3.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/7


KOMISIJOS DIREKTYVA 2012/7/ES

2012 m. kovo 2 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EEB dėl žaislų saugos II priedo III dalis, siekiant suderinti ją su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2009/48/EB dėl žaislų saugos (1), ypač į jos 46 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2009/48/EB nustatytos kadmio koncentracijos ribinės vertės, grindžiamos Nyderlandų nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto (RIVM) rekomendacijomis, pateiktomis 2008 m. ataskaitoje „Cheminės medžiagos žaisluose. Bendra žaislų cheminės saugos vertinimo metodologija ypatingą dėmesį skiriant cheminiams elementams“. RIVM rekomendacijos grindžiamos prielaida, kad vaikų sąlytis su cheminėmis medžiagomis žaisluose negali viršyti tam tikro lygmens, vadinamo „leistina paros norma“. Kadangi vaikai susiduria su cheminėmis medžiagomis ne tik žaisdami su žaislais, bet ir kitaip, žaislams turėtų būti nustatyta tik tam tikra leistinos paros normos procentinė dalis. Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (CSTEE) 2004 m. ataskaitoje rekomendavo, kad žaislams būtų nustatyta ne daugiau kaip 10 proc. leistinos paros normos. Tačiau kadmio ir kitų ypač toksiškų cheminių medžiagų rekomenduojamas kiekis neturėtų viršyti 5 proc. leistinos paros normos, siekiant užtikrinti, kad būtų aptinkami tik su gera gamybos praktika suderinami medžiagos pėdsakai;

(2)

pagal RIVM rekomendacijas ši nustatyta didžiausia procentinė leistinos paros normos dalis turėtų būti dauginama iš vaiko svorio, apskaičiuoto kaip 7,5 kg, ir dalinama iš praryjamos žaislų medžiagos kiekio, kad būtų galima apskaičiuoti ribines Direktyvoje 2009/48/EB išvardytų cheminių medžiagų koncentracijos vertes;

(3)

RIVM kadmio atveju taikė leistiną 7 μg/kg savaitės normą, nustatytą Jungtinių Tautų bendros maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos jungtinio maisto priedų ekspertų komiteto (JEFCA) 1989 m. ir to paties komiteto patvirtintą 2001 m. Buvo taikomas saugos koeficientas 2, todėl buvo nustatyta 3,5 μg/kg leistina savaitės norma ir 0,5 μg/kg leistina paros norma;

(4)

siekiant nustatyti galimus sąlyčio su cheminėmis medžiagomis scenarijus, RIVM apskaičiuotas prarytos žaislų medžiagos kiekis buvo 8 mg per parą nugrandytos žaislų medžiagos, 100 mg – trapios žaislų medžiagos ir 400 mg – skystos ar lipnios žaislų medžiagos atvejais. Šioms praryjamos žaislų medžiagos kiekio ribinėms vertėms Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) pritarė 2010 m. kovo 18 d. priimtoje nuomonėje „Organinių CMR medžiagų žaisluose keliami pavojai“;

(5)

taikant 5 proc. leistinos paros normos dalį, padaugintą iš vaiko svorio ir padalintą iš praryjamos žaislų medžiagos kiekio, nustatytos tokios kadmio koncentracijos ribinės vertės: 23 mg/kg – nugrandytoje medžiagoje, 1,9 mg/kg – sausoje medžiagoje ir 0,5 mg/kg – skystoje medžiagoje;

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (EMST) 2009 m. sausio 30 d. nuomonėje padarė išvadą, kad 1989 m. JEFCA nustatyta ir to paties komiteto 2001 m. patvirtinta leistina paros norma nebėra tinkama, atsižvelgiant į naujus duomenis apie kadmio toksikologiją. EMST nustatė naują 2,5 μg/kg leistiną savaitės normą ir atitinkamai – leistiną 0,36 μg/kg paros normą;

(7)

taikant 5 proc. naujos leistinos paros normos dalį, padaugintą iš vaiko svorio ir padalintą iš praryjamos žaislų medžiagos kiekio, nustatytos tokios kadmio koncentracijos ribinės vertės: 17 mg/kg – nugrandytoje medžiagoje, 1,3 mg/kg – sausoje medžiagoje ir 0,3 mg/kg – skystoje medžiagoje;

(8)

Todėl Direktyva 2009/48/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žaislų saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/48/EB II priedo III dalis iš dalies keičiama pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 20 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. liepos 20 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės perduoda Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 170, 2009 6 30, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2009/48/EB II priedo III dalis iš dalies keičiama taip.

13 punkte kadmiui skirtas įrašas keičiamas taip:

Elementas

mg/kg

sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

mg/kg

nugrandytoje žaislo medžiagoje

„Kadmis

1,3

0,3

17“