11.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS SPRENDIMAS

2012 m. vasario 3 d.

kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/186/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (1), ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

rengiant Europos statistiką turėtų būti užtikrinama pusiausvyra tarp naudotojų poreikių ir naštos respondentams;

(2)

siekiant pasiūlyti galimų techninių sprendimų su statistikos rengimu susijusiems veiksmams paprastinti, užtikrinant, kad būtų tenkinami esami ir numatomi naudotojų poreikiai, Europos mastu atlikta techninė duomenų, surinktų pagal krovinių ir keleivių vežimo jūra statistines ataskaitas reglamentuojančius Sąjungos teisės aktus, ir duomenų platinimo politikos analizė;

(3)

remiantis šia analize, reikėtų supaprastinti ketvirtinių laivų eismo pagrindiniuose Europos uostuose statistinių duomenų kintamąjį rodiklį „kryptis“ ir patikslinti atitinkamų F1 ir F2 duomenų grupių teisinį statusą (privaloma vs. savanoriška);

(4)

be to, reikėtų nustatyti suderintą savanoriško ro-ro konteinerių statistinių duomenų rinkimo teisinę sistemą. Reikėtų taip pat išplėsti klasifikavimą pagal krovinio tipą;

(5)

atsižvelgiant į techninę pažangą reikia patikslinti jūrų pakrantės zonų nomenklatūrą;

(6)

todėl Direktyva 2009/42/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/42/EB I, II, IV ir VIII priedai pakeičiami šio sprendimo priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kuriems taikomas šis sprendimas, yra 2012 m., ir jų duomenys įtraukiami.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 141, 2009 6 6, p. 29.


PRIEDAS

I PRIEDAS

KINTAMIEJI RODIKLIAI IR APIBRĖŽTYS

1.   Statistiniai kintamieji rodikliai

a)   Informacija apie krovinius ir keleivius

bendrasis krovinių svoris tonomis,

krovinio tipas pagal II priede pateiktą nomenklatūrą,

krovinių apibūdinimas pagal III priede pateiktą nomenklatūrą,

duomenis teikiantis uostas,

judėjimo kryptis (įvežimas arba išvežimas),

įvežamų krovinių atitiktinis uostas: pakrovimo uostas (t. y. uostas, kuriame krovinys buvo pakrautas į laivą, kuriuo jis buvo pristatytas į duomenis teikiantį uostą), vartojant konkrečių uostų, esančių Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir išvardytų uostų sąraše, pavadinimus ir jūrų pakrantės zonų, esančių už EEE ribų ir išvardytų IV priede, pavadinimus,

išvežamų krovinių atitiktinis uostas: iškrovimo uostas (t. y. uostas, kuriame krovinys turi būti iškrautas iš laivo, kuriuo jis buvo išvežtas iš duomenis teikiančio uosto), vartojant konkrečių uostų, esančių Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir išvardytų uostų sąraše, pavadinimus ir jūrų pakrantės zonų, esančių už EEE ribų ir išvardytų IV priede, pavadinimus,

keleivių skaičius kelionės pradžioje arba pabaigoje ir kruizinio laivo keleivių, dalyvaujančių ekskursijoje, skaičius,

atvykstančių keleivių atitiktinis uostas: įlaipinimo uostas (t. y. uostas, kuriame keleivis buvo įlaipintas į laivą, kuriuo jis buvo pristatytas į duomenis teikiantį uostą), vartojant konkrečių uostų, esančių Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir išvardytų uostų sąraše, pavadinimus ir jūrų pakrantės zonų, esančių už EEE ribų ir išvardytų IV priede, pavadinimus,

išvykstančių keleivių atitiktinis uostas: išlaipinimo uostas (t. y. uostas, kuriame keleivis turi būti išlaipintas iš laivo, kuriuo jis buvo išplukdytas iš duomenis teikiančio uosto), vartojant konkrečių uostų, esančių Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir išvardytų uostų sąraše, pavadinimus ir jūrų pakrantės zonų, esančių už EEE ribų ir išvardytų IV priede, pavadinimus.

Teikiami šie papildomi konteineriuose arba ro-ro transporto priemonėmis vežamų krovinių duomenys:

bendras konteinerių skaičius (su kroviniu ir be krovinio),

konteinerių be krovinio skaičius,

bendras mobiliųjų (ro-ro) transporto priemonių su kroviniu ir be krovinio skaičius,

mobiliųjų (ro-ro) transporto priemonių be krovinio skaičius.

b)   Informacija apie laivą

laivų skaičius,

laivų dedveitas arba bendroji talpa,

laivų registravimo šalis arba teritorija pagal V priede pateiktą nomenklatūrą,

laivų tipas pagal VI priede pateiktą klasifikaciją,

laivų dydis pagal VII priede pateiktą klasifikaciją.

2.   Apibrėžtys

a)   Krovinių konteineris– transportavimo įrenginys:

1)skirtas nuolatiniam naudojimui ir todėl pakankamai atsparus pakartotiniam naudojimui;2)specialiai sukonstruotas palengvinti krovinių vežimą viena arba keliomis transporto priemonėmis be tarpinio jų perkrovimo;3)turintis įtaisus, kurie leidžia lengvai jį pakrauti ir iškrauti, ypač iš vienos transporto priemonės į kitą;4)sukonstruotas taip, kad būtų galima lengvai pripildyti ir ištuštinti;5)20 pėdų ar ilgesnis.

b)   Ro-ro transporto priemonė– ratinė krovinių vežimo priemonė, pvz., krovininis automobilis, priekaba arba puspriekabė, kuri gali užvažiuoti arba būti užvilkta ant laivo. Ši apibrėžtis taip pat taikoma uostų arba laivų priekaboms. Klasifikuojant turėtų būti vadovaujamasi Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos rekomendacija Nr. 21 „Krovinių, pakuočių ir pakavimo medžiagų rūšių kodai“.

c)   Konteinerių krovinys– konteineriai su kroviniu arba be jo, užkeliami arba nukeliami nuo jūra juos vežančių laivų.

d)   Ro-ro krovinys– ro-ro transporto priemonėse esantys kroviniai konteineriuose arba ne konteineriuose ir ro-ro transporto priemonės, pakraunamos į jūra juos vežantį laivą ar iš jo iškraunamos.

e)   Bendrasis krovinių svoris– vežamų krovinių svoris tonomis, įskaitant pakuotės svorį, bet išskyrus pačių konteinerių arba ro-ro transporto priemonių svorį.

f)   Dedveitas (DWT)– tonomis išreikštas skirtumas tarp laivo, iki vasaros krovos linijos panirusio į vandenį, kurio savitasis svoris – 1,025, vandentalpos ir viso laivo svorio, t. y. tonomis išreikšta laivo vandentalpa be krovinio, talpyklose esančio kuro, tepalų, balastinio vandens, gėlo ir geriamojo vandens, naudojamų atsargų, taip pat ir keleivių, įgulos bei jų daiktų.

g)   Bendroji talpa– bendras laivo dydžio matas, nustatytas pagal 1969 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo.

h)   Kruizinio laivo keleivis– keleivis, keliaujantis jūra kruiziniu laivu. Ši apibrėžtis netaikoma į vienos dienos ekskursiją vykstantiems keleiviams.

i)   Kruizinis laivas– keleivinis laivas, skirtas teikti keleiviams įvairias turistines paslaugas. Visi keleiviai apgyvendinami kajutėse. Laive yra pramogoms skirtos patalpos. Kruiziniams laivams nepriskiriami įprastas kelto paslaugas teikiantys laivai, net jei kai kurie keleiviai laiko šią paslaugą kruizu. Be to, kruiziniais laivais nelaikomi laivai, vežantys krovinius ir kajutėse galintys vežti labai nedaug keleivių. Taip pat jiems nepriskiriami laivai, vykstantys tik į vienos dienos ekskursijas.

j)   Kruizinio laivo keleivio ekskursija– trumpas kruizinio laivo keleivio apsilankymas šalia uosto esančioje turistų lankomoje vietoje vėliau grįžtant į savo kajutę laive.

k)   Ro-ro konteinerių krovinys– kroviniai konteineriuose arba ne konteineriuose, esantys ro-ro transporto priemonėse, kurios pakraunamos į jūra juos vežantį laivą ir iš jo iškraunamos.

l)   Laivais nuo uosto iki uosto vežama priekaba– priekaba, skirta kroviniams (įskaitant konteinerius) tarp dviejų uostų vežti ro-ro laivais. Pirmiausia tokios priekabos yra skirtos naudoti ro-ro laivuose arba uosto administracijos kontroliuojamoje sausumos teritorijoje.

m)   Ro-ro laivas– ro-ro transporto priemonėms gabenti skirtas laivas.

II PRIEDAS

Krovinių klasifikacija pagal tipus

Kategorija (1)

1 ženklo

kodas

2 ženklų

kodas

Apibūdinimas

Svoris tonomis

Vienetų skaičius

Skysti piltiniai

1

1X

Skysti piltiniai kroviniai (be krovinio vieneto)

X

 

11

Suskystintosios dujos

X

 

12

Žalia nafta

X

 

13

Naftos produktai

X

 

19

Kiti skysti piltiniai kroviniai

X

 

Sausi birūs

2

2X

Sausi birūs kroviniai (be krovinio vieneto)

X

 

21

Rūdos

X

 

22

Anglys

X

 

23

Žemės ūkio produktai (pvz., grūdai, soja, maniokas)

X

 

29

Kiti sausi birūs kroviniai

X

 

Konteineriai

3

3X

Didieji konteineriai

X (2)

X

31

20 pėdų krovinio vienetai

X (2)

X

32

40 pėdų krovinio vienetai

X (2)

X

33

> 20 ir < 40 pėdų krovinio vienetai

 (2)

X

34

> 40 pėdų krovinio vienetai

X (2)

X

Ro-ro

(savaeigiai)

5

5X

Mobiliosios savaeigės priemonės

X

X

51

Krovininės kelių transporto priemonės su priekabomis ar be jų

X (2)

X

52

Lengvieji automobiliai, motociklai su priekabomis / priekabiniais nameliais ar be jų

 

X (3)

53

Keleiviniai autobusai

 

X (3)

54

Parduoti skirtos transporto priemonės (įskaitant importuojamas / eksportuojamas variklines transporto priemones)

X

X (3)

56

Gyvi gyvūnai

X

X (3)

59

Kitos mobiliosios savaeigės priemonės

X

X

Ro-ro

(nesavaeigiai)

6

6X

Mobiliosios nesavaeigės priemonės

X

X

61

Atskirai vežamos krovininių kelių transporto priemonių priekabos ir puspriekabės

X (2)

X

62

Atskirai vežami priekabiniai nameliai ir kitos kelių, žemės ūkio ir pramoninės priekabos

X

X (3)

64

Prekiniai geležinkelio vagonai

X (2)

X

65

Laivais nuo uosto iki uosto vežamos krovininės priekabos

X (2)

X

66

Laivais vežamos krovininės baržos

X (2)

X

69

Kitos mobiliosios nesavaeigės priemonės

X

X

Kiti bendrieji kroviniai

(įskaitant mažuosius konteinerius)

9

9X

Kitur nenurodyti kiti kroviniai

X

 

91

Miškininkystės produktai

X

 

92

Geležies ir plieno gaminiai

X

 

99

Kiti bendrieji kroviniai

X

 


Krovinių klasifikacijos pagal tipą papildymas ro-ro konteineriais

Kategorija (1)

1 ženklo

kodas

2 ženklų

kodas

Apibūdinimas

Svoris tonomis

Vienetų skaičius

Didieji ro-ro konteineriai

R

RX

Didieji ro-ro konteineriai

 

X

R1

20 pėdų krovinio vienetai

 

X

R2

40 pėdų krovinio vienetai

 

X

R3

> 20 ir < 40 pėdų krovinio vienetai

 

X

R4

> 40 pėdų krovinio vienetai

 

X

IV PRIEDAS

JŪRŲ PAKRANTĖS ZONOS

Naudotina nomenklatūra yra Geonomenklatūra (šalių ir teritorijų nomenklatūra, taikoma Bendrijos užsienio prekybos statistikai ir valstybių narių tarpusavio prekybos statistikai) (4), galiojanti tais metais, kurių duomenys pateikiami.

Kodą sudaro keturi ženklai: kiekvienos minėtos nomenklatūros šalies standartinis ISO 2 raidžių kodas, paskui – du nuliai (pvz., Graikijos kodas – GR00), išskyrus šalis, skirstomas į dvi arba daugiau jūrų pakrantės zonų, kurios žymimos ketvirtu skaitmeniu, išskyrus 0 (nuo 1 iki 7), kaip toliau nurodyta:

Kodas

Jūrų pakrantės zonos

FR01

Prancūzija. Atlanto vandenynas ir Šiaurės jūra

FR02

Prancūzija. Viduržemio jūra

FR03

Prancūzijos užjūrio departamentai. Prancūzijos Gviana

FR04

Prancūzijos užjūrio departamentai. Martinika ir Gvadelupa

FR05

Prancūzijos užjūrio departamentai. Reunjonas

DE01

Vokietija. Šiaurės jūra

DE02

Vokietija. Baltijos jūra

DE03

Vokietija. Teritorijos giluma

GB01

Jungtinė Karalystė

GB02

Meno Sala

GB03

Normandijos salos

ES01

Ispanija. Atlanto vandenynas (šiaurė)

ES02

Ispanija. Viduržemio jūra ir Atlanto vandenynas (pietūs), įskaitant Balearų ir Kanarų salas

SE01

Švedija. Baltijos jūra

SE02

Švedija. Šiaurės jūra

TR01

Turkija. Juodoji jūra

TR02

Turkija. Viduržemio jūra

RU01

Rusija. Juodoji jūra

RU03

Rusija. Azija

RU04

Rusija. Barenco jūra ir Baltoji jūra

RU05

Rusija. Baltijos jūra, tik Suomijos įlanka

RU06

Rusija. Baltijos jūra, išskyrus Suomijos įlanką

RU07

Rusija. Europos vidaus vandenų keliai, įskaitant Kaspijos jūrą

MA01

Marokas. Viduržemio jūra

MA02

Marokas. Vakarų Afrika

EG01

Egiptas. Viduržemio jūra

EG02

Egiptas. Raudonoji jūra

IL01

Izraelis. Viduržemio jūra

IL02

Izraelis. Raudonoji jūra

SA01

Saudo Arabija. Raudonoji jūra

SA02

Saudo Arabija. Persų įlanka

US01

Jungtinės Amerikos Valstijos. Atlanto vandenynas (šiaurė)

US02

Jungtinės Amerikos Valstijos. Atlanto vandenynas (pietūs)

US03

Jungtinės Amerikos Valstijos. Meksikos įlanka

US04

Jungtinės Amerikos Valstijos. Ramusis vandenynas (pietūs)

US05

Jungtinės Amerikos Valstijos. Ramusis vandenynas (šiaurė)

US06

Jungtinės Amerikos Valstijos. Didžiųjų ežerų regionas

US07

Puerto Rikas

CA01

Kanada. Atlanto vandenynas

CA02

Kanada. Didieji ežerai, Šv. Lauryno aukštupys

CA03

Kanada. Vakarų pakrantė

CO01

Kolumbija. Šiaurės pakrantė

CO02

Kolumbija. Vakarų pakrantė

MX01

Meksika. Atlanto vandenynas

MX02

Meksika. Ramusis vandenynas

Su papildomais kodais

ZZ01

Kitur nenurodyti jūriniai įrenginiai

ZZ02

Suvestiniai ir kitose vietose nenurodyti duomenys

VIII PRIEDAS

STATISTINIŲ DUOMENŲ GRUPIŲ STRUKTŪRA

Pagal šiame priede nurodomas duomenų grupes nustatomas Bendrijos reikalaujamos jūrų transporto statistikos periodiškumas. Kiekviena duomenų grupė yra tam tikros kategorijų grupės skirtingų nomenklatūrų lygmenų kryžminė klasifikacija, sujungianti visas kitas kategorijas, kurių kokybiškus statistinius duomenis būtina teikti.

SUVESTINĖ IR IŠSAMI STATISTIKA

Teiktinos duomenų grupės, susijusios su kroviniais ir keleiviais atrinktuose uostuose, yra šios: A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 ir F2.

Teiktinos duomenų grupės, susijusios su kroviniais, bet ne su keleiviais atrinktuose uostuose, yra šios: A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 ir F2.

Teiktinos duomenų grupės, susijusios su keleiviais, bet ne su kroviniais atrinktuose uostuose, yra šios: A3, D1, F1 ir F2.

Teiktina duomenų grupė, susijusi su neatrinktais uostais (susijusi su kroviniais arba keleiviais), yra A3.

TEISINIS DUOMENŲ GRUPIŲ STATUSAS

A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 ir F2 duomenų grupės yra privalomos.

C2 ir F1 duomenų grupės teikiamos savanoriškai.

A1 duomenų grupė. Jūrų transportas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, krovinio tipą ir atitiktinį uostą.

Duomenų teikimo periodiškumas: kas ketvirtį.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

A1

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(1, 2, 3, 4)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Pakrovimo arba iškrovimo uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

EEE uostai iš uostų sąrašo

Jūrų pakrantės zona

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Jūrų pakrantės zonos, IV priedas

Krovinio tipas

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Krovinio tipas, II priedas

Duomenys:

bendrasis krovinių svoris tonomis.


A2 duomenų grupė. Nevienetinių krovinių jūrų transportas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, krovinio tipą ir atitiktinį uostą.

Duomenų teikimo periodiškumas: kas ketvirtį.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

A2

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(1, 2, 3, 4)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Pakrovimo arba iškrovimo uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

EEE uostai iš uostų sąrašo

Jūrų pakrantės zona

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Jūrų pakrantės zonos, IV priedas

Krovinio tipas

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Krovinio tipas (tik nevienetiniai kroviniai), II priedas (1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 ir 99 subkategorijos)

Duomenys:

bendrasis krovinių svoris tonomis.


A3 duomenų grupė. Reikalaujami duomenys apie atrinktus uostus ir uostus, apie kuriuos pateikti išsamią statistiką nebūtina (žr. 4 straipsnio 3 dalį).

Duomenų teikimo periodiškumas: kasmet.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

A3

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(0)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Visi uostai iš uostų sąrašo

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Duomenys:

bendrasis krovinių svoris tonomis.

Keleivių skaičius (neįskaitant kruizinių laivų keleivių).

Kruizinių laivų keleivių skaičius kelionės pradžioje ir pabaigoje.

Ekskursijoje dalyvaujančių kruizinių laivų keleivių skaičius: kryptis: tik įvežimas (1) – (neprivaloma).


B1 duomenų grupė. Jūrų transportas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, krovinio tipą, krovinius ir atitiktinį uostą.

Duomenų teikimo periodiškumas: kasmet.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

B1

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(0)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Pakrovimo arba iškrovimo uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

EEE uostai iš uostų sąrašo

Jūrų pakrantės zona

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Jūrų pakrantės zonos, IV priedas

Krovinio tipas

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Krovinio tipas, II priedas

Krovinys

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Krovinių nomenklatūra, III priedas

Duomenys:

bendrasis krovinių svoris tonomis.


C1 duomenų grupė. Vienetinių krovinių jūrų transportas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, krovinio tipą, atitiktinį uostą ir pakrovimo būklę.

Duomenų teikimo periodiškumas: kas ketvirtį.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

C1

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(1, 2, 3, 4)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Pakrovimo arba iškrovimo uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

EEE uostai iš uostų sąrašo

Jūrų pakrantės zona

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Jūrų pakrantės zonos, IV priedas

Krovinio tipas

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Krovinio tipas (tik konteineriai, ro-ro), II priedas (3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ir 69 subkategorijos)

Duomenys:

bendrasis krovinių svoris tonomis (krovinio tipas: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ir 69 subkategorijos).

Bendras vienetų skaičius (krovinio tipas: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ir 69 subkategorijos).

Vienetų skaičius be krovinio (krovinio tipas: 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 ir 69 subkategorijos).


C2 duomenų grupė. Ro-ro konteinerių jūrų transportas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, krovinio tipą, atitiktinį uostą ir pakrovimo būklę.

Duomenų teikimo periodiškumas: kasmet.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

C2

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(0)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Pakrovimo arba iškrovimo uostas (neprivaloma)

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

EEE uostai iš uostų sąrašo

Jūrų pakrantės zona (neprivaloma)

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Jūrų pakrantės zonos, IV priedas

Krovinio tipas

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Krovinio tipas (tik ro-ro konteineriai, II priedas (RX, R1, R2, R3, R4 subkategorijos)

Duomenys:

bendras vienetų skaičius (krovinio tipas: RX, R1, R2, R3, R4 subkategorijos).

Vienetų skaičius be krovinio (krovinio tipas: RX, R1, R2, R3, R4 subkategorijos) (neprivaloma).


D1 duomenų grupė. Keleivinis transportas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, atitiktinį uostą ir laivo registravimo valstybę.

Duomenų teikimo periodiškumas: kasmet.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

D1

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(1, 2, 3, 4)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Įlaipinimo arba išlaipinimo uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

EEE uostai iš uostų sąrašo

Jūrų pakrantės zona

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Jūrų pakrantės zonos, IV priedas

Laivo registravimo valstybė (neprivaloma)

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Laivo registravimo valstybė, V priedas

Duomenys:

keleivių skaičius, išskyrus kruizinio laivo keleivius kelionės pradžioje ir pabaigoje bei ekskursijoje dalyvaujančius kruizinio laivo keleivius.


E1 duomenų grupė. Jūrų transportas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, krovinio tipą, atitiktinį uostą ir laivo registravimo valstybę.

Duomenų teikimo periodiškumas: kasmet.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

E1

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(0)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Įvežimas, išvežimas (1, 2)

Pakrovimo arba iškrovimo uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

EEE uostai iš uostų sąrašo

Jūrų pakrantės zona

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Jūrų pakrantės zonos, IV priedas

Krovinio tipas

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Krovinio tipas, II priedas

Laivo registravimo valstybė

Keturženklis raidinis skaitmeninis

Laivo registravimo valstybė, V priedas

Duomenys:

bendrasis krovinių svoris tonomis.


F1 duomenų grupė. Laivų eismas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, pakrautų ir iškrautų laivų tipą ir dydį, įlaipintus ir išlaipintus keleivius (įskaitant kruizinio laivo keleivius, dalyvaujančius ekskursijoje).

Duomenų teikimo periodiškumas: kasmet.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

F1

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(1, 2, 3, 4)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Tik įvežimas (1)

Laivo tipas

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Laivo tipas, VI priedas

Laivo dydis pagal dedveitą

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Talpos klasės pagal dedveitą, VII priedas

Duomenys:

laivų skaičius.

Laivų dedveitas tonomis.


F2 duomenų grupė. Laivų eismas pagrindiniuose Europos uostuose pagal uostą, pakrautų ir iškrautų laivų tipą ir dydį, įlaipintus ir išlaipintus keleivius (įskaitant kruizinio laivo keleivius, dalyvaujančius ekskursijoje).

Duomenų teikimo periodiškumas: kasmet.


 

Kintamieji rodikliai

Kodavimas

Nomenklatūra

Kategorijos

Duomenų grupė

Dviženklis raidinis skaitmeninis

F2

Ataskaitiniai metai

Keturženklis raidinis skaitmeninis

(pvz., 1997 m.)

Ataskaitinis ketvirtis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

(1, 2, 3, 4)

Duomenis teikiantis uostas

Penkiaženklis raidinis skaitmeninis

Iš uostų sąrašo atrinkti EEE uostai

Kryptis

Vienaženklis raidinis skaitmeninis

Tik įvežimas (1)

Laivo tipas

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Laivo tipas, VI priedas

Laivo dydis (BT)

Dviženklis raidinis skaitmeninis

Talpos klasės pagal bendrąją talpą, VII priedas

Duomenys:

laivų skaičius.

Bendroji laivų talpa.


(1)  Šios kategorijos atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos rekomendaciją Nr. 21.

(2)  Registruojamas kiekis yra bendrasis krovinių svoris, įskaitant pakuotės svorį, bet išskyrus pačių konteinerių arba ro-ro transporto priemonių svorį.

(3)  Tik visas vienetų skaičius.

(4)  Galiojanti versija nustatyta 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 dėl Bendrijos užsienio prekybos ir valstybių narių prekybos statistiniams duomenims skirtos šalių ir teritorijų nomenklatūros, OL L 354, 2006 12 14, p. 19.