14.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/43


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1029/2012

2012 m. spalio 25 d.

kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos (toliau – Sąjunga) ir Pakistano Islamo Respublikos (toliau – Pakistanas) santykiai plėtojami vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiu Bendradarbiavimo susitarimu (2). Vienas iš jo pagrindinių tikslų – užtikrinti sąlygas Bendradarbiavimo susitarimo šalių prekybai ir skatinti jos apimtis bei plėtrą. Pagarba žmogaus teisėms, įskaitant pagrindines darbo teises, ir demokratijos principams taip pat yra esminė to susitarimo dalis;

(2)

2010 m. liepos ir rugpjūčio mėn., praūžus gausioms musoninėms liūtims, daugelį Pakistano regionų, visų pirma Beludžistaną, Chaiber Pachtunchvą, Pandžabą, Sindhą ir Džildžitbaltistaną, nuniokojo pražūtingi potvyniai. Remiantis Jungtinių Tautų šaltiniais, nuo potvynių nukentėjo maždaug 20 milijonų žmonių ir 20 % Pakistano teritorijos, kurios plotas – ne mažesnis kaip 160 000 km2; beveik 12 milijonų žmonių reikalinga skubi humanitarinė pagalba;

(3)

akivaizdu, kad humanitarinė pagalba yra pirmutinė priemonė susiklosčius tokiai padėčiai, tad nuo pat ekstremaliosios situacijos pradžios Sąjunga buvo šios srities lyderė, įsipareigojusi Pakistanui suteikti ekstremalios situacijos atvejams skirtos pagalbos už daugiau kaip 423 milijonus EUR;

(4)

bus svarbu išnaudoti visas turimas priemones, kad Pakistanui būtų padėta atsigauti po šios ekstremaliosios situacijos, įskaitant siūlomas išskirtines prekybos priemones, skirtas Pakistano eksportui skatinti, siekiant prisidėti prie jo ekonomikos tolesnio vystymosi, kartu užtikrinant, kad visais lygiais būtų išlaikomas nuoseklumas ir darna siekiant sukurti tvarią ilgalaikę strategiją;

(5)

kadangi šios stichinės nelaimės mastas labai didelis, į ją reikia reaguoti nedelsiant ir dideliu mastu, taip pat atsižvelgti į geostrateginę Pakistano ir Sąjungos partnerystės svarbą, ypač į svarbų Pakistano vaidmenį kovojant su terorizmu ir prisidedant prie bendro vystymosi, saugumo ir stabilumo regione;

(6)

autonominių prekybos lengvatų poveikį turėtų būti galima įvertinti atsižvelgiant į konkrečius rezultatus – darbo vietų kūrimą, skurdo mažinimą ir tvarų vystymąsi Pakistano darbuotojų ir neturtingųjų labui;

(7)

prie 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų pridėtoje deklaracijoje dėl Pakistano nutarta suteikti ministrams įgaliojimus skubos tvarka susitarti dėl visapusiško trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių priemonių paketo, kaip būsimos pagalbos Pakistanui atgaivinti ir toliau vystyti, į kurį, be kita ko, būtų įtrauktos ekonomikos atgaivinimui ir augimui svarbios plataus užmojo prekybos priemonės;

(8)

visų pirma, Europos Vadovų Taryba pabrėžė savo tvirtą apsisprendimą išskirtinai Pakistanui suteikti daugiau galimybių patekti į Sąjungos rinką nedelsiant, tačiau laikinai sumažinant svarbiausių prekių importui iš Pakistano nustatytus muitus. Atsižvelgdama į tą deklaraciją Komisija pasiūlė priemonių paketą, kuriame numatytos 75 tarifų eilutės, susijusios su pagrindiniais Pakistano eksporto sektoriais tose vietovėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo potvynių, ir pareiškė, kad Pakistano eksporto į Sąjungą padidėjimas 100 milijonų ar daugiau EUR per metus būtų tikra, didelė ir vertinga parama regionui;

(9)

Pakistano prekybą su Sąjunga daugiausiai sudaro prekyba tekstilės gaminiais ir drabužiais, kuri 2009 m. sudarė 73,7 % Pakistano eksporto į Sąjungą. Pakistanas taip pat eksportuoja etanolį ir odą, kurie kartu su tekstilės gaminiais ir drabužiais yra jautrūs pramoniniai produktai tam tikrose valstybėse narėse, kuriose pasaulinė recesija jau turėjo įvairaus masto poveikio užimtumui pramonėje. Šie pramonės sektoriai sunkiai prisitaiko prie naujos pasaulinės prekybos aplinkos;

(10)

Pakistano ekonomikai ypač svarbus tekstilės sektorius, jame sukuriama 8,5 % bendrojo vidaus produkto ir 38 % darbo vietų, iš kurių maždaug pusę užima moterys;

(11)

atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos dėl pražūtingų potvynių patiria Pakistano žmonės, tikslinga išplėsti išskirtinių autonominių prekybos lengvatų taikymo sritį Pakistano atžvilgiu, laikinai sustabdant visų muitų tarifų, nustatytų tam tikriems Pakistanui eksporto požiūriu svarbiems produktams, taikymą. Dėl šių prekybos lengvatų Sąjungos vidaus rinka turėtų patirti tik ribotus neigiamus padarinius ir jos neturėtų turėti neigiamo poveikio mažiausiai išsivysčiusioms Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) narėms;

(12)

tos priemonės siūlomos kaip išskirtinis priemonių paketas, reaguojant į konkrečią padėtį Pakistane. Jos jokiomis aplinkybėmis neturėtų sudaryti precedento Sąjungos prekybos politikai kitų šalių atžvilgiu;

(13)

taikant autonomines prekybos lengvatas, bus arba atleidžiama nuo muitų importuojant į Sąjungą, arba nustatomi tarifinių kvotų dydžiai;

(14)

teisės į išskirtines autonomines prekybos lengvatas suteikimas priklauso nuo to, ar Pakistanas laikosi atitinkamų produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, taip pat nuo to, ar jis prisideda prie veiksmingo administracinio bendradarbiavimo su Sąjunga, siekiant užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui. Lengvatų taikymas turėtų būti laikinai sustabdytas, jeigu rimtai ir nuolat pažeidinėjamos sąlygos, kuriomis suteikta teisė į lengvatinės priemonės taikymą, ir sukčiaujama ar nebendradarbiaujama administraciniu lygiu, kai tikrinama prekių kilmė;

(15)

siekiant apibrėžti kilmės statusą turinčių produktų koncepciją, kilmės sertifikavimo ir administracinio bendradarbiavimo tvarkos koncepciją, turėtų būti taikomos 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (3), išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, I dalies IV antraštinės dalies 2 skyriaus 1 ir 1A skirsnių nuostatos, išskyrus nurodytų skirsnių 68–71, 90–97i straipsnių ir 97j straipsnio 2 dalies nuostatas. Tačiau, kai taikoma kilmės kumuliacija, šiais tikslais reikėtų leisti naudoti tik Sąjungos kilmės medžiagas. Regioninė kumuliacija ir kitų tipų kumuliacija, išskyrus Sąjungos kilmės medžiagų kumuliaciją, neturėtų būti taikoma nustatant produktų, kuriems taikomos autonominės prekybos lengvatos, nustatytos pagal šį reglamentą, kilmės statusą, siekiant užtikrinti, kad Pakistane produktai pakankamai pakistų;

(16)

autonominių prekybos lengvatų taikymo srities išplėtimas Pakistano atžvilgiu reiškia, kad būtina prašyti atleisti Sąjungą nuo įsipareigojimų pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. GATT) I ir XIII straipsnius ir pagal PPO steigimo sutarties IX straipsnį. PPO generalinė taryba atleido nuo tokių įsipareigojimų 2012 m. vasario 14 d.;

(17)

siekiant užtikrinti, kad autonominių prekybos lengvatų poveikis Pakistano ekonomikos atgaivinimui po potvynių būtų neatidėliotinas ir tvarus, ir vadovaujantis PPO suteiktu atleidimu nuo įsipareigojimų rekomenduojama, kad jos galiotų iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

(18)

siekiant greitai reaguoti ir užtikrinti, kad autonominių prekybos lengvatų Pakistanui režimas būtų patikimas ir veiktų tvarkingai, taip pat siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, susijusias su laikinu lengvatų taikymo sustabdymu dėl su muitais susijusių procedūrų ir įsipareigojimų nesilaikymo, rimtų ir nuolatinių pagrindinių žmogaus teisių principų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų Pakistane, arba dėl to, kad Pakistanas nesilaiko sąlygos nuo 2012 m. liepos 1 d. neįvesti naujų ar nepadidinti galiojančių eksporto muitų arba lygiavertį poveikį turinčių mokesčių arba nenumatyti kitokių apribojimų ar draudimų žaliavų, naudojamų gaminant produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, eksportui arba pardavimui eksporto tikslais, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai to reikia dėl privalomų skubos priežasčių. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (4);

(19)

siekiant atlikti būtinus techninius prekių, kurioms taikomos autonominės prekybos lengvatos, sąrašo pakeitimus ir pašalinti produktus iš šio reglamento taikymo srities, jeigu importo, kuriam taikomas šis reglamentas, apimtis viršytų tam tikrą lygį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl I ir II priedų dalinio keitimo, kad būtų atspindėti Kombinuotosios nomenklatūros pokyčiai ir produktai būtų pašalinti iš šio reglamento taikymo srities. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(20)

siekdama nedelsiant reaguoti į labai padidėjusį į Sąjungą importuojamų produktų, kuriems netaikomi muitai, importą, kuris gali turėti neigiamo poveikio Sąjungos gamintojams, deleguotuosius aktus, kuriais produktai pašalinami iš šio reglamento taikymo srities, Komisija turėtų priimti taikydama skubos procedūrą;

(21)

ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po šio reglamento galiojimo pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti ataskaitą apie šių autonominių prekybos lengvatų poveikį. Toje ataskaitoje turėtų būti pateikta išsami šių lengvatų poveikio Pakistano ekonomikai, taip pat jų įtakos prekybai ir Sąjungos pajamoms iš tarifų bei Sąjungos ekonomikai ir užimtumui analizė. Ataskaitoje Komisija, be kita ko, turėtų atsižvelgti į autonominių prekybos lengvatų poveikį darbo vietų kūrimui, skurdo mažinimui ir tvariam vystymuisi Pakistano darbuotojų ir neturtingųjų labui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Lengvatinės priemonės

1.   I priede išvardytus Pakistano kilmės produktus importuojant į Sąjungą muitas netaikomas.

2.   II priede išvardytus Pakistano kilmės produktus leidžiama importuoti į Sąjungą, jei laikomasi 3 straipsnyje nustatytų specialių nuostatų.

2 straipsnis

Sąlygos, kuriomis suteikiama teisė į lengvatinių priemonių taikymą

1.   Teisė naudotis 1 straipsnyje numatytomis lengvatinėmis priemonėmis suteikiama, jei:

a)

laikomasi produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 I dalies IV antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnyje ir 1A skirsnio 1 ir 2 poskirsniuose, išskyrus tų skirsnių 68–71, 90–97i straipsnių ir 97j straipsnio 2 dalies nuostatas. Tačiau jeigu kilmės kumuliacija taikoma siekiant nustatyti produktų, kuriems taikomos šio reglamento 1 straipsniu įvestos priemonės, kilmės statusą, leidžiama taikyti tik Sąjungos kilmės medžiagų kumuliaciją. Neleidžiama regioninė kumuliacija ir kitų tipų kumuliacija, išskyrus Sąjungos kilmės medžiagų kumuliaciją;

b)

laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 I dalies IV antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnio 3 poskirsnyje nustatytų administracinio bendradarbiavimo metodų;

c)

Pakistanas nevykdo rimtų ir sisteminių žmogaus teisių, įskaitant pagrindines darbo teises, pagrindinių demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų;

d)

Pakistanas nuo 2012 m. liepos 1 d. neįveda naujų ar nepadidina galiojančių eksporto muitų arba lygiavertį poveikį turinčių mokesčių arba nenumato kitokių apribojimų ar draudimų žaliavų, naudojamų pirmiausiai gaminant produktus, kuriems taikomos šios lengvatinės priemonės ir kuriuos numatyta įvežti į Sąjungos teritoriją, eksportui arba pardavimui eksporto tikslais.

2.   Remiantis šiuo reglamentu Pakistano kompetentingų valdžios institucijų išduoti A formos prekių kilmės sertifikatai 4 langelyje patvirtinami žyma „Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012“ (5) („Autonominė priemonė – Reglamentas (ES) Nr. 1029/2012“).

3 straipsnis

Tarifinės kvotos

1.   II priede išvardytus produktus leidžiama importuoti į Sąjungą jiems netaikant muito, laikantis tame priede nustatytų Sąjungos tarifinių kvotų.

2.   1 dalyje nurodytas ir II priede išvardytas tarifines kvotas administruoja Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

4 straipsnis

Produktų pašalinimas iš šio reglamento taikymo srities

1.   Jei į I priedą įtraukto Pakistano kilmės produkto importo apimtis, kuri nustatoma pagal muitinės importo duomenis, 2012 ar 2013 kalendoriniais metais padidėja bent 25 %, palyginti su 2009–2011 m. vidurkiu, tas produktas atitinkamų metų likusiai daliai pašalinamas iš šio reglamento taikymo srities. Taikant šią dalį pagal 6 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo dalinio keitimo, kad tas produktas atitinkamų metų likusiai daliai būtų pašalintas iš šio reglamento taikymo srities.

2.   Įsigaliojus deleguotajam aktui, 1 dalyje nurodyto produkto importui taikomas „didžiausio palankumo režimas“ arba kiti taikytini muitai.

5 straipsnis

Techniniai priedų patikslinimai

Komisijai pagal 6 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl dalinio priedų keitimo siekiant į juos įtraukti pakeitimus ir techninius patikslinimus, kurie reikalingi atlikus Kombinuotosios nomenklatūros kodų ir TARIC subpozicijų pakeitimus.

6 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 4 ir 5 straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Įgaliojimai priimti 4 ir 5 straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šio reglamento galiojimo laikotarpiui.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 ir 5 straipsniuose nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 4 ir 5 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

7 straipsnis

Skubos procedūra

1.   Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi tol, kol pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. Pranešime apie deleguotąjį aktą Europos Parlamentui ir Tarybai nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija nedelsdama panaikina aktą po pranešimo apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimą.

8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (6) 247a straipsnio 1 dalį ir 248a straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Tas komitetas gali nagrinėti visus Komisijos arba valstybės narės prašymu pateikiamus klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

9 straipsnis

Laikinas sustabdymas

1.   Kai Komisija nustato, kad yra užtektinai įrodymų, jog nesilaikoma 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, siekdama atsakyti į situacijos skubumą, ji gali, priimdama nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, visiškai ar iš dalies ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui sustabdyti šiame reglamente numatytų lengvatinių priemonių taikymą su sąlyga, kad ji pirmiau:

a)

informuoja komitetą, nurodytą 8 straipsnio 1 dalyje;

b)

paprašo valstybių narių imtis tokių atsargumo priemonių, kurios yra būtinos norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus arba užtikrinti, kad Pakistanas laikytųsi 2 straipsnio;

c)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriame nurodoma, kad yra pagrindo abejoti lengvatinių priemonių taikymu arba tuo, kaip Pakistanas laikosi 2 straipsnio, ir kad dėl to gali būti keliamas klausimas dėl tolesnio naudojimosi šiuo reglamentu jam suteiktomis lengvatomis;

d)

praneša Pakistanui apie vadovaujantis šia dalimi priimtą sprendimą, kol jis dar neįsigaliojo.

2.   Pasibaigus laikino sustabdymo laikotarpiui, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, priima sprendimą nutraukti sustabdymą arba pratęsti jo taikymo laikotarpį.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai visą susijusią informaciją, kuria galima pagrįsti laikiną lengvatinių priemonių taikymo sustabdymą arba jo pratęsimą.

10 straipsnis

Ataskaita

Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento taikymą ir poveikį.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo jo įsigaliojimo dienos iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2012 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas 2004/870/EB dėl Europos bendrijos ir Pakistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (OL L 378, 2004 12 23, p. 22).

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(5)  OL L 316, 2012 11 14, p. 43.

(6)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


I PRIEDAS

PRODUKTAI, KURIEMS NETAIKOMAS MUITO MOKESTIS

Produktai, kuriems turi būti taikomos priemonės, nurodomi aštuonių skaitmenų KN kodais. Šių kodų aprašymai pateikti 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) I priede. KN kodų aprašymai pateikiami tik informacijos tikslais.

KN kodas

Aprašymas

0712 39 00

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, išskyrus agaricus genties grybus, ausiagrybius (auricularia spp.) ir žiūryčius (tremella spp.)

5205 12 00

Viengijai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso, o metrinis numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43, neskirti mažmeninei prekybai

5205 22 00

Viengijai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso, o metrinis numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43, neskirti mažmeninei prekybai

5205 32 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš nešukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso, o atskiro vienasiūlio verpalo metrinis numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43, neskirti mažmeninei prekybai

5205 42 00

Antriniai arba daugiasukiai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 714,29 decitekso, bet ne mažesnis kaip 232,56 decitekso, o atskiro vienasiūlio verpalo metrinis numeris didesnis kaip 14, bet ne didesnis kaip 43, neskirti mažmeninei prekybai

5208 11 90

Nebalinti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, išskyrus audinius, naudojamus bandažų, tvarsliavos ir medicininės marlės gamybai

5208 12 16

Nebalinti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 100 g ir ne didesnė kaip 130 g ir kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

5208 12 19

Nebalinti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 100 g ir ne didesnė kaip 130 g ir kurių plotis didesnis kaip 165 cm

5208 13 00

Nebalinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5208 19 00

Kiti nebalinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

5208 21 90

Balinti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, išskyrus audinius, naudojamus bandažų, tvarsliavos ir medicininės marlės gamybai

5208 22 19

Balinti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 100 g ir ne didesnė kaip 130 g ir kurių plotis didesnis kaip 165 cm

5208 22 96

Balinti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 130 g ir kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

5208 29 00

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

5208 51 00

Marginti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g

5208 52 00

Marginti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g

5208 59 90

kiti marginti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

5209 11 00

nebalinti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g

5209 12 00

Nebalinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5209 19 00

Kiti nebalinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

5209 22 00

Balinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5209 29 00

Kiti balinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

5209 32 00

Dažyti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5211 12 00

Nebalinti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su cheminiais pluoštais, ir kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, ruoželinio trinyčio arba keturnyčio pynimo, įskaitant kryžminį ruoželinį pynimą

5407 81 00

Audiniai iš verpalų, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro mažiau kaip 85 % masės, įskaitant audinius iš vienagijų sintetinių siūlų, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, nebalinti arba balinti

5407 82 00

Audiniai iš verpalų, kurių sudėtyje sintetinės gijos sudaro mažiau kaip 85 % masės, įskaitant audinius iš vienagijų sintetinių siūlų, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai, o didžiausias skersmuo ne didesnis kaip 1 mm, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, dažyti

5513 11 20

Audiniai iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokie pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, drobinio pynimo, nebalinti arba balinti, kurių plotis ne didesnis kaip 165 cm

5513 21 00

Audiniai iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokie pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, drobinio pynimo, dažyti

5513 41 00

Audiniai iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokie pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, kurių m2 masė ne didesnė kaip 170 g, marginti

6101 20 90

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai iš medvilnės, megzti arba nerti

6112 12 00

Sportiniai kostiumai iš sintetinių pluoštų, megzti arba nerti

6116 10 20

Pirštinės, įmirkytos, apvilktos arba padengtos guma, megztos arba nertos

6116 10 80

Kumštinės pirštinės ir puspirštinės, įmirkytos, apvilktos arba padengtos plastikais arba guma, megztos arba nertos, ir pirštinės, įmirkytos, apvilktos arba padengtos plastikais, megztos arba nertos

6116 92 00

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš medvilnės, megztos arba nertos

6116 93 00

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš sintetinių pluoštų, megztos arba nertos

6201 93 00

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai iš cheminių pluoštų

6203 43 19

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš sintetinių pluoštų, išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius

6204 22 80

Moteriški arba mergaičių ansambliai iš medvilnės, išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius

6204 62 90

Moteriški arba mergaičių šortai iš medvilnės

6207 91 00

Vyriški arba berniukų marškinaičiai ir kiti marškinėliai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš medvilnės

6208 91 00

Moteriški arba mergaičių marškinaičiai ir kiti marškinėliai, trumpikės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš medvilnės

6211 43 10

Moteriškos arba mergaičių prijuostės, darbinės palaidinės, darbiniai chalatai bei kiti darbo ir specialieji drabužiai iš cheminių pluoštų

6216 00 00

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

6303 91 00

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš medvilnės, nemegzti ir nenerti

6303 92 90

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš sintetinių pluoštų, išskyrus iš neaustinių medžiagų, megztus ir nertus

6303 99 90

Užuolaidos, įskaitant portjeras, ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai, išskyrus iš medvilnės arba sintetinių pluoštų ir iš neaustinių medžiagų, megztus ir nertus

6304 92 00

Kiti dekoravimui skirti dirbiniai iš medvilnės, nemegzti ir nenerti

6307 10 90

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės ir panašios valymo šluostės, išskyrus megztas arba nertas ir iš neaustinių medžiagų

6307 90 99

Kiti gatavi dirbiniai iš tekstilės medžiagų, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus), nemegzti ir nenerti, ne iš veltinio


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


II PRIEDAS

PRODUKTAI, KURIEMS TAIKOMOS 3 STRAIPSNYJE NURODYTOS METINĖS NEAPMUITINAMOS TARIFINĖS KVOTOS

Produktai, kuriems turi būti taikomos priemonės, nurodomi aštuonių skaitmenų KN kodais. Šių kodų aprašymai pateikti Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede. KN kodų aprašymai pateikiami tik informacijos tikslais.

Kvotos Nr.

KN kodas

Aprašymas

Nuo įsigaliojimo iki 2012 m. pabaigos

2013 1 1–2013 12 31

09.2401

2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 80 %

18 750 tonų

75 000 tonų

09.2409

4107 92 10

Galvijų (įskaitant buivolus) skeltinių odų išorinė (plaukų) pusė, be plaukų, toliau apdorota po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), išskyrus sveikas odas

89 tonos

356 tonos

09.2410

4107 99 10

Galvijų (įskaitant buivolus) oda, be plaukų, toliau apdorota po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), išskyrus sveikas odas ir išskyrus neskeltines odas ir skeltinių odų išorinę (plaukų) pusę

90,25 tonos

361 tona

09.2411

4203 21 00

Specialios sportinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš odos arba kompozicinės odos

361,75 tonos

1 447 tonos

09.2412

4203 29 10

Apsauginės pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš odos arba kompozicinės odos, skirtos visiems darbams, išskyrus specialias sportines pirštines

1 566,5 tonos

6 266 tonos

09.2413

ex 4203 29 90

Vyriškos ir berniukų pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus specialias sportines pirštines ir apsaugines pirštines, skirtas visiems darbams

62,75 tonos

251 tona

09.2414

ex 4203 29 90

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės (išskyrus vyriškas ir berniukų pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines) iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus specialias sportines pirštines ir apsaugines pirštines, skirtas visiems darbams

135,5 tonos

542 tonos

09.2415

5205 23 00

Viengijai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip 232,56 decitekso, bet ne mažesnis kaip 192,31 decitekso, o metrinis numeris didesnis kaip 43, bet ne didesnis kaip 52, neskirti mažmeninei prekybai

1 790 tonų

7 160 tonų

09.2416

5205 24 00

Viengijai medvilnės verpalai iš šukuotų pluoštų, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių ilginis tankis mažesnis kaip 192,31 decitekso, bet ne mažesnis kaip 125 decitekso, o metrinis numeris didesnis kaip 52, bet ne didesnis kaip 80, neskirti mažmeninei prekybai

1 276,25 tonos

5 105 tonos

09.2417

5208 39 00

Kiti dažyti medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

421,25 tonos

1 685 tonos

09.2418

5209 39 00

Kiti dažyti drobinio pynimo medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g

689,25 tonos

2 757 tonos

09.2419

5509 53 00

Verpalai, išskyrus siuvimo siūlus, iš poliesterių kuokštelinių pluoštų, maišyti daugiausia arba vien tik su medvilne, neskirti mažmeninei prekybai

3 061 tona

12 244 tonos

09.2420

6103 32 00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvilnės, megzti arba nerti

249,75 tonos

999 tonos

09.2421

6103 42 00

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai iš medvilnės, megzti arba nerti, išskyrus maudymosi kostiumėlius ar kelnaites

568,75 tonos

2 275 tonos

09.2422

6107 21 00

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš medvilnės, megzti arba nerti

167,5 tonos

670 tonų

09.2423

6108 31 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš medvilnės, megzti arba nerti

374,5 tonos

1 498 tonos

09.2424

6109 90 20

Trumparankoviai marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų arba cheminių pluoštų, megzti arba nerti

297,5 tonos

1 190 tonų

09.2425

6111 20 90

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš medvilnės, megzti arba nerti, išskyrus pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines

153,5 tonos

614 tonų

09.2426

6115 95 00

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kitos kojinės, įskaitant avalynę be pritvirtintų padų, iš medvilnės, megztos arba nertos (išskyrus laipsniškai kintamo spaudimo kompresines kojines, pėdkelnes ir triko, moteriškas kojines, ilgas arba iki kelių), kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai

2 263 tonos

9 052 tonos

09.2427

6204 62 31

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžai iš medvilninio džinsinio audinio, išskyrus darbo ir specialiuosius drabužius

1 892,75 tonos

7 571 tona

09.2428

6211 42 90

Moteriški arba mergaičių drabužiai iš medvilnės

96,5 tonos

386 tonos

09.2429

6302 60 00

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš kilpinių rankšluostinių medvilninių medžiagų arba iš panašių kilpinių medžiagų

9 602 tonos

38 408 tonos

09.2430

6302 91 00

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš medvilnės, išskyrus iš kilpinių rankšluostinių medžiagų arba iš panašių kilpinių medžiagų

2 499,25 tonos

9 997 tonos

09.2431

6403 99 93

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos, su batviršiais iš odos, nedengiančiais kulkšnies, su vidpadžiais, kurių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm, nenurodoma kaip vyriška arba moteriška avalynė, išskyrus sportinę avalynę ir avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, be pagrindo arba platformos iš medžio (be vidpadžių), išskyrus avalynę, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos ir išskyrus šlepetes

60,5 tonos

242 tonos

09.2432

6403 99 96

Vyriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos, su batviršiais iš odos, nedengiančiais kulkšnies, su vidpadžiais, kurių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm, išskyrus sportinę avalynę ir avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, be pagrindo arba platformos iš medžio (be vidpadžių), išskyrus avalynę, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos ir išskyrus šlepetes

363,25 tonos

1 453 tonos

09.2433

6403 99 98

Moteriška avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų arba kompozicinės odos, su batviršiais iš odos, nedengiančiais kulkšnies, su vidpadžiais, kurių ilgis ne mažesnis kaip 24 cm, išskyrus sportinę avalynę ir avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis, be pagrindo arba platformos iš medžio (be vidpadžių), išskyrus avalynę, kurios priekinės batviršių dalys sudarytos iš juostelių arba kurios priekinėse batviršių dalyse padarytos viena arba kelios išpjovos ir išskyrus šlepetes

172,75 tonos

691 tona