18.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/18


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2012/51/ES

2012 m. spalio 10 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo išimčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama kadmį naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje;

(2)

pakeisti kadmį, esantį profesionalioje garso apdorojimo įrangoje naudojamų optronų fotorezistoriuose, vis dar techniškai neįmanoma. Todėl turėtų būti taikoma draudimo naudoti kadmį tuose fotorezistoriuose išimtis. Tačiau minėta išimtis turėtų būti taikoma ribotą laiką, nes vykdomi moksliniai tyrimai siekiant sukurti bekadmę technologiją, ir iki 2013 m. pabaigos gali atsirasti tinkamų pakaitalų;

(3)

todėl Direktyvą 2011/65/ES reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip iki [2013 m. sausio 2 d]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES III priedą įterpiamas toks 40 punktas:

„40

Kadmis, esantis fotorezistoriuose, skirtuose profesionalioje garso apdorojimo įrangoje naudojamiems optronams

Nustoja galioti 2013 m. gruodžio 31 d.“