23.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 430/2012

2012 m. gegužės 22 d.

kuriuo skelbiamas konkursas privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramai gauti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio a, d ir j dalis kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 33 straipsnyje nustatyta, kad Komisija gali nuspręsti įgalioti įstaigas, kurios suteikia pakankamas garantijas ir yra patvirtintos valstybių narių, sudaryti alyvuogių aliejaus, kuriuo jos prekiauja, sandėliavimo sutartis, jeigu tam tikruose Europos Sąjungos regionuose atsiranda didelių rinkos sutrikimų;

(2)

2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (2), 4 straipsnyje nurodytu laikotarpiu Ispanijoje ir Graikijoje – šalyse, kuriose bendrai pagaminama daugiau nei du trečdaliai viso Sąjungoje pagaminamo alyvuogių aliejaus, – užregistruota vidutinė alyvuogių aliejaus rinkos kaina yra mažesnė nei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 33 straipsnyje nurodyta kaina. Tai stipriai trikdo minėtų valstybių narių rinkas. Sąjungos alyvuogių aliejaus rinkai būdinga didelė tarpusavio priklausomybė, todėl dideli Ispanijos ir Graikijos rinkos sutrikimai gali sukelti tokius pat sutrikimus visose alyvuogių aliejų gaminančiose valstybėse narėse;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 31 straipsnyje nustatyta, kad gali būti skiriama privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo parama ir kad šią paramą Komisija turėtų nustatyti iš anksto arba konkurso tvarka;

(4)

Reglamente (EB) Nr. 826/2008 nustatytos privataus sandėliavimo paramos schemos įgyvendinimo bendrosios taisyklės. Pagal to reglamento 6 straipsnį konkursas turi būti skelbiamas vadovaujantis to reglamento 9 straipsnyje nustatytomis išsamiomis taisyklėmis ir sąlygomis;

(5)

turėtų būti nustatytas toks bendras didžiausias kiekis, už kurį gali būti skiriama privataus sandėliavimo parama, kurio laikantis, remiantis rinkos tyrimais, būtų prisidedama prie rinkos stabilizavimo;

(6)

siekiant palengvinti su sutarčių sudarymu susijusią administracinę ir kontrolės veiklą, turėtų būti nustatytas mažiausias produktų kiekis, kuris turėtų būti numatytas kiekviename pasiūlyme;

(7)

siekiant užtikrinti ūkinės veiklos vykdytojų sutartinių įsipareigojimų laikymąsi ir pageidaujamą priemonės poveikį rinkai, turėtų būti nustatytas užstato dydis;

(8)

atsižvelgiant į einamųjų prekybos metų rinkos padėties pokyčius ir kitų prekybos metų prognozes, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti sutrumpinti įgyvendinamų sutarčių terminą ir atitinkamai pakoreguoti paramos dydį. Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 826/2008 21 straipsnyje, ta galimybė turėtų būti numatyta sutartyje;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 12 straipsnio 3 dalį turėtų būti nustatytas laikotarpis, per kurį valstybės narės Komisijai praneša apie visus galiojančius pasiūlymus;

(10)

kad būtų užkirstas kelias nekontroliuojamam kainų kritimui, greitai reaguojama į išskirtinę rinkos padėtį ir užtikrintas veiksmingas šios priemonės valdymas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(11)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Skelbiamas konkursas, kuriuo siekiama nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 31 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos privataus šio reglamento priede išvardytų ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVI priedo 1 punkte nustatytų kategorijų alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos dydį.

2.   Bendras didžiausias kiekis, už kurį gali būti skiriama privataus sandėliavimo parama, yra 100 000 tonų.

2 straipsnis

Taikytinos taisyklės

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 826/2008.

3 straipsnis

Pasiūlymų teikimas

1.   Pasiūlymų pirmajam daliniam konkursui teikimo laikotarpis prasideda 2012 m. gegužės 31 d. ir baigiasi 2012 m. birželio 5 d. 11.00 val. Briuselio laiku.

Pasiūlymų antrajam daliniam konkursui teikimo laikotarpis prasideda pirmąją darbo dieną po ankstesnio laikotarpio pabaigos ir baigiasi 2012 m. birželio 19 d. 11.00 val. Briuselio laiku.

2.   Pasiūlymai teikiami 180 dienų sandėliavimo laikotarpiui.

3.   Kiekviename pasiūlyme nurodomas ne mažesnis kaip 50 tonų kiekis.

4.   Jei konkurse dalyvaujančio ūkinės veiklos vykdytojo pasiūlymai yra susiję su daugiau nei viena alyvuogių aliejaus kategorija arba skirtingomis talpų vietomis, jis kiekvienu atveju pateikia atskirą pasiūlymą.

5.   Pasiūlymai gali būti teikiami tik Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Maltoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje.

4 straipsnis

Užstatai

Konkurso dalyviai pateikia 50 EUR užstatą už kiekvieną pasiūlyme nurodytą alyvuogių aliejaus toną.

5 straipsnis

Sutarčių termino trumpinimas

Komisija, atsižvelgdama į alyvuogių aliejaus rinkos pokyčius ir ateities prognozes, gali Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nuspręsti sutrumpinti įgyvendinamų sutarčių laikotarpį ir atitinkamai pakoreguoti paramos dydį. Nuoroda į šią galimybę įtraukiama į sutartį, sudarytą su konkurso laimėtoju.

6 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie pasiūlymus

Pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 12 straipsnį valstybės narės per 24 valandas nuo kiekvieno šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos Komisijai atskirai praneša apie visus galiojančius pasiūlymus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Michel BARNIER

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 223, 2008 8 21, p. 3.


PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodytos alyvuogių aliejaus kategorijos

Ypač grynas alyvuogių aliejus

Grynas alyvuogių aliejus