17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 232/2012

2012 m. kovo 16 d.

kuriuo dėl chinolino geltonojo (E 104), saulėlydžio geltonojo FCF, apelsinų geltonojo S (E 110) ir ponso 4R, košenilio raudonojo A (E 124) naudojimo sąlygų ir naudojamo kiekio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

chinolinas geltonasis (E 104), saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S (E 110) ir ponso 4R, košenilio raudonasis A (E 124) yra maisto dažikliai, kuriuos šiuo metu leidžiama naudoti ir kurie išvardyti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede. Juos leidžiama naudoti atsižvelgiant į Maisto produktų mokslinio komiteto 1983 m. nustatytas leistinas paros dozes (LPD) (2);

(3)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2009 m. rugsėjo 23 d. priėmė nuomonę (3) dėl maisto priedo chinolino geltonojo (E 104) saugos pakartotinio vertinimo. Toje nuomonėje Tarnyba rekomenduoja sumažinti to maisto dažiklio LPD nuo 10 mg/kg kūno masės per parą iki 0,5 mg/kg kūno masės per parą. Be to, Tarnyba mano, kad patikslinti poveikio įverčiai (2 lygis ir 3 lygis) paprastai gerokai viršija pakeistą 0,5 mg/kg kūno masės per parą LPD. Todėl tikslinga pakeisti chinolino geltonojo (E 104) naudojimo sąlygas ir naudojamą kiekį siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyta Tarnybos rekomenduojama nauja LPD;

(4)

2009 m. rugsėjo 27 d. Tarnyba priėmė nuomonę (4) dėl maisto priedo saulėlydžio geltonojo FCF, apelsinų geltonojo S (E 110) saugos pakartotinio vertinimo. Toje nuomonėje Tarnyba rekomenduoja sumažinti saulėlydžio geltonojo FCF, apelsinų geltonojo S (E 110) LPD nuo 2,5 iki 1 mg/kg kūno masės per parą. Be to, Tarnyba mano, kad patikslinti poveikio daug valgantiems vaikams įverčiai (3 lygis) paprastai gerokai viršija pakeistą 1 mg/kg kūno masės per parą LPD. Todėl tikslinga pakeisti saulėlydžio geltonojo FCF, apelsinų geltonojo S (E 110) naudojimo sąlygas ir naudojamą kiekį siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyta Tarnybos rekomenduojama nauja laikinoji LPD;

(5)

2009 m. rugsėjo 23 d. Tarnyba priėmė nuomonę (5) dėl maisto priedo ponso 4R, košenilio raudonojo A (E 124) saugos pakartotinio vertinimo. Toje nuomonėje Tarnyba rekomenduoja sumažinti LPD nuo 4 mg/kg kūno masės per parą iki 0,7 mg/kg kūno masės per parą. Be to, Tarnyba mano, kad patikslinti poveikio daug valgantiems vaikams įverčiai (3 lygis) paprastai gerokai viršija pakeistą 0,7 mg/kg kūno masės per parą LPD. Todėl tikslinga pakeisti ponso 4R, košenilio raudonojo A (E 124) naudojimo sąlygas ir naudojamą kiekį siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyta Tarnybos rekomenduojama nauja LPD;

(6)

būtina pašalinti šias medžiagas iš II priedo C.(3) dalies III grupės sąrašo. Tačiau turėtų būti palikta didžiausia suminė ribinė vertė, kai medžiagos naudojamos kartu su likusiomis III grupei priskiriamomis medžiagomis;

(7)

siekiant sumažinti poveikį, kad jis būtų mažesnis už rekomenduojamą LPD, turėtų būti pakeistos didžiausios ribinės vertės. Visų pirma jos turi būti sumažintos taikant tą patį koeficientą kaip ir tikslinės paros dozės sumažinimo atveju. Kai kuriems tradiciniams produktams, kuriuose esantis kiekis neturi didelio poveikio, turėtų būti leidžiama taikyti tam tikras išimtis. Be to, buvo išbrauktos tam tikros nuostatos;

(8)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

siekiant suteikti maisto pramonei laiko, reikalingo pritaikyti gamybą prie šiame reglamente nustatytų naujų naudojimo sąlygų ir naudojamo kiekio, tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nuo 2013 m. birželio 1 d.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra chinolino geltonojo (E 104), saulėlydžio geltonojo FCF, apelsinų geltonojo S (E 110) ir ponso 4R, košenilio raudonojo A (E 124) ir kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki 2013 m. birželio 1 d., bet neatitinka šio reglamento nuostatų, gali būti toliau parduodami, kol nepasibaigs jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  Maisto produktų mokslinio komiteto ataskaitos, 14-asis rinkinys, 1983 m.

(3)  Komisijos prašymu Maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupės parengta mokslinė nuomonė dėl maisto priedo chinolino geltonojo (E 104) saugos pakartotinio vertinimo, 2009 m. EFSA leidinys; 7(11):1329.

(4)  Komisijos prašymu Maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupės parengta mokslinė nuomonė dėl maisto priedo saulėlydžio geltonojo (E 110) saugos pakartotinio vertinimo, 2009 m. EFSA leidinys; 7(11):1330.

(5)  Komisijos prašymu Maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupės parengta mokslinė nuomonė dėl maisto priedo ponso 4R saugos pakartotinio vertinimo, 2009 m. EFSA leidinys; 7(11):1328.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

išbraukiami šie C dalies 3 punkto įrašai:

„E 104

Chinolino geltonasis“

„E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S“

„E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A“

2)

E dalis iš dalies keičiama taip:

a)

prie 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 ir 14.1.4 kategorijų (25) išnaša pakeičiama taip:

„(25):

Kiekvieno iš dažiklių E 122 ir E 155 leidžiama naudoti ne daugiau kaip po 50 mg/kg arba mg/l.“

b)

prie 1.7.5 kategorijos (33) išnaša pakeičiama taip:

„(33):

Didžiausias kiekis atskirai arba mišinyje su E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e ir E 161b.“

c)

prie 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 ir 4.2.4.1 kategorijų (34) išnaša pakeičiama taip:

„(34):

Didžiausias kiekis atskirai arba kartu su E 120, E 122, E 129, E 131 ir E 133.“

d)

prie 04.2.5.2 ir 04.2.5.3 kategorijų (31) išnaša pakeičiama taip:

„(31):

Didžiausias kiekis atskirai arba kartu su E 120, E 142, E 160d ir E 161b.“

e)

prie 9.2 kategorijos (35), (36) ir (37) išnašos pakeičiama taip:

„(35):

Didžiausias kiekis atskirai arba mišinyje su E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.“

„(36):

Didžiausias kiekis atskirai arba mišinyje su E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.“

„(37):

Didžiausias kiekis atskirai arba mišinyje su E 102, E 120, E 151, E 160e.“

f)

atitinkamose maisto gaminių kategorijose eilės tvarka įterpiami šie su E 104, E 110, E 124 susiję įrašai:

Kategorija

E numeris

Pavadinimas

Didžiausias kiekis

(mg/l arba mg/kg)

Išnašos

Apribojimai / išimtys

01.4

Aromatizuoti rauginto pieno gaminiai, įskaitant termiškai apdorotus gaminius

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

5

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

5

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

01.6.3

Kiti grietinėlės gaminiai

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

Tik aromatizuota grietinėlė

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

5

(61)

Tik aromatizuota grietinėlė

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

5

(61)

Tik aromatizuota grietinėlė

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

01.7.3

Valgomoji sūrio luoba

E 104

Chinolino geltonasis

10

(62)

 

(62):

Bendras E 104 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

04.2.4.1

Vaisių ir daržovių gaminiai, išskyrus kompotą

E 104

Chinolino geltonasis

30

(61)

Tik mostarda di frutta

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

35

(61)

Tik mostarda di frutta

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

20

(61)

Tik mostarda di frutta

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

05.2

Kiti konditerijos gaminiai, įskaitant burnos kvapo gaivinamąsias pastiles

E 104

Chinolino geltonasis

30

(61)

Išskyrus vaisių ir daržovių cukatas; tradiciniai migdolo ar ostijos formos cukrumi glaistyti konditerijos gaminiai su riešutais ar kakava, paprastai ilgesni nei 2 cm ir paprastai vartojami iškilmingomis progomis, pvz., per vestuves, komuniją ir pan.

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

35

(61)

Išskyrus vaisių ir daržovių cukatas; tradiciniai migdolo ar ostijos formos cukrumi glaistyti konditerijos gaminiai su riešutais ar kakava, paprastai ilgesni nei 2 cm ir paprastai vartojami iškilmingomis progomis, pvz., per vestuves, komuniją ir pan.

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

20

(61)

Išskyrus vaisių ir daržovių cukatas; tradiciniai migdolo ar ostijos formos cukrumi glaistyti konditerijos gaminiai su riešutais ar kakava, paprastai ilgesni nei 2 cm ir paprastai vartojami iškilmingomis progomis, pvz., per vestuves, komuniją ir pan.

E 104

Chinolino geltonasis

30

(61)

Tik vaisių ir daržovių cukatos

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

Tik vaisių ir daržovių cukatos

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

Tik vaisių ir daržovių cukatos

E 104

Chinolino geltonasis

300

(61)

Tik tradiciniai migdolo ar ostijos formos cukrumi glaistyti konditerijos gaminiai su riešutais ar kakava, paprastai ilgesni nei 2 cm ir paprastai vartojami iškilmingomis progomis, pvz., per vestuves, komuniją ir pan.

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(61)

Tik tradiciniai migdolo ar ostijos formos cukrumi glaistyti konditerijos gaminiai su riešutais ar kakava, paprastai ilgesni nei 2 cm ir paprastai vartojami iškilmingomis progomis, pvz., per vestuves, komuniją ir pan.

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(61)

Tik tradiciniai migdolo ar ostijos formos cukrumi glaistyti konditerijos gaminiai su riešutais ar kakava, paprastai ilgesni nei 2 cm ir paprastai vartojami iškilmingomis progomis, pvz., per vestuves, komuniją ir pan.

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

05.3

Kramtomoji guma

E 104

Chinolino geltonasis

30

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

05.4

Papuošimai, glajai ir įdarai, išskyrus 4.2.4 kategorijai priskiriamus įdarus

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

Tik papuošimai, glajai ir padažai, išskyrus įdarus

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

35

(61)

Tik papuošimai, glajai ir padažai, išskyrus įdarus

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

55

(61)

Tik papuošimai, glajai ir padažai, išskyrus įdarus

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

Tik įdarai

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

35

(61)

Tik įdarai

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

55

(61)

Tik įdarai

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

06.6

Plakta tešla

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

35

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

55

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

08.2.3

Mėsos apvalkalai, dangalai ir papuošimai

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

Tik papuošimai ir apvalkalai, išskyrus pasturmas valgomąjį apvalkalą

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

35

(61)

Tik papuošimai ir apvalkalai, išskyrus pasturmas valgomąjį apvalkalą

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

55

(61)

Tik papuošimai ir apvalkalai, išskyrus pasturmas valgomąjį apvalkalą

E 104

Chinolino geltonasis

10

(62)

Tik valgomieji apvalkalai

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

(62):

Bendras E 104 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

09.2

Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

200

(63)

Tik lašišos pakaitaluose iš Theragra chalcogramma ir Pollachius virens

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(63)

Tik lašišos pakaitaluose iš Theragra chalcogramma ir Pollachius virens

(63):

Bendras E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

09.3

Žuvų ikrai

E 104

Chinolino geltonasis

200

(61)

Išskyrus eršketų ikrus (ikrai)

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

200

(61)

Išskyrus eršketų ikrus (ikrai)

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(61)

Išskyrus eršketų ikrus (ikrai)

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

12.2.2

Pagardai ir uždarai

E 104

Chinolino geltonasis

10

(62)

Tik prieskoniai, pvz., kario milteliai, tandoori

(62):

Bendras E 104 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

12.4

Garstyčios

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

35

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

12.6

Padažai

E 104

Chinolino geltonasis

20

(64)

Įskaitant marinatus, padažus, aštrų džemą (chutney) ir picalilli; išskyrus padažus iš pomidorų

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

30

(64)

Tik marinatuose ir picalilli

(64):

Bendras E 104, E 110 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

12.9

Baltyminiai produktai, išskyrus 1.8 kategorijai priskiriamus produktus

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

Tik mėsos ir žuvų pakaitalai iš augalinių baltymų

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

20

(61)

Tik mėsos ir žuvų pakaitalai iš augalinių baltymų

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

Tik mėsos ir žuvų pakaitalai iš augalinių baltymų

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

13.2

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/21/EB (išskyrus 13.1.5 kategorijai priskiriamus maisto produktus)

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

13.3

Dietiniai maisto produktai kūno svoriui kontroliuoti, kuriais pakeičiamas (visiškai ar iš dalies) visos dienos maistas ar atskiras valgis

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

14.1.4

Aromatizuoti gėrimai

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

Išskyrus šokoladinį pieną ir salyklo produktus

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

20

(61)

Išskyrus šokoladinį pieną ir salyklo produktus

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

Išskyrus šokoladinį pieną ir salyklo produktus

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

14.2.3

Sidras ir kriaušių sidras

E 104

Chinolino geltonasis

25

(64)

Išskyrus cidre bouché

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(64)

Išskyrus cidre bouché

(64):

Bendras E 104, E 110 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

14.2.4

Vaisių vynas ir made wine

E 104

Chinolino geltonasis

20

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

1

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

14.2.7.1

Aromatizuotas vynas

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

Išskyrus americano, bitter vino

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(61)

Išskyrus americano, bitter vino

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(61)

Išskyrus americano, bitter vino

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

14.2.7.2

Aromatizuoti vyno gėrimai

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

Išskyrus bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(61)

Išskyrus bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(61)

Išskyrus bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

14.2.7.3

Aromatizuoti vyno kokteiliai

E 104

Chinolino geltonasis

50

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

14.2.8

Kiti alkoholiniai gėrimai, įskaitant alkoholinių gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišinius ir spiritinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija mažesnė kaip 15 %

E 104

Chinolino geltonasis

180

(61)

Tik alkoholiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija mažesnė kaip 15 %

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

100

(61)

Tik alkoholiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija mažesnė kaip 15 %

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

170

(61)

Tik alkoholiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija mažesnė kaip 15 %

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

16.

Desertai, išskyrus 1, 3 ir 4 kategorijoms priskiriamus produktus

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

5

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

17.1

Kietieji (įskaitant kapsulių, tablečių ir panašių pavidalų) maisto papildai, išskyrus kramtomuosius papildus

E 104

Chinolino geltonasis

35

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

35

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

17.2

Skystieji maisto papildai

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.

17.3

Maisto papildai (sirupai ar kramtomieji)

E 104

Chinolino geltonasis

10

(61)

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

10

(61)

 

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

10

(61)

 

(61):

Bendras E 104, E 110, E 124 ir III grupės dažiklių kiekis neturi viršyti III grupei nurodytos didžiausios vertės.“

g)

08.2.1 kategorija iš dalies keičiama taip:

i)

E 110 įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

15

 

Tik sobrasada

ii)

E 124 įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

 

Tik chorizo dešra, salchichon

h)

14.2.7.1 kategorija iš dalies keičiama taip:

i)

E 104 ir E 110 įrašai pakeičiami taip:

 

„E 104

Chinolino geltonasis

50

(26) (27)

Tik americano, bitter vino

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(27)

Tik bitter vino

ii)

E 124 įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(26) (27)

Tik americano, bitter vino

i)

14.2.7.2 kategorija iš dalies keičiama taip:

i)

E 104 ir E 110 įrašai pakeičiami taip:

 

„E 104

Chinolino geltonasis

50

(28)

Tik bitter soda

 

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

50

(28)

Tik bitter soda

ii)

E 124 įrašas pakeičiamas taip:

 

„E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

50

(28)

Tik bitter soda

j)

atitinkamose maisto kategorijose išbraukiami šie su E 104, E 110, E 124 susiję įrašai:

01.7.5

Lydytas sūris

E 104

Chinolino geltonasis

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

100

(33)

Tik aromatizuotas lydytas sūris

04.2.1

Džiovinti vaisiai ir daržovės

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

04.2.2

Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje arba sūrime

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

04.2.3

Skardinėse arba stiklainiuose konservuoti vaisiai ir daržovės

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

04.2.4.1

Vaisių ir daržovių gaminiai, išskyrus kompotą

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

(34)

Tik raudonųjų vaisių prezervai

04.2.5.2

Džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštainių tyrė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/113/EB

E 104

Chinolino geltonasis

100

(31)

Išskyrus kaštainių tyrę

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

100

(31)

Išskyrus kaštainių tyrę

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

100

(31)

Išskyrus kaštainių tyrę

04.2.5.3

Kiti panašūs vaisių arba daržovių užtepai

E 104

Chinolino geltonasis

100

(31)

Išskyrus crème de pruneaux

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

100

(31)

Išskyrus crème de pruneaux

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

100

(31)

Išskyrus crème de pruneaux

08.2.1

Termiškai neapdorota perdirbta mėsa

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

200

 

Tik sobrasada

09.2

Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius

E 104

Chinolino geltonasis

100

(35)

Tik žuvies paštetas ir vėžiagyvių paštetas

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

100

(35)

Tik žuvies paštetas ir vėžiagyvių paštetas

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

100

(35)

Tik žuvies paštetas ir vėžiagyvių paštetas

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

250

(36)

Tik apvirti vėžiagyviai

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

250

(36)

Tik apvirti vėžiagyviai

E 110

Saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S

100

(37)

Tik rūkyta žuvis

E 124

Ponso 4R, košenilis raudonasis A

100

(37)

Tik rūkyta žuvis“