9.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 392/2012

2012 m. kovo 1 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai vykdant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

(2)

buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos buvo nustatytos 1995 m. gegužės 23 d. Komisijos direktyvoje 95/13/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant būgninių džiovinimo mašinų, įgyvendinančioje Tarybos direktyvą 92/75/EEB (2);

(3)

buitinių būgninių džiovyklių suvartojama energija sudaro didelę buitinei įrangai reikalingos energijos dalį Sąjungoje. Nepaisant to, kad energijos vartojimo efektyvumas jau padidintas, buitinių būgninių džiovyklių suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti;

(4)

Direktyva 95/13/EB turėtų būti panaikinta, ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatintų tiekėjus aktyviai imtis buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje;

(5)

buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms taikoma 1996 m. rugsėjo 19 d. Komisijos direktyva 96/60/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, dėl energijos sunaudojimo parodymo ženklinant buitines kombinuotas skalbimo ir džiovimo mašinas (3). Jų charakteristikos kitokios, todėl šis reglamentas joms neturėtų būti taikomas;

(6)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama taikant patikimus, tikslius ir pakartojamus matavimo metodus, kuriuos renkantis atsižvelgiama į pripažintą matavimo metodų pažangą, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (4), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(7)

šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota buitinių būgninių džiovyklių, įskaitant dujines džiovykles, etiketės forma ir vienodas etiketėje pateikiamos informacijos turinys;

(8)

be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti buitinių būgninių džiovyklių techninių dokumentų ir gaminio vardinių parametrų lentelės reikalavimai;

(9)

šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti buitines būgnines džiovykles parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tų džiovyklių reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai;

(10)

derėtų numatyti šio reglamento peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą;

(11)

kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 95/13/EB prie šio reglamento, derėtų nustatyti, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklintos buitinės būgninės džiovyklės yra laikomos atitinkančiomis Direktyvos 95/13/EB nuostatas;

(12)

todėl Direktyva 95/13/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi į elektros tinklą jungiamų buitinių būgninių džiovyklių, buitinių dujinių būgninių džiovyklių, taip pat buitinių įmontuojamųjų būgninių džiovyklių, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms skirtas tokias džiovykles, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms, taip pat buitinėms centrifuginėms džiovyklėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje pateiktų apibrėžčių, šiame reglamente vartojamos šios apibrėžtys:

1)   buitinė būgninė džiovyklė– iš esmės buitinėms reikmėms skirtas įrenginys, kuriame tekstilės gaminiai džiovinami vartant besisukančiame būgne, per kurį pučiamas karštas oras;

2)   buitinė įmontuojamoji būgninė džiovyklė– į spintelę, paruoštą nišą sienoje arba panašioje vietoje montuojama buitinė būgninė džiovyklė, kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)   buitinė skalbyklė-džiovyklė– buitinė skalbyklė, kuri turi ir gręžimo funkciją, ir priemonių tekstilės gaminiams džiovinti; joje skalbiniai paprastai džiovinami šildant ir vartant;

4)   buitinė centrifuginė džiovyklė (centrifuginė skalbinių džiovinimo mašina)– iš esmės buitinėms reikmėms skirtas įrenginys, kuriame vanduo iš tekstilės gaminių pašalinamas išcentrine besisukančio būgno jėga ir išsiurbiamas automatiniu siurbliu;

5)   ventiliuojamoji būgninė džiovyklė– būgninė džiovyklė, į kurią įtrauktas grynas oras leidžiamas per tekstilės gaminius, o gautas drėgnas oras išleidžiamas į patalpą arba į lauką;

6)   kondensacinė būgninė džiovyklė– būgninė džiovyklė su įtaisu, veikiančiu kondensavimo arba kitais principais, kurio paskirtis – surinkti drėgmę iš džiovinimo procesui naudojamo oro;

7)   automatinė būgninė džiovyklė– būgninė džiovyklė, kurios džiovinimo procesas išjungiamas, kai aptinkamas tam tikras įkrovos drėgnis, pavyzdžiui, laidumo arba temperatūros jutikliais;

8)   neautomatinė būgninė džiovyklė– būgninė džiovyklė, kurios džiovinimo procesas išjungiamas po iš anksto nustatyto paprastai laikmačiu kontroliuojamo laikotarpio, tačiau šis procesas taip pat gali būti išjungtas rankiniu būdu;

9)   programa– iš anksto nustatytų operacijų, kurias tiekėjas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams džiovinti, seka;

10)   ciklas– užbaigtas pagal pasirinktą programą nustatytas džiovinimo procesas;

11)   programos trukmė– laikas nuo programos įjungimo iki užbaigimo, išskyrus bet kokią galutinio naudotojo nustatytą delsą;

12)   vardinis pajėgumas– tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti buitine būgnine džiovykle pagal pasirinktą programą, masė (dvi masės vertės skiriasi 0,5 kg), jei gaminiai į ją įdedami pagal tiekėjo nurodymus;

13)   dalinė įkrova– pusė buitinės būgninės džiovyklės vardinio pajėgumo įkrovos pagal tam tikrą programą;

14)   kondensavimo efektyvumas– būgninės džiovyklės kondensatoriaus surinktos drėgmės masės ir iš įkrovos pašalintos drėgmės masės ciklo pabaigoje santykis;

15)   išjungties režimas– būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė būgninė džiovyklė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė būgninė džiovyklė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausios vartojamosios galios režimas gali išlikti neribotą laiką, kai buitinė būgninė džiovyklė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal tiekėjo nurodymus; jei galutiniam naudotojui prieinamo valdymo įtaiso ar jungiklio nėra, išjungties režimas yra būsena, kuri atsiranda, kai buitinė būgninė džiovyklė savaime persijungia į stabilaus energijos vartojimo režimą;

16)   baigtos programos režimas– mažiausios vartojamosios galios režimas, kuriuo, užbaigus programą, džiovyklė gali veikti neribotą laiką, jei galutinis naudotojas nesiima jokių kitų veiksmų, išskyrus skalbinių išėmimą iš džiovyklės;

17)   lygiavertė buitinė būgninė džiovyklė– rinkai patiektas buitinės būgninės džiovyklės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės charakteristikos, suvartojamos energijos kiekis, kondensavimo efektyvumas (jei tinka), standartinė medvilnės programos trukmė ir džiovinant keliamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės būgninės džiovyklės modelio, kurį tas pats tiekėjas patiekė rinkai su kitu komerciniu kodu.

18)   galutinis naudotojas– buitinę būgninę džiovyklę perkantis arba ją pirkti ketinantis vartotojas;

19)   pardavimo vieta– buitinių būgninių džiovyklių rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

20)   standartinė medvilnės programa– ciklas, per kurį medvilniniai skalbiniai, kurių pradinis įkrovos drėgnis yra 60 %, išdžiovinami iki 0 % liekamojo drėgnio.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekviena buitinė būgninė džiovyklė būtų pateikiama su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede;

b)

būtų pateikiama II priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami III priede nurodyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus buitinės būgninės džiovyklės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kurioje konkretaus buitinės būgninės džiovyklės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

4 straipsnis

Pardavėjų pareigos

Pardavėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienos pardavimo vietoje esančios buitinės būgninės džiovyklės priekinis kraštas arba viršus būtų paženklintas pagal 3 straipsnio a punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant buitinėmis būgninėmis džiovyklėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal šio reglamento IV priedą tiekėjų pateikta informacija, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje;

c)

kiekvienoje konkretaus buitinės būgninės džiovyklės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kurioje konkretaus buitinės būgninės džiovyklės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais matavimo metodais.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį nurodytoms energijos vartojimo efektyvumo klasės, per ciklą suvartojamos energijos kiekio, kondensavimo efektyvumo klasės (jei reikia), vardinio pajėgumo, išjungties režimu ir baigtos programos režimu veikiančios džiovyklės vartojamosios galios, baigtos programos režimo trukmės, programos trukmės ir akustinio triukšmo vertėms įvertina V priede nustatyta tvarka.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Persvarstant visų pirma įvertinamos V priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 95/13/EB panaikinama nuo 2012 m. gegužės 29 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio d bei e dalys ir 4 straipsnio b, c bei d dalys netaikomos spausdintai reklamai ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai, paskelbtai anksčiau kaip 2012 m. rugsėjo 29 d.

2.   Buitinės būgninės džiovyklės, pateiktos rinkai anksčiau kaip 2012 m. gegužės 29 d., turi atitikti Direktyvos 95/13/EB nuostatas.

3.   Buitinės būgninės džiovyklės, atitinkančios šio reglamento nuostatas ir pateiktos rinkai arba siūlytos parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2012 m. gegužės 29 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 95/13/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2012 m. gegužės 29 d. Tačiau 3 straipsnio d bei e punktai ir 4 straipsnio b, c bei d punktai taikomi nuo 2012 m. rugsėjo 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 136, 1995 6 21, p. 28.

(3)  OL L 266, 1996 10 18, p. 1.

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.


I PRIEDAS

Etiketė

1.   BUITINĖS VENTILIUOJAMOSIOS BŪGNINĖS DŽIOVYKLĖS ETIKETĖ

Image

1.1.

Buitinių ventiliuojamųjų būgninių džiovyklių etiketėse įrašoma ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą buitinės būgninės džiovyklės modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

VI priedo 1 punkte apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, ant kurios nurodoma buitinės būgninės džiovyklės energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys turi būti tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VII priedą apskaičiuotas svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC) (kWh per metus, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus);

V.

informacija apie buitinės būgninės džiovyklės tipą;

VI.

ciklo trukmė, atitinkanti standartinę medvilnės programą su visa įkrova (minutėmis, suapvalinta iki artimiausios minutės);

VII.

vardinis pajėgumas kilogramais, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova;

VIII.

garso galios lygis (svertinė vidutinė vertė LWA) džiovinant, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; jis nurodomas dB ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

1.2.

Buitinių ventiliuojamųjų būgninių džiovyklių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte. Jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   BUITINĖS KONDENSACINĖS BŪGNINĖS DŽIOVYKLĖS ETIKETĖ

Image

2.1.

Buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių etiketėse įrašoma 1 punkto 1 papunktyje nurodyta ir ši informacija:

IX.

kondensavimo efektyvumo klasė pagal VI priedo 2 punktą.

2.2.

Buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte. Jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

3.   BUITINĖS DUJINĖS BŪGNINĖS DŽIOVYKLĖS ETIKETĖ

Image

3.1.

Buitinių dujinių būgninių džiovyklių etiketėse įrašoma 1 punkto 1 papunktyje nurodyta informacija.

3.2.

Buitinių dujinių būgninių džiovyklių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte. Jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

4.   ETIKETĖS FORMA

4.1.

Buitinių ventiliuojamųjų būgninių džiovyklių etiketės forma yra tokia, kaip pavaizduota žemiau.

Image

Čia:

a)

etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims;

b)

fonas yra baltas;

c)

spalvos yra CMYK – žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda pagal šį pavyzdį: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

d)

etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą).

Image

ES etiketės apvado linija. 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas. Spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas (kartu): plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 12 pt, balti, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 18 pt, balti, vienoje eilėje.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 30 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Buitinės būgninės džiovyklės tipas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Ciklo trukmė.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Vardinis pajėgumas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Garso galios lygis.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Žvaigždutė. Calibri regular 6 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 92 × 15 mm plote.

Image

Reglamento numeris. Calibri bold 9 pt, 100 % juodas.

4.2.

Buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių etiketės forma yra tokia, kaip pavaizduota žemiau.

Image

Čia:

a)

etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims;

b)

fonas yra baltas;

c)

spalvos yra CMYK – žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda pagal šį pavyzdį: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

d)

etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą).

Image

ES etiketės apvado linija. 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas. Spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas (kartu): plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 12 pt, balti, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 18 pt, balti, vienoje eilėje.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 30 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Buitinės būgninės džiovyklės tipas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Ciklo trukmė.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Vardinis pajėgumas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Garso galios lygis.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Žvaigždutė. Calibri regular 6 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 92 × 15 mm plote.

Image

Reglamento numeris. Calibri bold 9 pt, 100 % juodas.

Image

Kondensavimo efektyvumo klasė.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri regular 16 pt, horizontalusis dydis 75 %, 100 % juoda ir Calibri bold 22 pt, horizontalusis dydis 75 %, 100% juoda.

4.3.

Buitinių dujinių būgninių džiovyklių etiketės forma yra tokia, kaip pavaizduota žemiau.

Image

Čia:

a)

etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims;

b)

fonas yra baltas;

c)

spalvos yra CMYK – žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda pagal šį pavyzdį: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

d)

etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą).

Image

ES etiketės apvado linija. 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas. Spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas (kartu): plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 12 pt, balti, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 18 pt, balti, vienoje eilėje.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 30 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Buitinės būgninės džiovyklės tipas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Ciklo trukmė.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Vardinis pajėgumas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Garso galios lygis.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda; ir Calibri regular 16 pt, 100 % juoda.

Image

Žvaigždutė. Calibri regular 6 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 92 × 15 mm plote.

Image

Reglamento numeris. Calibri bold 9 pt, 100 % juodas.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


II PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Informacija gaminio vardinių parametrų lentelėje, kurioje nurodomi buitinės būgninės džiovyklės duomenys, pateikiama toliau nurodyta tvarka ir įtraukiama į gaminio brošiūrą ar kitokią kartu su gaminiu pateikiamą medžiagą:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą buitinės būgninės džiovyklės modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

c)

vardinis pajėgumas medvilninių skalbinių kilogramais, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova;

d)

ar buitinė būgninė džiovyklė yra ventiliuojamoji, kondensacinė arba dujinė;

e)

pagal VI priedo 1 punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

f)

į elektros tinklą jungiamų buitinių būgninių džiovyklių atveju –

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC ), suapvalintas iki dešimtųjų; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.“;

buitinių dujinių būgninių džiovyklių atveju –

 

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC(Gas) ), suapvalintas iki dešimtųjų; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh dujų per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio“;

bei

 

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC(Gas)el ), suapvalintas iki dešimtųjų; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.“;

g)

ar buitinė būgninė džiovyklė yra automatinė, ar neautomatinė;

h)

jei buitinei būgninei džiovyklei pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas ES ekologinis ženklas, šią informaciją galima nurodyti;

i)

standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova suvartojamos energijos kiekis (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a );

j)

standartinės medvilnės programos su visa įkrova išjungties režimo (Po ) ir baigtos programos režimo (Pl ) vartojamoji galia;

k)

baigtos programos režimo trukmė, jei buitinėje būgninėje džiovyklėje įrengta galios reguliavimo sistema;

l)

pastaba, kad su visa ir daline įkrova naudojama standartinė medvilnės programa – tai standartinė džiovinimo programa, su kuria siejama informacija, pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; kad ši programa yra tinkama įprastiems šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir kad pagal bendrą energijos suvartojimą ji yra pati efektyviausia programa medvilnei;

m)

standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova svertinė programos trukmė (Tt ) minutėmis, suapvalinta iki artimiausios minutės, taip pat standartinės medvilnės programos su visa įkrova programos trukmė (Tdry ) ir standartinės medvilnės programos su daline įkrova programos trukmė (Tdry½ ) minutėmis, suapvalinta iki artimiausios minutės;

n)

jei buitinė būgninė džiovyklė yra kondensacinė būgninė džiovyklė, kondensavimo efektyvumo klasė pagal VI priedo 2 punktą, apibūdinama taip: „Kondensavimo efektyvumo „X“ klasė pagal klasių skalę nuo G (žemiausia efektyvumo klasė) iki A (aukščiausia efektyvumo klasė)“; šią klasę galima nurodyti ir kitaip, jei suprantama, kad klasių skalė prasideda G klase (žemiausia efektyvumo klasė) ir baigiasi A klase (aukščiausia efektyvumo klasė);

o)

jei buitinė būgninė džiovyklė yra kondensacinė būgninė džiovyklė, standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas Cdry ir Cdry½ , taip pat standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova svertinis kondensavimo efektyvumas (Ct ), procentais, suapvalinus iki artimiausio viso procento;

p)

garso galios lygis (svertinė vidutinė vertė LWA), kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; jis nurodomas dB ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

q)

jei buitinė būgninė džiovyklė yra įmontuojamoji, nurodoma ši džiovyklės ypatybė.

2.

Vieną vardinių parametrų lentelę galima naudoti keliems to paties tiekėjo tiekiamų buitinių būgninių džiovyklių modeliams.

3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.


III PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

3 straipsnio c punkte nurodytuose techniniuose dokumentuose yra:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendras buitinės būgninės džiovyklės modelio aprašas, kurio pakaktų aiškiai ir lengvai jį identifikuoti;

c)

jei reikia, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei reikia, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

techniniai šių matavimų parametrai:

i)

į elektros tinklą jungiamų buitinių būgninių džiovyklių atveju

standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova suvartojamos energijos kiekis (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a );

buitinių dujinių būgninių džiovyklių atveju –

 

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC(Gas) ), suapvalintas iki dešimtųjų; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh dujų per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio“;

bei

 

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC(Gas)el ), suapvalintas iki dešimtųjų; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.“;

ii)

išjungties režimo vartojamoji galia ir baigtos programos režimo vartojamoji galia;

iii)

standartinės medvilnės programos su visa įkrova (Tdry ) ir standartinės medvilnės programos su daline įkrova (Tdry½ ) programos trukmė minutėmis, suapvalinta iki artimiausios minutės;

iv)

baigtos programos režimo trukmė, jei buitinėje būgninėje džiovyklėje įrengta galios reguliavimo sistema;

v)

jei buitinė būgninė džiovyklė yra kondensacinė, standartinės medvilnės programos su pilna įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas Cdry ir standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas Cdry½ ;

vi)

garso galios lygis;

g)

pagal VII priedą atlikto skaičiavimo rezultatai.

2.

Jei į techninius dokumentus įtraukta tam tikro buitinės būgninės džiovyklės modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kurį atliekant buvo remiamasi projekto duomenimis arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant kitų lygiaverčių buitinių būgninių džiovyklių duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tokiu atveju dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atliktų skaičiavimų tikslumą ėmėsi tiekėjai, duomenys. Kartu su šia informacija pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių būgninių džiovyklių modelių, kurių informacija nustatyta minėtuoju būdu, sąrašas.


IV PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

vardinis pajėgumas kilogramais, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova;

b)

ar buitinė būgninė džiovyklė yra ventiliuojamoji, kondensacinė arba dujinė;

c)

VI priedo 1 punkte apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

d)

į elektros tinklą jungiamų buitinių būgninių džiovyklių atveju –

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc ), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.“;

buitinių dujinių būgninių džiovyklių atveju –

 

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC(Gas) ), suapvalintas iki dešimtųjų; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh dujų per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio“;

bei

 

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC(Gas)el ), suapvalintas iki dešimtųjų; šis kiekis apibrėžiamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis („X“ kWh per metus), nustatytas per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.“;

e)

ar buitinė būgninė džiovyklė yra automatinė, ar neautomatinė;

f)

standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova suvartojamos energijos kiekis (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ), apskaičiuotas pagal VII priedą ir suapvalintas iki šimtųjų;

g)

standartinės medvilnės programos su visa įkrova išjungties režimo (Po ) ir baigtos programos režimo (Pl ) vartojamoji galia;

h)

standartinės medvilnės programos su visa įkrova (Tdry ) ir standartinės medvilnės programos su daline įkrova (Tdry½ ) programos trukmė minutėmis, apskaičiuota pagal VII priedą ir suapvalinta iki artimiausios minutės;

i)

jei buitinė būgninė džiovyklė yra kondensacinė, kondensavimo efektyvumo klasė pagal VI priedo 2 punktą;

j)

garso galios lygis (svertinė vidutinė vertė LWA), kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; jis nurodomas dB ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

k)

jei buitinė būgninė džiovyklė yra įmontuojamoji, nurodoma ši džiovyklės ypatybė.

2.

Jei pateikiama ir kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją II priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir pakartojamą metodą, kuriame atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus ir kurio rezultatai laikomi mažos neapibrėžties rezultatais.

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybės narės institucijos išbando vieną buitinę būgninę džiovyklę. Jei išmatuoti parametrai neatitinka tiekėjo nurodytų verčių laikantis 1 lentelėje nustatytų ribų, matavimas atliekamas išbandant dar tris buitines būgnines džiovykles. Aritmetinis tų trijų buitinių būgninių džiovyklių išmatuotų verčių vidurkis turi atitikti tiekėjo nurodytas vertes ir neviršyti 1 lentelėje nustatytų ribų.

Antraip laikoma, kad modelis ir visi kiti lygiaverčiai buitinių būgninių džiovyklių modeliai neatitinka 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

1   lentelė

Išmatuotas parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės (1) AEC daugiau kaip 6 %

Svertinis suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės Et daugiau kaip 6 %

Svertinis kondensavimo efektyvumas

Išmatuota vertė neturi būti mažesnė už vardinę vertę Ct daugiau kaip 6 %

Svertinė programos trukmė

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinių verčių Tt daugiau kaip 6 %

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia

Išmatuota didesnė kaip 1,00 W vartojamoji galia Po ir Pl neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 6 % Išmatuota 1,00 W arba mažesnė vartojamoji galia Po ir Pl neturi viršyti vardinės vertės daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė

Išmatuota vertė vardinės vertės Tl neturi viršyti daugiau kaip 6 %

Garso galios lygis LWA

Išmatuota vertė neturi viršyti vardinės vertės.


(1)  Vardinė vertė – tiekėjo nurodyta vertė. 6 % matavimo neapibrėžtis atitinka šiuo metu priimtiną bandymo laboratorijos paklaidą matuojant nurodytus parametrus naujuoju matavimo metodu, naudojamu pagal naujus ženklinimo/ekologinio projektavimo reikalavimus, įskaitant visos ir dalinės įkrovos ciklus.


VI PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo ir kondensavimo efektyvumo klasės

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (angl. Energy Efficiency Index, EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) nustatomas pagal VII priedo 1 punktą.

1   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (aukščiausia)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (žemiausia)

85 ≤ EEI

2.   KONDENSAVIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių kondensavimo efektyvumo klasė nustatoma pagal svertinį kondensavimo efektyvumą (Ct ), kaip nurodyta 2 lentelėje.

Buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių svertinis kondensavimo efektyvumas (Ct) nustatomas pagal VII priedo 2 punktą.

2   lentelė

Kondensavimo efektyvumo klasės

Kondensavimo efektyvumo klasė

Svertinis kondensavimo efektyvumas

A (aukščiausia)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (žemiausia)

Ct ≤ 40


VII PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso ir svertinio kondensavimo efektyvumo apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Buitinės būgninės džiovyklės modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEI) apskaičiuoti buitinės būgninės džiovyklės metinis svertinis suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova, lyginamas su standartiniu šios džiovyklės per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

Formula

čia:

AEC

=

buitinės būgninės džiovyklės svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis,

SAEC

=

buitinės būgninės džiovyklės standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis.

b)

Standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) (kWh per metus) apskaičiuojamas kaip nurodyta toliau ir suapvalinamas iki šimtųjų:

visoms buitinėms neventiliuojamosioms būgninėms džiovyklėms:

SAEC  = 140 × c 0,8

buitinėms ventiliuojamosioms būgninėms džiovyklėms:

Formula

čia:

c

buitinės būgninės džiovyklės vardinis pajėgumas, kai naudojama standartinė medvilnės programa,

Tt

standartinės medvilnės programos svertinė programos trukmė.

c)

Svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas (kWh per metus) ir suapvalinamas iki šimtųjų:

i)

Formula

čia:

Et

=

svertinis suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Po

=

standartinės medvilnės programos su visa įkrova išjungties režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų,

Pl

=

standartinės medvilnės programos su visa įkrova baigtos programos režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų,

Tt

=

svertinė programos trukmė minutėmis, suapvalinta iki artimiausios minutės;

160

=

bendras džiovinimo ciklų skaičius per metus;

ii)

Jei buitinėje būgninėje džiovyklėje įrengta galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė būgninė džiovyklė savaime ima veikti išjungties režimu, svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į baigtos programos režimo faktinę trukmę):

Formula

čia:

Tl

=

išmatuota standartinės medvilnės programos su visa įkrova baigtos programos režimo trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės;

d)

Standartinės medvilnės programos svertinė programos trukmė (Tt ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausios minutės:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

čia:

Tdry

=

standartinės medvilnės programos su visa įkrova trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės,

Tdry½

=

standartinės medvilnės programos su daline įkrova trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės.

e)

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et ) apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas iki šimtųjų:

Et = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

čia:

Edry

=

standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Edry½

=

standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų.

f)

Buitinių dujinių būgninių džiovyklių suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova, apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas iki šimtųjų:

Formula Formula

čia:

Egdry

=

standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartojamas dujų kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Egdry½

=

standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartojamas dujų kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Egdry,a

=

standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartojamas pagalbinės elektros energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Egdry½,a

=

standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartojamas pagalbinės elektros energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

fg

=

2,5.

2.   GAMINIO INFORMACIJOS, APIBŪDINTOS II PRIEDE „GAMINIO VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖ“, III PRIEDE „TECHNINIAI DOKUMENTAI“ IR IV PRIEDE „INFORMACIJA, PATEIKIAMA KAI GALUTINIS NAUDOTOJAS NEGALI APŽIŪRĖTI SIŪLOMO GAMINIO“, APSKAIČIAVIMAS

II, III ir IV priede nurodytas buitinių dujinių būgninių džiovyklių suvartojamos iš dujų gaunamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova, apskaičiuojamas kWhdujų ir suapvalinamas iki šimtųjų:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

II, III ir IV priede nurodytas buitinių dujinių būgninių džiovyklių suvartojamos elektros energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova, apskaičiuojamas kWh ir suapvalinamas iki šimtųjų:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   SVERTINIO KONDENSAVIMO EFEKTYVUMO APSKAIČIAVIMAS

Programos kondensavimo efektyvumas – tai buitinės būgninės džiovyklės kondensatoriaus surinktos drėgmės masės ir iš įkrovos pašalintos drėgmės, kai naudojama ta programa, masės santykis; iš įkrovos pašalintos drėgmės masė yra šlapios bandomosios įkrovos prieš džiovinimą masės ir bandomosios įkrovos po džiovinimo masės skirtumas. Siekiant apskaičiuoti svertinį kondensavimo efektyvumą, atsižvelgiama į vidutinį kondensavimo efektyvumą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova.

Svertinis programos kondensavimo efektyvumas (Ct ) apskaičiuojamas (procentais) ir suapvalinamas iki artimiausio viso procento:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

čia:

Cdry

=

standartinės medvilnės programos su visa įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas,

Cdry½

=

standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas;

Vidutinis kondensavimo efektyvumas C apskaičiuojamas pagal kondensavimo efektyvumo rezultatus, gautus per bandymus, ir išreiškiamas procentais:

Formula

čia:

n

bandymų skaičius, ne mažesnis kaip keturi tinkamai atlikti pasirinktos programos bandymai,

j

bandymo numeris,

Wwj

per bandymą j kondensatoriaus talpoje surinkto vandens masė,

Wi

bandomosios šlapios įkrovos masė prieš džiovinimą,

Wf

bandomosios įkrovos masė po džiovinimo.