19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 835/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 494/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis) (2), iš dalies pakeista kadmio ir kadmio junginių apribojimo taikymo sritis, priimant nuostatas, taikomas kietojo litavimo lazdelėms ir juvelyriniams dirbiniams, atsižvelgiant į kadmio ir kadmio oksido keliamos rizikos vertinimą ir jos mažinimo strategijas (3);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 494/2011 kadmio ir kadmio junginių naudojimo sintetiniuose organiniuose polimeruose (plastikinė medžiaga) apribojimas pradėtas taikyti visoms plastikinėms medžiagoms, išskyrus kai jos naudojamos perdirbtame PVC, kuriame yra kadmio, tam tikrų statybinių medžiagų gamyboje. Ši nukrypti leidžianti nuostata suteikta atsižvelgiant į diskusijas ad hoc ekspertų posėdyje apie rizikos valdymo veiklą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 2010 m. sausio mėn. paskelbtą Kadmio tiekimo rinkai ir naudojimo juvelyriniuose dirbiniuose, kietojo litavimo lydiniuose ir PVC apribojimų galimo atnaujinimo socialinio ir ekonominio poveikio tyrimą (4). Dėl visų apribojimo aspektų taip pat konsultuotasi su kompetentingomis valstybių narių institucijomis, atsakingomis už Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 įgyvendinimą, ir su suinteresuotosiomis šalimis;

(3)

priėmus Reglamentą (ES) Nr. 494/2011 Komisijai buvo pranešta apie kadmio pigmentų naudojimą tam tikrų rūšių plastikinėse medžiagose, kuris buvo pirmą kartą apribotas Reglamentu (ES) Nr. 494/2011, kai kadmio junginiams nėra tinkamų pakaitalų ir kurį, atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes dėl ribotos konsultacijų galimybės, tikslinga toliau įvertinti;

(4)

1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliucija raginama parengti bendrą kovos su aplinkos tarša kadmiu strategiją, numatant konkrečias priemones, kuriomis būtų apribotas kadmio naudojimas ir skatinama kurti pakaitalus, kuriais būtų pakeičiamas kadmis, naudojamas pigmentuose, stabilizatoriuose bei dengiant paviršius kadmiu, ir reikalaujama apriboti kadmio naudojimą, kad jį naudoti būtų leidžiama tik tais atvejais, kai nėra tinkamų pakaitalų;

(5)

pagal REACH 69 straipsnį Komisija paprašys Europos cheminių medžiagų agentūros parengti XV priedo reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį apie kadmio ir kadmio junginių naudojimą tų rūšių plastikinėse medžiagose, kurios buvo pirmą kartą apribotos Reglamentu (ES) Nr. 494/2011, visapusiškai atsižvelgiant į 1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliuciją;

(6)

kol bus užbaigta apribojimo procedūra, kadmio ir jo junginių naudojimo apribojimas turėtų būti taikomas tik XVII priedo 23 įraše prieš priimant Reglamentą (ES) Nr. 494/2011 išvardytų rūšių plastikinėms medžiagoms;

(7)

dėl teisinio tikrumo šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2011 m. gruodžio 10 d.;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 10 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 134, 2011 5 21, p. 2.

(3)  OL C 149, 2008 6 14, p. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede lentelė, kurioje nurodomas medžiagų, medžiagų grupių arba mišinių pavadinimas ir apribojimo sąlygos, iš dalies keičiama taip:

1.

23 įrašo antroje skiltyje 1 punkto pirmas ir antras papunkčiai pakeičiami taip:

 

„1.

Nenaudojamas mišiniams ir gaminiams, gaminamiems iš šių sintetinių organinių polimerų (toliau – plastikinė medžiaga):

vinilchlorido polimerų arba kopolimerų (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretano (PUR) [3909 50]

mažo tankio polietileno (LDPE), išskyrus mažo tankio polietileną, naudojamą dažytam pradiniam mišiniui gaminti [3901 10]

celiuliozės acetato (CA) [3912 11]

celiuliozės acetatbutirato (CAB) [3912 11]

epoksidinių dervų [3907 30]

melaminformaldehidinių (MF) dervų [3909 20]

karbamidinių (UF) dervų [3909 10]

nesočiųjų poliesterių (UP) [3907 91]

polietilentereftalato (PET) [3907 60]

polibutilentereftalato (PBT)

skaidriojo (bendrosios paskirties) polistireno [3903 11]

akrilonitrilmetilmetakrilato (AMMA)

skersinio ryšio polietileno (VPE)

smūgiui atsparaus polistireno

polipropileno (PP) [3902 10]

Mišiniai ir gaminiai iš pirmiau išvardytų plastikinių medžiagų netiekiami rinkai, jeigu kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) yra ne mažesnė nei 0,01 % plastikinės medžiagos masės.“

2.

23 įrašo antroje skiltyje 1 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

 

„Pagal 69 straipsnį iki 2012 m. lapkričio 19 d. Komisija paprašys Europos cheminių medžiagų agentūros parengti XV priedo reikalavimus atitinkantį dokumentų rinkinį, kad būtų įvertinta, ar turėtų būti apribotas kadmio ir jo junginių naudojimas kitose plastikinėse medžiagose, nei išvardytos 1 papunktyje.“