19.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 42/2012

2012 m. sausio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo ir importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. sausio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

komisijos reglamentu (EB) Nr. 616/2007 (3) leista naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriaus produktų importo tarifines kvotas;

(2)

per pirmąsias septynias 2012 m. sausio mėn. dienas pateiktose 1, 2, 4, 6, 7 ir 8 grupių 2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą;

(3)

2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo teisių paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2012 m. sausio mėn. dienas, nurodytas kiekis 5 grupės atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima suteikti importo teises, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 pateiktoms 1, 2, 4, 6, 7 ir 8 grupių 2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 pateiktoms 5 grupės 2012 m. balandžio 1–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo teisių paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. sausio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2012 4 1–2012 6 30 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Grupės Nr.

Eilės Nr.

2012 4 1–2012 6 30 laikotarpio dalies importo teisių paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

5

09.4215

1,220003