20.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 967/2012

2012 m. spalio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kiek tai susiję su specialiomis schemomis neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 397 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2006/112/EB nustatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visos telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugos apmokestinamos valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs paslaugas įsigyjantis asmuo arba kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar paprastai gyvena (toliau – vartojimo valstybė narė), nepriklausomai nuo to, kur įsisteigęs tas paslaugas teikiantis apmokestinamasis asmuo;

(2)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti mokestines prievoles, kai tokios paslaugos teikiamos neapmokestinamiesiems asmenims, sukurta speciali schema apmokestinamiesiems asmenims, kurie yra įsisteigę Bendrijoje, bet ne valstybėje narėje, kurioje teikiamos paslaugos (toliau – schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims). Apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę Bendrijoje, galiojančios kitos specialios schemos (toliau – schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims) taikymas buvo išplėstas, kad apimtų visas tas paslaugas. Taip bus sudaryta galimybė neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims nurodyti registravimosi valstybę narę kaip vieną naudojantis elektroniniu ryšiu veikiantį punktą registruotis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais ir teikti PVM deklaracijas;

(3)

daugiau nei vienoje valstybėje narėje padalinius turintis apmokestinamasis asmuo turėtų turėti galimybę, taikant schemą Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, nurodyti bet kurią atitinkamą valstybę narę kaip registravimosi valstybę narę, išskyrus kai jo verslo vieta Bendrijoje. Tuo atveju registravimosi valstybė narė yra ta valstybė, kurioje yra apmokestinamojo asmens verslo vieta;

(4)

siekiant išvengti neproporcingai didelės naštos apmokestinamiesiems asmenims, kurie naudojasi schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, reikėtų paaiškinti, kaip galima pakeisti registravimosi valstybę narę, kai apmokestinamasis asmuo taip perkelia savo nuolatinį padalinį arba verslo vietą, kad reikia pakeisti registravimosi valstybę narę, kad jis galėtų toliau naudotis schema;

(5)

telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninėms paslaugoms, teikiamoms valstybėse narėse, kuriose apmokestinamasis asmuo yra įsteigęs savo verslą arba turi nuolatinį padalinį, nė viena iš specialių schemų netaikoma. Reikėtų aiškiai nustatyti, kad tokių paslaugų teikimas turėtų būti deklaruojamas tiesiogiai atitinkamoje valstybėje narėje;

(6)

kadangi abi specialios schemos yra pasirenkamosios, neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo gali bet kuriuo metu nuspręsti nutraukti naudojimąsi jomis. Būtina aiškiai nustatyti, nuo kada tokie sprendimai įsigaliotų;

(7)

tačiau siekiant išvengti nereikalingos naštos mokesčių institucijoms, apmokestinamajam asmeniui, kuris nusprendžia nutraukti naudojimąsi viena iš specialių schemų, tam tikrą laikotarpį turėtų būti neleidžiama vėl naudotis ta schema;

(8)

siekdama, kad duomenų bazėse būtų saugomi naujausi registracijos duomenys, registravimosi valstybė narė remiasi iš apmokestinamojo asmens gauta informacija. Siekiant užtikrinti, kad duomenų bazės būtų nedelsiant atnaujinamos, būtina nustatyti laikotarpį, per kurį apmokestinamasis asmuo, besinaudojantis specialiomis schemomis, turėtų perduoti bet kokią susijusią informaciją apie veiklos nutraukimą arba pakeitimą ir apie jau pateiktos susijusios informacijos pasikeitimus;

(9)

PVM mokėtojo kodą reikia suteikti neįsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui, kuris nori pasinaudoti specialia schema. Siekiant užkirsti kelią tam, kad apmokestinamieji asmenys, kurie jau įregistruoti PVM mokėtojais, schema nenumatytai nesinaudotų atgaline data, būtina patikslinti, nuo kada specialios schemos turėtų būti taikomos;

(10)

siekiant išvengti abejonių dėl to, kuri valstybė narė turi jurisdikciją, reikėtų tiksliai nurodyti valstybę narę, kuri gali pašalinti apmokestinamąjį asmenį iš specialios schemos. Taip pat reikėtų tiksliai nurodyti aplinkybes, kuriomis ta valstybė narė turi priimti sprendimą dėl pašalinimo, ir laiką, nuo kurio tas sprendimas įsigalioja;

(11)

reikėtų patikslinti neįsisteigusio apmokestinamojo asmens, kuris naudojasi viena iš specialių schemų, veiklos pagal vieną iš specialių schemų nutraukimo koncepciją, taip pat nuolatinio taisyklių nesilaikymo, kiek tai susiję su neįsisteigusiu apmokestinamuoju asmeniu, koncepciją;

(12)

siekiant skatinti laikymąsi ir išvengti nereikalingos naštos mokesčių institucijoms, apmokestinamajam asmeniui, kuris dėl nuolatinio taisyklių nesilaikymo pašalinamas iš vienos iš specialių schemų, tam tikrą laikotarpį turėtų būti neleidžiama naudotis nė viena iš specialių schemų;

(13)

reikėtų aiškiai nustatyti, kad jeigu apmokestinamasis asmuo nutraukia naudojimąsi viena iš specialių schemų, yra pašalinamas iš vienos iš specialių schemų arba pakeičia registravimosi valstybę narę, visos mokestinės prievolės, susijusios su mokestiniais laikotarpiais prieš tą naudojimosi nutraukimą, pašalinimą arba pakeitimą, turi būti įvykdytos valstybei narei, kuri buvo registravimosi valstybė narė prieš tą naudojimosi nutraukimą, pašalinimą arba pakeitimą;

(14)

kiekvienas mokestinis laikotarpis turėtų būti vertinamas atskirai, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vartojimo valstybei narei vykdyti kontrolę, o pataisymai turėtų būti daromi tik atitinkamoje PVM deklaracijoje;

(15)

dėl kontrolės priežasčių tikslinga reikalauti, kad neįsisteigę apmokestinamieji asmenys pateiktų PVM deklaracijas registravimosi valstybėse narėse net ir tuo atveju, jei per mokestinį laikotarpį nebuvo suteikta paslaugų. Taip pat turėtų būti patikslinta, kad privaloma nurodyti tikslią PVM sumą, jos neapvalinant iki didesnės arba mažesnės vertės;

(16)

PVM deklaracijų pataisymų atžvilgiu būtina nustatyti terminą, per kurį registravimosi valstybei narei elektroninėmis priemonėmis gali būti pateiktos deklaracijos. Vartojimo valstybės narės turėtų bet kuriuo atveju galėti priimti atitinkamą informaciją arba jos prašyti tiesiogiai iš apmokestinamojo asmens, taip pat atlikti PVM apskaičiavimą pagal savo nacionalines taisykles;

(17)

jei registravimosi valstybė narė neturi euro kaip savo valiutos, neįsisteigę apmokestinamieji asmenys turėtų laikytis tos valstybės narės sprendimo, kokia valiuta turėtų būti pateikiamos visos PVM deklaracijos pagal specialias schemas;

(18)

nedarant poveikio vartojimo valstybių narių permokų kompensavimo nacionalinėms taisyklėms ir siekiant vienintelio tikslo, kad registravimosi valstybė narė užtikrintų veiksmingą specialių schemų administravimą ir būtų išvengta pernelyg didelės administracinės naštos tiek tai valstybei narei, tiek vartojimo valstybėms narėms, turėtų būti užtikrinta, kad apmokestinamieji asmenys negalėtų priskirti sumokėtų PVM sumų daugiau kaip vienai deklaracijai nei iš pradžių, nei paskesniu patikslinimu;

(19)

tuo atveju, kai neįsisteigę apmokestinamieji asmenys nesumoka, nepakankamai sumoka arba permoka, ir kiek tai susiję su delspinigiais, baudomis ir kitais papildomais mokėjimais, svarbu nustatyti atitinkamas registravimosi valstybės narės ir vartojimo valstybės narės pareigas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas surinkti PVM ir užtikrinti, kad už paslaugas, teikiamas pagal specialias schemas, būtų sumokėta teisinga suma;

(20)

neįsisteigusių apmokestinamųjų asmenų turimi apskaitos dokumentai turi būti pakankamai išsamūs, kad vartojimo valstybių narių mokesčių institucijos galėtų patikrinti, ar PVM deklaracija yra teisinga. Todėl reikėtų nurodyti, kokią būtiniausią informaciją reikia pateikti tokiuose apskaitos dokumentuose;

(21)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti specialias schemas ir sudaryti galimybę, kad tos schemos būtų taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. teikiamoms paslaugoms, neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims turėtų būti sudaryta galimybė nuo 2014 m. spalio 1 d. pateikti savo registracijos duomenis valstybei narei, kurią jie nurodo kaip registravimosi valstybę narę;

(22)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011 (2) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 XI skyriaus 2 skirsnis pakeičiamas taip:

2   SKIRSNIS

Specialios schemos neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims (direktyvos 2006/112/EB 358–369k straipsniai)

1   poskirsnis

Terminų apibrėžtys

57a straipsnis

Šiame skirsnyje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims– Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriaus 2 skirsnyje numatyta speciali schema, taikoma telekomunikacijų, transliavimo ar elektroninėms paslaugoms, kurias teikia Bendrijoje neįsisteigę apmokestinamieji asmenys;

2.   schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims– Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 6 skyriaus 3 skirsnyje numatyta speciali schema, taikoma telekomunikacijų, transliavimo ar elektroninėms paslaugoms, kurias teikia Bendrijoje įsisteigę, bet vartojimo valstybėje narėje neįsisteigę apmokestinamieji asmenys;

3.   speciali schema– schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims ir (arba) schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, priklausomai nuo konteksto;

4.   apmokestinamasis asmuo– Bendrijoje neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 358a straipsnio 1 punkte, arba vartojimo valstybėje narėje neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kaip apibrėžta tos direktyvos 369a straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte.

2   poskirsnis

Schemos sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims taikymas

57b straipsnis

Jei apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, yra įsteigęs savo verslą Bendrijoje, valstybė narė, kurioje įsteigtas verslas, yra registravimosi valstybė narė.

Jei apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, yra įsteigęs savo verslą už Bendrijos ribų, tačiau turi daugiau nei vieną nuolatinį padalinį Bendrijoje, jis gali pasirinkti bet kurią valstybę narę, kurioje jis turi nuolatinį padalinį, kaip registravimosi valstybę narę pagal Direktyvos 2006/112/EB 369a straipsnio antrą pastraipą.

3   poskirsnis

Schemos sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims taikymo sritis

57c straipsnis

Schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims netaikoma telekomunikacijų, transliavimo ar elektroninėms paslaugoms, teikiamoms valstybėje narėje, kurioje apmokestinamasis asmuo yra įsteigęs savo verslą arba turi nuolatinį padalinį. Tų paslaugų teikimas deklaruojamas kompetentingoms tos valstybės narės mokesčių institucijoms PVM deklaracijoje, kaip numatyta pagal Direktyvos 2006/112/EB 250 straipsnį.

4   poskirsnis

Registravimasis

57d straipsnis

Kai apmokestinamasis asmuo praneša registravimosi valstybei narei, kad jis ketina naudotis viena iš specialių schemų, ta speciali schema taikoma nuo pirmos paskesnio kalendorinio ketvirčio dienos.

Vis dėlto, jei paslaugos, kurioms taikytina ta speciali schema, pirmą kartą suteikiamos anksčiau nei pirmoje pastraipoje nurodytą dieną, speciali schema taikoma nuo to pirmo paslaugų suteikimo dienos, su sąlyga, kad apmokestinamasis asmuo informuoja registravimosi valstybę narę apie savo veiklos, kuriai taikytina schema, pradžią ne vėliau kaip dešimtą kito mėnesio po to pirmojo paslaugų suteikimo mėnesio dieną.

57e straipsnis

Registravimosi valstybė narė įregistruoja apmokestinamąjį asmenį, kuris naudojasi schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, suteikdama jam PVM mokėtojo kodą, kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 214 ir 215 straipsniuose.

57f straipsnis

1.   Jei apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, nebeatitinka apibrėžimo sąlygų, nustatytų Direktyvos 2006/112/EB 369a straipsnio pirmos pastraipos 2 punkte, valstybė narė, kurioje jis yra įregistruotas, nustoja būti registravimosi valstybė narė. Jei tas apmokestinamasis asmuo tebeatitinka sąlygas, kurių reikia siekiant naudotis ta specialia schema, tam, kad galėtų toliau naudotis ta schema, nauja registravimosi valstybe nare jis nurodo valstybę narę, kurioje yra įsteigęs savo verslą, arba, jei nėra įsteigęs verslo Bendrijoje, – valstybę narę, kurioje turi nuolatinį padalinį.

2.   Kai registravimosi valstybė narė pakeičiama pagal 1 dalį, tas pakeitimas taikomas nuo tos dienos, kurią apmokestinamasis asmuo nustoja turėti verslo vietą arba nuolatinį padalinį valstybėje narėje, kuri anksčiau buvo nurodyta registravimosi valstybe nare.

57g straipsnis

Apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi specialia schema, gali nutraukti naudojimąsi ta specialia schema, nepriklausomai nuo to, ar jis toliau teikia paslaugas, kurioms gali būti taikoma ta speciali schema. Apmokestinamasis asmuo registravimosi valstybę narę informuoja likus ne mažiau nei 15 dienų iki kalendorinio ketvirčio, ankstesnio nei tas, kurį jis ketina nutraukti naudojimąsi schema, pabaigos. Nutraukimas įsigalioja pirmą paskesnio kalendorinio ketvirčio dieną.

PVM prievolės, susijusios su telekomunikacijų, transliavimo ar elektroninėmis paslaugomis ir atsiradusios po naudojimosi nutraukimo įsigaliojimo dienos, įvykdomos tiesiogiai atitinkamos vartojimo valstybės narės mokesčių institucijoms.

Jei apmokestinamasis asmuo nutraukia naudojimąsi specialia schema pagal pirmą pastraipą, jam nebeleidžiama naudotis ta schema jokioje valstybėje narėje dvejus kalendorinius ketvirčius nuo naudojimosi nutraukimo dienos.

5   poskirsnis

Atskaitomybės prievolės

57h straipsnis

1.   Apmokestinamasis asmuo ne vėliau kaip paskesnio mėnesio dešimtą dieną elektroninėmis priemonėmis praneša registravimosi valstybei narei apie:

savo veiklos, kuriai taikoma speciali schema, nutraukimą,

savo veiklos, kuriai taikoma speciali schema, pakeitimą taip, kad jis nebeatitinka sąlygų, kurios būtinos siekiant naudotis ta specialia schema, ir

bet kokius registravimosi valstybei narei anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus.

2.   Kai registravimosi valstybė narė pakeičiama pagal 57f straipsnį, apmokestinamasis asmuo informuoja abi atitinkamas valstybes nares apie pakeitimą ne vėliau kaip dešimtą kito mėnesio po įsisteigimo vietos pakeitimo dieną. Jis naujajai registravimosi valstybei narei pateikia registracijos duomenis, kuriuos būtina pateikti, kai apmokestinamasis asmuo pirmą kartą naudojasi specialia schema.

6   poskirsnis

Pašalinimas iš schemos

58 straipsnis

Jei bent vienas iš Direktyvos 2006/112/EB 363 arba 369e straipsnyje nustatytų pašalinimo iš schemos kriterijų taikomas apmokestinamajam asmeniui, kuris naudojasi viena iš specialių schemų, registravimosi valstybė narė pašalina tą apmokestinamąjį asmenį iš tos schemos.

Tik registravimosi valstybė narė gali pašalinti apmokestinamąjį asmenį iš vienos iš specialių schemų.

Savo sprendimą dėl pašalinimo iš schemos registravimosi valstybė narė grindžia bet kokia turima informacija, įskaitant bet kurios kitos valstybės narės suteiktą informaciją.

Pašalinimas iš schemos įsigalioja nuo pirmos kito kalendorinio ketvirčio po to, kai apmokestinamajam asmeniui elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas sprendimas dėl pašalinimo iš schemos, dienos.

Tačiau kai pašalinama iš schemos dėl verslo ar nuolatinio padalinio vietos pakeitimo, pašalinimas iš schemos įsigalioja nuo to pakeitimo dienos.

58a straipsnis

Laikoma, kad apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi viena iš specialių schemų ir kuris aštuonis kalendorinius ketvirčius iš eilės jokioje vartojimo valstybėje narėje neteikė paslaugų, kurioms taikoma ta schema, nutraukė apmokestinamą veiklą, kaip apibrėžta atitinkamai Direktyvos 2006/112/EB 363 straipsnio b punkte arba 369e straipsnio b punkte. Šis nutraukimas neužkerta kelio naudotis specialia schema jam vėl pradėjus vykdyti veiklą, kuriai taikoma bet kuri iš schemų.

58b straipsnis

1.   Jei apmokestinamasis asmuo pašalinamas iš vienos iš specialių schemų dėl to, kad jis nuolat nesilaiko su ta schema susijusių taisyklių, tam apmokestinamajam asmeniui nebeleidžiama naudotis nė viena iš schemų jokioje valstybėje narėje aštuonis kalendorinius ketvirčius po kalendorinio ketvirčio, kurį apmokestinamasis asmuo buvo pašalintas iš schemos.

2.   Apmokestinamasis asmuo laikomas nuolat nesilaikančiu su viena iš specialių schemų susijusių taisyklių, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 363 straipsnio d punkte arba 369e straipsnio d punkte, bent šiais atvejais:

a)

jei registravimosi valstybė narė jam pateikė priminimus pagal 60a straipsnį dėl trijų iš karto prieš tai einančių kalendorinių ketvirčių ir PVM deklaracija nebuvo pateikta už kiekvieną iš tų kalendorinių ketvirčių per dešimt dienų po priminimo pateikimo;

b)

jei registravimosi valstybė narė jam pateikė priminimus pagal 63a straipsnį dėl trijų iš karto prieš tai einančių kalendorinių ketvirčių ir jis nesumokėjo visos deklaruotos PVM sumos už kiekvieną iš tų kalendorinių ketvirčių per dešimt dienų po priminimo nusiuntimo, išskyrus atvejus, kai likusi nesumokėta suma už kiekvieną kalendorinį ketvirtį yra mažesnė kaip 100 EUR;

c)

jei po registravimosi valstybės narės arba vartojimo valstybės narės prašymo gavimo ir vieną mėnesį po vėliau gauto registravimosi valstybės narės pateikto priminimo, jis elektroninėmis priemonėmis nepateikė Direktyvos 2006/112/EB 369 ir 369k straipsniuose nurodytų apskaitos dokumentų.

58c straipsnis

Apmokestinamasis asmuo, kuris pašalinamas iš vienos iš specialių schemų, įvykdo visas PVM prievoles, susijusias su telekomunikacijų, transliavimo ar elektroninių paslaugų teikimu ir atsiradusias po pašalinimo iš schemos įsigaliojimo dienos, tiesiogiai atitinkamos vartojimo valstybės narės mokesčių institucijoms.

7   poskirsnis

Pvm deklaracija

59 straipsnis

1.   Mokestinis laikotarpis, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 364 arba 369f straipsnyje, yra atskiras mokestinis laikotarpis.

2.   Jei, remiantis 57d straipsnio antra pastraipa, speciali schema taikoma nuo pirmojo paslaugų suteikimo dienos, apmokestinamasis asmuo pateikia atskirą PVM deklaraciją už kalendorinį ketvirtį, kurio metu paslauga suteikta pirmą kartą.

3.   Jei apmokestinamasis asmuo per mokestinį laikotarpį buvo užregistruotas pagal kiekvieną iš specialių schemų, jis pateikia PVM deklaracijas ir atlieka atitinkamus mokėjimus registravimosi valstybei narei už kiekvieną schemą paslaugų ir laikotarpių, kuriais taikomos tos schemos, atžvilgiu.

4.   Jei registravimosi valstybė narė pakeičiama pagal 57f straipsnį kitą dieną nei pirma atitinkamo kalendorinio ketvirčio diena, apmokestinamasis asmuo pateikia PVM deklaracijas ir atlieka atitinkamus mokėjimus tiek buvusiai, tiek naujajai registravimosi valstybei narei už paslaugas, teiktas atitinkamais laikotarpiais, kuriais valstybės narės buvo registravimosi valstybės narės.

59a straipsnis

Jei apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi specialia schema, per mokestinį laikotarpį pagal tą specialią schemą paslaugų neteikė jokioje vartojimo valstybėje narėje, jis pateikia PVM deklaraciją, kurioje nurodo, kad per tą laikotarpį paslaugų suteikta nebuvo (nulinė PVM deklaracija).

60 straipsnis

Sumos pagal specialias schemas pateiktose PVM deklaracijose iki kito artimiausio didesnės vertės arba iki artimiausio mažesnės vertės piniginio vieneto neapvalinamos. Deklaruojama ir pervedama tiksli PVM suma.

60a straipsnis

Registravimosi valstybė narė elektroninėmis priemonėmis primena apmokestinamiesiems asmenims, kurie nepateikė PVM deklaracijos pagal Direktyvos 2006/112/EB 364 arba 369f straipsnį, apie jų prievolę pateikti tokią deklaraciją. Registravimosi valstybė narė pateikia priminimą, dešimtą dieną po tos dienos, kurią deklaracija turėjo būti pateikta, ir elektroninėmis priemonėmis informuoja kitas valstybes nares apie tai, kad buvo pateiktas priminimas.

Paskesni priminimai ir priemonės, kurių imtasi siekiant nustatyti ir surinkti PVM, yra atitinkamos vartojimo valstybės narės atsakomybė.

Nepaisant vartojimo valstybės narės pateiktų priminimų ir priemonių, kurių ji ėmėsi, apmokestinamasis asmuo pateikia PVM deklaraciją registravimosi valstybei narei.

61 straipsnis

1.   Pateikus PVM deklaraciją joje nurodytų skaičių pakeitimus galima daryti tik tą deklaraciją taisant, o ne tikslinant paskesnėje deklaracijoje.

2.   1 dalyje nurodyti pataisymai elektroninėmis priemonėmis pateikiami registravimosi valstybei narei per trejus metus nuo dienos, kurią turėjo būti pateikta pradinė deklaracija.

Vis dėlto, poveikis vartojimo valstybės narės taisyklėms dėl apskaičiavimo ir taisymo nedaromas.

61a straipsnis

Jei apmokestinamasis asmuo:

a)

nutraukia naudojimąsi viena iš specialių schemų;

b)

pašalinamas iš vienos iš specialių schemų; arba

c)

pagal 57f straipsnį pakeičia registravimosi valstybę narę,

jis savo galutinę PVM deklaraciją pateikia ir atitinkamą mokėjimą atlieka bei visus pataisymus arba dar nepateiktas ankstesnes deklaracijas pateikia ir atitinkamus mokėjimus atlieka valstybei narei, kuri buvo registravimosi valstybė narė naudojimosi nutraukimo, pašalinimo iš schemos arba pakeitimo metu.

8   poskirsnis

Valiuta

61b straipsnis

Jei registravimosi valstybė narė, kurios valiuta nėra euro, nusprendžia, kad PVM deklaracijos turi būti pateikiamos jos nacionaline valiuta, tas sprendimas taikomas visų apmokestinamųjų asmenų, kurie naudojasi specialiomis schemomis, PVM deklaracijoms.

9   poskirsnis

Mokėjimai

62 straipsnis

Nedarant poveikio 63a straipsnio trečiai pastraipai ir 63b straipsniui, apmokestinamasis asmuo atlieka visus mokėjimus registravimosi valstybei narei.

Pagal Direktyvos 2006/112/EB 367 arba 369i straipsnį apmokestinamojo asmens mokami PVM mokėjimai skiriami konkrečiai PVM deklaracijai, pateiktai pagal tos direktyvos 364 arba 369f straipsnį. Paskesnius mokamų sumų patikslinimus apmokestinamasis asmuo atlieka tik darydamas nuorodą į tą deklaraciją ir negali nei jų priskirti kitai deklaracijai, nei tikslinti paskesnėje deklaracijoje. Atliekant kiekvieną mokėjimą nurodomas tos konkrečios deklaracijos numeris.

63 straipsnis

Registravimosi valstybė narė, kuri gauna didesnę nei PVM deklaracijoje, pateiktoje pagal Direktyvos 2006/112/EB 364 arba 369f straipsnį, nurodytą sumą, permokėtą sumą tiesiogiai grąžina atitinkamam apmokestinamajam asmeniui.

Jei registravimosi valstybė narė yra gavusi sumą pagal PVM deklaraciją, kuri, kaip nustatyta paskiau, buvo užpildyta neteisingai, ir jeigu tą sumą ta valstybė narė jau paskirstė vartojimo valstybėms narėms, tos vartojimo valstybės narės kiekviena tiesiogiai grąžina apmokestinamajam asmeniui atitinkamą kiekvienai jų permokėtos sumos dalį.

Tačiau jei permokėjimai yra susiję su laikotarpiais, įskaitant paskutinį mokestinį laikotarpį, iki 2018 m. imtinai, registravimosi valstybė narė grąžina pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 46 straipsnio 3 dalį pasiliktos sumos atitinkamą dalį, o vartojimo valstybė narė grąžina permokėjimą, išskaičiusi registravimosi valstybės narės grąžintiną sumą.

Vartojimo valstybės narės elektroninėmis priemonėmis praneša registravimosi valstybei narei apie tų grąžintų sumų dydį.

63a straipsnis

Jei apmokestinamasis asmuo pateikė PVM deklaraciją pagal Direktyvos 2006/112/EB 364 arba 369f straipsnį, tačiau nebuvo atliktas joks mokėjimas arba mokėjimas yra mažesnis nei nurodyta deklaracijoje, registravimosi valstybė narė elektroninėmis priemonėmis dešimtą dieną po dienos, kurią turėjo būti vėliausiai atliktas mokėjimas pagal Direktyvos 2006/112/EB 367 arba 369i straipsnį, primena apmokestinamajam asmeniui apie nesumokėtą PVM mokėjimą.

Registravimosi valstybė narė elektroninėmis priemonėmis informuoja vartojimo valstybes nares, kad priminimas buvo išsiųstas.

Paskesni priminimai ir priemonės, kurių imtasi siekiant surinkti PVM, yra atitinkamos vartojimo valstybės narės atsakomybė. Kai vartojimo valstybė narė pateikia tokius paskesnius priminimus, atitinkamas PVM sumokamas tai valstybei narei.

Vartojimo valstybė narė elektroninėmis priemonėmis informuoja registravimosi valstybę narę apie tai, kad buvo pateiktas priminimas.

63b straipsnis

Jei PVM deklaracija nebuvo pateikta, jei PVM deklaracija buvo pateikta pavėluotai arba buvo užpildyta nevisiškai ar neteisingai, arba jeigu vėluojama sumokėti PVM, visus delspinigius, baudas arba visus kitus mokėjimus apskaičiuoja ir nustato vartojimo valstybė narė. Apmokestinamasis asmuo moka tokius delspinigius, baudas arba visus kitus mokėjimus tiesiogiai vartojimo valstybei narei.

10   poskirsnis

Apskaitos dokumentai

63c straipsnis

1.   Siekiant, kad apmokestinamojo asmens turimi apskaitos dokumentai būtų laikomi pakankamai išsamiais, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 369 ir 369k straipsniuose, juose turi būti ši informacija:

a)

vartojimo valstybė narė, kurioje teikiama paslauga;

b)

teikiamos paslaugos rūšis;

c)

paslaugos teikimo data;

d)

apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą valiutą;

e)

bet kuris paskesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas;

f)

taikomas PVM tarifas;

g)

mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą;

h)

gautų mokėjimų data ir suma;

i)

bet kokie mokėjimai į sąskaitą, gauti prieš paslaugos suteikimą;

j)

jeigu išrašoma sąskaita faktūra, sąskaitoje faktūroje pateikta informacija;

k)

paslaugą įsigyjančio asmens vardas ir pavardė ar pavadinimas, jeigu jis apmokestinamajam asmeniui žinomas;

l)

informacija, pagal kurią buvo nustatyta vieta, kur paslaugą įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs, turi nuolatinį adresą ar paprastai gyvena.

2.   Apmokestinamasis asmuo vykdo tokią 1 dalyje nurodytos informacijos apskaitą, kad informaciją būtų galima elektroninėmis priemonėmis pateikti nedelsiant ir apie kiekvieną suteiktą paslaugą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Tačiau valstybės narės leidžia neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims nuo 2014 m. spalio 1 d. pateikti pagal Direktyvos 2006/112/EB 360 arba 369c straipsnį reikalaujamą informaciją dėl registracijos pagal specialias schemas neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems telekomunikacijų, transliavimo ar elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2012 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. SHIARLY


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  OL L 77, 2011 3 23, p. 1.