16.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 936/2012

2012 m. spalio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (1), ypač į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1)

įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 1896/2006 tapo akivaizdu, kad būtina padaryti visų reglamento priedų pakeitimus, siekiant juos atnaujinti ir pagerinti praktinį reglamento taikymą, taip pat palengvinti elektroninį Europos teisminiame atlase civilinėse bylose nustatytos procedūros naudojimą. Standartines reglamento prieduose pateiktas formas reikia iš dalies pakeisti: įtraukti Bulgariją ir Rumuniją, atnaujinti valiutas ir užtikrinti, kad ieškovams, atsakovams ir teismams būtų lengviau jas pildyti;

(2)

pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą, todėl jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(3)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 399, 2006 12 30, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Image

Image


III PRIEDAS

Image

Image


IV PRIEDAS

Image

Image


V PRIEDAS

Image

Image

Image


VI PRIEDAS

Image

Image


VII PRIEDAS

Image

Image