30.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 579/2012

2012 m. birželio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio pirmos pastraipos m punktą kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (2), ypač į jos 6 straipsnio 3a dalies antros pastraipos a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 3a dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad ženklinant daugiau kaip 1,2 tūrio proc. alkoholio turinčius gėrimus, turi būti nurodytas bet kuris komponentas (sudedamoji dalis), apibūdintas minėto straipsnio 4 dalies a punkte ir įtrauktas į tos direktyvos IIIa priedą;

(2)

nuo 2012 m. birželio 30 d. nuo šios prievolės leidžianti nukrypti nuostata dėl rinkai iki 2012 m. birželio 30 d. pateikto ar paženklinto vyno, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIb priede, kol baigsis jo atsargos, kaip numatyta Komisijos direktyvoje 2007/68/EB (3), kuri buvo iš dalies pakeista Reglamentu (ES) Nr. 1266/2010 (4), nebebus taikoma;

(3)

atitinkamai reikėtų nustatyti minėtų gėrimų ženklinimo, įtraukiant Direktyvos 2000/13/EB IIIa priede nurodytų medžiagų, naudotų gamybos metu, kai jų galima aptikti galutiniame produkte, paminėjimą, taisykles remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 120g straipsnyje nurodytais analizės metodais, ir kad tos medžiagos turi būti laikomos komponentais (sudedamosiomis dalimis), kaip apibrėžta Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 4 dalies a punkte;

(4)

ženklinant produktus piktogramomis galima pagerinti vartotojams pateiktos informacijos supratimą daugiakalbėje terpėje ir jiems teikiamas garantijas. Todėl ūkinės veiklos vykdytojams reikėtų leisti įrašus papildyti piktogramomis;

(5)

atitinkamai Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009 (5) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

kad naujosios taisyklės nedarytų poveikio jau paženklintų produktų prekybai, reikėtų numatyti, kad jos būtų taikomos vynams, kurie pagaminti vien tik ar dalinai iš 2012 ir vėlesnių metų derliaus vynuogių ir paženklinti po 2012 m. birželio 30 d.;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 iš dalies keičiamas taip:

1.

51 straipsnis pakeičiamas taip:

„51 straipsnis

Tam tikrų horizontaliųjų taisyklių taikymas

1.   Su sulfitais, pienu ir pieno produktais, kiaušiniais ir kiaušinių produktais susiję įrašai, kuriuos reikia naudoti nurodant Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnyje 3a dalyje numatytus komponentus, yra nurodyti X priedo A dalyje.

2.   Su 1 dalyje nurodytais terminais gali būti naudojama atitinkamai viena iš X priedo B dalyje pateiktų piktogramų.“

2.

Priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamento (EB) Nr. 607/2009 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 51 straipsnio 1 dalyje nurodytų įrašų, susijusių su pienu ir pieno produktais, kiaušiniais ir kiaušinių produktais, atveju jis taikomas vynams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIb priede, kurie pagaminti vien tik ar dalinai iš 2012 ir vėlesnių metų derliaus vynuogių ir paženklinti po 2012 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(3)  OL L 310, 2007 11 28, p. 11.

(4)  OL L 347, 2010 12 31, p. 27.

(5)  OL L 193, 2009 7 24, p. 60.


PRIEDAS

„X PRIEDAS

A   DALIS

51 straipsnio 1 dalyje minimi įrašai

Kalba

Su sulfitais susiję įrašai

Su kiaušiniais ir kiaušinių produktais susiję įrašai

Su pienu ir pieno produktais susiję įrašai

bulgarų k.

сулфити“ arba „серен диоксид

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ arba „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ arba „млечен протеин

ispanų k.

«sulfitos» arba «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» arba «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» arba «proteína de leche»

čekų k.

siřičitany“ arba „oxid siřičitý

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ arba „vaječný albumin

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ arba „mléčná bílkovina

danų k.

»sulfitter« arba »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, arba »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« arba »mælkeprotein«

vokiečių k.

Sulfite“ arba „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ arba „Albumin aus Ei

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ arba „Milchprotein“

estų k.

sulfitid” arba „vääveldioksiid

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” arba „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” arba „piimaproteiin

graikų k.

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» arba «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» arba «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» arba «πρωτεΐνη γάλακτος»

anglų k.

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ arba ‘sulfur dioxide

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ arba ‘egg albumin

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ arba ‘milk protein

prancūzų k.

«sulfites» arba «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» arba «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» arba «protéine du lait»

italų k.

«solfiti», arba «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» arba «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» arba «proteina del latte»

latvių k.

sulfīti” arba “sēra dioksīds

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” arba “olu albumīns

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” arba “piena olbaltumviela

lietuvių k.

sulfitai“ arba „sieros dioksidas

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ arba „kiaušinių albuminas

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ arba „pieno baltymai

vengrų k.

szulfitok” arba „kén-dioxid

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” arba „tojásból származó albumin

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” arba „tejfehérje

maltiečių k.

sulfiti”, arba “diossidu tal-kubrit

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” arba “albumina tal-bajd

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” arba “proteina tal-ħalib

olandų k.

sulfieten” arba „zwaveldioxide

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” arba „eialbumine

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” arba „melkproteïnen

lenkų k.

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” arba „ditlenek siarki

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” arba „albuminę z jaja

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” arba „białko mleka

portugalų k.

«sulfitos» arba «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» arba «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» arba «proteína de leite»

rumunų k.

sulfiți” arba „dioxid de sulf

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” arba „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” arba „proteine din lapte”

slovakų k.

„siričitany“ arba „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ arba „vaječný albumín

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ arba „mliečna bielkovina

slovėnų k.

sulfiti“ arba „žveplov dioksid

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ arba „jajčni albumin

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ arba „mlečne beljakovine

suomių k.

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” arba ”rikkidioksidia

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” arba ”kananmuna-albumiinia

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” arba ”maitoproteiinia

švedų k.

sulfiter” arba ”svaveldioxid

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” arba ”äggalbumin

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” arba ”mjölkprotein

B   DALIS

51 straipsnio 2 dalyje minimos piktogramos

Image

Image

Image

Image