15.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/43


2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 181, 2012 m. liepos 12 d. )

41 puslapis, 25 straipsnio 1 dalis, šešta eilutė:

yra:

„3 664 t CO2/t C,“

turi būti:

„3,664 t CO2/t C,“.

45 puslapis, 36 straipsnio 3 dalis, trečia eilutė:

yra:

„3 664 t CO2/t C.“,

turi būti:

„3,664 t CO2/t C.“