19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 840/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kaip visų rūšių mėsinių paukščių, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis, ir visų rūšių paukščių dedeklių, išskyrus vištas dedekles, pašarų priedą (leidimo turėtojas – Danisco Animal Nutrition)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kaip visų rūšių mėsinių paukščių, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis, ir visų rūšių dedeklių paukščių, išskyrus vištas dedekles, pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

leidimas dešimt metų naudoti 6-fitazės EC 3.1.3.26 preparatus mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, vištoms dedeklėms, nujunkytiems paršeliams, mėsinėms antims, penimoms kiaulėms ir paršavedėms buvo suteiktas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 785/2007 (2) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 379/2009 (3);

(5)

buvo pateikta naujų duomenų, kuriais pagrindžiamas prašymas leisti naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kaip visų rūšių mėsinių paukščių, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis, ir visų rūšių paukščių dedeklių, išskyrus vištas dedekles, pašarų priedą. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. kovo 7 d. priimtoje nuomonėje (4) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis 6-fitazė (EC 3.1.3.26), gauta iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali pagerėti visų tikslinių rūšių fosforo panaudojimas. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus 6-fitazės (EC 3.1.3.26), gautos iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 175, 2007 7 5, p. 5.

(3)  OL L 116, 2009 5 9, p. 6.

(4)  EMST leidinys, 2012 m.; 10(3):2619.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai.

4a1640

Danisco Animal Nutrition (juridinis asmuo Danisco (UK) Limited)

6-fitazė EC 3.1.3.26

 

Priedo sudėtis

6-fitazės (EC 3.1.3.26), gautos iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

skysto ir kieto pavidalo: 5 000 FTU (1)/g.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

6-fitazė (EC 3.1.3.26), gauta iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233).

 

Analizės metodas  (2)

 

6 fitazės EC 3.1.3.26 aptikimas pašarų priede: kolometrinis metodas, pagrįstas neorganinio fosfato, atpalaiduoto naudojant fermentą iš natrio fitato, kiekybiniu vertinimu.

 

6 fitazės EC 3.1.3.26 aptikimas pašarų premiksuose ir pašaruose: EN ISO 30024: kolometrinis metodas, pagrįstas neorganinio fosfato, atpalaiduoto naudojant fermentą iš natrio fitato (atskiedus su termiškai apdorotais viso grūdo miltais) kiekybiniu vertinimu.

Visų rūšių mėsiniai paukščiai, išskyrus mėsinius viščiukus, mėsinius kalakutus ir mėsines antis

250 FTU

 

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,23 % su fitinu sujungto fosforo.

3.

Didžiausia rekomenduojama dozė: 1 000 FTU/kg visaverčio pašaro.

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti saugos akinius ir mūvėti pirštines.

2022 m. spalio 9 d.

Visų rūšių paukščiai dedekliai, išskyrus vištas dedekles

150 FTU


(1)  1 FTU – tai fermento, kuris, esant pH 5,5 ir 37 °C temperatūrai iš natrio fitato substrato per minutę atpalaiduoja 1 mikromolį neorganinio fosfato, kiekis.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.