27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/17


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUCAP SAHEL NIGER/1/2012

2012 m. liepos 17 d.

dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovo skyrimo

(2012/436/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimą 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimo 2012/392/BUSP 9 straipsnio 1 dalimi Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą pagal Sutarties 38 straipsnį priimti atitinkamus sprendimus EUCAP SAHEL Niger misijos politinės kontrolės ir strateginio vadovavimo jai tikslais, įskaitant sprendimą dėl misijos vadovo skyrimo;

(2)

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlė EUCAP SAHEL Niger misijos vadovu skirti pulkininką Francisco ESPINOSA NAVAS,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pulkininkas Francisco ESPINOSA NAVAS skiriamas Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovu 12 mėnesių laikotarpiui.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 17 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

O. SKOOG


(1)  OL L 187, 2012 7 17, p. 48.