27.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/12


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 363/2012

2012 m. vasario 23 d.

dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (1), ypač į jo 8 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 995/2010 visų pirma siekiama sumažinti neteisėtos medienos ir iš tokios medienos pagamintų produktų patekimo į vidaus rinką riziką. Stebėsenos organizacijos turėtų padėti veiklos vykdytojams vykdyti to reglamento reikalavimus. Tuo tikslu jos turėtų parengti deramo patikrinimo sistemą, suteikti veiklos vykdytojams teisę ją naudoti ir tikrinti, ar ji naudojama tinkamai;

(2)

procedūra, pagal kurią Komisija pripažįsta stebėsenos organizacijas, turėtų būti sąžininga, skaidri ir nepriklausoma. Todėl pareiškėjai turėtų būti vertinami pasikonsultavus su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir surinkus pakankamai informacijos apie pareiškėją. Prireikus informacija turėtų būti renkama ir apsilankant pareiškėjo patalpose;

(3)

būtina nurodyti, kokią atitinkamą praktinę patirtį ir gebėjimus privalo turėti stebėsenos organizacijos, kad galėtų nustatyti medienos atitiktis susijusiems teisės aktams, galiojantiems medienos kirtimo šalyje, ir pasiūlyti priemones, skirtas įvertinti neteisėtos medienos ir iš tokios medienos pagamintų produktų tiekimo rinkai riziką. Nustačius, kad rizika nėra nereikšminga, stebėsenos organizacijos taip pat turėtų turėti galimybę pasiūlyti atitinkamas šią riziką veiksmingai mažinančias priemones;

(4)

būtina užtikrinti, kad stebėsenos organizacijos savo funkcijas vykdytų skaidriai ir nepriklausomai, vengdamos bet kokio interesų konflikto, susijusio su jų vykdomomis funkcijomis, ir savo paslaugas veiklos vykdytojams teiktų jų nediskriminuodamos;

(5)

sprendimą dėl pripažinimo atšaukimo Komisija turėtų priimti atlikusi sąžiningą, skaidrią ir nepriklausomą procedūrą. Prieš priimdama sprendimą Komisija turėtų konsultuotis su susijusiomis valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir surinkti pakankamai informacijos, įskaitant ir pagal poreikį atliktas patikras vietoje. Prieš priimant sprendimą susijusiai stebėsenos organizacijai turėtų būti suteikiama galimybė pateikti savo pastabas;

(6)

pagal proporcingumo principą Komisija turėtų turėti galimybę laikinai ir (arba) su išlyga arba visam laikui – tai priklauso nuo nustatytų trūkumų lygio – atšaukti pripažinimą, jeigu stebėsenos organizacija nebevykdo Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnyje nurodytų funkcijų arba reikalavimų;

(7)

būtina užtikrinti, kad asmenų apsaugos lygis tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, visų pirma asmens duomenis, pateiktus prašymuose dėl pripažinimo stebėsenos organizacija, atitiktų 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2) reikalavimus ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Be Reglamento (ES) Nr. 995/2010 2 straipsnyje nustatytųjų, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1)   susijusios kompetentingos institucijos– valstybių narių, kuriose stebėsenos organizacija arba pareiškėjas, siekiantis būti pripažintas stebėsenos organizacija, yra teisiškai įsisteigęs, teikia paslaugas ar ketina teikti paslaugas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB (4) nuostatas, kompetentingos institucijos;

2)   oficialios kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai– diplomai, sertifikatai ir kiti dokumentai, išduoti atitinkamos valstybės institucijos, paskirtos pagal tos valstybės teisines ir administracines nuostatas, kuriais patvirtinamas profesinis išsilavinimas;

3)   profesinė patirtis– faktinis ir teisėtas atitinkamos profesinės veiklos vykdymas.

2 straipsnis

Pripažinimo prašymas

1.   Bet kuris Sąjungoje teisiškai įsisteigęs viešasis arba privatusis subjektas, pvz., bendrovė, korporacija, firma, įmonė, institucija arba įstaiga, gali pateikti Komisijai prašymą pripažinti jį stebėsenos organizacija.

Subjektas pateikia bet kuria oficialia Sąjungos kalba parengtą prašymą kartu su priede nurodytais dokumentais.

2.   Kad būtų pripažintas stebėsenos organizacija, pareiškėjas įrodo, kad atitinka visus Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 2 dalyje ir šio reglamento 5–8 straipsniuose nurodytus reikalavimus.

3.   Per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos Komisija patvirtina, kad prašymą gavo, ir pateikia pareiškėjui nuorodos numerį.

Be to, Komisija pareiškėjui nurodo orientacinį laikotarpį, per kurį ji priims su prašymu susijusį sprendimą. Komisija informuoja pareiškėją bet kuriuo metu pakeitusi orientacinį laikotarpį, kai prašymui įvertinti reikalinga papildoma informacija arba dokumentai.

4.   Praėjus trijų mėnesių laikotarpiui nuo prašymo gavimo dienos arba paskutinio Komisijos pranešimo pareiškėjui išsiuntimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko vėliau, ir Komisijai nepriėmus sprendimo dėl pripažinimo arba atmetus prašymą, Komisija raštu informuoja pareiškėją apie tolesnę prašymo vertinimo eigą.

Vertinant vieną prašymą pirma pastraipa gali būti taikoma daugiau nei vieną kartą.

5.   Prašymo ir patvirtinamųjų dokumentų kopiją Komisija perduoda susijusioms kompetentingoms institucijoms, kurios per vieną mėnesį nuo perdavimo dienos gali pateikti su prašymu susijusias pastabas.

3 straipsnis

Papildomi dokumentai ir patekimas į patalpas

1.   Komisijai paprašius pareiškėjas arba susijusios kompetentingos institucijos per nurodytą laikotarpį pateikia bet kokią Komisijos prašomą papildomą informaciją arba dokumentus.

2.   Pareiškėjas suteikia Komisijai teisę patekti į jo patalpas, kad ji galėtų patikrinti, ar įvykdyti visi Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio ir šio reglamento 5–8 straipsnių reikalavimai. Komisija iš anksto praneša pareiškėjui apie apsilankymą. Apsilankant patalpose gali dalyvauti ir susijusios kompetentingos institucijos.

Pareiškėjas suteikia visą tokiems apsilankymams suorganizuoti reikalingą pagalbą.

4 straipsnis

Sprendimas dėl pripažinimo

Priėmusi sprendimą dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 3 dalį, Komisija apie tai praneša susijusiam pareiškėjui per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

Be to, Komisija nedelsdama pateikia pareiškėjui pripažinimo pažymėjimą ir per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį praneša apie savo sprendimą visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 3 dalį.

5 straipsnis

Juridinis asmuo ir teisinė įsisteigimo vieta Sąjungoje

1.   Jeigu pareiškėjas yra teisiškai įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, jis pateikia informaciją apie Sąjungoje esančią savo registruotą buveinę, centrinę būstinę ar pagrindinę verslo vietą ir visas bet kurios valstybės narės teritorijoje įsteigtas savo atstovybes, padalinius ar dukterines bendroves. Be to, pareiškėjas praneša, kuriose valstybėse narėse jis ketina teikti savo paslaugas.

2.   Iš pareiškėjo, kuris yra valstybės narės institucija arba jos dalis, nereikalaujama įrodyti juridinio asmens statuso ir teisinės įsisteigimo vietos Sąjungoje.

6 straipsnis

Atitinkama patirtis

1.   Kad būtų užtikrintas tinkamas stebėsenos organizacijos funkcijų vykdymas pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 2 dalies b punktą, techniškai kompetentingas pareiškėjo personalas turi atitikti šiuos minimalius kriterijus, kurių atitiktis įrodoma oficialia kvalifikacija ir profesinės patirties patvirtinimo dokumentais:

a)

oficialus profesinis mokymas su stebėsenos organizacijos funkcijomis susijusioje srityje;

b)

vyresniųjų techninių specialistų pareigoms užimti – ne mažesnė nei penkerių metų profesinė patirtis einant su stebėsenos organizacijos funkcijomis susijusias pareigas.

Taikant pirmos pastraipos a punktą sritys, susijusios su miškininkyste, aplinka, teise, verslo vadyba, rizikos valdymu, prekyba, auditu, finansų kontrole arba tiekimo grandinės valdymu, yra laikomos susijusiomis sritimis.

2.   Pareiškėjas saugo dokumentus, kuriais patvirtinamos darbuotojų pareigos ir atsakomybė. Pareiškėjas taiko darbuotojų pareigų atlikimo ir techninės kompetencijos stebėsenos procedūras.

7 straipsnis

Gebėjimas vykdyti stebėsenos organizacijos funkcijas

1.   Pareiškėjas įrodo, kad vykdo visas šias procedūras ir yra įdiegęs:

a)

organizacinę struktūrą, kuria užtikrinamas tinkamas stebėsenos organizacijos funkcijų vykdymas;

b)

deramo patikrinimo sistemą, kuri bus pateikta veiklos vykdytojams ir kurią jie galės naudoti;

c)

politiką ir procedūras, pagal kurias galima vertinti ir tobulinti deramo patikrinimo sistemą;

d)

procedūras ir procesus, skirtus patikrinti, ar veiklos vykdytojai tinkamai taiko jo deramo patikrinimo sistemą;

e)

taisomųjų veiksmų, kurie turi būti atliekami, kai veiklos vykdytojas netinkamai taiko deramo patikrinimo sistemą, procedūras.

2.   Be pirmoje pastraipoje pateiktų reikalavimų, pareiškėjas įrodo, kad turi finansinių ir techninių galimybių vykdyti stebėsenos organizacijos funkcijas.

8 straipsnis

Interesų konfliktų nebuvimas

1.   Pareiškėjas veikia taip, kad būtų užtikrinamas jo veiklos objektyvumas ir nešališkumas.

2.   Pareiškėjas nustato interesų konflikto riziką, kylančią jam vykdant stebėsenos organizacijos funkcijas, įskaitant bet kokius konfliktus, kylančius dėl jo santykių su susijusiomis institucijomis arba subrangovais, ją analizuoja ir saugo atitinkamus dokumentus.

3.   Jei nustatoma interesų konflikto rizika, pareiškėjas taiko rašytinę politiką ir procedūras, kad būtų išvengta interesų konfliktų organizaciniu ir asmeniniu lygmeniu. Rašytinė politika ir procedūros turi būti atnaujinamos ir vykdomos. Į tokią politiką ir procedūras gali būti įtraukti ir trečiosios šalies vykdomi auditai.

9 straipsnis

Informacija apie tolesnius pasikeitimus

1.   Stebėsenos organizacija nedelsdama informuoja Komisiją apie bet kurią iš šių po pripažinimo susidariusių situacijų:

a)

po pripažinimo įvyksta pasikeitimas, kuris gali turėti įtakos tos stebėsenos organizacijos gebėjimui vykdyti 5–8 straipsnių reikalavimus;

b)

stebėsenos organizacija Sąjungoje įsteigia atstovybes, padalinius ar dukterines bendroves, kurios nebuvo nurodytos prašyme;

c)

stebėsenos organizacija nusprendžia teikti paslaugas valstybėse narėse, kurios nebuvo nurodytos prašyme, arba valstybėje narėje, kurią nurodė kaip valstybę, kurioje organizacija nebeteikia savo paslaugų pagal d punktą;

d)

stebėsenos organizacija nutraukia paslaugų teikimą kurioje nors valstybėje narėje.

2.   Komisija perduoda susijusioms kompetentingoms institucijoms visą pagal pirmą pastraipą gautą informaciją.

10 straipsnis

Sprendimo dėl pripažinimo peržiūra

1.   Komisija gali bet kada peržiūrėti sprendimą dėl stebėsenos organizacijos pripažinimo.

Komisija atlieka tokią peržiūrą esant bet kuriai iš šių situacijų:

a)

susijusi kompetentinga institucija praneša Komisijai nustačiusi, kad stebėsenos organizacija nebevykdo Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų funkcijų arba nebeatitinka Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, kaip nurodyta šio reglamento 5–8 straipsniuose;

b)

Komisija gauna atitinkamą informaciją, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, kad stebėsenos organizacija nebeatitinka Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir šio reglamento 5–8 straipsniuose nurodytų reikalavimų;

c)

stebėsenos organizacija pranešė Komisijai apie šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus pasikeitimus.

2.   Jeigu inicijuojama peržiūra, atlikti peržiūrą ir patikrinimus Komisijai padeda peržiūros grupė.

3.   Pareiškėjas suteikia peržiūros grupei teisę patekti į jo patalpas, kad ji galėtų patikrinti, ar įvykdyti visi Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnyje ir šio reglamento 5–8 straipsniuose nurodyti reikalavimai. Apsilankant patalpose gali dalyvauti ir susijusios kompetentingos institucijos.

Pareiškėjas suteikia visą tokiems apsilankymams suorganizuoti reikalingą pagalbą.

4.   Peržiūros grupė parengia ataskaitą, kurioje nurodo nustatytus faktus. Prie peržiūros ataskaitos turi būti pridedami patvirtinamieji dokumentai.

Peržiūros atskaitoje taip pat pateikiama rekomendacija dėl to, ar turėtų būti atšauktas stebėsenos organizacijos pripažinimas.

Peržiūros grupė išsiunčia peržiūros ataskaitą susijusioms kompetentingoms institucijoms. Per tris savaites nuo ataskaitos perdavimo dienos tos institucijos gali pateikti savo pastabas.

Peržiūros grupė susijusiai stebėsenos organizacijai pateikia ataskaitoje pateiktų faktų ir išvadų santrauką. Per tris savaites nuo santraukos perdavimo dienos organizacija gali pateikti savo pastabas.

5.   Peržiūros grupė savo peržiūros ataskaitoje rekomenduoja laikinai ir (arba) su išlyga arba visam laikui – tai priklauso nuo nustatytų trūkumų lygio – atšaukti pripažinimą, jeigu stebėsenos organizacija nebevykdo Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnyje nurodytų funkcijų arba reikalavimų.

Peržiūros grupė vietoj to gali rekomenduoti, kad Komisija pateiktų pranešimą dėl padėties ištaisymo veiksmų ar oficialų įspėjimą arba kad Komisija nesiimtų jokių tolesnių veiksmų.

11 straipsnis

Sprendimas dėl pripažinimo atšaukimo

1.   Atsižvelgdama į 10 straipsnyje nurodytą peržiūros ataskaitą, Komisija nusprendžia, ar laikinai ir (arba) su išlyga arba visam laikui atšaukti stebėsenos organizacijos pripažinimą.

2.   Komisija gali pateikti pranešimą dėl padėties ištaisymo veiksmų ar oficialų įspėjimą, kai atsižvelgiant į nustatytų trūkumų lygį nėra nustatoma pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 6 dalį, kad stebėsenos organizacija nebevykdo to Reglamento 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų funkcijų arba reikalavimų.

3.   Apie sprendimą atšaukti stebėsenos organizacijos pripažinimą susijusiai stebėsenos organizacijai ir visų valstybių narių susijusioms kompetentingoms institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 6 dalį pranešama arba pranešimas ar įspėjimas pagal antrą pastraipą išsiunčiamas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

12 straipsnis

Duomenų apsauga

Šis reglamentas nepažeidžia Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų taisyklių dėl asmens duomenų tvarkymo.

13 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis deleguotasis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 295, 2010 11 12, p. 23.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 376, 2006 12 27, p. 36.


PRIEDAS

Patvirtinamųjų dokumentų sąrašas

 

Juridinio asmens statusas, teisinė įsisteigimo vieta, paslaugų teikimas:

patvirtintos dokumentų kopijos, kaip nustatyta taikytinuose nacionaliniuose teisės aktuose,

valstybių narių, kuriose pareiškėjas ketina teikti paslaugas, sąrašas.

 

Atitinkama patirtis:

subjekto organizacijos ir struktūros aprašymas,

techniškai kompetentingų darbuotojų sąrašas su CV kopijomis,

pareigų ir atsakomybės aprašymas ir jų paskirstymas,

išsamus techniškai kompetentingų darbuotojų pareigų atlikimo ir kompetencijos stebėsenos procedūrų aprašymas.

 

Gebėjimas vykdyti stebėsenos organizacijos funkcijas

Išsamus šių sistemų ir procedūrų aprašymas:

deramo patikrinimo sistema,

deramo patikrinimo sistemos vertinimo ir tobulinimo politika ir procedūros,

veiklos vykdytojų arba trečiųjų šalių skundų nagrinėjimo politika ir procedūros,

procedūros ir procesai, skirti patikrinti, ar veiklos vykdytojai tinkamai taiko deramo patikrinimo sistemą,

taisomųjų veiksmų, atliekamų, kai veiklos vykdytojas netinkamai taiko deramo patikrinimo sistemą, procedūros,

dokumentų saugojimo sistema.

 

Finansinis pajėgumas:

paskutiniųjų finansinių metų finansinių ataskaitų kopijos arba

pardavimo apyvartos deklaracija arba

kiti patvirtinamieji dokumentai, jeigu pareiškėjas negali dėl pateisinamų priežasčių pateikti pirmiau nurodytų dokumentų,

civilinės atsakomybės draudimo įrodymas.

 

Interesų konfliktų nebuvimas:

pareiškimas apie interesų konflikto nebuvimą,

rašytinės politikos ir procedūrų, skirtų padėti išvengti interesų konfliktų organizaciniu ir asmeniniu lygmeniu, aprašymas.

 

Subranga:

užduočių, kurios bus atliktos subrangos pagrindu, aprašymas,

dokumentai, kuriais įrodoma, kad visi subrangovai arba dukterinės bendrovės, jei jos yra įsteigtos, atitinka susijusius pirmiau nurodytus reikalavimus.