30.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 281/2012/ES

2012 m. kovo 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalies g punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į tai, kad buvo sukurta ES bendroji pabėgėlių persikėlimo programa, kuria siekiama didinti Sąjungos persikėlimo pastangų teikiant apsaugą pabėgėliams poveikį ir didinti strateginį persikėlimo poveikį geriau pasirūpinant tais asmenimis, kuriems persikelti labiausiai reikia, turėtų būti nustatyti bendri persikėlimo srities prioritetai Sąjungos lygmeniu;

(2)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje nustatyta, kad sienų kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos skyriuje išdėstytai Sąjungos politikai ir jos įgyvendinimui turi būti taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, įskaitant jo finansinius padarinius, o prireikus pagal minėtą skyrių Sąjungos aktai turi numatyti atitinkamas to principo įgyvendinimo priemones;

(3)

šiuo tikslu šiuo sprendimu prie Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB (2) pridėtame priede išvardyti 2013 m. Sąjungos konkretūs bendri persikėlimo srities prioritetai, turi būti nustatomi remiantis dviem kategorijomis, iš kurių pirmoji turėtų apimti asmenis, priklausančius konkrečiai kategorijai, kuriai taikomi Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro (toliau – JTPRVK) asmenų persikėlimo kriterijai, o antroji – asmenis iš šalies ar regiono, kurie buvo nurodyti JTPRVK metinėje asmenų persikėlimo prognozėje ir kuriuose Sąjungos bendri veiksmai darytų didelį poveikį tenkinant apsaugos poreikius;

(4)

atsižvelgiant į persikėlimo poreikius, išdėstytus prie Sprendimo Nr. 573/2007/EB pridėtame priede, kuriame išvardyti Sąjungos konkretūs bendri persikėlimo srities prioritetai, taip pat būtina teikti papildomą finansinę paramą asmenų persikėlimui, atsižvelgiant į konkrečius geografinius regionus, tautybes ir konkrečias perkeltinų pabėgėlių kategorijas, jeigu nustatoma, kad persikėlimas yra tinkamiausias būdas šių asmenų ypatingiems poreikiams patenkinti;

(5)

atsižvelgiant į strateginę persikėlimo iš šalių arba regionų, kuriuose numatyta įgyvendinti regionines apsaugos programas, svarbą, būtina teikti papildomą finansinę paramą asmenų iš Tanzanijos, Rytų Europos (Baltarusijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos), Somalio pusiasalio (Džibučio, Kenijos ir Jemeno) ir Šiaurės Afrikos (Egipto, Libijos ir Tuniso) bei iš kitų šalių arba regionų, kurie bus nurodyti vėliau, persikėlimui;

(6)

siekiant paskatinti daugiau valstybių narių įsitraukti į persikėlimo veiksmus, taip pat būtina teikti papildomą finansinę paramą toms valstybėms narėms, kurios perkelti asmenis nusprendžia pirmą kartą;

(7)

taip pat būtina nustatyti reikalavimus atitinkančių išlaidų, skiriamų papildomai finansinei paramai asmenų persikėlimo srityse, taisykles;

(8)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį, Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą;

(9)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius bei 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(10)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas Nr. 573/2007/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės pagal 3a dalį gauna fiksuoto dydžio sumą už kiekvieną persikėlusį asmenį, remiantis vienu ar daugiau toliau išvardytų prioritetų:

a)

asmenis iš šalies ar regiono, kuriame numatyta įgyvendinti regioninę apsaugos programą;

b)

asmenis, priklausančius vienai ar daugiau toliau išvardytų pažeidžiamų grupių:

vaikai ir moterys, kuriems gresia pavojus,

nelydimi nepilnamečiai,

smurtą ir (arba) kankinimus išgyvenę asmenys,

asmenys, turintys didelių medicininių poreikių, kurie gali būti patenkinti tik jiems persikėlus,

asmenys, kuriems reikia neatidėliotinai arba skubos tvarka persikelti dėl teisinių ir (arba) fizinės apsaugos priežasčių;

c)

2013 m. Sąjungos konkretūs bendri persikėlimo srities prioritetai, išvardyti šio sprendimo priede.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR sumą už kiekvieną, remiantis 3 dalyje išvardytais prioritetais, perkeltą asmenį.

Toliau nurodytais atvejais fiksuoto dydžio suma padidinama taip:

6 000 EUR už perkeltą asmenį – toms valstybėms narėms, kurios iš fondo fiksuoto dydžio sumą už persikėlimą gauna pirmą kartą,

5 000 EUR už perkeltą asmenį – toms valstybėms narėms, kurios iš fondo fiksuoto dydžio sumą už persikėlimą jau yra kartą gavusios ankstesniais fondo veiklos metais.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei valstybė narė perkelia asmenį, remiantis daugiau nei vienu iš 3 dalyje išvardytų Sąjungos persikėlimo srities prioritetų, už šį asmenį fiksuoto dydžio sumą ji gauna tik vieną kartą.“;

d)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia apytikrį asmenų, kuriuos jos, remiantis 3 dalyje išvardytais prioritetais, perkels kitais kalendoriniais metais, skaičių, įskaitant suskirstymą pagal toje dalyje nurodytas įvairias kategorijas. Komisija šią informaciją perduoda 52 straipsnyje nurodytam komitetui.“;

e)

pridedama ši dalis:

„7.   Apie finansinės paskatos persikėlimo veiksmams, remiantis 3 dalyje išvardytais prioritetais, rezultatus ir poveikį valstybės narės praneša 50 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje, o Komisija – 50 straipsnio 3 dalyje nurodytoje ataskaitoje.“;

2.

35 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5.   Valstybėms narėms skirta fiksuoto dydžio suma už kiekvieną persikėlusį asmenį mokama kaip vienkartinė išmoka už kiekvieną veiksmingai persikėlusį asmenį.“;

3.

šio sprendimo priede pateiktas tekstas pridedamas kaip Sprendimo Nr. 573/2007/EB priedas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas pagal Sutartis skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. WAMMEN


(1)  2010 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 161 E, 2011 5 31, p. 161) ir 2012 m. kovo 8 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 144, 2007 6 6, p. 1.


PRIEDAS

„PRIEDAS

2013 m. Sąjungos konkrečių bendrų persikėlimo srities prioritetų sąrašas

1.

Kongo pabėgėliai Didžiųjų ežerų regione (Burundyje, Malavyje, Ruandoje ir Zambijoje);

2.

pabėgėliai iš Irako Turkijoje, Sirijoje, Libane ir Jordanijoje;

3.

Afganistano pabėgėliai Turkijoje, Pakistane ir Irane;

4.

Somalio pabėgėliai Etiopijoje;

5.

Birmos pabėgėliai Bangladeše, Malaizijoje ir Tailande;

6.

Eritrėjos pabėgėliai Rytų Sudane.“