8.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/80


EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 22 d.

kuriuo skiriamas Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narys

(2012/758/ES)

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 283 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 11.2 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos Tarybos rekomendaciją (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2012 m. gegužės 31 d. baigėsi Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO kadencija, todėl reikia paskirti naują Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narį;

(2)

Europos Vadovų Taryba nariu nori skirti Yves MERSCH, kuris, jos manymu, atitinka visus Sutarties 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Yves MERSCH skiriamas Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2012 m. lapkričio 15 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 22 d.

Europos Vadovų Tarybos vardu

Pirmininkas

H. VAN ROMPUY


(1)  OL C 215, 2012 7 21, p. 4.

(2)  2012 m. spalio 25 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 218, 2012 7 24, p. 3.