26.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/6


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. birželio 26 d.

dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu ES ir ELPA jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

(2012/430/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (1) (toliau – Konvencija) 15a straipsnį trečiajai šaliai leidžiama tapti Konvencijos Susitariančiąja Šalimi, Jungtiniam komitetui, įsteigtam pagal Konvenciją, priėmus sprendimą tą šalį pakviesti;

(2)

pagal Konvencijos 15 straipsnį Jungtiniam komitetui suteikti įgaliojimai teikti rekomendacijas dėl Konvencijos ir jos priedėlių pakeitimų ir savo sprendimais juos tvirtinti;

(3)

Turkija oficialiai pareiškė pageidavimą prisijungti prie bendrosios tranzito sistemos ir 2012 m. sausio 19 d. Jungtinio komiteto sprendimu buvo pakviesta tai padaryti;

(4)

įvykdžiusi esminius teisinius, struktūrinius ir informacinių technologijų reikalavimus, kurie yra išankstinė prisijungimo sąlyga, ir atlikusi oficialią prisijungimo procedūrą, Turkija prisijungs prie Konvencijos;

(5)

dėl bendrosios tranzito sistemos plėtros reikės padaryti tam tikrus Konvencijos pakeitimus. Šie pakeitimai susiję su naujomis kalbinėmis nuorodomis turkų kalba ir atitinkamu garantijos dokumentų pritaikymu;

(6)

siūlomas pakeitimas buvo pateiktas svarstyti ES ir ELPA darbo grupei ir jo tekstui buvo preliminariai pritarta;

(7)

todėl reikėtų nustatyti Europos Sąjungos poziciją dėl siūlomo pakeitimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtiniame komitete dėl to komiteto Sprendimo Nr. XXX, kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu sprendimo projektu.

Sąjungos atstovai ES ir ELPA jungtiniame komitete, deramai informavę Tarybą, gali pritarti neesminiams sprendimo projekto pakeitimams.

2 straipsnis

Priėmus ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimą, Komisija jį paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2012 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. WAMMEN


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.


PROJEKTAS

ES IR ELPA BENDROJO TRANZITO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. XXX

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiama 1987 m. gegužės 20 d. Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros […]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1987 m. gegužės 20 d. Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros (1), ypač į jos 15 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Turkija pareiškė pageidavimą prisijungti prie 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (toliau – Konvencija), ir pagal Konvenciją įsteigto Jungtinio komiteto 2012 m. sausio 19 d. sprendimu ji buvo pakviesta tai padaryti;

(2)

Konvencija atitinkamai turėtų būti papildyta joje vartojamų nuorodų atitikmenimis turkų kalba;

(3)

šio sprendimo taikymo pradžios data siejama su Turkijos prisijungimo prie Konvencijos data;

(4)

norint sudaryti galimybę naudoti garantijos dokumentų blankus, išspausdintus laikantis reikalavimų, galiojusių iki Turkijos prisijungimo prie Konvencijos datos, turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu galėtų būti toliau naudojami kiek pakeisti jau išspausdinti dokumentų blankai;

(5)

todėl Konvenciją reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros III priedėlis iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Šis sprendimas taikomas nuo Turkijos prisijungimo prie Konvencijos datos.

2.   Atlikus reikalingus geografinių pavadinimų ir įstaigų arba įgaliotųjų agentų adresų pakeitimus, blankai, atitinkantys III priedėlio C1, C2, C3, C4, C5 ir C6 prieduose pateiktus pavyzdžius, gali būti toliau naudojami, bet ne ilgiau kaip iki dvylikto mėnesio, einančio po šio sprendimo įsigaliojimo, pabaigos.

Priimta Briuselyje

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


(1)  OL L 226, 1987 8 13, p. 2.

PRIEDAS

1.

B1 priedo 51 langelyje po Šveicarijos įterpiama ši įtrauka:

„Turkija TR“,

2.

B6 priedo III antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

   TR Sınırlı Geçerli“

2.1.

Pirmoje lentelės dalyje „Galiojimas apribotas – 99200“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Vazgeçme“

2.2.

Antroje lentelės dalyje „Leista neplombuoti – 99201“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Alternatif Kanıt“

2.3.

Trečioje lentelės dalyje „Alternatyvusis įrodymas – 99202“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)“

2.4.

Ketvirtoje lentelės dalyje „Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė) – 99203“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir“

2.5.

Penktoje lentelės dalyje „Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. … – 99204“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme“

2.6.

Šeštoje lentelės dalyje „Leista nenustatyti maršruto – 99205“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR İzinli Gönderici“

2.7.

Septintoje lentelės dalyje „Įgaliotasis siuntėjas – 99206“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme“

2.8.

Aštuntoje lentelės dalyje „Leista nepasirašyti – 99207“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır“

2.9.

Devintoje lentelės dalyje „Naudoti bendrąją garantiją uždrausta – 99208“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım“

2.10.

Dešimtoje lentelės dalyje „Neapribotas naudojimas – 99209“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir“

2.11.

Vienuoliktoje lentelės dalyje „Retrospektyvusis išdavimas – 99210“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Çeșitli“

2.12.

Dvyliktoje lentelės dalyje „Įvairūs – 99211“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Dökme“

2.13.

Tryliktoje lentelės dalyje „Nesupakuota – 99212“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

   TR Gönderici“

2.14.

Keturioliktoje lentelės dalyje „Siuntėjas – 99213“ po NO įterpiama ši įtrauka:

„—

3.

C1 priedas pakeičiamas taip:

„C1 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

4.

C2 priedas pakeičiamas taip:

„C2 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

5.

C4 priedas pakeičiamas taip:

„C4 PRIEDAS

BENDROJI/BENDRIJOS TRANZITO PROCEDŪRA

Image

Image

6.

C5 priedo 7 langelyje tarp žodžių „Šveicarija“ ir „Andora“ įterpiamas žodis „Turkija“.

7.

C6 priedo 6 langelyje tarp žodžių „Šveicarija“ ir „Andora“ įterpiamas žodis „Turkija“.