2.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/162


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 873/2012

2012 m. spalio 1 d.

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 25 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnyje nurodytos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, kurias reikia įvertinti ir patvirtinti, rūšys;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 10 straipsnyje nustatyta, kad pateikti rinkai ir naudoti maisto produktuose ar ant jų atitinkamais atvejais galima tik tas jo 9 straipsnyje nurodytas kvapiąsias medžiagas ir žaliavas, kurios yra įtrauktos į Sąjungos sąrašą, ir tik jame nurodytomis sąlygomis;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 30 straipsnyje nurodyta, kad 10 straipsnis turi būti taikomas praėjus 18 mėnesių po Sąjungos sąrašo taikymo datos;

(4)

todėl tikslinga Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 30 straipsnio trečios pastraipos tikslais nustatyti Sąjungos sąrašo taikymo datą;

(5)

visų pirma, Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio a punkte nurodytas Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašas buvo nustatytas Komisijos reglamentu (ES) 872/2012 (2), įterpiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 (3) nurodytą kvapiųjų medžiagų sąrašą į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą ir nustatant to sąrašo taikymo datas;

(6)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 kvapiąsias medžiagas, neįtrauktas į Sąjungos sąrašą, galima pateikti rinkai ir naudoti maisto produktuose ar ant jų iki 18 mėnesių po Sąjungos sąrašo taikymo datos. Kadangi kvapiosios medžiagos jau pateiktos rinkai valstybėse narėse, turėtų būti priimta nuostata, kuria būtų užtikrinta galimybė sklandžiai pereiti prie Sąjungos leidimų suteikimo procedūros. Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų taip pat numatyti pereinamąjį laikotarpį maisto produktams, kurių sudėtyje yra šių kvapiųjų medžiagų;

(7)

antra, 9 straipsnio b–f punktuose nurodytos kvapiosios medžiagos ir žaliavos privalo būti įvertintos. Suinteresuotosios šalys turi pateikti paraiškas Sąjungos sąrašui atnaujinti, sąrašą papildant medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, bei laikytis 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 234/2011, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (4), dėl reikalaujamų duomenų ir dėl Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio b–f punktuose išvardytų kvapiųjų medžiagų ir žaliavų leidimų paraiškų turinio, rengimo ir pateikimo;

(8)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 tikslų, siekiant padidinti teisinį tikrumą bei nediskriminavimą, tikslinga priimti pereinamojo laikotarpio priemones, kad būtų suteikta laiko įvertinti šias kvapiąsias medžiagas ir žaliavas ir suteikti jų leidimą;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo B–F dalių dėl kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, išvardytų to reglamento 9 straipsnio b–f punktuose, taikymo datą reikėtų atidėti, kad būtų suteikta laiko įvertinti tas kvapiąsias medžiagas ir žaliavas bei suteikti jų leidimą;

(10)

suinteresuotosios šalys turėtų pateikti kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio b–f punktuose ir šiuo metu pateiktų rinkai, leidimų paraiškas iki nustatyto termino;

(11)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 kvapiąsias medžiagas ir žaliavas, išvardytas 9 straipsnio b–f punktuose ir neįtrauktas į Sąjungos sąrašą, galima pateikti rinkai ir naudoti maisto produktuose ar ant jų iki 18 mėnesių po Sąjungos sąrašo taikymo datos. Kadangi kvapiosios medžiagos ir žaliavos, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio b–f punktuose, jau yra pateiktos rinkai valstybėse narėse, turėtų būti priimta nuostata, kuria užtikrinama galimybė sklandžiai pereiti prie Sąjungos leidimų suteikimo procedūros. Siekiant padidinti teisinį tikrumą, reikėtų taip pat numatyti pereinamąjį laikotarpį maisto produktams, kurių sudėtyje yra šių kvapiųjų medžiagų ir žaliavų;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 30 straipsnyje nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 26 ir 28 straipsniai dėl 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (5), ir 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (6) pakeitimų taikomi nuo Sąjungos sąrašo taikymo datos. Todėl tikslinga Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 30 straipsnio ketvirtos pastraipos taikymo tikslais nustatyti Sąjungos sąrašo taikymo datą;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

REGLAMENTO (EB) NR. 1334/2008 9 STRAIPSNIO A DALYJE NURODYTOS KVAPIOSIOS MEDŽIAGOS

1 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos maisto produktams, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, teisėtai pateikti rinkai ar paženklinti iki 2014 m. spalio 22 d., bet neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies reikalavimų, gali būti paduodami iki jų minimalaus galiojimo ar tinkamumo vartoti termino pabaigos.

II SKYRIUS

REGLAMENTO (EB) NR. 1334/2008 9 STRAIPSNIO B–F PUNKTUOSE NURODYTOS KVAPIOSIOS MEDŽIAGOS

2 straipsnis

Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašo B–F dalių taikymo data

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 30 straipsnio trečios pastraipos kartu su 10 straipsniu taikymo tikslais to reglamento I priede nustatyto Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašo B–F dalys taikomos nuo 2016 m. spalio 22 d.

3 straipsnis

Pateikimo terminas

Suinteresuotosios šalys kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio b–f punktuose ir pateiktų rinkai šio reglamento įsigaliojimo metu, leidimų paraiškas pateikia Komisijai, vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1331/2008 ne vėliau kaip 2015 m. spalio 22 d.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonė, taikoma maisto produktams, kurių sudėtyje yra Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio b–f punktuose nurodytų kvapiųjų medžiagų ir žaliavų

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 9 straipsnio b–f punktuose, ir kurie yra teisėtai pateikti rinkai arba paženklinti iki 2018 m. balandžio 22 d., bet neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo B–F dalių reikalavimų, gali būti parduodami iki jų minimalaus galiojimo ar tinkamumo vartoti termino pabaigos.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5 straipsnis

Reglamentų (EEB) Nr. 1601/91 ir (EB) Nr. 110/2008 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 30 straipsnio ketvirtos pastraipos dėl reglamentų (EEB) Nr. 1601/91 ir (EB) Nr. 110/2008 pakeitimų taikymo tikslais Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašo taikymo data yra 2013 m. balandžio 22 d.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(3)  OL L 299, 1996 11 23, p. 1.

(4)  OL L 64, 2011 3 11, p. 15.

(5)  OL L 149, 1991 6 14, p. 1.

(6)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.