29.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/8


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 566/2012

2012 m. birželio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę (2),

kadangi:

(1)

2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacijoje 2009/23/EB dėl apyvartinių euro monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (3), kuri patvirtinta 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis, apibrėžti bendri principai, susiję su apyvartinių euro monetų nacionalinių pusių dizainu ir nustatoma tvarka, pagal kurią valstybės narės informuoja viena kitą apie dizaino projektus, ir tvirtinami tie dizainai;

(2)

euro monetos yra apyvartoje visoje euro zonoje, todėl jų nacionalinio dizaino ypatumai yra bendros svarbos reikalas. Norint sudaryti sąlygas sklandžiai jų apyvartai ir užtikrinti teisinį tikrumą bei skaidrumą, tikslinga, kad Rekomendacijoje 2009/23/EB nustatytos taisyklės, susijusios su apyvartinių euro monetų nominalais ir techniniais duomenimis, taptų teisiškai privalomos jas įtraukiant į Reglamentą (EB) Nr. 975/98 (4);

(3)

euro monetos turi bendrą europinę pusę ir savitą nacionalinę pusę. Bendrose europinėse euro monetų pusėse yra bendros valiutos pavadinimas ir monetos nominalas. Nacionalinėje pusėje neturėtų kartotis nei bendros valiutos pavadinimas, nei monetos nominalas;

(4)

monetų nacionalinėje pusėje turėtų būti aiškiai nurodytas jas išleidusios valstybės narės pavadinimas, kad suinteresuoti monetų naudotojai galėtų lengvai nustatyti, kuri valstybė narė jas išleido;

(5)

euro monetų briaunoje įspausta žymė turėtų būti laikoma nacionalinės pusės elementu, todėl joje neturėtų būti kartojamas nominalo ženklas, išskyrus 2 eurų monetas, su sąlyga, kad naudojamas tik skaičius „2“ arba terminas „euro“ pagal atitinkamą abėcėlę, arba abu;

(6)

dėl euro monetų nacionalinės pusės dizaino sprendžia kiekviena valstybė narė, kurios valiuta yra euro, ir turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad euro monetos yra ne tik jas išleidusios valstybės narės, bet visos euro zonos apyvartoje. Siekiant užtikrinti, kad euro moneta būtų iškart atpažįstama taip pat ir iš nacionalinės pusės, jos dizainą turėtų juosti Sąjungos vėliavos 12 žvaigždučių;

(7)

kad būtų lengviau atpažinti apyvartines monetas ir siekiant užtikrinti tinkamą jų kalimo tęstinumą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nacionalinėse paprastų apyvartinių monetų pusėse naudojamą dizainą keisti tik kas penkiolika metų, išskyrus atvejus, kai pasikeičia monetoje nurodytas valstybės vadovas. Tačiau tai neturėtų turėti įtakos pakeitimams, būtiniems siekiant užkirsti kelią valiutos padirbinėjimui. Dėl apyvartinių monetų bendrų europinių pusių dizaino pakeitimų turėtų spręsti Taryba, balsavimo teises paliekant tik valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro;

(8)

atskiroms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama išleisti progines monetas didelės nacionalinės ar europinės svarbos dalykams paminėti, tačiau proginės monetos, kurias kartu išleidžia visos valstybės narės, kurių valiuta yra euro, turėtų būti skirtos tik didžiausios europinės reikšmės dalykams paminėti. 2 eurų nominalo moneta yra labiausiai tinkama šiam tikslui, daugiausia dėl didelio monetos skersmens ir techninių jos savybių, užtikrinančių pakankamą apsaugą nuo padirbinėjimo;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad euro monetos yra visos euro zonos apyvartoje, siekiant išvengti netinkamo dizaino naudojimo, monetas išleidžiančios valstybės narės turėtų informuoti viena kitą ir Komisiją apie nacionalinių euro monetų pusių projektus iš anksto iki planuojamos išleidimo datos. Komisija turėtų patikrinti, ar dizaino projektai atitinka šio reglamento techninius reikalavimus. Dizaino projektai turėtų būti Komisijai pateikiami likus pakankamai laiko iki planuojamos išleidimo datos, kad išleidžiančioms valstybėms narėms užtektų laiko dizainui pakeisti, jeigu tai būtina;

(10)

be to, turėtų būti nustatytos vienodos sąlygos euro monetų nacionalinių pusių dizainams patvirtinti siekiant išvengti atvejų, kai pasirenkami dizainai, kurie kai kuriose valstybėse narėse galėtų būti laikomi netinkamais. Atsižvelgiant į tai, kad kompetencija tokiu opiu klausimu kaip euro monetų nacionalinių pusių dizainas priklauso monetas išleidžiančioms valstybėms narėms, įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti suteikti Tarybai. Visi šiuo pagrindu Tarybos priimami įgyvendinimo sprendimai turėtų būti glaudžiai susiję su remiantis Sutarties 128 straipsnio 2 dalimi Tarybos priimamais aktais; todėl Tarybai priimant tuos sprendimus turėtų būti taikomas Tarybos narių, atstovaujančių valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, balsavimo teisių sustabdymas, kaip nustatyta Sutarties 139 straipsnio 4 dalyje. Ši procedūra turėtų leisti monetas išleidžiančioms valstybėms narėms prireikus laiku pakeisti dizainą;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 975/98 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 975/98 dalinis keitimas

Reglamente (EB) Nr. 975/98 įterpiami šie straipsniai:

„1a straipsnis

Šiame reglamente taikomos tokios terminų apibrėžtys:

1)   apyvartinės monetos: apyvartai skirtos euro monetos, kurių nominalai ir techniniai duomenys nustatyti 1 straipsnyje;

2)   paprastos monetos: apyvartinės monetos, išskyrus progines monetas;

3)   proginės monetos: apyvartinės monetos, skirtos konkrečiam dalykui paminėti, kaip nurodyta 1h straipsnyje.

1b straipsnis

Apyvartinės monetos turi bendrą europinę pusę ir savitą nacionalinę pusę.

1c straipsnis

1.   Apyvartinių monetų nacionalinėje pusėje nominalas nei visiškai, nei iš dalies dar kartą nenurodomas. Joje nekartojamas bendros valiutos ar mažesnio jos vieneto pavadinimas, nebent jis nurodomas skirtinga abėcėle.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, 2 eurų monetos briaunoje įspaustoje žymėje gali būti nominalo ženklas su sąlyga, kad naudojamas tik skaičius „2“ arba terminas „euro“ pagal atitinkamą abėcėlę, arba abu.

1d straipsnis

Visų nominalų apyvartinių monetų nacionalinėje pusėje yra monetas išleidusios valstybės narės nuoroda, t. y. tos valstybės narės pavadinimas arba jo santrumpa.

1d straipsnis

1.   Apyvartinių monetų nacionalinėje pusėje vaizduojama 12 žvaigždučių, juosiančių visą nacionalinį dizainą, juosta įskaitant metų bei monetą išleidusios valstybės narės nuorodas. Tai nekliudo tam, kad kai kurie dizaino elementai papultų į žvaigždučių juostą su sąlyga, kad visos žvaigždutės būtų aiškiai ir visiškai matomos. 12 žvaigždučių vaizduojamos taip pat kaip ant Sąjungos vėliavos.

2.   Apyvartinių monetų nacionalinės pusės dizainas parenkamas atsižvelgiant į tai, kad euro monetos yra visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, apyvartoje.

1f straipsnis

1.   Paprastų monetų nacionalinės pusės dizainas gali būti keičiamas tik kas penkiolika metų; tai neturi turėti įtakos pakeitimams, būtiniems siekiant užkirsti kelią valiutos padirbinėjimui.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, paprastų monetų nacionalinės pusės dizainas gali būti keičiamas, kai pasikeičia monetose nurodytas valstybės vadovas. Vis dėlto tai, kad valstybės vadovo postas laikinai laisvas arba jį užima laikinai šias pareigas einantis asmuo, nesuteikia jokių papildomų teisių daryti tokį pakeitimą.

1g straipsnis

Monetas išleidžiančios valstybės narės savo paprastų monetų nacionalines puses atnaujina, kad visiškai laikytųsi šio reglamento ne vėliau kaip 2062 m. birželio 20 d.

1h straipsnis

1.   Proginių monetų nacionalinis dizainas skiriasi nuo paprastų monetų; jos skirtos tik didelės nacionalinės ar europinės svarbos dalykams paminėti. Proginės monetos, kurias kartu išleidžia visos valstybės narės, kurių valiuta yra euro, skirtos tik didžiausios europinės svarbos dalykams paminėti, o jų dizainas neturi pažeisti šių valstybių narių galimų konstitucinių reikalavimų.

2.   Proginių monetų briaunoje įspausta žymė yra tokia pati kaip paprastų monetų.

3.   Proginių monetų nominalioji vertė gali būti tik 2 eurai.

1i straipsnis

1.   Valstybės narės informuoja viena kitą apie apyvartinių monetų naujų nacionalinių pusių dizaino projektus, įskaitant žymes briaunoje, o proginių monetų atveju – apie planuojamą monetų tiražą, prieš oficialiai patvirtindamos tą dizainą.

2.   Įgaliojimai patvirtinti apyvartinių monetų dizaino naujas ar pakeistas nacionalines puses suteikiami Tarybai, kuri jas tvirtina kvalifikuota balsų dauguma laikydamasi 3–7 dalyse nustatytos tvarkos.

Priimant šiame straipsnyje nurodytus sprendimus, valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, balsavimo teisės sustabdomos.

3.   1 dalies taikymo tikslais monetas išleidžianti valstybė narė apyvartinių monetų dizaino projektus Tarybai, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro pateikia iš esmės likus bent trims mėnesiams iki planuojamos išleidimo datos.

4.   Per septynias dienas po 3 dalyje nurodyto projektų pateikimo bet kuri valstybė narė, kurios valiuta yra euro, pateikdama Tarybai ir Komisijai skirtą pagrįstą nuomonę gali pareikšti prieštaraujanti monetas išleidžiančios valstybės narės siūlomam dizaino projektui, jeigu tas dizaino projektas gali sukelti neigiamą jos piliečių reakciją.

5.   Jeigu Komisija mano, kad dizaino projektu nesilaikoma šiuo reglamentu nustatytų techninių reikalavimų, per septynias dienas po 3 dalyje nurodyto projektų pateikimo ji pateikia Tarybai neigiamą įvertinimą.

6.   Jeigu Tarybai per atitinkamai 4 ir 5 dalyse nurodytą terminą nepateikiama pagrįsta nuomonė ar neigiamas įvertinimas, laikoma, kad Taryba sprendimą, kuriuo dizainas patvirtinamas, priėmė kitą dieną po 5 dalyje nurodyto termino pabaigos.

7.   Visais kitais atvejais Taryba dėl dizaino projekto patvirtinimo sprendžia nedelsdama, išskyrus atvejus, kai per septynias dienas po pagrįstos nuomonės ar neigiamo įvertinimo pateikimo monetas išleidžianti valstybė narė atsiima savo pateiktą projektą ir informuoja Tarybą ketinanti pateikti naują dizaino projektą.

8.   Visą svarbią informaciją apie naują nacionalinį apyvartinių monetų dizainą Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1j straipsnis

1c, 1d, 1e straipsniai ir 1h straipsnio 2 dalis:

a)

netaikomi apyvartinėms monetoms, kurios išleistos ar pagamintos prieš 2012 m. birželio 19 d.;

b)

pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi 2062 m. birželio 20 d., netaikomi dizainui, kuris jau teisėtai naudojamas ant apyvartinių monetų 2012 m. birželio 19 d. Apyvartinės monetos, išleistos ar pagamintos pereinamuoju laikotarpiu, gali neterminuotai likti teisėta mokėjimo priemone.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2012 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. GJERSKOV


(1)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 273, 2011 9 16, p. 2.

(3)  OL L 9, 2009 1 14, p. 52.

(4)  OL L 139, 1998 5 11, p. 6.