išsikišimą transporto priemonei manevruojant trajektorijos viduje. Todėl šį reglamentą taip pat būtina įtraukti į Direktyvos 2007/46/EB XVI priede pateiktą teisės aktų sąrašą;

(11)

siekiant užtikrinti, kad tipo patvirtinimo sistema tinkamai veiktų, reikia atnaujinti Direktyvos 2007/46/EB priedus;

(12)

todėl Direktyvos 2007/46/EB I, III, IX, XII ir XVI priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Kadangi XII priedo nuostatos pakankamai išsamios ir valstybėms narėms jų nereikia papildomai perkelti į nacionalinę teisę, remiantis Direktyvos 2007/46/EB 39 straipsnio 8 dalimi jas reikėtų pakeisti reglamentu;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Motorinių transporto priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi variklinių transporto priemonių ir jų priekabų EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jų masę ir matmenis reikalavimai.

2.   Šis reglamentas taikomas M, N ir O kategorijų nekomplektinėms, komplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvoje 2007/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 661/2009 pateiktų apibrėžčių šiame reglamente taip pat vartojamos šios apibrėžtys:

1)

transporto priemonės tipas – transporto priemonių grupė, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo B dalyje;

2)

standartinė įranga – bazinė transporto priemonės konfigūracija, kai transporto priemonėje įrengti visi elementai, reikalaujami pagal Direktyvos 2007/46/EB IV ir XI prieduose nurodytus teisės aktus, įskaitant visus elementus, kurie įrengti be papildomų konfigūracijos ar įrangos lygio specifikacijų;

3)

pasirenkama įranga – visi elementai, kurie nėra įtraukti į standartinę įrangą ir kurie transporto priemonėje įrengiami gamintojo atsakomybe užsakius klientui;

4)

parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė:

a)

variklinės transporto priemonės atveju:

transporto priemonės masė su degalų baku (-ais), užpildytu (-ais) mažiausiai iki 90 % jo (jų) talpos, įskaitant vairuotojo masę, degalus ir skysčius, su standartine įranga, įrengta pagal gamintojo specifikacijas, ir įskaitant kėbulo, kabinos, sukabinimo įtaiso ir atsarginio rato (-ų) bei įrankių, jei jie įrengiami, masę;

b)

priekabos atveju:

transporto priemonės masė, įskaitant degalus ir skysčius, su standartine įranga, įrengta pagal gamintojo specifikacijas, ir įskaitant kėbulo, papildomo (-ų) sukabinimo įtaiso (-ų), atsarginio (-ių) rato (-ų) ir įrankių, jei jie įrengiami, masę;

5)

pasirenkamos įrangos masė – įrangos, kuri, neskaitant standartinės įrangos, gali būti įrengta transporto priemonėje pagal gamintojo specifikacijas, masė;

6)

faktinė transporto priemonės masė – parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, prie jos pridėjus į konkrečią transporto priemonę įmontuotos pasirenkamos įrangos masę;

7)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (M) – didžiausia transporto priemonei atsižvelgiant į jos konstrukcines savybes ir numatytą eksploataciją nustatyta masė; techniškai leidžiama priekabos ar puspriekabės masė apima sukabinimo atveju velkančiajai transporto priemonei perduodamą statinę masę;

8)

didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė (MC) – didžiausia variklinės transporto priemonės ir vienos ar daugiau priekabų junginiui atsižvelgiant į konstrukcines savybes ir numatytą eksploataciją nustatyta masė arba didžiausia leidžiama vilkiko ir puspriekabės junginiui nustatyta masė;

9)

didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė (TM) – didžiausia vienos ar daugiau priekabų, kurias gali vilkti velkančioji transporto priemonė, masė, atitinkanti bendrą apkrovą, kurią priekabos, sukabintos su velkančiąja transporto priemone, ašies ar ašių grupės ratai veikia žemės paviršių;

10)

ašis – bendra dviejų ar daugiau varomųjų ar laisvai besisukančių ratų, sudarančių vieną ar daugiau ratų junginį ir esančių toje pačioje plokštumoje, kuri statmena išilginei transporto priemonės centrinei linijai, sukimosi ašis;

11)

ašių grupė – kelios ašys, tarp kurių yra atstumas lygus vienam iš Direktyvos 96/53/EB I priede nurodytų atstumų tarp ašių, vadinamų atstumu „d“, ir kurios sąveikauja dėl specialios pakabos konstrukcijos;

12)

savarankiška ašis – ašis, kurios negalima laikyti ašių grupės dalimi;

13)

didžiausia techniškai leidžiama ašiai tenkanti masė (m) – masė, atitinkanti didžiausią leidžiamą statinę vertikalią apkrovą, kuria ašies ratai veikia žemės paviršių, atsižvelgiant į ašies ir transporto priemonės konstrukcines savybes ir bei numatytą eksploataciją;

14)

didžiausia techniškai leidžiama ašių grupei tenkanti masė (μ) – masė, atitinkanti didžiausią leidžiamą statinę vertikalią apkrovą, kuria ašies ratai veikia žemę, atsižvelgiant į ašies ir transporto priemonės konstrukcines savybes ir numatytą eksploataciją;

15)

sukabinimo įtaisas – mechaninis įtaisas, įskaitant Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 55 – Vienodos nuostatos dėl autotraukinių mechaninio sukabinimo įtaisų sudedamųjų dalių (7) 2.1–2.6 punktuose nurodytas sudedamąsias dalis ir JT EKK taisyklės Nr. 102 – Suvienodintos nuostatos dėl I. Trumpųjų sukabinimo įtaisų (TSĮ) tvirtinimo, II. Transporto priemonių tvirtinimo, atsižvelgiant į patvirtinto TSĮ tipo įrengimą (8), 2.1.1 punkte nurodytus trumpojo sukabinimo įtaisus;

16)

sukabinimo taškas – prie velkamos transporto priemonės pritvirtinto sukabinimo įtaiso sujungimas su prie velkančios transporto priemonės pritvirtintu sukabinimo įtaisu;

17)

sukabinimo įtaiso masė – paties sukabinimo įtaiso ir jam pritvirtinti prie transporto priemonės reikalingų dalių masė;

18)

didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

a)

velkančiosios transporto priemonės atveju tai reiškia masę, kuri atitinka didžiausią leidžiamą statinę vertikalią apkrovą transporto priemonės sukabinimo taške (S ar U vertė) atsižvelgiant į sukabinimo įtaiso ir velkančiosios transporto priemonės konstrukcines savybes;

b)

puspriekabės, priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekabos su standžiąja vilktimi atveju tai reiškia masę, kuri atitinka maksimalią leidžiamą statinę vertikalią apkrovą (S arba U vertė), kuria sukabinimo taške priekaba veikia velkančiąją transporto priemonę, atsižvelgiant į sukabinimo įtaiso ir priekabos konstrukcines savybes;

19)

keleivių masė – nominali masė atsižvelgiant į transporto priemonės kategoriją, padauginta iš sėdimųjų vietų skaičiaus, įskaitant, jei yra, sėdimąsias vietas ekipažo nariams ir stovimąsias vietas, tačiau neįskaitant vairuotojo;

20)

vairuotojo masė – nominali 75 kg masė, esanti vairuotojo sėdynės atskaitos taške;

21)

naudingoji krovinio masė – skirtumas tarp didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės ir parengtos eksploatuoti transporto priemonės masės pridėjus keleivių ir pasirenkamos įrangos masę;

22)

ilgis – matmuo, kaip apibrėžta standarto ISO 612:1978 6.1.1, 6.1.2 ir 6.1.3 punktuose; ši apibrėžtis taip pat taikoma sujungtosioms transporto priemonėms, sudarytoms iš dviejų arba daugiau sekcijų;

23)

plotis – matmuo, kaip apibrėžta standarto ISO 612: 1978 6.2 punkte;

24)

aukštis – matmuo, kaip apibrėžta standarto ISO 612: 1978 6.3 punkte;

25)

transporto priemonės bazė:

a)

matmuo, kaip apibrėžta standarto ISO 612:1978 6.4.1 punkte;

b)

vieną ašį turinčios priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, atveju horizontalus atstumas tarp vertikalios sukabinimo įtaiso geometrinės ašies ir ašies centro;

c)

daugiau nei vieną ašį turinčios priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, atveju horizontalus atstumas tarp vertikalios sukabinimo įtaiso geometrinės ašies ir pirmosios ašies centro;

26)

atstumas tarp ašių – standarto ISO 612:1978 6.4 punkte nurodytas atstumas tarp dviejų gretimų ašių, jei tai transporto priemonės, turinčios daugiau nei dvi ašis; jeigu transporto priemonėje sumontuotos tik dvi ašys arba puspriekabės ar priekabos su standžiąja vilktimi atveju standarto ISO 612:1978 6.4.2 punkte nurodytas atstumas tarp ašių reiškia 25 punkte apibrėžtą transporto priemonės bazę;

27)

tarpvėžė – atstumas, kaip apibrėžta standarto ISO 612:1978 6.5 punkte;

28)

atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio – atstumas, kaip apibrėžta standarto ISO 612:1978 6.19.2 punkte; atsižvelgiant į to paties standarto 6.19 punkte nurodytą pastabą;

29)

priekinis puspriekabės tvirtinimo spindulys – tai horizontalus atstumas tarp balninio vilkiko sukabintuvo geometrinės ašies ir bet kurio puspriekabės priekinės dalies taško;

30)

priekinė iškyša – horizontalus atstumas tarp vertikalios plokštumos, kertančios pirmąją ašį arba balninio vilkiko sukabintuvo ašį puspriekabės atveju ir tolimiausio priekinio transporto priemonės taško;

31)

galinė iškyša – horizontalus atstumas tarp vertikalios plokštumos, kertančios paskutinę galinę ašį, ir tolimiausio galinio transporto priemonės taško; jeigu transporto priemonėje įrengtas nenuimamas sukabinimo įtaisas, tolimiausias galinis transporto priemonės taškas yra sukabinimo taškas;

32)

ploto kroviniui sukrauti ilgis – atstumas nuo tolimiausio priekinio krovinių skyriaus vidinio taško iki tolimiausio galinio jo taško, išmatuotas horizontaliai išilginėje transporto priemonės plokštumoje;

33)

galinės dalies išsikišimas posūkio metu – atstumas nuo faktinio tolimiausiojo taško, kuriame atsiduria galinė transporto priemonės dalis, kai manevruojama šio reglamento I priedo B dalies 7 skirsnyje arba C dalies 6 skirsnyje nurodytomis sąlygomis;

34)

keliamasis ašies įtaisas – transporto priemonėje įmontuotas mechanizmas, skirtas pakelti ašį nuo žemės ir nuleisti ją prie žemės;

35)

pakeliamoji ašis arba ištraukiamoji ašis – ašis, kurią galima pakelti iš jai normalios padėties ir nuleisti atgal į šią padėtį keliamuoju ašies įtaisu;

36)

keičiamos apkrovos ašis – ašis, kurios apkrovą galima keisti jos nekeliant keliamuoju ašies įtaisu;

37)

pneumatinė pakaba – pakabos sistema, kurioje bent 75 % transporto priemonės masės išlaiko pneumatinė pakaba;

38)

miesto arba tolimojo susisiekimo autobuso klasė – tai transporto priemonės, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 dėl vieningų nuostatų, susijusių su M2 arba M3 kategorijų transporto priemonių patvirtinimu, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją (9), 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose;

39)

sujungtas autobusas – tai M2 arba M3 kategorijos transporto priemonė, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 2.1.3 punkte;

40)

nedalomas krovinys – tai krovinys, kurį gabenant keliais negalima padalyti į du ar daugiau krovinių nepatiriant nepagrįstų išlaidų ar sugadinimo rizikos ir kurio dėl jo masės ar matmenų negalima vežti transporto priemone, kurios masė ar matmenys atitinka valstybėje narėje taikytinus didžiausių leidžiamų masių ar matmenų reikalavimus.

3 straipsnis

Gamintojų prievolės

1.   Gamintojas nustato tokias kiekvienos tam tikro tipo transporto priemonės versijos mases, neatsižvelgiant į transporto priemonės užbaigtumą:

a)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)

didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė;

c)

didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė;

d)

didžiausia techniškai leidžiama ašims tenkanti masė arba didžiausia techniškai leidžiama ašių grupei tenkanti masė;

e)

didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške (-uose) atsižvelgiant į sukabinimo įtaisų, kurie įrengti arba kuriuos prireikus galima įrengti, technines savybes.

2.   Nustatydamas 1 dalyje nurodytas mases, gamintojas atsižvelgia į geriausią gamybos praktiką ir geriausias turimas technines žinias, siekdamas sumažinti mechaninio gedimo riziką, ypač susijusią su medžiagų nusidėvėjimu, ir išvengti žalos kelių infrastruktūrai.

3.   Nustatydamas 1 dalyje nurodytas mases, gamintojas atsižvelgia į didžiausią konstrukcinį transporto priemonės greitį.

Jei transporto priemonėje gamintojas įrengia greičio ribotuvą, didžiausias konstrukcinis greitis yra tikrasis greitis, leidžiamas greičio ribotuvo įtaisu.

4.   Nustatydamas 1 dalyje nurodytas mases, gamintojas nenustato transporto priemonės naudojimo ribojimų, išskyrus ribojimus, susijusius su padangų apkrovos rodikliais, kuriuos galima priderinti prie konstrukcinio greičio, kaip leidžiama pagal JT EEK taisyklę Nr. 54 – Vienodos nuostatos, susijusios su komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinių padangų patvirtinimu (10) ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 458/2011 (11) II priedo 5 skirsnį.

5.   Nekomplektinių transporto priemonių, įskaitant transporto priemones, kuriose įrengta tik važiuoklė ir kabina, atveju gamintojas turi pateikti visą atitinkamą informaciją kito etapo gamintojams, kad ir toliau būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų.

Pirmosios pastraipos tikslais gamintojas nurodo bendrą apkrovą atitinkančią svorio centro padėtį.

6.   Nekomplektinės M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės, kuriose neįrengtas kėbulas, projektuojamos taip, kad kito etapo gamintojai galėtų laikytis I priedo B dalies 7 ir 8 skirsnių bei C dalies 6 ir 7 skirsnių reikalavimų.

4 straipsnis

Nuostatos dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jos masę ir matmenis

1.   Gamintojas arba jo atstovas tipo patvirtinimą suteikiančiai institucijai pateikia paraišką dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į jos masę ir matmenis.

2.   Paraiška parengiama pagal V priedo A dalyje pateikiamą informacinio dokumento pavyzdį.

3.   Masės paskirstymo apskaičiavimo tikslais gamintojas kiekvienos konkrečios transporto priemonės tipo techninės konfigūracijos, nustatomos pagal atitinkamų V priedo punktų vertes, atveju tipo patvirtinimą suteikiančiai institucijai pateikia informaciją, būtiną nustatant šias mases:

a)

didžiausią techniškai leidžiamą pakrautos transporto priemonės masę;

b)

didžiausią techniškai leidžiamą ašims arba ašių grupei tenkančią masę;

c)

didžiausią techniškai leidžiamą velkamąją masę;

d)

didžiausią techniškai leidžiamą masę sukabinimo taške (-uose);

e)

didžiausią techniškai leidžiamą pakrauto junginio masę.

Informacija pateikiama lentelėje ar kita tinkama forma, sutarta su tipo patvirtinimą suteikiančia institucija.

4.   Jeigu dėl pasirenkamos įrangos gerokai keičiasi transporto priemonės masė ar matmenys, gamintojas technikos tarnybai pateikia informaciją apie sunkio centro vietą, masę ir geometrinę padėtį atsižvelgiant į papildomos įrangos, kuri gali būti montuojama transporto priemonėje, ašis.

5.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 4 dalies, jei pasirenkama įranga sudaryta iš kelių dalių, esančių skirtingose transporto priemonės vietose, gamintojas technikos tarnybai gali pateikti informaciją tik apie papildomos įrangos masės paskirstymą ašims.

6.   Ašių grupių atveju gamintojas nurodo apkrovos paskirstymą ašims atsižvelgiant į grupei taikomą bendrą masę.

Prireikus gamintojas nurodo paskirstymo formulę ar pateikia atitinkamas paskirstymo diagramas.

7.   Kai patvirtinimą suteikianti institucija arba technikos tarnyba mano esant būtina, jos gali pareikalauti, kad gamintojas tikrinimo tikslais pateiktų tvirtinamo tipo transporto priemonės pavyzdį.

8.   Transporto priemonės gamintojas tipo patvirtinimą suteikiančiai institucijai gali pateikti paraišką dėl pakabos ir pneumatinės pakabos lygiavertiškumo pripažinimo.

Tipo patvirtinimą suteikianti institucija pripažįsta pakabos ir pneumatinės pakabos lygiavertiškumą, jeigu laikomasi III priedo reikalavimų.

Jeigu technikos tarnyba pripažįsta lygiavertiškumą, ji išduoda bandymų ataskaitą. Tipo patvirtinimą suteikianti institucija prie EB tipo patvirtinimo liudijimo prideda bandymų ataskaitą ir pakabos techninį aprašymą.

9.   Jeigu laikomasi šio reglamento I – IV priedų reikalavimų, patvirtinimą suteikianti institucija išduoda tipo patvirtinimą, remdamasi Direktyvos 2007/46/EB VII priede išdėstyta numeravimo sistema.

Valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitam transporto priemonių tipui.

10.   Taikant 9 dalį, tipo patvirtinimą suteikianti institucija išduoda EB tipo patvirtinimo liudijimą, parengtą pagal V priedo B dalyje nustatytą pavyzdį.

11.   Direktyvos 2007/46/EB 12 straipsnio 2 dalies tikslais taikomi I priedo 2 priedėlyje nurodyti leidžiami nuokrypiai.

5 straipsnis

Didžiausios leidžiamos registravimo ir (arba) eksploatavimo masės

1.   Pagal šį reglamentą patvirtinto tipo transporto priemonių registravimo ir pradėjimo eksploatuoti tikslais tam tikro tipo transporto priemonės kiekvieno varianto ir versijos atveju nacionalinės institucijos nustato visas toliau nurodytas mases, kurios leidžiamos nacionaliniam ar tarptautiniam vežimui pagal Direktyvą 96/53/EB:

a)

didžiausią leidžiamą registruojamos ir (arba) eksploatuojamos pakrautos transporto priemonės masę;

b)

didžiausią leidžiamą registruojamos ir (arba) eksploatuojamos transporto priemonės ašiai (-ims) tenkančią masę;

c)

didžiausią leidžiamą registruojamos ir (arba) eksploatuojamos transporto priemonės ašių grupei tenkančią masę;

d)

didžiausią leidžiamą registruojamos ir (arba) eksploatuojamos transporto priemonės velkamąją masę;

e)

didžiausią leidžiamą registruojamo ir (arba) eksploatuojamo pakrauto junginio masę.

Nacionalinės institucijos nustato procedūrą, pagal kurią nustatomos didžiausios leidžiamos registravimo ir (arba) eksploatavimo masės, nurodytos pirmoje pastraipoje. Jos paskiria kompetentingą instituciją, kuri turi nustatyti šias mases, ir nurodo, kokią informaciją reikia pateikti tai kompetentingai institucijai.

2.   Pagal pirmoje dalyje nurodytą procedūrą nustatytos didžiausios leidžiamos registravimo ir (arba) eksploatavimo masės negali būti didesnės už 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas didžiausias mases.

3.   Gamintojas konsultuojasi su kompetentinga institucija dėl masės paskirstymo ašims ar jų grupėms, kad būtų užtikrintas tinkamas transporto priemonės sistemų, ypač stabdžių ir vairavimo sistemų, veikimas.

4.   Nustatydamos didžiausias leidžiamas registravimo ir (arba) eksploatavimo mases, nacionalinės institucijos turi užtikrinti, kad toliau bus laikomasi Direktyvos 2007/46/EB IV ir XI prieduose išvardytų teisės aktų reikalavimų.

5.   Jei nacionalinės institucijos padaro išvadą, kad nebesilaikoma vieno iš Direktyvos 2007/46/EB IV ir XI prieduose išvardytų teisės aktų, išskyrus šį reglamentą, reikalavimų, jos reikalauja, kad pradinį tipo patvirtinimą pagal atitinkamą teisės aktą suteikusi tipo patvirtinimą suteikianti institucija atliktų naujus bandymus ir prireikus suteiktų naują tipo patvirtinimą ar jo išplėtimą.

6 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1.   Nepažeidžiant Direktyvos 96/53/EB 4 straipsnio 3 dalies, EB tipo patvirtinimas gali būti suteiktas transporto priemonėms, kurių matmenys viršija šio reglamento reikalavimus dėl nedalomų krovinių vežimo. Tokiu atveju tipo patvirtinimo liudijime ir atitikties liudijime aiškiai nurodoma, kad transporto priemonė yra skirta tik nedalomiems kroviniams vežti.

2.   Valstybės narės gali suteikti patvirtinimus pagal Direktyvos 2007/46/EB 23 ir 24 straipsnius transporto priemonėms, kurių matmenys viršija didžiausius leidžiamus matmenis, nurodytus šio reglamento I priedo B, C ir D dalių 1.1 punktuose.

Tipo patvirtinimams pagal Direktyvos 2007/46/EB 23 straipsnį taikomos kiekybinės normos, nurodytos šios direktyvos XII priedo A dalies 3 skirsnyje.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nacionalinės institucijos leidžia parduoti ir pradėti eksploatuoti iki Reglamento (EB) Nr. 661/2009 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos patvirtinto tipo transporto priemones ir toliau tvirtina tų transporto priemonių patvirtinimų išplėtimą pagal Direktyvoje 92/21/EEB ir Direktyvoje 97/27/EB nustatytas sąlygas.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, EB tipo patvirtinimai, suteikti pagal Direktyvos 97/27/EB 7 straipsnį, nustoja galioti nuo datos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 661/2009 19 straipsnio 1 dalį.

Tačiau gamintojui prašant valstybės narės gali pagal Direktyvos 2007/46/EB 27 straipsnį registruoti ir leisti parduoti arba pradėti eksploatuoti serijos pabaigos transporto priemones, kurių EB tipo patvirtinimas nebegalioja.

3.   Nuo 2014 m. sausio 10 d. gamintojai turi teikti atitikties liudijimus, kurie atitinka šio reglamento nuostatas.

Iki 2014 m. sausio 9 d. jie turi nurodyti faktinę transporto priemonės masę atitikties liudijimo 52 punkte, išskyrus atvejus, kai ji nurodyta kitame atitikties liudijimo punkte.

8 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyvos 2007/46/EB I, III, IX ir XVI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento VI priedą.

Direktyvos 2007/46/EB XII priedas pakeičiamas šio reglamento VII priedu.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas naujoms transporto priemonėms, kurių tipas tvirtinamas nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

(2)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(3)  OL L 129, 1992 5 14, p. 1.

(4)  OL L 233, 1997 8 25, p. 1.

(5)  OL L 235, 1996 9 17, p. 59.

(6)  COM(2011) 144.

(7)  OL L 227, 2010 8 28, p. 1.

(8)  OL L 351, 2008 12 20, p. 44.

(9)  OL L 255, 2010 9 29, p. 1.

(10)  OL L 183, 2008 7 11, p. 41.

(11)  OL L 124, 2011 5 13, p. 11.


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas

A DALIS

.

M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių techniniai reikalavimai

B DALIS

.

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonių techniniai reikalavimai

C DALIS

.

N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių techniniai reikalavimai

D DALIS

.

O kategorijos transporto priemonių techniniai reikalavimai

1 priedėlis

.

Įtaisų ir įrangos, į kuriuos neprivaloma atsižvelgti nustatant didžiausius matmenis, sąrašas

2 priedėlis

.

Leidžiamieji tipo tvirtinimo ir produkcijos atitikties nuokrypiai

3 priedėlis

.

Dydžiai, susiję su manevringumo reikalavimais

II priedas

Visureigių transporto priemonių geba įveikti įkalnę

III priedas

Įprastos ir pneumatinės pakabos lygiavertiškumo reikalavimai

IV priedas

Techniniai pakeliamosios (-ųjų) ar keičiamos apkrovos ašies (-ių) montavimo reikalavimai

V priedas

A DALIS

.

Informacinis dokumentas

B DALIS

.

EB tipo patvirtinimo liudijimas

VI priedas

Direktyvos 2007/46/EB I, III, IX ir XVI priedų pakeitimai

VII priedas

Direktyvos 2007/46/EB XII priedas

I PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A   DALIS

M1 ir N1 kategorijų transporto priemonės

1.   Didžiausi leidžiami matmenys

1.1.

Matmenys neturi viršyti šių verčių:

1.1.1.

Ilgis: 12,00 m;

1.1.2.

Plotis:

a)

:

M1

:

2,55 m;

b)

:

N1

:

2,55 m;

c)

:

N1

:

2,60 m transporto priemonėms su kėbulu, kurio izoliuotos sienelės yra ne mažiau kaip 45 mm storio, kaip nurodyta Direktyvos 2007/46/EB II priedo C dalies 2 priedėlyje;

1.1.3.

Aukštis: 4,00 m.

1.2.

Ilgio, pločio ir aukščio matavimo tikslais transporto priemonės masė turi būti parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, transporto priemonė turi būti pastatyta ant horizontalaus lygaus paviršiaus, o padangos pripūstos iki slėgio, kurį rekomenduoja gamintojas.

1.3.

Ilgio, pločio ir aukščio matavimo tikslais neatsižvelgiama tik į šio priedo 1 priedėlyje nurodytus prietaisus ir įrangą.

2.   Masės paskirstymas

2.1.   Didžiausių techniškai leidžiamų ašims tenkančių masių suma negali būti mažesnė už didžiausią techniškai leidžiamą pakrautos transporto priemonės masę.

2.2.   Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė negali būti mažesnė už parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę pridėjus keleivių masę, pasirenkamos įrangos masę, sukabinimo įtaiso masę, jei tai neįtraukta į parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę.

2.3.   Kai transporto priemonė pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės, kiekvienai ašiai tenkanti masė neturi viršyti didžiausios techniškai leidžiamos tai ašiai masės.

2.4.   Kai transporto priemonė pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės, priekinei ašiai tenkanti masė jokiu būdu negali būti mažesnė nei 30 % didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės.

2.4.1.   Kai transporto priemonė pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos masės sukabinimo taške, priekinei ašiai tenkanti masė jokiu būdu negali būti mažesnė nei 20 % didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės.

2.5.   Jei transporto priemonėje įrengtos išmontuojamosios sėdynės, tikrinimo procedūra atliekama, kai sėdimųjų vietų yra daugiausia.

2.6.   Siekiant patikrinti 2.2, 2.3 ir 2.4 punktuose nustatytus reikalavimus:

a)

sėdynės sureguliuojamos, kaip aprašyta 2.6.1 punkte;

b)

keleivių masės, naudingoji krovinio masė ir pasirenkamos įrangos masė paskirstomos, kaip numatyta 2.6.2.–2.6.4.2.3 punktuose.

2.6.1.   Sėdynių sureguliavimas

2.6.1.1.   Sėdynės, jei jos reguliuojamos, paslenkamos iki tolimiausios galinės padėties.

2.6.1.2.   Jei yra kitokių sėdynių reguliavimo galimybių (vertikaliai, kampu, sėdynės atlošo ir pan.), sėdynių padėtis turi būti tokia, kaip nurodyta transporto priemonės gamintojo.

2.6.1.3.   Jeigu sėdynė yra su pakaba, ji turi būti užfiksuota tokioje padėtyje, kurią yra nurodęs gamintojas.

2.6.2.   Keleivių masės paskirstymas

2.6.2.1.   Kiekvienam keleiviui skiriama masė yra 75 kg.

2.6.2.2.   Kiekvieno keleivio masė turi būti sėdimosios vietos atskaitos taške (sėdynės R taškas).

2.6.2.3.   Jei tai specialios paskirties transporto priemonė, 2.6.2.2 punkto reikalavimas taikomas mutatis mutandis (pavyzdžiui, ant neštuvų gulinčio sužeisto žmogaus masė greitosios medicinos pagalbos automobilio atveju).

2.6.3.   Pasirenkamos įrangos masės paskirstymas

2.6.3.1.   Pasirenkamos įrangos masė turi būti paskirstyta pagal gamintojo specifikacijas.

2.6.4   Naudingosios krovinio masės paskirstymas

2.6.4.1.   M1 transporto priemonės

2.6.4.1.1.

M1 transporto priemonių atveju naudingoji krovinio masė paskirstoma pagal gamintojo specifikacijas suderinus su technikos tarnyba.

2.6.4.1.2.

Kemperių atveju mažiausia naudingoji krovinio masė (PM) turi atitikti šį reikalavimą:

Formula

Čia:

n –

didžiausias leidžiamas keleivių skaičius įskaitant vairuotoją ir

L –

bendras transporto priemonės ilgis metrais

2.6.4.2.   N1 transporto priemonės

2.6.4.2.1.

Dėl transporto priemonių su kėbulu naudingoji krovinio masė turi būti tolygiai paskirstyta krovininėje platformoje;

2.6.4.2.2.

Dėl transporto priemonių be kėbulo (pvz., transporto priemonės, kuriose įrengta tik važiuoklė ir kabina) gamintojas turi nurodyti kraštutines leidžiamas naudingosios krovinio masės, prie jos pridėjus įrangos, skirtos sudėti prekes (pvz., kėbulo, cisternos ir pan.), masę, sunkio centro padėtis (pvz., nuo 0,50 m iki 1,30 m prieš pirmą galinę ašį).

2.6.4.2.3.

Dėl transporto priemonių, kuriose numatyta įrengti balninį sukabintuvą, gamintojas turi nurodyti mažiausią ir didžiausią atstumą nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio.

2.7.   Papildomi reikalavimai, jei transporto priemonė gali vilkti priekabą

2.7.1.   2.2, 2.3 ir 2.4 punktuose nurodyti reikalavimai taikomi atsižvelgiant į sukabinimo įtaiso masę ir didžiausią techniškai leidžiamą masę sukabinimo taške.

2.7.2.   Nepažeidžiant 2.4 punkto reikalavimų, didžiausia techniškai leidžiama masė, tenkanti galinei (-ėms) ašiai (-ims), gali būti viršyta ne daugiau nei 15 %.

2.7.2.1.   Kai didžiausia techniškai leidžiama masė, tenkanti galinei (-ėms) ašiai (-ims), viršijama ne daugiau nei 15 %, taikomi Komisijos reglamento (ES) Nr. 458/2011 (1) II priedo 5.2 punkto reikalavimai.

2.7.2.2.   Tose valstybėse narėse, kuriose kelių eismo teisės aktai tai leidžia, gamintojas tinkamame papildomame dokumente, pavyzdžiui, naudojimo instrukcijoje arba priežiūros knygoje, gali nurodyti, kad didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė gali būti viršyta ne daugiau nei 10 % arba 100 kg, atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra mažesnė.

Tai leidžiama tik tuomet, jei priekaba velkama 2.7.2.1 punkte nurodytomis sąlygomis ir jeigu konstrukcinis greitis ribojamas iki 100 km/h arba mažiau.

3.   Velkamoji masė ir masė sukabinimo taške

3.1.   Dėl didžiausios techniškai leidžiamos velkamosios masės taikomi šie reikalavimai:

3.1.1.   Priekaboje įrengta pagrindinė stabdžių sistema

3.1.1.1.

Didžiausia techniškai leidžiama masė, kurią transporto priemonė gali vilkti, yra mažiausioji iš šių verčių:

a)

didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukcines savybes ir sukabinimo įtaiso stiprumą;

b)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos velkančiosios transporto priemonės masė;

c)

1,5 karto padidinta didžiausia techniškai leidžiama pakrautos velkančiosios transporto priemonės masė visureigės transporto priemonės atveju, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede.

3.1.1.2.

Tačiau didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė jokiu būdu negali būti didesnė nei 3 500 kg.

3.1.2.   Priekaba be pagrindinės stabdžių sistemos

3.1.2.1.

Leidžiama velkamoji masė turi būti lygi mažiausiai iš šių verčių:

a)

didžiausiai techniškai leidžiamai velkamajai masei atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukcines savybes ir sukabinimo įtaiso stiprumą;

b)

pusei parengtos eksploatuoti velkančiosios transporto priemonės masės.

3.1.2.2.

Didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė jokiu būdu negali būti didesnė nei 750 kg.

3.2.   Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške negali būti mažesnė kaip 4 % didžiausios leidžiamos velkamosios masės ir ne mažesnė kaip 25 kg.

3.3.   Naudojimo instrukcijoje gamintojas turi nurodyti didžiausią techniškai leidžiamą masę sukabinimo taške, sukabinimo įtaiso tvirtinimo taškus ir didžiausią leidžiamą galinę iškyšą sukabinimo taške.

3.4.   Didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė nustatoma neatsižvelgiant į keleivių skaičių.

4.   Junginio masė

Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė negali viršyti didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos velkamosios masės sumos.

Formula

5.   Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę

5.1.

Velkančioji transporto priemonė turi galėti išjudinti transporto priemonių junginį bent penkis kartus 12 % įkalnėje per penkias minutes.

5.2.

Vykdant 5.1 punkte aprašytą bandymą, velkančioji transporto priemonė ir priekaba pakraunamos iki didžiausios techniškai leidžiamos junginio masės.

B   DALIS

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės

1.   Didžiausi leidžiami matmenys

1.1.

Matmenys neturi viršyti šių verčių:

1.1.1.

Ilgis:

a)

transporto priemonė su dviem ašimis, sudaryta iš vienos sekcijos: 13,50 m

b)

transporto priemonė su trimis arba daugiau ašių, sudaryta iš vienos sekcijos: 15,00 m

c)

sujungtoji transporto priemonė: 18,75 m

1.1.2.

Plotis: 2,55 m;

1.1.3.

Aukštis: 4,00 m

1.2.

Ilgio, pločio ir aukščio matavimo tikslais transporto priemonės masė turi būti parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, transporto priemonė turi būti pastatyta ant horizontalaus lygaus paviršiaus, o padangos pripūstos iki slėgio, kurį rekomenduoja gamintojas.

1.3.

Ilgio, pločio ir aukščio matavimo tikslais neatsižvelgiama tik į šio priedo 1 priedėlyje nurodytus prietaisus ir įrangą.

2.   Transporto priemonių su įrengtu kėbulu masės paskirstymas

2.1.   Skaičiavimo procedūra

Žymėjimai:

M

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

TM

didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė;

MC

didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė;

mi

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės savarankiškai ašiai, pažymėtai „i“, tenkanti masė, čia „i“ gali būti lygi 1 arba bendram transporto priemonės ašių skaičiui;

mc

didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške;

μj

didžiausia techniškai leidžiama masė, tenkanti ašių grupei, pažymėtai „j“, čia „j“ gali būti lygi 1 arba bendram ašių grupių skaičiui.

2.1.1.   Siekiant įsitikinti, kad laikomasi čia išvardytų tipo techninių charakteristikų reikalavimų, turi būti atlikti tinkami skaičiavimai.

2.1.2.   Transporto priemonių, kuriose sumontuotos keičiamos apkrovos ašys, atveju toliau nurodyti apskaičiavimai turi būti atlikti, kai ašių pakabos apkrova atitinka įprastą darbinę jos apkrovą.

2.2.   Bendrieji reikalavimai

2.2.1.   Didžiausių techniškai leidžiamų masių, tenkančių savarankiškoms ašims, suma ir didžiausių techniškai leidžiamų masių, tenkančių ašių grupėms, suma turi būti ne mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė.

Formula

2.2.2.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, pridėjus pasirenkamos įrangos masę, keleivių masę, 2.2.3 punkte nurodytas mases WP ir B, sukabinimo įtaiso masę, jeigu ji neįskaičiuota į parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę, ir didžiausią techniškai leidžiamą masę sukabinimo taške, neturi būti didesnė už didžiausią techniškai leidžiamą pakrautos transporto priemonės masę.

2.2.3.   Apkrovos paskirstymas

2.2.3.1.   Žymėjimai

P

sėdimųjų vietų, neįskaitant vairuotojo ir ekipažo nario (-ių), skaičius;

Q

vieno keleivio masė, kg;

QC

vieno ekipažo nario masė (kg);

S1

plotas (m2) stovintiems keleiviams;

SP

gamintojo nurodytas stovinčių keleivių skaičius;

Ssp

nominalus plotas vienam stovinčiam keleiviui (m2);

WP

vietų neįgaliųjų vežimėliams skaičius, padaugintas iš 250 kg, t. y. vežimėlio ir naudotojo masės;

V

bendras bagažo skyrių tūris (m3), įskaitant lagaminų skyrius, lentynas ir dėžes slidėms;

B

gamintojo nurodyta didžiausia leidžiama bagažo masė (kg), įskaitant didžiausią leidžiamą masę (B’), kurią galima vežti dėžėje slidėms, jei ji yra.

2.2.3.2.   Sėdinčių keleivių masės Q ir QC išdėstomos sėdimųjų vietų atskaitos taškuose (t. y. sėdynės R taške).

2.2.3.3.   Masė, atitinkanti Q masės stovinčių keleivių SP skaičių, tolygiai paskirstoma stovintiems keleiviams skirtame plote S1.

2.2.3.4.   Jei taikoma, WP masė tolygiai paskirstoma kiekvienoje neįgaliųjų vežimėliams skirtoje vietoje.

2.2.3.5.   Masė, atitinkanti B (kg), turi būti tolygiai paskirstyta bagažo skyriuose.

2.2.3.6.   Masė, atitinkanti B’ (kg), turi būti dėžės slidėms sunkio centre.

2.2.3.7.   Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške turi būti sukabinimo taške, kurio galinę iškyšą nurodo transporto priemonės gamintojas.

2.2.3.8.   Q ir Ssp vertės

Transporto priemonių klasė

Q (kg)

Ssp (m2)

I ir A klasės

68

0,125 m2

II klasė

71

0,15 m2

III ir B klasės

71

Netaikoma

Kiekvieno ekipažo nario masė turi būti 75 kg.

2.2.3.9   stovinčių keleivių skaičius neturi viršyti S1/Ssp vertės, kur Ssp yra nominalus plotas vienam stovinčiam keleiviui, kaip nurodyta 2.2.3.8 punkte pateiktoje lentelėje.

2.2.3.10.   Didžiausios leidžiamos bagažo masės vertė negali būti mažesnė kaip: Formula

2.2.4.   Apskaičiavimai

2.2.4.1   2.2.2 punkto reikalavimai patikrinami taikant visas vidaus įrangos konfigūracijas.

2.2.4.2.   2.2.3 punkte nurodytomis sąlygomis kiekvienai savarankiškai ašiai ar ašių grupei tenkanti masė negali viršyti tai ašiai arba ašių grupei nustatytos didžiausios techniškai leidžiamos masės.

2.2.4.3.   Jei transporto priemonės sėdimųjų vietų skaičių galima keisti, stovintiems keleiviams skirto ploto (S1) ir vežti neįgaliųjų vežimėlius skirto ploto atitikimas 2.2.2 ir 2.2.4.2 punktų reikalavimams turi būti patikrintas pagal kiekvieną iš šių sąlygų, jei taikoma:

a)

kai visos galimos sėdimosios vietos užimtos, taip pat likusios vietos stovintiems keleiviams (iki gamintojo nurodyto stovintiems keleiviams skirtų vietų skaičiaus, jei pasiekiamas) ir, jei lieka vietos, užpildžius neįgaliųjų vežimėliams skirtą plotą;

b)

kai užimtos visos galimos stovintiems keleiviams skirtos vietos (iki gamintojo nurodyto stovintiems keleiviams skirtų vietų skaičiaus), taip pat likusios sėdimosios vietos ir, jei lieka vietos, užpildžius neįgaliųjų vežimėliams skirtą plotą;

c)

kai visos galimos neįgaliųjų vežimėliams skirtos vietos užimtos, taip pat likęs plotas stovintiems keleiviams (iki gamintojo nurodyto stovintiems keleiviams skirtų vietų skaičiaus, jei pasiekiamas) ir tuomet užpildžius likusias laisvas sėdimąsias vietas.

2.2.5.   Kai transporto priemonė pakrauta, kaip nurodyta 2.2.2 punkte, masė, atitinkanti priekinės (-ių) vairuojamosios (-ųjų) ašies (-ių) apkrovą, jokiu būdu negali būti mažesnė kaip 20 % didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės „M“.

2.2.6.   Kai transporto priemonės tipas turi būti patvirtintas daugiau nei vienoje klasėje, 2 skirsnio reikalavimai taikomi kiekvienai klasei.

3.   Velkamoji galia

3.1.

Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė negali viršyti didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos velkamosios masės sumos.

Formula

3.2.

Didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė turi neviršyti 3 500 kg.

4.   Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške

4.1.

Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške negali būti mažesnė kaip 4 % didžiausios techniškai leidžiamos velkamosios masės arba mažesnė kaip 25 kg, atsižvelgiant į tai, kuris dydis didesnis.

4.2.

Gamintojas naudojimo instrukcijoje nurodo sukabinimo įtaiso pritvirtinimo prie variklinės transporto priemonės sąlygas.

4.2.1.

Prireikus 4.2 punkte nurodytos sąlygos apima didžiausią techniškai leidžiamą masę velkančiosios transporto priemonės sukabinimo taške, didžiausią leidžiamą sukabinimo įtaiso masę, sukabinimo įtaiso tvirtinimo taškus ir didžiausią leidžiamą sukabinimo įtaiso galinę iškyšą.

5.   Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę

5.1.

Transporto priemonės, skirtos vilkti priekabą, turi būti pajėgios pajudėti bent penkis kartus 12 % įkalnėje per penkias minutes.

5.2.

Vykdant 5.1 punkte aprašytą bandymą, velkančioji transporto priemonė ir priekaba pakraunama iki didžiausios techniškai leidžiamos junginio masės.

6.   Variklio galia

6.1.

Variklio galia turi būti mažiausiai 5 kW vienai didžiausios techniškai leidžiamos pakrauto junginio masės tonai arba didžiausios techniškai leidžiamos vienos pakrautos transporto priemonės, kai transporto priemonė neskirta vilkti priekabą, masės tonai.

6.2.

Variklio galia matuojama pagal Tarybos direktyvą 80/1269/EEB (2) arba JT EEK taisyklę Nr. 85 (3).

7.   Manevringumas

7.1.

Transporto priemonė turi galėti manevruoti bet kuria puse visa 360° trajektorija, kaip parodyta šio priedo 3 priedėlio 1 paveiksle, nė vienam tolimiausiam transporto priemonės taškui neišsikišant už išorinio apskritimo ribų ar neįsikišant į vidinį apskritimą.

7.1.1.

Bandymas turi būti atliekamas su nepakrauta transporto priemone (t. y. kai jos masė lygi parengtos eksploatuoti transporto priemonės masei) ir transporto priemone, pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės.

7.1.2.

Taikant 7.1 punktą neatsižvelgiama į dalis, kurioms leidžiama išsikišti už transporto priemonės pločio, kaip nurodyta šio priedo 1 priedėlyje.

7.2.

Transporto priemonėse, kuriose įmontuota keičiamos apkrovos ašis, 7.1 punkto reikalavimas taip pat taikomas, kai naudojama (-os) keičiamos apkrovos ašis (-ys).

7.3.

Atitiktis 7.1 punkto reikalavimams tikrinama taip:

7.3.1.

Transporto priemonė manevruoja apskritimo formos plote, apibrėžtame dviem koncentriniais apskritimais, kai išorinio apskritimo spindulys yra 12,50 m, o vidinio apskritimo spindulys – 5,30 m.

7.3.2.

Tolimiausias priekinis transporto priemonės taškas vedžiojamas pagal išorinio apskritimo kontūrą (žr. šio priedo 3 priedėlio 1 paveikslą).

8.   Galinės dalies išsikišimas posūkio metu

8.1.   Vienos sekcijos transporto priemonė

8.1.1.   Transporto priemonė turi būti išbandyta pagal įvažiavimo bandymo metodą, aprašytą 8.1.2 punkte.

8.1.2.   Įvažiavimo bandymo metodas

Kai transporto priemonė stovi, nubrėžiant ant žemės paviršiaus liniją nustatoma vertikali plokštuma, liečianti transporto priemonės šoną ir esanti arčiau išorinės apskritimo pusės.

Transporto priemonė perkeliama į 1 paveiksle aprašytą apskritimo formos plotą ir jos ratai pasukami taip, kad tolimiausias priekinis taškas sektų išorinio apskritimo kontūru (žr. šio priedo 3 priedėlio 2a paveikslą).

8.1.3.   Transporto priemonės masė turi būti lygi parengtos eksploatuoti transporto priemonės masei.

8.1.4.   Didžiausias galinės dalies išsikišimas neturi būti didesnis nei 0,60 m.

8.2.   Transporto priemonės, sudarytos iš dviejų ar daugiau sekcijų

8.2.1.   Transporto priemonėms, sudarytoms iš dviejų ar daugiau sekcijų, 8.1 punkto reikalavimai taikomi mutatis mutandis.

Tokiu atveju dvi ar daugiau nelanksčių sekcijų išdėstomos pagal plokštumą, kaip parodyta šio priedo 3 priedėlio 2b paveiksle.

C   DALIS

N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės

1.   Didžiausi leidžiami matmenys

1.1.

Matmenys neturi viršyti šių verčių:

1.1.1.

Ilgis: 12,00 m.

1.1.2.

Plotis:

a)

2,55 m bet kuriai transporto priemonei;

b)

2,60 m transporto priemonėms su kėbulu, kurio izoliuotos sienelės yra ne mažiau kaip 45 mm storio, kaip nurodyta Direktyvos 2007/46/EB II priedo 2 priedėlyje;

1.1.3.

Aukštis: 4,00 m

1.2.

Ilgio, pločio ir aukščio matavimo tikslais transporto priemonės masė turi būti parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, transporto priemonė turi būti pastatyta ant horizontalaus lygaus paviršiaus, o padangos pripūstos iki slėgio, kurį rekomenduoja gamintojas.

1.3.

Ilgio, pločio ir aukščio matavimo tikslais neatsižvelgiama tik į šio priedo 1 priedėlyje nurodytus prietaisus ir įrangą.

2.   Transporto priemonių su įrengtu kėbulu masės paskirstymas

2.1.   Skaičiavimo procedūra

Žymėjimai

M

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

TM

didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė;

MC

didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė;

mi

didžiausia techniškai leidžiama savarankiškai ašiai tenkanti masė, pažymėta „i“, kai „i“ gali būti arba 1, arba bendras transporto priemonės ašių skaičius;

mc

didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške;

μj

didžiausia techniškai leidžiama masė, tenkanti ašių grupei, pažymėtai „j“, kai „j“ gali būti lygi arba 1, arba bendram ašių grupių skaičiui.

2.1.1.

Siekiant įsitikinti, kad kiekvienos tipo konfigūracijos atveju laikomasi 2.2 ir 2.3 punktuose išvardytų reikalavimų, turi būti atlikti tinkami skaičiavimai.

2.1.2.

Transporto priemonių, kuriose sumontuotos keičiamos apkrovos ašys, atveju pagal 2.2 ir 2.3 punktus reikalaujami skaičiavimai turi būti atlikti, kai keičiamos apkrovos ašių apkrova atitinka įprastą darbo apkrovą.

2.1.3.

Transporto priemonių, kuriose įrengtos pakeliamosios ašys, atveju pagal 2.2 ir 2.3 punktus reikalaujami skaičiavimai turi būti atlikti nuleidus ašis.

2.2.   Bendrieji reikalavimai

2.2.1.

Didžiausių techniškai leidžiamų masių, tenkančių savarankiškoms ašims, suma ir didžiausių techniškai leidžiamų masių, tenkančių ašių grupėms, suma turi būti ne mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė.

Formula

2.2.2.

Kiekvienos ašių grupės, pažymėtos „j“ atveju didžiausios techniškai leidžiamos ašims tenkančios masės suma turi būti ne mažesnė kaip didžiausia techniškai leidžiama ašių grupei tenkanti masė.

Be to, kiekviena iš mi masių neturi būti mažesnė už μj dalį, tenkančią „i“ ašiai, nustatytą pagal tą ašių grupę veikiančios masės paskirstymo dėsnius.

2.3.   Specialūs reikalavimai

2.3.1.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, pridėjus pasirenkamos įrangos masę, keleivių masę, sukabinimo įtaiso masę, jeigu ji neįskaičiuota į parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę, ir didžiausią techniškai leidžiamą masę sukabinimo taške, neturi būti didesnė už didžiausią techniškai leidžiamą pakrautos transporto priemonės masę.

2.3.2.

Kai transporto priemonė pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės, ašiai „i“ tenkanti masė turi neviršyti tai ašiai tenkančios masės mi, o ašių grupei „j“ tenkanti masė turi neviršyti masės μj.

2.3.3.

2.3.2 punkto reikalavimai turi būti tenkinami esant šioms apkrovų konfigūracijoms:

2.3.3.1.

Tolygus naudingosios krovinio masės paskirstymas:

parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė pridėjus pasirenkamos įrangos masę, keleivių masę, paskirstytą sėdimųjų vietų atskaitos taškuose, sukabinimo įtaiso masę (jei ji neįtraukta į parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę), didžiausią leidžiamą masę sukabinimo taške ir naudingąją krovinio masę, tolygiai paskirstytą krovinių skyriuje.

2.3.3.2.

Netolygus naudingosios krovinio masės paskirstymas:

parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, pridėjus pasirenkamos įrangos masę, keleivių masę, paskirstytą sėdimųjų vietų atskaitos taškuose, sukabinimo įtaiso masę (jei ji neįtraukta į parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę), didžiausią leidžiamą masę sukabinimo taške ir naudingąją krovinio masę, išdėstytą pagal gamintojo specifikacijas.

Šiuo tikslu gamintojas turi nurodyti kraštutines leidžiamas galimas naudingosios krovinio masės sunkio centro padėtis ir (arba) kėbulą ir (arba) įrangą ar vidines pagalbines detales (pavyzdžiui: nuo 0,50 m iki 1,30 m prieš pirmą galinę ašį).

2.3.3.3.

Tolygaus ir netolygaus paskirstymo derinys:

Vienu metu turi būti tenkinami 2.3.3.1 ir 2.3.3.2 punktų reikalavimai.

Pvz., savivartis sunkvežimis (paskirstyta apkrova) su papildomu kranu (lokalizuota apkrova).

2.3.3.4.

Balninio sukabintuvo perduodama masė (puspriekabės vilkiko atveju):

parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė pridėjus pasirenkamos įrangos masę, keleivių masę, paskirstytą sėdimųjų vietų atskaitos taškuose, sukabinimo įtaiso masę (jei ji neįtraukta į parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę), didžiausią leidžiamą masę sukabinimo taške, išdėstytą pagal gamintojų specifikacijas (mažiausias ir didžiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio).

2.3.3.5.

2.3.3.1 punktų reikalavimai turi būti visuomet tenkinami, kai transporto priemonėje įrengtas plokščias krovinių skyrius.

2.3.4.

Kai transporto priemonė pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės, prie jos pridėjus masę sukabinimo taške, jei ji nėra įtraukta į parengtos eksploatuoti transporto priemonės masę, pridėjus didžiausią leidžiamą masę sukabinimo taške taip, kad būtų pasiekta didžiausia leidžiama masė, tenkanti galinių ašių grupei (μ), arba didžiausia leidžiama galinei ašiai tenkanti masė(m), priekinei vairuojamajai (-osioms) ašiai (-ims) tenkanti masė neturi būti mažesnė kaip 20 % didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės.

2.3.5.

N2 ir N3 kategorijų specialios paskirties transporto priemonių atveju technikos tarnyba, susitarusi su gamintoju, turi patikrinti, ar laikomasi 2 skyriaus reikalavimų, atsižvelgdama į ypatingą transporto priemonės konstrukciją (pavyzdžiui, savaeigių kranų atveju).

3.   Velkamoji galia

3.1.

Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė negali viršyti didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos velkamosios masės sumos.

Formula

4.   Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę ir įkalnės įveikimo geba

4.1.

transporto priemonės, skirtos vilkti priekabą ir pakrautos taip, kad jų masė būtų lygi didžiausiai techniškai leidžiamai junginio masei, penkis kartus per penkias minutes turi būti pajėgios pradėti važiuoti į įkalnę, kurios nuolydis ne mažesnis kaip 12 %.

4.2.

Dėl įkalnės įveikimo gebos visureigės transporto priemonės bandomos pagal II priede nustatytus techninius reikalavimus.

4.2.1.

Taip pat taikomi Direktyvos 2007/46/EB II priedo 1 priedėlio 5 skirsnio reikalavimai.

5.   Variklio galia

5.1.

Transporto priemonių variklio galingumas turi būti mažiausiai 5 kW vienai didžiausios techniškai leidžiamos pakrauto junginio masės tonai.

5.1.1.

Priekabą velkančios transporto priemonės arba puspriekabės vilkiko, skirto vežti nedalomą krovinį, variklio galia turi būti mažiausiai 2 kW vienai didžiausios techniškai leidžiamos pakrauto junginio masės tonai.

5.2.

Variklio galia matuojama pagal Direktyvą 80/1269/EEB arba JT EEK taisyklę Nr. 85.

6.   Manevringumas

6.1.

Transporto priemonė turi galėti manevruoti bet kuria puse visa 360° trajektorija, kaip parodyta šio priedo 3 priedėlio 1 paveiksle, nė vienam tolimiausiam transporto priemonės taškui neišsikišant už išorinio apskritimo ribų ar neįsikišant į vidinį apskritimą.

6.1.1.

Bandymas atliekamas su nepakrauta transporto priemone (t. y. kai jos masė lygi parengtos eksploatuoti transporto priemonės masei) ir transporto priemone, pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės.

6.1.2.

Taikant 6.1 punktą neatsižvelgiama į dalis, kurioms leidžiama išsikišti už transporto priemonės pločio, kaip nurodyta šio priedo 1 priedėlyje.

6.2.

Transporto priemonių su ašies keliamaisiais įtaisais atveju 6.1 punkto reikalavimas taip pat taikomas, kai pakeliamoji (-osios) ašis (-ys) yra pakelta (-os) ir kai pakeliamoji (-osios) ašis (-ys) yra naudojama (-os).

6.3.

Atitiktis 6.1 punkto reikalavimams tikrinama taip:

6.3.1.

Transporto priemonė manevruoja plote, apibrėžtame dviem koncentriniais apskritimais, kai išorinio apskritimo spindulys yra 12,50 m, o vidinio apskritimo spindulys – 5,30 m.

6.3.2.

Tolimiausias priekinis transporto priemonės taškas vedžiojamas pagal išorinio apskritimo kontūrą (žr. šio priedo 3 priedėlio 1 paveikslą).

7.   Didžiausias galinės dalies išsikišimas posūkio metu

7.1.   Transporto priemonė turi būti išbandyta pastovaus režimo bandymo metodu, aprašytu 7.1.1 punkte.

7.1.1.   Pastovaus režimo bandymo metodas

7.1.1.2.

Transporto priemonė turi stovėti ir priekiniai jos vairuojamieji ratai turi būti pakreipti taip, kad transporto priemonei judant tolimiausias kraštinis jos taškas nubrėžtų 12,50 m spindulio apskritimą.

Vertikalioji plokštuma, liečianti transporto priemonės šoną ir atgręžta į išorę nuo apskritimo, pažymima ant žemės nubrėžiant liniją.

Transporto priemonė turi judėti į priekį taip, kad tolimiausias kraštinis jos taškas sektų 12,50 m spindulio išorinio apskritimo kontūru.

7.2.   Didžiausias galinės dalies išsikišimas posūkio metu (žr. šio priedo 3 priedėlio 3 paveikslą) neturi būti didesnis kaip:

a)

0,80 m;

b)

1,00 m, kai transporto priemonė yra su ašies pakeliamuoju įtaisu ir ašis yra pakelta nuo žemės paviršiaus;

c)

1,00 m, kai tolimiausia galinė ašis yra vairuojamoji ašis.

D   DALIS

O kategorijos transporto priemonės

1.   Didžiausi leidžiami matmenys

1.1.

Matmenys neturi viršyti šių verčių:

1.1.1.

Ilgis

a)

Priekaba: 12,00 m įskaitant grąžulą;

b)

Puspriekabė: 12,00 m pridedant priekinę iškyšą.

1.1.2.

Plotis

a)

2,55 m bet kuriai transporto priemonei;

b)

2,60 m transporto priemonėms su kėbulu, kurio izoliuotos sienelės yra ne mažiau kaip 45 mm storio, kaip nurodyta Direktyvos 2007/46/EB II priedo 2 priedėlyje.

1.1.3.

Aukštis: 4,00 m.

1.1.4.

Priekinis puspriekabės tvirtinimo spindulys: 2,04 m.

1.2.

Ilgio, pločio ir aukščio matavimo tikslais transporto priemonės masė turi būti parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, transporto priemonė turi būti pastatyta ant horizontalaus lygaus paviršiaus, o padangos pripūstos iki slėgio, kurį rekomenduoja gamintojas.

1.3.

Ilgio, aukščio ir priekinio tvirtinimo spindulio matavimas atliekamas, kai kroviniams skirtas paviršius ar JT EEK taisyklės Nr. 55 7 priedo 1.2.1 punkto antroje pastraipoje nurodytas atskaitinis paviršius yra horizontalus.

Reguliuojami grąžulai turi būti horizontalioje padėtyje, atitinkančioje transporto priemonės centro liniją. Jie turi būti horizontalioje, ilgiausioje padėtyje.

1.4.

1.1 punkte nurodytų matmenų matavimo tikslais neatsižvelgiama tik į šio priedo 1 priedėlyje nurodytus prietaisus ir įrangą.

2.   Transporto priemonių su įrengtu kėbulu masės paskirstymas

2.1.   Skaičiavimo procedūra

Žymėjimai

M

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

m0

didžiausia techniškai leidžiama masė priekiniame sukabinimo taške;

mi

didžiausia techniškai leidžiama ašiai, pažymėtai „i“, tenkanti masė, kai „i“ gali būti lygi arba 1, arba bendram transporto priemonės ašių skaičiui;

mc

didžiausia techniškai leidžiama masė galiniame sukabinimo taške;

μj

didžiausia techniškai leidžiama masė, tenkanti ašių grupei, pažymėtai „j“, kai „j“ gali būti lygi arba 1, arba bendram ašių grupių skaičiui.

2.1.1.   Siekiant įsitikinti, kad kiekvienos tipo konfigūracijos atveju laikomasi 2.2 ir 2.3 punktuose išvardytų reikalavimų, turi būti atlikti tinkami skaičiavimai.

2.1.2.   Transporto priemonių, kuriose sumontuotos keičiamos apkrovos ašys, atveju pagal 2.2 ir 2.3 punktus reikalaujami skaičiavimai turi būti atlikti, kai keičiamos apkrovos ašių apkrova atitinka įprastą darbo apkrovą.

2.1.3.   Transporto priemonių, kuriose įrengtos pakeliamosios ašys, atveju pagal 2.2 ir 2.3 punktus reikalaujami skaičiavimai turi būti atlikti nuleidus ašis.

2.2.   Bendrieji reikalavimai

2.2.1.   Didžiausia techniškai leidžiama masė priekiniame sukabinimo taške prie jos pridėjus didžiausią techniškai leidžiamą masę, tenkančią savarankiškoms ašims ar ašių grupėms, ir pridėjus didžiausią techniškai leidžiamą masę galiniame sukabinimo taške turi būti ne mažesnė kaip didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė.

Formula

2.2.2.   Kiekvienos ašių grupės, pažymėtos raide „j“, atveju ašims tenkančių masių mi suma neturi būti mažesnė už μj masę.

Be to, kiekviena iš mi masių neturi būti mažesnė už μj dalį, tenkančią „i“ ašiai, nustatytą pagal tą ašių grupę veikiančios masės paskirstymo dėsnius.

2.3.   Specialūs reikalavimai

2.3.1.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė prie jos pridėjus pasirenkamos įrangos masę ir didžiausią techniškai leidžiamą masę sukabinimo taške (-uose) neturi viršyti didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės.

2.3.2.   Kai transporto priemonė pakrauta iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės, savarankiškai ašiai „i“ skiriama masė negali viršyti nei tai ašiai tenkančios masės mi, nei ašių grupei tenkančios masės μj, nei didžiausios techniškai leidžiamos masės sukabinimo taške m0.

2.3.3.   2.3.2 punkto reikalavimai turi būti tenkinami esant šioms apkrovų konfigūracijoms:

2.3.3.1.   Tolygus naudingosios krovinio masės paskirstymas:

parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė pridėjus pasirenkamos įrangos masę ir naudingąją krovinio masę, tolygiai paskirstytą krovinių skyriuje;

2.3.3.2.   Netolygus naudingosios krovinių masės paskirstymas:

parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė pridėjus pasirenkamos įrangos masę ir naudingąją krovinio masę, išdėstytą pagal gamintojo specifikacijas.

Šiuo tikslu gamintojas turi nurodyti kraštutines leidžiamas galimas naudingosios krovinio masės sunkio centro padėtis ir (arba) kėbulą ir (arba) įrangą ar vidines pagalbines detales (pavyzdžiui: nuo 0,50 m iki 1,30 m prieš pirmą galinę ašį).

2.3.3.3.   Tolygaus ir netolygaus paskirstymo derinys:

Vienu metu turi būti tenkinami 2.3.3.1 ir 2.3.3.2 punktų reikalavimai.

2.3.3.4.   2.3.3.1 punktų reikalavimai turi būti visuomet tenkinami, kai transporto priemonėje įrengtas plokščias krovinių skyrius.

2.3.4.   Specialūs reikalavimai priekabiniams nameliams

2.3.4.1   Mažiausiai naudingajai krovinio masei (PM) taikomi šie reikalavimai:

Formula

Čia:

„n“

yra didžiausias miegamųjų vietų skaičius ir

„L“

yra bendras kėbulo ilgis, kaip apibrėžta ISO standarto 7237:1981 6.1.2 punkte.

3.   Manevringumo reikalavimai

3.1.

Priekabos bei puspriekabės turi būti suprojektuotos taip, kad prikabinus jas prie velkančiosios transporto priemonės junginys galėtų manevruoti bet kuria puse visa 360° trajektorija, sudaryta iš dviejų koncentrinių apskritimų, kai išorinio apskritimo spindulys yra 12,50 m, o vidinio apskritimo spindulys – 5,30 m, nė vienam tolimiausiam velkančiosios transporto priemonės taškui neišsikišant už išorinio apskritimo ribų ir nė vienam tolimiausiam priekabos ar puspriekabės taškui neįsikišant į vidinį apskritimą.

3.2.

Puspriekabė laikoma atitinkančia 3.1 punkto reikalavimus, jeigu jos etaloninė bazė „RWB“ atitinka šį reikalavimą:

Formula

čia:

„RWB“

yra atstumas tarp balninio vilkiko sukabintuvo geometrinės ašies ir nevairuojamųjų ašių centrinės linijos.

„W“

yra puspriekabės plotis.

3.3.

Jeigu viena arba kelios nevairuojamosios ašys yra su keliamuoju ašies įtaisu, turi būti atsižvelgiama į atskaitinę transporto priemonės bazę nuleidus arba pakėlus ašį, atsižvelgiant į tai, kada bazė ilgesnė.


(1)  OL L 124, 2011 5 13, p. 11.

(2)  OL L 375, 1980 12 31, p. 46.

(3)  OL L 326, 2006 11 24, p. 55.

1 priedėlis

Įtaisų ir įrangos, į kuriuos neprivaloma atsižvelgti nustatant didžiausius matmenis, sąrašas

1.

Taikant papildomus ribojimus, nurodytus toliau pateiktose lentelėse, nustatant didžiausius matmenis neprivaloma atsižvelgti į prietaisus ir įrangą, išvardytą I, II ir III lentelėse, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

a)

jei priekyje montuojami keli įtaisai, bendra šių įtaisų iškyša negali viršyti 250 mm;

b)

bendra įtaisų ir įrangos, dėl kurių pailgėja transporto priemonės ilgis, iškyša negali viršyti 750 mm;

c)

bendra įtaisų ir įrangos, dėl kurių padidėja transporto priemonės plotis, išskyrus galinio vaizdo veidrodžius, iškyša negali viršyti 100 mm.

2.

1 dalies a ir b punktuose išdėstyti reikalavimai netaikomi netiesioginio matymo įtaisams.

I   lentelė

Transporto priemonės ilgis

Punktas

Transporto priemonių kategorijos

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Netiesioginio matymo įtaisai, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 46 (1) 2.1 punkte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Valytuvų ir apliejiklių įtaisai

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

3.

Išoriniai skydeliai nuo saulės

x

x

4.

Priekinės apsaugos sistemos, kurių tipas patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 78/2009 (2)

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

5.

Įlipimo laipteliai ir rankenos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Sukabinimo įtaisas (jei nuimamas)

x

x

x

x

x

x

7.

Papildomas sukabinimo įtaisas priekabos gale (jei nuimamas)

x

x

x

x

8.

Įtaisas dviračiams vežti (jei nuimamas arba ištraukiamas)

x

 

 

x

9.

Keliamosios platformos, nuožulnios plokštumos ar panaši įranga (jei jos yra suskleistos ir neišsikiša daugiau kaip 300 mm), jeigu nepadidėja transporto priemonės keliamoji galia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Stebėjimo ir aptikimo priemonės, įskaitant radarus

x

x

x

x

x

x

x

x

11.

Elastingi buferiai ir panaši įranga

x

x

x

x

x

x

12.

Muitinės plombų tvirtinimo įtaisai ir jų apsaugos

x

x

x

x

x

x

x

13.

Brezento tvirtinimo įtaisai ir jų apsaugos;

x

x

x

x

x

x

x

14.

Nuimamųjų kėbulų ilgio ribotuvai

x

x

x

x

x

x

15.

Elektra varomų transporto priemonių trolėjai

x

16.

Galinis ir priekinis numerio ženklai

x

x

x

x

x

x

x

X

17.

Papildomi žibintai, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 48 (3) 2 skirsnyje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18.

Sulankstomi įtaisai ir įranga, skirti aerodinaminiam pasipriešinimui sumažinti, jeigu gale jie nepadidina didžiausio transporto priemonės ilgio daugiau kaip 500 mm ir nepadidina krovinių skyriaus ilgio

Tokie įtaisai turi būti suprojektuoti taip, kad jie būtų ištraukiami transporto priemonei stovint, taip, kad nebūtų viršytas didžiausias leidžiamas ilgis ir kad dėl jų nesumažėtų galimybės naudoti transporto priemonę įvairiarūšiam vežimui

x

x

x

x

x

x


II   lentelė

Transporto priemonės plotis

Punktas

Transporto priemonių kategorijos

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Netiesioginio matymo įtaisai, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 46 2.1 punkte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Išlinkę padangos šonai ties sąlyčio su kelio paviršiumi tašku

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Signaliniai įtaisai, kuriais įspėjama apie padangų defektus

x

x

x

x

x

x

x

x

4.

Oro slėgio padangose indikatoriai

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Šoniniai gabaritiniai žibintai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Apšvietimo įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Transporto priemonės skersinio kontūro gabarito žibintai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.2.

Šoniniai šviesogrąžiai atšvaitai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.3.

Posūkių rodikliai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6.4.

Galiniai gabarito žibintai

x

x

x

x

x

x

 

6.5.

Įlipimo ir išlipimo durų apšvietimo sistemos

x

x

7.

Nuožulnios plokštumos, keliamosios platformos, ar panaši įranga suskleistoje padėtyje ir jeigu neišsikiša daugiau kaip 10 mm nuo transporto priemonės šono, o nuožulnių plokštumų kampai priekyje ir gale suapvalinti ne mažesniu kaip 5 mm spinduliu; briaunos turi būti suapvalintos ne mažesniu kaip 2,5 mm spinduliu

x

x

x

x

x

x

x

x

8.

Ištraukiami šoniniai autobusų valdymo sistemų valdymo įtaisai, jeigu jie nėra įtraukti

x

9.

Įtraukiamieji laipteliai, kai jie išskleisti ir transporto priemonė stovi;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Stebėjimo ir aptikimo priemonės, įskaitant radarus

x

x

 

x

x

x

x

x

x

11.

Įtaisai ir įranga, specialiai skirti aerodinaminiam pasipriešinimui sumažinti, jeigu jie nepadidina didžiausio transporto priemonės pločio daugiau kaip 50 mm kiekvienoje pusėje ir nepadidina keliamosios galios.

Tokie įtaisai turi būti suprojektuoti taip, kad jie būtų ištraukiami transporto priemonei stovint taip, kad nebūtų viršytas didžiausias leidžiamas plotis ir kad dėl jų nesumažėtų galimybės naudoti transporto priemonę įvairiarūšiam vežimui

Kai įtaisai ir įranga naudojami, transporto priemonės plotis turi neviršyti 2 650 mm.

x

x

x

x

x

x

x

12.

Muitinės plombų tvirtinimo įtaisai ir jų apsaugos

x

x

x

x

x

x

x

13.

Brezento tvirtinimo įtaisai ir jų apsaugos, neišsikišantys daugiau kaip 20 mm, jei jie yra ne didesniu kaip 2,0 m atstumu nuo žemės paviršiaus, ir neišsikišantys daugiau kaip 50 mm, jei jie yra didesniu kaip 2,0 m atstumu nuo žemės paviršiaus. Briaunos turi būti suapvalintos ne mažiau kaip 2,5 mm spinduliu

x

x

x

x

x

x

x

14.

Kyšančios lanksčios taškomų purslų gaudymo sistemos dalys, nurodytos Komisijos reglamente (ES) Nr. 109/2011 (4)

x

x

x

x

15.

Lankstūs purvasargiai, kuriems netaikomas 14 įrašas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16.

Sniego grandinės

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17.

Apsauginiai lankai ant priekabų transporto priemonėms gabenti

Tik transporto priemonėms, skirtoms ir suprojektuotoms vežti ne mažiau kaip dvi kitas transporto priemones ir kurių apsauginiai lankai yra daugiau nei 2,0 m, tačiau ne daugiau nei 3,70 m atstumu nuo žemės paviršiaus, ir jie neišsikiša daugiau kaip 50 mm nuo tolimiausio šoninio transporto priemonės taško.

Transporto priemonės plotis turi neviršyti 2 650 mm.

x

x

x

x


III   lentelė

Transporto priemonės aukštis

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Radijo ar radijo navigacijos antenos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Pantografai arba trolėjai, kai jie yra iškelti

x


(1)  OL L 177, 2010 7 10, p. 211.

(2)  OL L 35, 2009 2 4, p. 1.

(3)  OL L 135, 2008 5 23, p. 1.

(4)  OL L 34, 2011 2 9, p. 2.

2 priedėlis

Leidžiamieji tipo tvirtinimo ir produkcijos atitikties nuokrypiai

1.   Matmenys

1.1.

Bendro ilgio, pločio ir aukščio matavimas atliekamas pagal šio priedo A-D dalių 1.2 punktus.

1.2.

Jeigu šio priedo A – D dalių 1.1 punktuose nustatytos ribos neviršijamos, faktiniai matmenys gali skirtis nuo gamintojo nurodytųjų ne daugiau kaip 3 %.

2.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė ir faktinė transporto priemonės masė

2.1.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė tikrinama pagal faktinę masę sveriant transporto priemonę ir atimant sumontuotos pasirenkamos įrangos masę. Tam svėrimo prietaisas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/23/EB (1) reikalavimus.

2.2.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, nustatyta pagal 2.1 punkto reikalavimus, gali skirtis nuo nominalios vertės, nurodytos Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.6 punkto b papunktyje arba III priedo I dalies A ar B skirsniuose arba atitinkamame atitikties liudijimo įraše, ne daugiau kaip:

a)

3 %, kalbant apie leidžiamus apatinius ir viršutinius nuokrypius (t. y. neigiamus ir teigiamus nuokrypius nuo deklaruotosios vertės) M, N ir O kategorijų transporto priemonių, išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones, atveju;

b)

5 %, kalbant apie leidžiamus apatinius ir viršutinius nuokrypius (t. y. neigiamus ir teigiamus nuokrypius nuo deklaruotosios vertės) specialiosios paskirties transporto priemonių atveju;

c)

5 %, kalbant apie leidžiamus apatinius ir viršutinius nuokrypius (t. y. neigiamus ir teigiamus nuokrypius nuo deklaruotosios vertės) Direktyvos 2007/46/EB 12 straipsnio 2 dalies tikslais.


(1)  OL L 122, 2009 5 16, p. 6.

3 priedėlis

Dydžiai, susiję su manevringumo reikalavimais

1   paveikslas

Manevringumo apskritimo Formula Formula

Image

2   paveikslas

Įvažiavimo metodas M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms

Image

Image

3   paveikslas

Pastovaus režimo metodas, taikomas N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms

Image

II PRIEDAS

VISUREIGIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GEBA ĮVEIKTI ĮKALNĘ

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.   Šiame priede nurodyti techniniai reikalavimai, taikomi tikrinant transporto priemonės įkalnės įveikimo gebą, kad ją būtų galima priskirti visureigių transporto priemonių kategorijai pagal Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 skirsnį.

1.2.   Techninė tarnyba turi patikrinti, ar komplektinė ar sukomplektuota transporto priemonė ar vilkikas priekabai vilkti turi būti laikoma visureige transporto priemone pagal Direktyvos 2007/46/EB II priede nustatytus reikalavimus.

1.3.   Nekomplektinių transporto priemonių atveju toks tikrinimas atliekamas tik gamintojui paprašius.

2.   Bandymų sąlygos

2.1.   Transporto priemonės būsena

2.1.1.

Transporto priemonė turi būti gamintojo rekomenduotoje būsenoje ir joje turi būti sumontuota Direktyvos 2007/46/EB I priede nurodyta įranga.

2.1.2.

Stabdžių, sankabos (arba lygiaverčio įtaiso), variklio ir pavarų dėžės sureguliavimas atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas naudojimo bekelėje tikslais.

2.1.3.

Turi būti naudojamos padangos, kurias rekomenduojama naudoti bekelės sąlygomis. Jų protektoriaus rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip 90 % naujos padangos protektoriaus gylio. Slėgis padangose turi atitikti padangų gamintojo rekomenduotą vertę.

2.1.4.

Transporto priemonė pakraunama iki didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masės ir apkrova paskirstoma proporcingai gamintojo nurodytam didžiausios ašims tenkančios masės paskirstymui.

Pavyzdžiui, 7,5 tonų transporto priemonė, kurios didžiausia priekinei ašiai tenkanti masė yra 4 tonos, o didžiausia galinei ašiai tenkanti masė yra 6 tonos, turi būti bandoma priekinei ašiai skiriant 3 tonų (40 %) masę ir galinei ašiai 4,5 tonų (60 %) masę.

2.2.   Bandymo kelio sąlygos

2.2.1.

Bandymo kelio paviršius turi būti sausas ir pagamintas iš asfalto ar betono

2.2.2.

Reikalingas nuolatinis 25 % nuolydis, leidžiamas nuokrypis + 3 % (Θ = 14 laipsnių).

2.2.3.

Susitarus su gamintoju, bandymas gali būti atliekamas esant didesniam nei 25 % nuolydžiui. Bandymas turi būti atliktas taikant atsižvelgiant į bandymo sąlygas sumažintas didžiausias mases.

Apie šias sąlygas turi būti pranešta.

2.2.4.

Kelio dangos sukibimo koeficientas turi būti pakankamas.

Paviršiaus atsparumo slydimui indeksas (SRI) turi būti matuojamas pagal Standartą CEN/TS 13036–2:2010 Kelio ir oro uostų takų paviršiaus charakteristikos – Bandymo metodai – 2 dalis: Kelio dangos atsparumo slydimui vertinimas naudojantis dinaminio matavimo sistemomis“.

Turi būti pranešta apie vidutinę SRI vertę.

3.   Bandymo procedūra

3.1.   Transporto priemonė pirmiausia turi būti pastatyta ant horizontalaus paviršiaus.

3.2.   Nustatomas bekelės traukos režimas. Įjungus pavarą (-as) turi būti galima judėti tolygiu greičiu.

3.3.   Taikomos Direktyvos 2007/46/EB II priedo 1 priedėlio 4 ir 5 skirsnių nuostatos.

III PRIEDAS

ĮPRASTOS IR PNEUMATINĖS PAKABOS LYGIAVERTIŠKUMO REIKALAVIMAI

1.   Šiame priede nustatytos techninės sąlygos dėl įprastos pakabos ir pneumatinės pakabos lygiavertiškumo transporto priemonės vairuojamosios (-ųjų) ašies (-ių) atveju.

2.   Tam, kad įprastą pakabą būtų galima pripažinti lygiaverte pneumatinei pakabai, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1.

Laisvaisiais pereinamaisiais žemojo dažnio vertikaliais virpesiais lingių laikomai masei svyruojant virš varančiosios ašies arba ašių grupės, išmatuotas dažnis ir virpesių slopinimas pakaba, kuri yra apkrauta didžiausia apkrova, turi atitikti 2.3–2.6 punktuose apibrėžtas ribas.

2.2.

Prie kiekvienos ašies turi būti sumontuoti hidrauliniai amortizatoriai. Prie ašių grupių amortizatoriai turi būti sumontuoti taip, kad kuo labiau būtų sumažintas ašių grupių svyravimas.

2.3.

Vidutinis normalios būklės pakabos su sumontuotais veikiančiais hidrauliniais amortizatoriais slopinimo koeficientas Dm turi būti didesnis kaip 20 % kritinio slopinimo.

2.4.

Pakabos be visų hidraulinių amortizatorių arba su sugedusiais amortizatoriais slopinimo koeficientas Dr turi būti ne didesnis kaip 50 % Dm.

2.5.

Lingių laikomos masės laisvaisiais pereinamaisiais vertikaliais virpesiais svyravimas virš varančiosios ašies arba ašių grupės turi būti ne didesnis kaip 2,0 Hz.

2.6.

Dažnio ir slopinimo matavimams taikoma bandymų tvarka nustatyta 3 punkte.

3.   Bandymo procedūra

3.1.   Dažnis ir slopinimas

3.1.1.

Lingių laikomos masės laisvi virpesiai apskaičiuojami pagal tokią lygtį:

Formula

Čia:

 

„M“ lingių laikoma masė (kg),

 

„Z“ vertikalusis lingių laikomos masės poslinkis (m),

 

„C“ bendras slopinimo koeficientas (N.s/m) ir

 

„K“ bendras vertikalus standumas tarp kelio paviršiaus ir lingių laikomos masės (N/m).

3.1.2.

Lingių laikomos masės virpesių dažnis („F“, Hz) turi būti išreiškiamas šia lygtimi:

Formula

3.1.3.

Slopinimas yra kritinis, kai C = Co.

čia:

Formula

Slopinimo koeficientas, kaip kritinio slopinimo dalis, yra C/Co.

3.1.4.

Lingių laikomai masei svyruojant laisvais pereinamaisiais virpesiais vertikalūs šios masės judesiai nubrėžia sinusoidinę kreivę (2 paveikslas). Dažnį galima įvertinti išmatavus tokio svyravimų ciklų laiką, kokį šių ciklų skaičių galima stebėti. Slopinimą galima įvertinti viena kryptimi išmatavus svyravimų nuoseklių viršūnių aukštį.

3.1.5.

Jei pirmo ir antro svyravimų ciklų viršūnės amplitudė yra A1 ir A2, tuomet slopinimo koeficientas D apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

Formula

„ln“ – natūralusis amplitudės santykio logaritmas.

3.2.   Bandymo procedūra

Kad atliekamu bandymu būtų nustatytas pakabos, kuriai išmontuoti hidrauliniai amortizatoriai, slopinimo koeficientas Dm, slopinimo koeficientas Dr ir dažnis F, pakrauta transporto priemonė:

a)

mažu greičiu (5 km/h ± 1 km/h) važiuoja per 80 mm pakopą, kurios forma nurodyta 1 paveiksle. Pereinamieji virpesiai, kurių dažnį ir slopinimą reikia ištirti, atsiranda varančiosios ašies ratams nuvažiavus nuo pakopos;

b)

transporto priemonė už važiuoklės traukiama į apačią taip, kad varančiosios ašies apkrova 1,5 karto būtų didesnė už didžiausią statinę ašies apkrovos vertę. Į apačią patraukta ir taip laikoma transporto priemonė staigiai paleidžiama ir tada ištiriami atsiradę svyravimai;

c)

transporto priemonė už važiuoklės į viršų pastumiama taip, kad lingių laikoma masė virš varančiosios ašies pakeliama per 80 mm. Laikoma transporto priemonė staigiai paleidžiama ir tada ištiriami atsiradę svyravimai;

d)

su transporto priemone atliekami kiti bandymai, jeigu, patenkindamas technikos tarnybos reikalavimus, gamintojas įrodo, kad jie yra lygiaverčiai.

3.3.   Transporto priemonės bandymo įranga ir apkrovos sąlygos

3.3.1

Transporto priemonėje tarp varančiosios ašies ir važiuoklės, tiesiai virš varančiosios ašies, turi būti sumontuotas vertikalaus poslinkio matuojamasis keitiklis. Kad būtų nustatytas svyravimas, pagal pėdsaką reikia išmatuoti laiko tarpą tarp pirmo ir antro suspaudimo viršūnių.

Sudvejintų varančiųjų ašių grupių vertikalaus poslinkio matuojamasis keitiklis turi būti sumontuotas tarp kiekvienos varančiosios ašies ir važiuoklės, tiesiai virš ašies.

3.3.2.

Padangos turi būti pripūstos iki tinkamo, gamintojo rekomenduoto slėgio.

3.3.3

Tikrinant pakabų lygiavertiškumą transporto priemonė pakraunama taip, kad ašiai arba ašių grupei tektų didžiausia techniškai leidžiama masė, ir patvirtintas lygiavertiškumas taikomas visoms mažesnėms masėms.

1   paveikslas

Pakopa pakabos patikrinimui atlikti

Image

2   paveikslas

Slopinamo pereinamojo vyksmo charakteristika

Image

IV PRIEDAS

TECHNINIAI PAKELIAMOSIOS (-ŲJŲ) AR KEIČIAMOS APKROVOS AŠIES (-IŲ) MONTAVIMO REIKALAVIMAI

1.

Jeigu transporto priemonėje sumontuota viena ar daugiau pakeliamųjų ar keičiamos apkrovos ašių, turi būti užtikrinta, kad įprastomis važiavimo sąlygomis nebus viršytos didžiausios leidžiamos registravimo ir (ar) eksploatavimo masės, tenkančios savarankiškoms ašims ar ašių grupėms. Todėl pakeliamoji arba keičiamos apkrovos ašis turi būti nuleista iki žemės paviršiaus arba turi būti automatiškai apkrauta, jeigu artimiausia (-ios) grupės ašis (-ys) arba transporto priemonės priekinė ašis (-ys) yra apkrauta (-os) iki didžiausios (-ių) leidžiamos (-ų) registravimo ir (arba) eksploatavimo masės (-ių).

Jeigu pakeliamoji ašis yra pakelta, turi būti užtikrinta, kad vairuojamajai (-osioms) ašiai (-ims) tenkanti masė(s) ir toliau bus pakankama saugiam transporto priemonės važiavimui visais atvejais užtikrinti. Tam transporto priemonės gamintojas turi nurodyti mažiausią vairuojamajai (-osioms) ašiai (-ims) tenkančią masę nekomplektinių transporto priemonių atveju.

2.

Kiekvienas ašies pakeliamasis įtaisas, sumontuotas transporto priemonėje, taip pat jo veikimo sistemos, turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo netinkamo naudojimo ar sugadinimo.

3.

Transporto priemonių judėjimo slidžiais paviršiais ir jų manevringumo gerinimo reikalavimai

3.1.

Nukrypstant nuo 1 punkto reikalavimų ir siekiant pagerinti variklinių transporto priemonių ar jų junginių judėjimą slidžiu paviršiumi, padidinti padangų sukibimą su šiais paviršiais ir pagerinti jų manevringumą, ašies pakeliamasis įtaisas gali aktyvuoti variklinės transporto priemonės ar puspriekabės pakeliamąją (-ąsias) ar keičiamos apkrovos ašį (-is), kad būtų padidinta arba sumažinta variklinės transporto priemonės vairuojamajai ašiai tenkanti masė, laikantis šių sąlygų:

a)

apkrovą kiekvienai transporto priemonės ašiai atitinkanti masė gali viršyti valstybėje narėje galiojančią didžiausios leidžiamos masės, tenkančios ašiai, ribą ne daugiau kaip 30 %, jei ji neviršija gamintojo šiuo konkrečiu tikslu nurodytos vertės;

b)

masė, atitinkanti likusią priekinės ašies (-ių) apkrovą, turi likti didesnė už nulį (t. y. galinės keičiamos apkrovos ašies su ilga galine iškyša atveju transporto priemonė negali apvirsti);

c)

pakeliamoji (-osios) ar keičiamos apkrovos ašis (-ys) turi būti aktyvuojama tik naudojant tam tikrą valdiklį;

d)

transporto priemonei pajudėjus ir jos greičiui esant mažesniam nei 30 km/h, ašis (-ys) turi būti automatiškai vėl nuleidžiama iki žemės paviršiaus arba jai turi būti iš naujo paskirstyta apkrova.

V PRIEDAS

A   DALIS

INFORMACINIS DOKUMENTAS

NAUDOTINAS PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į transporto priemonės mases ir matmenis.

Toliau nurodyta informacija pateikiama trimis egzemplioriais, kartu pateikiant turinį. Pateikiami atitinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs brėžiniai A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai detalios.

0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1.   Markė (gamintojo pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) …

0.4.   Transporto priemonės kategorija (1): …

0.5.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

1.2.   Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį: …

1.3.   Ašių ir ratų skaičius: …

1.3.1.   Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: …

1.3.2.   Vairuojamųjų ašių skaičius ir padėtis: …

1.3.3.   Varančiosios ašys (skaičius, vieta, tarpusavio sujungimas): …

1.4.   Važiuoklė (jeigu yra) (bendrasis brėžinys): …

1.7.   Vairuotojo kabina (priekinis valdymas arba kabina už variklio) (2): …

1.9.   Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai puspriekabė, priekaba su grąžulu, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi: …

1.10.   Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: …

2.   MASĖS IR MATMENYS (4)  (5)  (6)

(kg ir mm; kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)

2.1.   Ratų bazė (-s) (kai transporto priemonė visiškai pakrauta)  (7): …

2.1.1.   Transporto priemonės su dviem ašimis: …

2.1.2.   Transporto priemonės su trimis arba daugiau ašių

2.1.2.1.   Atstumas tarp gretimų ašių nuo priekinės ašies iki galinės ašies: …

2.1.2.2.   Bendras atstumas tarp ašių: …

2.2.   Balninio vilkiko sukabintuvas

2.2.1.   Jei tai yra puspriekabės

2.2.1.1.   Atstumas tarp balninio sukabintuvo šerdies ašies ir tolimiausio galinio puspriekabės taško: …

2.2.1.2.   Didžiausias atstumas tarp balninio sukabintuvo piršto ašies ir puspriekabės priekinio krašto bet kokio taško: …

2.2.1.3.   Puspriekabės etaloninė bazė (kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo D dalies 3.2 punkte: …

2.2.2.   Jei tai yra puspriekabės vilkikas

2.2.2.1.   Didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio (didžiausias ir mažiausias; nurodomos leidžiamos vertės, jei tai yra nekomplektinė transporto priemonė) (8): …

2.3.   Ašies (-ių) tarpvėžė (-s) ir plotis

2.3.1.   Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (9): …

2.3.2.   Visų kitų ašių tarpvėžė (9): …

2.4.   Transporto priemonės matmenys (bendri)

2.4.1.   Važiuoklė be kėbulo

2.4.1.1.   Ilgis (10): …

2.4.1.1.1.   Didžiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.1.2.   Mažiausias leidžiamas ilgis: …

2.4.1.1.3.   Jei tai priekaba, didžiausias leidžiamas grąžulo ilgis (11): …

2.4.1.2.   Plotis (12): …

2.4.1.2.1.   Didžiausias leidžiamas plotis: …

2.4.1.2.2.   Mažiausias leidžiamas plotis: …

2.4.1.3.   Aukštis (13) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.4.1.4.   Priekinė iškyša (14): …

2.4.1.4.1.   Užvažiavimo kampas (15)  (16): … laipsnių.

2.4.1.5.   Galinė iškyša (17): …

2.4.1.5.1.   Nuvažiavimo kampas (18)  (16): … laipsnių.

2.4.1.5.2.   Mažiausia ir didžiausia leidžiama sukabinimo taško iškyša (19): …

2.4.1.6.   Važiuoklės prošvaisa (apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo 1 priedėlio 3.1.1 ir 3.2.1 punktuose)

2.4.1.6.1.   Tarp ašių: …

2.4.1.6.2.   Po priekine (-ėmis) ašimi (-s): …

2.4.1.6.3.   Po galine ašimi (-imis): …

2.4.1.8.   Kėbulo ir (arba) vidinių pagalbinių detalių ir (arba) įrangos ir (arba) naudingosios krovinio masės (mažiausios ir didžiausios) sunkio centro padėtis: …

2.4.2.   Važiuoklė su kėbulu

2.4.2.1.   Ilgis (10): …

2.4.2.1.1.   Krovinių skyriaus ilgis: …

2.4.2.2.   Plotis (12): …

2.4.2.2.1.   Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis): …

2.4.2.3.   Aukštis (13) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.4.2.4.   Priekinė iškyša (14): …

2.4.2.4.1.   Užvažiavimo kampas (15)  (16): … laipsniai.

2.4.2.5.   Galinė iškyša (17): …

2.4.2.5.1.   Nuvažiavimo kampas (18)  (16): … laipsniai.

2.4.2.5.2.   Mažiausia ir didžiausia leidžiama sukabinimo taško iškyša (19): …

2.4.2.6.   Važiuoklės prošvaisa (apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo 1 priedėlio 3.1.1 ir 3.2.1 punktuose) (16)

2.4.2.6.1.   Tarp ašių: …

2.4.2.6.2.   Po priekine (-ėmis) ašimi (-s): …

2.4.2.6.3.   Po galine ašimi (-imis): …

2.4.2.8.   Naudingosios krovinio masės sunkio centro padėtis (jeigu apkrova netolygi): …

2.4.3.   Kėbului, kuris patvirtintas be važiuoklės (M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės)

2.4.3.1.   Ilgis (10): …

2.4.3.2.   Plotis (12): …

2.4.3.3.   Numatyto (-ų) tipo (-ų) važiuoklės aukštis (13) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): …

2.5.   Mažiausia masė, tenkanti vairuojamai (-oms) ašiai (-ims) nekomplektinės transporto priemonės atveju:

2.6.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė  (20)

a)   didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

2.6.1.   Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške: …

a)   didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

2.6.2.   Pasirenkamos įrangos masė (žr. apibrėžtį Nr. 5 Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnyje: …

2.8.   Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė  (21): …

2.8.1.   Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške: …

2.9.   Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti masė:

2.10.   Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė:

2.11.   Didžiausia techniškai leidžiama velkančiosios transporto priemonės velkamoji masė

Jei tai:

2.11.1.   Priekaba su grąžulu: …

2.11.2.   Puspriekabė: …

2.11.3.   Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru: …

2.11.4.   Priekaba su standžiąja vilktimi: …

2.11.4.1.   Didžiausias sukabinimo įtaiso iškyšos (22) ir transporto priemonės bazės santykis: …

2.11.4.2.   Didžiausia V vertė: … kN.

2.11.5   Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė: …

2.11.6.   Didžiausia priekabos be stabdžių masė: …

2.12.   Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

2.12.1.   Velkančiosios transporto priemonės: …

2.12.2.   priekabos, priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekabos su standžia vilktimi: …

2.12.3.   Didžiausia leidžiama sukabinimo įtaiso masė (jeigu jo nesumontuoja gamintojas): …

2.16.   Numatyta didžiausia leidžiama registravimo ir (arba) eksploatavimo masė (neprivaloma):

2.16.1.   Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė (23): …

2.16.2.   Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo ir (arba) eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu ji yra mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške (23): …

2.16.3.   Didžiausia leidžiama registravimo ir (arba) eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei (23): …

2.16.4.   Didžiausia leidžiama velkamoji registravimo ir (arba) eksploatavimo masė (23): …

2.16.5.   Didžiausia leidžiama junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo masė (23): …

3.   VARIKLIS (24)

3.1.   Variklio gamintojas:

3.2.   Vidaus degimo variklis

3.2.1.8.   Didžiausia naudingoji galia (25): kW, kai variklio sukimosi dažnis … min–1 (gamintojo deklaruota vertė)

Pastaba:

šio reglamento tikslais leidžiama nurodyti mažiausią variklio galią

3.3.   Elektrinis variklis

3.3.1.1.   Didžiausia valandinė galia: … kW

3.4.   Variklių deriniai

3.4.1.   Hibridinė elektrinė transporto priemonė: taip arba ne (27)

3.4.5.4.   Didžiausia galia: … kW

4.   PAVARA (28)

4.1.   Pavaros brėžinys  (16): …

5.   AŠYS

5.1.   Kiekvienos ašies aprašymas: …

5.2.   Modelis: …

5.3.   Tipas: …

5.4.   Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis: …

5.5.   Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: …

6.   PAKABA

6.1.   Pakabos įrenginių brėžinys: …

6.2.   Kiekvienos ašies ar ašių grupės arba ratų pakabos tipas ir konstrukcija:

6.2.3.   Varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip arba ne (27)

6.2.3.1.   Pneumatinei pakabai lygiavertė varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pakaba: taip arba ne (27)

6.2.3.2.   Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

6.2.4.   Nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip arba ne (27)

6.2.4.1.   Pneumatinei pakabai lygiavertė nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pakaba: taip arba ne (27)

6.2.4.2.   Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

6.3.   Masės paskirstymas tarp ašių, kurios priklauso ašių grupei (jei reikia, pateikti atitinkamas diagramas): …

6.6.   Padangos ir ratai

6.6.1.   Padangos ir rato derinys (-iai) (29)

a)

dėl padangų nurodoma:

i)

dydžio žymuo: …

ii)

apkrovos gebos indeksas: …

iii)

greičio kategorijos simbolis: …

6.6.1.1.   Ašys

6.6.1.1.1.   1 ašis: …

6.6.1.1.2.   2 ašis: …

ir t. t.

9.   KĖBULAS

9.1.   Kėbulo tipas pagal II priedo C dalyje nustatytus kodus: …

9.10.3.   Sėdynės

9.10.3.1.   Sėdimųjų vietų skaičius (30): …

9.10.3.1.1.   Vieta ir išdėstymas: …

9.10.3.5.   R taško (sėdynės atskaitos taško) koordinatės arba brėžiniai (31)

9.10.3.5.1.   Vairuotojo sėdynė: …

9.10.3.5.2.   Visos kitos sėdimosios vietos: …

9.25   Įtaisai, skirti aerodinaminiam pasipriešinimui sumažinti

9.25.1.   Įtaiso brėžinys ir aprašas

11.   VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1.   Sumontuoto (-ų) arba sumontuotino (-ų) sukabinimo įtaiso (-ų) klasė ir tipas: …

11.2.   Sumontuoto (-ų) sukabinimo įtaiso (-ų) D, U, S ir V charakteristikos arba būtinosios sumontuotino (-ų) sukabinimo įtaiso (-ų) D, U, S ir V charakteristikos: … daN

13.   SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS MIESTO IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAMS

13.1.   Transporto priemonės klasė: I klasė, II klasė, III klasė, A klasė ir (arba) B klasė (27)

13.2.   Keleiviams skirtas plotas (m2)

13.2.1.   Iš viso (S0): …

13.2.2.   Viršutinis aukštas (S0a) (27): …

13.2.3.   Apatinis aukštas (S0b) (27): …

13.2.4.   Stovintiems keleiviams (S1): …

13.3.   Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)

13.3.1.   Iš viso (N): …

13.3.2.   Viršutinis aukštas (Na) (27): …

13.3.3.   Apatinis aukštas (Nb) (27): …

13.4.   Sėdinčių keleivių skaičius

13.4.1.   Iš viso (A): …

13.4.2.   Viršutinis aukštas (Aa) (27): …

13.4.3.   Apatinis aukštas (Ab) (27): …

13.4.4.   Neįgaliųjų vežimėliams skirtų vietų skaičius M2 ir M3 transporto priemonėse: …

13.7.   Bagažo skyrių tūris (m3): …

13.12.   Brėžinys su matmenimis, kuriame pateikiamas sėdimųjų vietų, stovintiesiems skirtos zonos, neįgaliųjų vežimėliams skirtos zonos, bagažo skyrių, įskaitant lagaminų skyrius ir dėžes slidėms, jeigu jie yra

Aiškinamosios pastabos

(b)

Jei tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių konkrečios transporto priemonės, sudedamosios dalies ar atskiros techninės detalės tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie ženklai dokumentuose nurodomi simboliu „?“. (pvz., ABC??123??).

(g3)

Terminas Nr. 6.20.

(g14)

Terminas Nr. 6.9.

(l)

Šis skaičius suapvalinamas dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

(o)

Nustatoma pagal Tarybos direktyvos 80/1268/EEB (33) reikalavimus.

B   DALIS

EB tipo patvirtinimo liudijimas

PAVYZDYS

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Pranešimas dėl:

EB tipo patvirtinimo(1)

susijusio su transporto priemonės tipu, atsižvelgiant į jos mases ir matmenis,

EB tipo patvirtinimo išplėtimo (1)

atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo panaikinimo (1)

 

vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. …/….

EB tipo patvirtinimo numeris:

Išplėtimo priežastis

I   SKIRSNIS

0.1.   Markė (gamintojo pavadinimas):

0.2.   Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra)

0.4.   Transporto priemonės kategorija (2):

0.5.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma):

II   SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (kai taikoma): žr. priedėlį

2.   Už bandymus atsakinga technikos tarnyba:

3.   Bandymų ataskaitos parengimo data:

4.   Bandymų ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra):

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

Priedai

:

(1)

Informacijos rinkinys (ant visų puslapių turi būti tipo patvirtinimo institucijos antspaudas).

(2)

Bandymų ataskaita.

(3)

Transporto priemonių, kuriose įmontuota pakaba laikoma lygiaverte pneumatinei pakabai, atveju – bandymų ataskaita ir pakabos techninis aprašymas.


(1)  Klasifikuota pagal II priedo A dalyje pateiktas apibrėžtis.

(2)  „Priekinis valdymas“ kaip apibrėžta Tarybos direktyvos () 74/297/EEB I priedo 2.7 punkte.

(3)  OL L 165, 1974 6 20, p. 16.

(4)  Jeigu viena versija turi įprastą, o kita – miegamąją kabiną, turi būti nurodytos abiejų versijų masė ir matmenys.

(5)  Standartas ISO 612:1978 „Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys“

(6)  Turi būti nurodyta pasirenkama įranga, dėl kurios keičiasi transporto priemonės matmenys.

(7)  

(g1)

Terminas Nr. 6.4.

(8)  

(g2)

Terminas Nr. 6.19.2.

(9)  

(g4)

Terminas Nr. 6.5.

(10)  

(g5)

Terminas Nr. 6.1 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1:

Priekabų ilgiai nurodomi kaip paminėta standarto ISO 612: 1978 termine Nr. 6.1.2.

(11)  

(g6)

Terminas Nr. 6.17.

(12)  

(g7)

Terminas Nr. 6.2 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1:

(13)  

(g8)

Terminas Nr. 6.3 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1:

(14)  

(g9)

Terminas Nr. 6.6.

(15)  

(g10)

Terminas Nr. 6.10.

(16)  Tik apibrėžiant visureiges transporto priemones.

(17)  

(g11)

Terminas Nr. 6.7.

(18)  

(g12)

Terminas Nr. 6.11.

(19)  

(g13)

Terminas Nr. 6.18.1.

(20)  Vairuotojo masė yra 75 kg.

Sistemos, kuriose yra skysčių (išskyrus skirtas panaudotam vandeniui, kurios turi likti tuščios), užpildomos iki 100 % gamintojo nurodytos talpos.

2.6 punkto a papunktyje ir 2.6.1 punkto a papunktyje nurodytos informacijos nereikia pateikti N2, N3, M2, M3, O3, ir O4 kategorijų transporto priemonių atveju.

(21)  Jeigu tai yra priekabos ar puspriekabės arba transporto priemonės, sukabintos su priekaba ar puspriekabe, kurios sukabintuvą ar balninį sukabintuvą veikia didelė vertikali apkrova, ši apkrova, padalinta iš standartinio gravitacijos pagreičio, įtraukiama į didžiausią techniškai leidžiamą masę.

(22)  „Sukabinimo įtaiso iškyša“ – horizontalus atstumas nuo priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo įtaiso iki galinės (-ių) ašies (-ių) vidurio linijos.

(23)  Nustatyti taip, kad būtų aiški transporto priemonės tipo kiekvienos techninės konfigūracijos realioji reikšmė.

(24)  Jeigu transporto priemonė gali būti varoma benzinu, dyzelinu ir pan. arba naudojant derinį su kitais degalais, punktai pakartojami.

Jeigu tai yra neįprasti varikliai ir sistemos, gamintojas pateikia duomenis, kurie būtų lygiaverčiai čia nurodytiesiems.

(25)  Nustatoma pagal Tarybos direktyvos 80/1269/EEB () reikalavimus.

(26)  OL L 375, 1980 12 31, p. 46.

(27)  Išbraukti, kas netaikoma (tam tikrais atvejais, kai taikomas daugiau kaip vienas punktas, nereikia nieko išbraukti).

(28)  Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.

(29)  Pateikiami lygiaverčiai duomenys apie Z kategorijos padangas, skirtas montuoti transporto priemonėms, kurių didžiausias greitis viršija 300 km/h.

(30)  Nurodomas judančiai transporto priemonei numatytas sėdimųjų vietų skaičius. Gali būti nurodomas intervalas, jeigu tai yra modulinis išdėstymas.

(31)  R-taškas arba sėdynės atskaitos taškas – numatytas kiekvienos sėdynės taškas, kurį kiekvienai sėdimajai vietai nurodo transporto priemonės gamintojas ir kuris nustatomas atsižvelgiant į Direktyvos 77/649/EEB () III priede nurodytą trimatę atskaitos sistemą.

(32)  OL L 267, 1977 10 19, p. 1.

(33)  OJ L 375, 31.12.1980, p. 36.

Priedėlis

prie EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. …

Pastabos

1.

Transporto priemonės tipas patvirtintas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalį (t. y. tolimiausi kraštiniai transporto priemonės matmenys viršija I priedo A, B, C ar D dalyse nurodytus didžiausius matmenis): … taip arba ne (1)

2.

Transporto priemonėje sumontuota pneumatinė pakaba: … taip arba ne (1)

3.

Transporto priemonėje sumontuota pakaba, pripažinta lygiaverte pneumatinei pakabai: … taip arba ne (1)

4.

Transporto priemonė atitinka visureigės transporto priemonės reikalavimus: taip arba ne (1)

Paaiškinimai:

(2)

Kaip apibrėžta II priedo A skirsnyje.


(1)  Išbraukti, kas netaikoma.

VI PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB I, III, IX ir XVI priedų pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

0.5 punktas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

b)

1.9 punktas pakeičiamas taip:

1.9.   Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai puspriekabė, priekaba su grąžulu, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi: …“

c)

Įrašomas 1.10 punktas:

1.10.   Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: …“

d)

Point 2. 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   MASĖ IR MATMENYS (f) (g) (7)

(kg ir mm; kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)“

e)

2.1.1.1, 2.1.1.1.1 ir 2.1.1.1.2 punktai pakeičiami taip:

„2.1.2.   Transporto priemonės su trimis arba daugiau ašių

2.1.2.1.   Atstumas tarp gretimų ašių – nuo priekinės ašies iki galinės ašies: …

2.1.2.2.   Bendras atstumas tarp ašių: …“

f)

2.5 ir 2.5.1 punktai pakeičiami taip:

2.5.   Mažiausia masė, tenkanti vairuojamai (-oms) ašiai (-ims), nekomplektinės transporto priemonės atveju:

…’

g)

2.6 ir 2.6.1 punktai pakeičiami taip:

„2.6.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (h)

a)

didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

b)

kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.1.   Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške: …

a)

didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

b)

kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …’

h)

Įterpiamas 2.6.2 punktas:

2.6.2.   Pasirenkamos įrangos masė (žr. Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 (1) 2 straipsnyje apibrėžtį Nr. 5): …

i)

2.10 punktas pakeičiamas taip:

2.10.   Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: …“

j)

2.11 punktas pakeičiamas taip:

„2.11   Didžiausia techniškai leidžiama velkančiosios transporto priemonės velkamoji masė

Jei tai:“

k)

2.11.4 punktas pakeičiamas taip:

2.11.4.   Priekaba su standžiąja vilktimi: …“

l)

2.11.5 punktas pakeičiamas taip:

2.11.5   Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė (3): …“

m)

2.12, 2.12.1 ir 2.12.2 punktai pakeičiami taip:

„2.12.   Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

2.12.1.   velkančiosios transporto priemonės: …

2.12.2.   priekabės, priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekabos su standžiąja vilktimi: …“

n)

2.16–2.16.5 punktai pakeičiami taip:

„2.16.   Didžiausios leidžiamos registravimo ir (arba) eksploatavimo masės (neprivaloma)

2.16.1.   Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.2.   Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo ir (arba) eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu ji yra mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške: …

2.16.3.   Didžiausia leidžiama registravimo ir (arba) eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei: …

2.16.4.   Didžiausia leidžiama velkamoji registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.5.   Didžiausia leidžiama junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …’

o)

Įrašomas šis 13.12 punktas:

13.12.   Brėžinys su matmenimis, kuriame pateikiamas sėdimųjų vietų, stovintiesiems skirtos zonos, neįgaliųjų vežimėliams skirtos zonos, bagažo skyrių, įskaitant lagaminų skyrius ir dėžes slidėms, jeigu jie yra“

p)

Aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

i)

Įterpiama ši pastaba (7):

„(7)

Turi būti nurodyta pasirenkama įranga, dėl kurios keičiasi transporto priemonės matmenys.“

ii)

Pastaba (h) pakeičiama taip:

„(h)

Vairuotojo masė yra 75 kg.

Sistemos, kuriose yra skysčių (išskyrus skirtas panaudotam vandeniui, kurios turi likti tuščios), užpildomos iki 100 % gamintojo nurodytos talpos.

2.6 punkto b papunktyje ir 2.6.1 punkto b papunktyje nurodytos informacijos nereikia pateikti N2, N3, M2, M3, O3, ir O4 kategorijų transporto priemonių atveju.“

(2)

III priedo I dalis iš dalies keičiama taip:

a)

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

0.5 punktas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

ii)

Įterpiami šie 1.9 ir 1.10 punktai:

1.9.   Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai yra puspriekabė, priekaba su grąžulu, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi: …

1.10.   Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: …“

iii)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   MASĖS IR MATMENYS (f) (g) (7)

(kg ir mm; kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)“

iv)

Įterpiamas šis 2.5 punktas:

2.5.   Mažiausia masė, tenkanti vairuojamai (-oms) ašiai (-ims), nekomplektinės transporto priemonės atveju: …“

v)

2.6 ir 2.6.1 punktai pakeičiami taip:

„2.6.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (h)

a)

didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

b)

kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.1.   Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške:

a)

didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

b)

kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …“

vi)

Įterpiamas šis 2.6.2 punktas:

2.6.2.   Pasirenkamos įrangos masė (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 5 punkte: …“

vii)

2.10 punktas pakeičiamas taip:

2.10.   Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: …“

viii)

2.11 punktas pakeičiamas taip:

„2.11   Didžiausia techniškai leidžiama velkančiosios transporto priemonės velkamoji masė

Jei tai:“

ix)

2.11.4 punktas pakeičiamas taip:

2.11.4.   Priekaba su standžiąja vilktimi: …“

x)

2.11.5 punktas pakeičiamas taip:

2.11.5   Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė (3): …“

xi)

2.12, 2.12.1 ir 2.12.2 punktai pakeičiami taip:

„2.12.   Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

2.12.1.   velkančiosios transporto priemonės: …

2.12.2.   priekabės, priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekabos su standžiąja vilktimi: …“

xii)

2.16–2.16.5 punktai pakeičiami taip:

„2.16.   Didžiausios leidžiamos registravimo ir (arba) eksploatavimo masės (neprivaloma)

2.16.1.   Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.2.   Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo ir (arba) eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu ji yra mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške: …

2.16.3.   Didžiausia leidžiama registravimo ir (arba) eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei: …

2.16.4.   Didžiausia leidžiama velkamoji registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.5.   Didžiausia leidžiama junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …“

b)

B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

0.5 punktas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

ii)

Įterpiami šie 1.9 ir 1.10 punktai:

1.9.   Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai yra puspriekabė, priekaba su grąžulu, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi: …

1.10.   Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: …“

iii)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   MASĖS IR MATMENYS (f) (g) (7)

(kg ir mm; kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)“

iv)

2.6 ir 2.6.1 punktai pakeičiami taip:

„2.6.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (h)

a)

didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

b)

kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …

2.6.1.   Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške: …

a)

didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: …

b)

kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): …“

v)

Įterpiamas šis 2.6.2 punktas:

2.6.2.   Pasirenkamos įrangos masė (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 5 punkte: …“

vi)

2.10 punktas pakeičiamas taip:

2.10.   Didžiausia techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: …“

vii)

2.12 ir 2.12.2 punktai pakeičiami taip:

„2.12.   Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

2.12.2.   puspriekabės, priekabos, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, ar priekabos su standžiąja vilktimi: …“

viii)

2.16–2.16.3 punktai pakeičiami taip:

„2.16.   Didžiausios leidžiamos registravimo ir (arba) eksploatavimo masės (neprivaloma)

2.16.1.   Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: …

2.16.2.   Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo ir (arba) eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške: …

2.16.3.   Didžiausia leidžiama registravimo ir (arba) eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei: …“

ix)

2.16.5 punktas išbraukiamas.

3.

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A1 pavyzdžio komplektinės transporto priemonės EB atitikties liudijimo 1-os pusės 0.5 įrašas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

b)

A2 pavyzdžio mažomis serijomis gaminamų komplektinių transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas, EB atitikties liudijimo 1-osios pusės 0.5 įrašas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

c)

B pavyzdžio sukomplektuotos transporto priemonės EB atitikties liudijimo 1-osios pusės 0.5 įrašas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

d)

C1 pavyzdžio nekomplektinės transporto priemonės EB atitikties liudijimo 1-osios pusės 0.5 įrašas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

e)

C2 pavyzdžio mažomis serijomis gaminamų komplektinių transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas, EB atitikties liudijimo 1-osios pusės 0.5 įrašas pakeičiamas taip:

0.5   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …“

f)

M1 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

g)

M1 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas šis 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

h)

M2 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

i)

M2 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas šis 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

j)

M3 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

k)

M3 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas šis 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

l)

N1 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

m)

N1 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas šis 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

n)

N2 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

o)

N2 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas šis 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

p)

N3 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

q)

N3 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas šis 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

r)

O1 ir O2 kategorijų komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

s)

O1 ir O2 kategorijų komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas šis 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

t)

O3 ir O4 kategorijų komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 13 įrašas pakeičiamas taip:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

u)

M1 kategorijos komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas 13.2 įrašas:

13.2.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

v)

M1 kategorijos nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

w)

M2 kategorijos nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

x)

M3 kategorijos nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

y)

N1 kategorijos nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje įterpiamas 13 įrašas:

13.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė …kg“

z)

N1 kategorijos nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

aa)

N2 kategorijos nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

ab)

N3 kategorijos nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14.   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

ac)

O1 ir O2 kategorijų nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

ad)

O3 ir O4 kategorijų nekomplektinių transporto priemonių atitikties liudijimo 2-ojoje pusėje 14 įrašas pakeičiamas taip:

14   Faktinė transporto priemonės masė: …kg“

ae)

IX priedo aiškinamosiose pastabose pastaba (f) išbraukiama.

4.

XVI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Į norminių teisės aktų sąrašą įtraukiamas šis 44 įrašas:

„44   Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012“

b)

Į 2 priedėlį įterpiamas šis 44 įrašas

 

Norminio teisės akto nuoroda

Priedas ir dalis

Specialiosios sąlygos

„44

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

I priedo B dalies 7 ir 8 skirsniai

a)

Patikrinti, ar laikomasi manevringumo reikalavimų, įskaitant transporto priemonių, kuriose sumontuotos pakeliamosios ar keičiamos apkrovos ašys, manevringumą.

I priedo C dalies 6 ir 7 skirsniai

b)

didžiausio galinės dalies išsikišimo posūkio metu matavimas.“


(1)  OL L 353, 2012 12 21, p. 31.“

VII PRIEDAS

„XII PRIEDAS

MAŽŲ SERIJŲ IR SERIJOS PABAIGOS APRIBOJIMAI

A.   MAŽŲ SERIJŲ APRIBOJIMAI

1.

Transporto priemonių, kurias, taikant 22 straipsnį, galima per vienerius metus užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti Europos Sąjungoje, skaičius neturi viršyti toliau nurodytų skaičių, susijusių su atitinkama transporto priemonės kategorija:

Kategorija

Vienetai

M1

1 000

M2, M3

0

N1

0

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2.

Vieno tipo transporto priemonių, kurias, taikant 23 straipsnį, galima per vienerius metus užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti vienoje valstybėje narėje, skaičių nustato ta valstybė narė, bet tas skaičius neviršija toliau nurodytų skaičių, susijusių su atitinkama transporto priemonės kategorija:

Kategorija

Vienetai

M1

75

M2, M3

250

N1

500

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3.

Vieno tipo transporto priemonių, kurias, taikant Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 6 straipsnio 2 dalį, galima per vienerius metus užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti vienoje valstybėje narėje, skaičių nustato kiekviena valstybė narė, bet tas skaičius neviršija toliau nurodytų skaičių, susijusių su atitinkama transporto priemonės kategorija:

Kategorija

Vienetai

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000

B.   SERIJOS PABAIGOS APRIBOJIMAI

Didžiausias skaičius komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių, pradedamų eksploatuoti kiekvienoje valstybėje narėje vykdant serijos pabaigimo procedūrą, apribojamas vienu iš toliau nurodytų būdų, kurį pasirenka valstybė narė:

1.

Vieno ar kelių tipų transporto priemonių didžiausiasis skaičius M1 kategorijos atveju negali viršyti 10 %, o visų kitų kategorijų atveju negali viršyti 30 % visų atitinkamų tipų transporto priemonių, pradėtų eksploatuoti praėjusiais metais toje valstybėje narėje.

Jei tie 10 % (arba atitinkamai 30 %) yra mažiau kaip 100 transporto priemonių, valstybė narė gali leisti pradėti eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių.

2.

Iš bet kokio vieno tipo transporto priemonių galima rinktis tik transporto priemones, kuriu atveju galiojantis atitikties liudijimas išduotas transporto priemonės pagaminimo dieną arba vėliau ir kuris tebegaliojo bent tris mėnesius po to liudijimo išdavimo dienos, tačiau vėliau nustojo galioti įsigaliojus norminiam aktui.“