9.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 7 d.

dėl paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų tikslais

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 2948)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/249/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (1), ypač į jos 41 straipsnio pirmos pastraipos a punktą,

kadangi:

(1)

paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai Direktyvoje 2010/75/ES nenustatyti, nors jie yra susiję su keliomis tos direktyvos nuostatomis;

(2)

kurą deginančių įrenginių, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES III skyrius, paleidimo ir sustabdymo laikotarpius būtina nustatyti siekiant įvertinti atitiktį Direktyvos 2010/75/ES V priede nustatytoms išmetamų teršalų ribinėms vertėms pagal to priedo 4 dalį ir nustatyti kurą deginančių įrenginių eksploatavimo valandų skaičių, jei reikia tos direktyvos įgyvendinimo tikslais;

(3)

pagal Direktyvos 2010/75/ES 14 straipsnio 1 dalies f punktą leidime turi būti priemonės, nesusijusios su įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis, pvz., su paleidimu ir sustabdymu. Pagal Direktyvos 2010/75/ES 6 straipsnį tokio priemonės gali būti įrašytos į bendrąsias privalomas taisykles;

(4)

paleidimo ir sustabdymo laikotarpiais kurą deginančių įrenginių išmetamieji teršalai paprastai yra didesnės koncentracijos, palyginti su įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis. Atsižvelgiant į Direktyvos 2010/75/ES tikslą – užkirsti kelią taršai – šie laikotarpiai turėtų būti kuo trumpesni;

(5)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Direktyvos 2010/75/ES 75 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo sprendimu nustatomos paleidimo ir sustabdymo laikotarpių, nurodytų Direktyvos 2010/75/ES 3 straipsnio 27 dalyje ir V priedo 4 dalies 1 punkte, nustatymo taisyklės.

Šis sprendimas taikomas kurą deginantiems įrenginiams, kuriems taikomas Direktyvos 2010/75/ES III skyrius.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   minimali paleidimo apkrova, būtina stabiliai gamybai– minimali apkrova, pritaikyta pastoviam kurą deginančio gamybos įrenginio veikimui, kai po paleidimo įrenginys gali saugiai ir patikimai tiekti savo produkciją į tinklą, energetikos sistemą, šilumos akumuliatorių arba pramonės objektą;

2)   minimali sustabdymo apkrova, būtina stabiliai gamybai– minimali apkrova, po kurios įrenginys negali saugiai ir patikimai tiekti savo produkcijos į tinklą, energetikos sistemą, šilumos akumuliatorių arba pramonės objektą, todėl laikoma, kad įrenginys yra stabdomas.

3 straipsnis

Bendrosios paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymo taisyklės

Taikomos šios paleidimo laikotarpio pabaigos ir sustabdymo laikotarpio pradžios nustatymo taisyklės:

1)

paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymo kriterijai ir parametrai yra skaidrūs ir tinkami patikrai iš šalies;

2)

paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymas yra grindžiamas sąlygomis, kurių laikantis įmanomas stabilus gamybos procesas, kurį vykdant garantuojama sveikata ir sauga;

3)

į paleidimo ir sustabdymo laikotarpius neįtraukiami laikotarpiai, kuriais į paleistą, stabiliai ir saugiai veikiantį kurą deginantį įrenginį tiekiamas kuras, tačiau įrenginys neatiduoda šilumos, elektros energijos arba mechaninės energijos.

4 straipsnis

Paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymas leidime

1.   Kai objekto, kuriame yra kurą deginantis įrenginys, leidime reikia nustatyti paleidimo ir sustabdymo laikotarpius, Direktyvos 2010/75/ES 14 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos priemonės yra šios:

a)

bent vienas iš toliau išvardytų dalykų:

i)

pagal 6, 7 ir 8 straipsnius paleidimo laikotarpio pabaigos taškas ir sustabdymo laikotarpio pradžios taškas išreiškiami kaip apkrovos ribos ir nustatomi atsižvelgiant į tai, kad minimali sustabdymo apkrova, būtina stabiliai gamybai, gali būti mažesnė už minimalią paleidimo apkrovą, būtiną stabiliai gamybai, nes kurą deginantis įrenginys gali veikti stabiliai su mažesne apkrova, kai po eksploatavimo laikotarpio pasiekia pakankamą temperatūrą;

ii)

9 straipsnyje nustatyti aiškūs, lengvai stebimi ir naudojamai technologijai pritaikomi pavieniai procesai arba eksploatavimo parametrų ribos, susiję su paleidimo laikotarpio pabaiga ir su sustabdymo laikotarpio pradžia;

b)

priemonės, kuriomis užtikrinama, kad paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai būtų, kiek praktiškai įmanoma, kuo trumpesni;

c)

priemonės, kuriomis užtikrinama, kad visa taršos mažinimo įranga pradėtų veikti iš karto, kai tai techniškai įmanoma.

Taikant pirmą dalį atsižvelgiama į kurą deginančio įrenginio ir jo blokų technines ir veikimo charakteristikas, taip pat į techninius įdiegtų taršos mažinimo metodų veikimo reikalavimus.

2.   Jei pasikeičia su įrenginiu susijęs aspektas, nuo kurio priklauso paleidimo ir sustabdymo laikotarpių pokyčiai, įskaitant įrengtą įrangą, kuro tipą, įrenginio funkcijas sistemoje ir įdiegtus taršos mažinimo metodus, kompetentinga institucija persvarsto leidime nurodytas paleidimo ir sustabdymo laikotarpių sąlygas ir prireikus jas atnaujina.

5 straipsnis

Kurą deginančių įrenginių, sudarytų iš dviejų ir daugiau blokų, paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymas

1.   Direktyvos 2010/75/ES V priedo 4 dalies 1 punkte nustatytų vidutinių išmetamų teršalų verčių apskaičiavimo tikslais taikomos šios taisyklės, pagal kurias nustatomi kurą deginančių įrenginių, sudarytų iš dviejų ir daugiau blokų, paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai:

a)

ignoruojamos vertės, išmatuotos per pirmo paleidžiamo bloko paleidimo laikotarpį ir per paskutinio sustabdomo kurą deginančio bloko sustabdymo laikotarpį;

b)

vertės, nustatytos per kitus pavienių blokų paleidimo ir sustabdymo laikotarpius, ignoruojamos tik jei kiekvieno atitinkamo bloko vertės yra išmatuotos arba apskaičiuotos (jei jų išmatuoti techniškai arba ekonomiškai neįmanoma) atskirai.

2.   Direktyvos 2010/75/ES 3 straipsnio 27 dalies tikslais kurą deginančių įrenginių, sudarytų iš dviejų ir daugiau blokų, paleidimo ir sustabdymo laikotarpius sudaro tik pirmo paleidžiamo kurą deginančio bloko paleidimo laikotarpis ir paskutinio sustabdomo kurą deginančio bloko sustabdymo laikotarpis.

Jei pagal Direktyvos 2010/75/ES V priedo 1 dalies 2, 4 ir 6 punktus išmetamųjų teršalų ribinę vertę galima taikyti kurą deginančio įrenginio daliai, iš kurios išmetamos dujos išleidžiamos per bendrame kamine esantį vieną ar daugiau dūmtakių, tokių kurą deginančių įrenginių paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai gali būti nustatomi atskirai kiekvienai tokiai kurą deginančio įrenginio daliai. Tokiu atveju įrenginio dalies paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai yra sudaryti iš tos įrenginio dalies pirmo paleidžiamo kurą deginančio bloko paleidimo laikotarpio ir iš tos įrenginio dalies paskutinio sustabdomo kurą deginančio bloko sustabdymo laikotarpio.

6 straipsnis

Kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama elektros energija arba tiekiama galia mechaninei pavarai, paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymas pagal apkrovos ribas

1.   Laikoma, kad kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama elektros energija, ir kurą deginančių įrenginių, kuriais tiekiama galia mechaninei pavarai, paleidimo laikotarpis baigiasi, kai įrenginys pasiekia stabiliai gamybai būtiną minimalią paleidimo apkrovą.

2.   Laikoma, kad sustabdymo laikotarpis prasideda, kai, pasiekus minimalią sustabdymo apkrovą, būtiną stabiliai gamybai, imama nutraukti kuro tiekimą ir pagaminama elektros energija nebetiekiama į energetikos tinklą arba pagaminama mechaninė galia nebėra naudinga mechaninei apkrovai.

3.   Apkrovos ribos, kurios būtinos kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama elektros energija, paleidimo laikotarpio pabaigai ir sustabdymo laikotarpio pradžiai nustatyti ir kurios turi būti įrašytos į įrenginio leidimą, yra fiksuota kurą deginančio įrenginio nominalios elektrinės galios procentinė dalis.

4.   Apkrovos ribos, kurios būtinos kurą deginančių įrenginių, kuriais tiekiama galia mechaninei pavarai, paleidimo laikotarpio pabaigai ir sustabdymo laikotarpio pradžiai nustatyti ir kurios turi būti įrašytos į įrenginio leidimą, yra fiksuota kurą deginančio įrenginio nominalios mechaninės išėjimo galios procentinė dalis.

7 straipsnis

Kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama šiluma, paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymas pagal apkrovos ribas

1.   Laikoma, kad kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama šiluma, paleidimo laikotarpis baigiasi, kai įrenginys pasiekia stabiliai gamybai būtiną minimalią paleidimo apkrovą ir šiluma gali būti saugiai ir patikimai tiekiama į paskirstymo tinklą, į šilumos akumuliatorių arba gali būti tiesiogiai naudojama vietiniame pramonės objekte.

2.   Laikoma, kad sustabdymo laikotarpis prasideda pasiekus minimalią sustabdymo apkrovą, būtiną stabiliai gamybai, kai šilumos nebegalima saugiai ir patikimai tiekti į tinklą arba tiesiogiai naudoti vietiniame pramonės objekte.

3.   Apkrovos ribos, kurios būtinos kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama šiluma, paleidimo laikotarpio pabaigai ir sustabdymo laikotarpio pradžiai nustatyti ir kurios turi būti įrašytos į įrenginio leidimą, yra fiksuota kurą deginančio įrenginio nominalios šiluminės galios procentinė dalis.

4.   Laikoma, kad laikotarpiai, kol įrenginiais, kuriais gaminama šiluma, yra šildomas šilumos akumuliatorius arba rezervuaras, tačiau įrenginys šilumos neatiduoda, yra eksploatavimo valandos, o ne paleidimo ar sustabdymo laikotarpiai.

8 straipsnis

Kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama šiluma ir elektros energija, paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymas pagal apkrovos ribas

Kurą deginančių įrenginių, kuriais gaminama elektros energija ir šiluma, paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai nustatomi, kaip nurodyta 6 ir 7 straipsniuose, atsižvelgiant ir į gaminamą elektros energiją, ir į gaminamą šilumą.

9 straipsnis

Paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymas pagal eksploatavimo parametrus arba pavienius procesus

Siekiant nustatyti stabiliai gamybai būtiną minimalią paleidimo apkrovą ir minimalią sustabdymo apkrovą, apibrėžiami bent trys kriterijai – paleidimo laikotarpis baigiasi arba sustabdymo laikotarpis prasideda, kai užtikrinama atitiktis bent dviem kriterijams.

Kriterijai pasirenkami iš šių dalykų:

1)

priede pateiktų pavienių procesų arba lygiaverčių įrenginio technines charakteristikas atitinkančių procesų;

2)

priede pateiktų eksploatavimo parametrų arba lygiaverčių įrenginio technines charakteristikas atitinkančių eksploatavimo parametrų ribinių verčių.

10 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.


PRIEDAS

PAVIENIAI PROCESAI IR EKSPLOATAVIMO PARAMETRAI, SUSIJĘ SU PALEIDIMO IR SUSTABDYMO LAIKOTARPIAIS

1.   Pavieniai procesai, susiję su minimalia paleidimo apkrova, būtina stabiliai gamybai

1.1.

Kietojo kuro katilų: visiškas perėjimas nuo pagalbinių stabilumo degiklių arba papildomų degiklių naudojimo prie eksploatavimo naudojant tik įprastą kurą.

1.2.

Skystojo kuro katilų: pagrindinio kuro siurblio paleidimas ir momentas, kai stabilizuojasi degiklio mazuto slėgis, kai kuro srautą galima naudoti kaip rodiklį.

1.3.

Dujų turbinų: momentas, kai deginimo režimas persijungia į nuostovų visiškai paruošto dujų mišinio deginimo režimą, arba tuščiosios veikos sukimosi dažnis.

2.   Eksploatavimo parametrai

2.1.

Deguonies kiekis kūryklų dujose.

2.2.

Kūryklų dujų temperatūra.

2.3.

Garo slėgis.

2.4.

Įrenginių, kuriais gaminama šiluma: entalpija ir skystojo šilumnešio rodiklis.

2.5.

Skystąjį kurą ir dujas deginančių įrenginių: kuro srautas, nurodytas kaip nominalaus kuro srauto procentinė dalis.

2.6.

Garo katilų: garo temperatūra ties katilo išėjimu.