17.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 744/2012

2012 m. rugpjūčio 16 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios arseno, fluoro, švino, gyvsidabrio, endosulfano, dioksino, Ambrosia spp., diklazurilo ir natrio lazalocido A koncentracijos ir dioksinų lygio, kurį pasiekus imamasi veiksmų, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I ir II priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2002/32/EB nustatyta, kad draudžiama naudoti gyvūnų pašarams skirtus produktus, kuriuose esančių nepageidaujamų medžiagų koncentracija viršija tos direktyvos I priede nustatytą didžiausią leidžiamąją koncentraciją. Direktyvos II priede nustatytas lygis, kurį pasiekus reikia atlikti tyrimus, jeigu padidėja šių medžiagų koncentracija;

(2)

buvo nustatyta arseno, fluoro, švino ir gyvsidabrio padidinta didžiausia koncentracija, leidžiama pašarinėje žaliavoje kalcio karbonate ir arseno ir fluoro padidinta didžiausia koncentracija, leidžiama pašarinėje žaliavoje magnio okside, bet nebuvo nustatyta tokia koncentracija, leidžiama pašarinėse žaliavose kalcio ir magnio karbonate, natūraliame kalcio karbonato ir magnio karbonato mišinyje. Siekiant nuoseklumo tikslinga suderinti arseno, fluoro, švino ir gyvsidabrio didžiausią koncentraciją, leidžiamą pašarinėje žaliavoje kalcio ir magnio karbonate, su nustatyta didžiausia koncentracija, leidžiama kalcio karbonate;

(3)

Europos maisto ir saugos tarnyba (EFSA) savo mokslinėje nuomonėje dėl maisto priedo divario trihidroksichlorido (tribazio vario chlorido, TBCC) saugos ir veiksmingumo (2) padarė išvadą, kad būtų tikslinga nustatyti tokią didžiausią arseno koncentraciją, leidžiamą šiame priede, kuri būtų tokia pati, kaip ir didžiausia arseno koncentracija, leidžiama vario sulfate pentahidrate ir vario karbonate. Tikslinga pakeisti didžiausią arseno koncentraciją, leidžiamą divario trihidroksichloride;

(4)

didelę dalį tam tikrų kombinuotųjų pašarų, skirtų gyvūnams augintiniams, sudaro pašarinės žaliavos žuvys, kiti vandens gyvūnai ir iš jų gauti produktai ir (arba) jūrinių dumblių miltai. Šiose pašarinėse žaliavose yra didelė leidžiamoji suminio arseno koncentracija. Tačiau šiose pašarinėse žaliavose esantis arsenas daugiausia yra organinės kilmės – tokio pavidalo jis yra mažiau toksiškas. Todėl tikslinga pakeisti didžiausią arseno koncentraciją, leidžiamą gyvūnams augintiniams skirtuose pašarų papilduose ir visaverčiuose pašaruose, kuriuose yra žuvų, kitų vandens gyvūnų ir iš jų gautų produktų ir (arba) jūrinių dumblių miltų;

(5)

du ceolitų mineralai natrolitas ir klinoptilolitas yra veikliosios medžiagos, sudarančios natrolitą-fonolitą (E566) ir vulkaninės kilmės klinoptilolitą (E567). Todėl tikslinga, kad būtų taikoma tokia pati natrolite-fonolite (E566) ir vulkaninės kilmės klinoptilolite (E567) leidžiama didžiausia švino koncentracija;

(6)

siekiant tvariau auginti lašišažuves, augaliniai aliejai palaipsniui naudojami kaip žuvų taukų pakaitalai. Pradėjus naudoti šiuos pakaitalus jūros aplinka taptų tvaresnė, tačiau kai kuriais atvejais tai neįmanoma, nes žuvims skirtuose visaverčiuose pašaruose leidžiama labai maža endosulfano koncentracija. Komisijos prašymu Europos maisto ir saugos tarnyba (EFSA) parengė mokslinę nuomonę. Ataskaitoje dėl endosulfano oralinio toksiškumo žuvims (3) EFSA nurodė, kad nebuvo pastebėta reikšmingesnio neigiamo poveikio žuvims (atlantinėms lašišoms), šeriamoms aptvaruose atviroje jūrose pašarais, kuriuose endosulfano koncentracija siekė iki 0,1 mg/kg, ir buvo pastebėtas nedidelis neigiamas poveikis lašišoms, šeriamoms talpyklose pašarais, kuriuose esanti koncentracija viršijo šiuo metu taikomą didžiausią leidžiamąją koncentraciją. Iš mažos apimties tyrimo yra tam tikrų duomenų apie neigiamą poveikį nilinėms tilapijoms, šeriamoms talpyklose pašarais, kuriuose yra endosulfano. Todėl tikslinga pasiūlyti padidintą didžiausią endosulfano koncentraciją, leidžiamą lašišažuvėms skirtuose visaverčiuose pašaruose, kad žuvys būtų auginamos vis tvariau nesukeliant pavojaus žuvų sveikatai ir žmonių sveikatai;

(7)

naujausi duomenys rodo, kad vėžiagyvių miltuose, kurie kaip šalutinis produktas susidaro maisto produktų gamybos metu ir kurie daugiausia naudojami dekoratyvinėms žuvims skirtuose pašaruose (jų kiekis pašaruose įvairuoja nuo 1 % iki 3 %), esančio dioksino koncentracija yra didesnė už šiuo metų taikomą didžiausią leidžiamąją koncentraciją. Siekiant sudaryti sąlygas šiuos miltus naudoti pašaruose ir siekiant sumažinti maisto atliekų kiekį nesukeliant pavojaus gyvūnų ir žmonių sveikatai, tikslinga šiek tiek padidinti didžiausią dioksino koncentraciją, leidžiamą vėžiagyvių miltuose;

(8)

Direktyva 2002/32/EB siekiama, kad Ambrosia spp. gyvybingos sėklos neplistų aplinkoje. Kadangi malant arba smulkinant sėklas jos tampa nebedaigios, prieš malant ar smulkinant grūdus ir sėklas, tarp kurių esančių Ambrosia spp. sėklų kiekis neatitinka reikalavimų, jų nebūtina išvalyti su sąlyga, kad imamasi prevencinių priemonių, kad transportavimo, laikymo ir apdorojimo metu Ambrosia spp. sėklos neišplistų aplinkoje;

(9)

turėtų būti atlikti pakeitimai, kad būtų atsižvelgta į neseniai suteiktus leidimus naudoti kokcidiostatus diklazurilą ir natrio lazalocidą A, kaip nustatyta 2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 169/2011 dėl leidimo naudoti diklazurilą kaip perlinių vištų lesalų priedą (leidimo turėtojas Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), 2011 m. rugsėjo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 888/2011, kuriuo dėl leidimo naudoti diklazurilą kaip pašarų priedą mėsiniams kalakutams (leidimo turėtojas „Janssen Pharmaceutica N.V.“) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2430/1999 (5) ir 2011 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 900/2011 dėl leidimo natrio lazalocidą A naudoti kaip fazanams, perlinėms vištoms, putpelėms ir kurapkoms, išskyrus dedeklinius paukščius, skirtą pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Alpharma (Belgium) BVBA“) (6);

(10)

kadangi siūloma padidinti didžiausią dioksino koncentraciją, leidžiamą vėžiagyvių miltuose, taip pat tikslinga atitinkamai padidinti Direktyvos 2002/32/EB II priede vėžiagyvių miltams nustatytą lygį, kurį pasiekus imamasi veiksmų;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/32/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10.

(2)  Pašaruose naudojamų priedų, produktų arba medžiagų EFSA specialistų grupė (FEEDAP); Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species. EFSA Journal 2011;9(9):2355. [18 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Adresas internete: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(3)  EFSA Journal 2011;9(4):2131. Adresas internete: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  OL L 49, 2011 2 24, p. 6.

(5)  OL L 229, 2011 9 6, p. 9.

(6)  OL L 231, 2011 9 8, p. 15.


PRIEDAS

1.

Direktyvos 2002/32/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I skirsnio 1 eilutė, skirta arsenui, pakeičiama taip:

Nepageidaujama medžiaga

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

„1.

Arsenas (1)

Pašarinės žaliavos

2

išskyrus

 

žolės, džiovintos liucernos ir džiovintų dobilų miltus, džiovintų cukrinių runkelių išspaudas ir džiovintos cukrinių runkelių melasos išspaudas,

4

presuotus palmių riešutų branduolius,

4 (2)

fosfatus ir karbonatinguosius jūrinius dumblius,

10

kalcio karbonatą, kalcio ir magnio karbonatą (10),

15

magnio oksidą, magnio karbonatą,

20

žuvis, kitus vandens gyvūnus ir iš jų gautus produktus,

25 (2)

jūrinių dumblių miltus ir iš jūrinių dumblių gautas pašarines žaliavas.

40 (2)

Geležies dalelės, naudojamos kaip izotopinis žymeklis.

50

Mikroelementų junginių funkcinei grupei priklausantys pašarų priedai

30

išskyrus

 

vario sulfatą pentahidratą, vario karbonatą, divario trihidroksichloridą,

50

cinko oksidą, mangano oksidą, vario oksidą.

100

Pašarų papildai

4

išskyrus

 

mineralinius pašarus,

12

pašarų papildus, skirtus gyvūnams augintiniams, kuriuose yra žuvų, kitų vandens gyvūnų ir iš jų gautų produktų ir (arba) jūrinių dumblių miltų.

10 (2)

Visaverčiai pašarai

2

išskyrus

 

visaverčius pašarus, skirtus žuvims ir kailiniams žvėreliams,

10 (2)

gyvūnams augintiniams skirtus visaverčius pašarus, kuriuose yra žuvų, kitų vandens gyvūnų ir iš jų gautų produktų ir (arba) jūrinių dumblių miltų.

10 (2)“

b)

I skirsnio 3 eilutė, skirta fluorui, I skirsnio 4 eilutė, skirta švinui, ir I skirsnio 5 eilutė, skirta gyvsidabriui, pakeičiamos taip:

Nepageidaujama medžiaga

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

„3.

Fluoras (7)

Pašarinės žaliavos

150

išskyrus

 

gyvūninės kilmės pašarines žaliavas, išskyrus jūrinius vėžiagyvius, kaip antai jūrinis krilis,

500

jūrinius vėžiagyvius, kaip antai jūrinis krilis,

3 000

fosfatus,

2 000

kalcio karbonatą, kalcio ir magnio karbonatą (10);

350

magnio oksidą,

600

karbonatinguosius jūrinius dumblius.

1 000

Vermikulitas (E 561)

3 000

Pašarų papildai

 

kuriuose yra ≤ 4 % fosforo (8),

500

kuriuose yra > 4 % fosforo (8).

125 vienai procentinei daliai fosforo (8)

Visaverčiai pašarai

150

išskyrus

 

visaverčius pašarus, skirtus kiaulėms,

100

visaverčius pašarus, skirtus naminiams paukščiams (išskyrus paukščių jauniklius) ir žuvims,

350

visaverčius pašarus, skirtus paukščių jaunikliams,

250

visaverčius pašarus, skirtus galvijams, avims ir ožkoms,

 

- -

laktacijos laikotarpiu,

30

- -

kiti.

50

4.

Švinas

Pašarinės žaliavos

10

išskyrus

 

žaliąjį pašarą (3),

30

fosfatus ir karbonatinguosius jūrinius dumblius,

15

kalcio karbonatą, kalcio ir magnio karbonatą (10);

20

mieles.

5

Mikroelementų junginių funkcinei grupei priklausantys pašarų priedai

100

išskyrus

 

cinko oksidą,

400

mangano oksidą, geležies karbonatą, vario karbonatą.

200

Rišiklių ir lipnumą mažinančių medžiagų funkcinėms grupėms priklausantys pašarų priedai

30

išskyrus

 

vulkaninės kilmės klinoptilolitą, natrolitą-fonolitą.

60

Premiksai (6)

200

Pašarų papildai

10

išskyrus

 

mineralinius pašarus.

15

Visaverčiai pašarai

5

5.

Gyvsidabris (4)

Pašarinės žaliavos

0,1

išskyrus

 

žuvis, kitus vandens gyvūnus ir iš jų gautus produktus,

0,5

kalcio karbonatą, kalcio ir magnio karbonatą (10).

0,3

Kombinuotieji pašarai

0,1

išskyrus

 

mineralinius pašarus,

0,2

kombinuotuosius pašarus, skirtus žuvims,

0,2

kombinuotuosius pašarus, skirtus šunims, katėms ir kailiniams žvėreliams.

0,3“

c)

I skirsnyje įterpiama ši galinė išnaša:

„(10)

Kalcio ir magnio karbonatas reiškia natūralų kalcio karbonato ir magnio karbonato mišinį, kaip nurodyta 2011 m. birželio 16 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 575/2011 dėl pašarinių žaliavų katalogo (OL L 159, 2011 6 17, p. 25).“;

d)

IV skirsnio 6 eilutė „Endosulfanas (alfa ir beta izomerų bei endosulfano sulfato, išreikšto endosulfanu, suma)“ pakeičiama taip:

Nepageidaujama medžiaga

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

„6.

Endosulfanas (alfa ir beta izomerų bei endosulfano sulfato, išreikšto endosulfanu, suma)

Pašarinės žaliavos ir kombinuotieji pašarai

0,1

išskyrus

 

kukurūzus ir kukurūzų produktus, gautus juos perdirbus,

0,2

aliejinių augalų sėklas ir produktus, gautus jas perdirbus, išskyrus nevalytą augalinį aliejų,

0,5

nevalytą augalinį aliejų,

1,0

visaverčius pašarus, skirtus žuvims, išskyrus skirtus lašišažuvėms,

0,005

visaverčius pašarus, skirtus lašišažuvėms.

0,05“

e)

V skirsnio 1 eilutė „Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (angl. WHO) toksiškumo ekvivalentais, taikant WHO–TEF (toksinio ekvivalentiškumo koeficientai, 2005))“ pakeičiama taip:

Nepageidaujama medžiaga

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

„1.

Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma), išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (angl. WHO) toksiškumo ekvivalentais, taikant WHO–TEF (toksinio ekvivalentiškumo koeficientai, 2005) (2)).

Augalinės kilmės pašarinės žaliavos

0,75

išskyrus

 

augalinius aliejus ir jų šalutinius produktus.

0,75

Mineralinės kilmės pašarinės žaliavos

0,75

Gyvūninės kilmės pašarinės žaliavos:

 

gyvūnų riebalai, įskaitant pieno riebalus ir kiaušinių riebalus,

1,50

kiti sausumos gyvūnų produktai, įskaitant pieną ir pieno produktus, kiaušinius ir kiaušinių produktus,

0,75

žuvų taukai,

5,0

žuvys, kiti vandens gyvūnai ir iš jų gauti produktai, išskyrus žuvų taukus, hidrolizuoti žuvų baltymai, kuriuose yra daugiau kaip 20 % riebalų (3), ir vėžiagyvių miltai,

1,25

hidrolizuoti žuvų baltymai, kuriuose yra daugiau kaip 20 % riebalų, vėžiagyvių miltai.

1,75

Rišiklių ir lipnumą mažinančių medžiagų funkcinėms grupėms priklausantys pašarų priedai: kaolinitinis molis, vermikulitas, natrolitas-fonolitas, sintetiniai kalcio aliuminatai ir nuosėdinės kilmės klinoptilolitas.

0,75

Mikroelementų junginių funkcinei grupei priklausantys pašarų priedai

1,0

Premiksai

1,0

Kombinuotieji pašarai

0,75

išskyrus

 

kombinuotuosius pašarus, skirtus gyvūnams augintiniams ir žuvims,

1,75

kombinuotuosius pašarus, skirtus kailiniams žvėreliams.

—“

f)

VI skirsnio 11 eilutė „Ambrosia spp. sėklos“ pakeičiama taip:

Nepageidaujama medžiaga

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

„11.

Ambrosia spp. sėklos

Pašarinės žaliavos (3)

50

išskyrus

 

sorų kruopas (Panicum miliaceum L. grūdus) ir sorgų kruopas (Sorghum bicolor (L) Moench s.l. grūdus), neskirtas tiesiogiai šerti gyvūnus (3).

200

Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nesumaltų grūdų ir sėklų.

50“

g)

VI skirsnyje įterpiama ši galinė išnaša:

„(3)

Jeigu pateikiama tvirtų įrodymų, kad grūdus ir sėklas ketinama malti arba smulkinti, prieš malant ar smulkinant grūdus ir sėklas, tarp kurių esančių Ambrosia spp. sėklų kiekis neatitinka reikalavimų, jų nebūtina išvalyti. Turi būti imtasi prevencinių priemonių, kad šių grūdų ir sėklų transportavimo, laikymo ir apdorojimo metu Ambrosia spp. sėklos neišplistų aplinkoje.“;

h)

VII skirsnio 2 eilutė, skirta diklazurilui, pakeičiama taip:

Kokcidiostatai

Gyvūnų pašarams skirti produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

„2.

Diklazurilas

Pašarinės žaliavos

0,01

Kombinuotieji pašarai, skirti:

 

dedekliniams paukščiams ir viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės (> 16 savaičių),

0,01

mėsiniams ir veisliniams triušiams laikotarpiu prieš skerdžiant, kurio metu draudžiama naudoti diklazurilą (išlaukos pašarai),

0,01

kitų rūšių gyvūnams, išskyrus viščiukus, iš kurių auginamos dedeklės (< 16 savaičių), mėsinius viščiukus, perlines vištas ir mėsinius kalakutus.

0,03

Premiksai, skirti naudoti pašaruose, kuriuose draudžiama naudoti diklazurilą.

(2)“

i)

VII skirsnio 4 eilutė, skirta natrio lazalocidui A, pakeičiama taip:

Kokcidiostatai

Gyvūnų pašarams skirti produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

„4.

Natrio lazalocidas A

Pašarinės žaliavos

1,25

Kombinuotieji pašarai, skirti:

 

šunims, veršeliams, triušiams, arklinių šeimos gyvūnams, pieniniams gyvūnams, dedekliniams paukščiams, kalakutams (> 16 savaičių) ir viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės (> 16 savaičių),

1,25

mėsiniams viščiukams, viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės (< 16 savaičių), ir kalakutams (< 16 savaičių) laikotarpiu prieš skerdžiant, kurio metu draudžiama naudoti natrio lazalocidą A (išlaukos pašarai),

1,25

fazanams, perlinėms vištoms, putpelėms ir kurapkoms (išskyrus dedeklinius paukščius) laikotarpiu prieš skerdžiant, kurio metu draudžiama naudoti natrio lazalocidą A (išlaukos pašarai),

1,25

kitų rūšių gyvūnams.

3,75

Premiksai, skirti naudoti pašaruose, kuriuose draudžiama naudoti natrio lazalocidą A.

(2)“

2.

Direktyvos 2002/32/EB II priedo skirsnio „Dioksinai ir PCB“ 1 eilutė „Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (angl. WHO) toksiškumo ekvivalentais, taikant WHO–TEF (toksinio ekvivalentiškumo koeficientai, 2005))“ pakeičiama taip:

Nepageidaujamos medžiagos

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Lygis, kurį pasiekus imamasi veiksmų, ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

Pastabos ir papildoma informacija (pvz., reikalingų tyrimų pobūdis)

„1.

Dioksinai (polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma), išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (angl. WHO) toksiškumo ekvivalentais, taikant WHO-TEF (toksinio ekvivalentiškumo koeficientai, 2005) (1)).

Augalinės kilmės pašarinės žaliavos

0,5

(3)

išskyrus

 

 

augalinius aliejus ir jų šalutinius produktus.

0,5

(3)

Mineralinės kilmės pašarinės žaliavos

0,5

(3)

Gyvūninės kilmės pašarinės žaliavos:

 

 

gyvūnų riebalai, įskaitant pieno riebalus ir kiaušinių riebalus,

0,75

(3)

kiti sausumos gyvūnų produktai, įskaitant pieną ir pieno produktus, kiaušinius ir kiaušinių produktus,

0,5

(3)

žuvų taukai,

4,0

(4)

žuvys, kiti vandens gyvūnai ir iš jų gauti produktai, išskyrus žuvų taukus, hidrolizuoti žuvų baltymai, kuriuose yra daugiau kaip 20 % riebalų, ir vėžiagyvių miltai,

0,75

(4)

hidrolizuoti žuvų baltymai, kuriuose yra daugiau kaip 20 % riebalų, vėžiagyvių miltai.

1,25

(4)

Rišiklių ir lipnumą mažinančių medžiagų funkcinėms grupėms priklausantys pašarų priedai

0,5

(3)

Mikroelementų junginių funkcinei grupei priklausantys pašarų priedai

0,5

(3)

Premiksai

0,5

(3)

Kombinuotieji pašarai, išskyrus

0,5

(3)

kombinuotuosius pašarus, skirtus gyvūnams augintiniams ir žuvims,

1,25

(4)“

kombinuotuosius pašarus, skirtus kailiniams žvėreliams.