15.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 222/2012

2012 m. kovo 14 d.

kuriuo dėl medžiagos triklabendazolo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK) turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009;

(2)

farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiamoji koncentracija gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede;

(3)

triklabendazolas šiuo metu yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti visiems atrajotojams (taikoma raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti;

(4)

Airija pateikė Europos vaistų agentūrai prašymą parengti nuomonę dėl esamo triklabendazolo, taikomo visų atratojojų pienui, įrašo ekstrapoliacijos;

(5)

Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti laikiną triklabendazolo DLK visų atrajotojų pienui ir panaikinti nuostatą „nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti“;

(6)

todėl triklabendazolo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtraukta rekomenduojama laikina DLK visų atrajotojų pienui ir panaikinta dabartinė nuostata „nevartotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti“. Toje lentelėje nustatyta laikina triklabendazolo DLK turėtų nustoti galioti 2014 m. sausio 1d. Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti dvejų metų laikotarpį, per kurį būtų galima atlikti mokslinį tyrimą, tam, kad Veterinarinių vaistų komitetas galėtų atsakyti į Airijos pateiktų klausimų sąrašą;

(7)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį susijusiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos nustatytos DLK;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. gegužės 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Triklabendazolo įrašas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos

(pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Triklabendazolas

Ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į ketotriklabendazolą, suminis kiekis

Visi atrajotojai

225 μg/kg

Raumenys

 

Antiparazitinės medžiagos, medžiagos, veikiančios endoparazitus“

100 μg/kg

Riebalai

250 μg/kg

Kepenys

150 μg/kg

Inkstai

10 μg/kg

Pienas

Laikina DLK nustoja galioti 2014 m. sausio 1 d.