30.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/26


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. kovo 26 d.

kuriuo Rumunijai leidžiama imtis specialios priemonės, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

(2012/181/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 30 d. Komisijoje užregistruotu laišku Rumunija paprašė leisti imtis specialios priemonės, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 18 punkto, siekdama nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 65 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dieną galiojusį valiutos kursą. Taikant šią priemonę minėti apmokestinamieji asmenys būtų atleisti nuo tam tikrų ar visų Direktyvos 2006/112/EB XI antraštinės dalies 2–6 skyriuose nurodytų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) prievolių;

(2)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 2011 m. lapkričio 8 d. laišku Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms apie Rumunijos prašymą. 2011 m. lapkričio 9 d. laišku Komisija pranešė Rumunijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(3)

valstybėms narėms jau suteikta galimybė taikyti specialiąją mažosioms įmonėms skirtą schemą pagal Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinę dalį. Priemone nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies tik tada, kai taikant schemą apmokestinamųjų asmenų metinės apyvartos riba yra didesnė už Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 18 punkte Rumunijai nustatytą ribą, t. y. 35 000 EUR;

(4)

dėl didesnės ribos taikant specialiąją schemą mažosioms įmonėms gali žymiai sumažėti mažiausių įmonių PVM prievolės, tačiau apmokestinamiesiems asmenims minėta specialioji schema yra neprivaloma. Apskritai tikimasi, kad taikant supaprastinimo priemonę pagerės bendras PVM reikalavimų laikymasis;

(5)

Komisija į 2004 m. spalio 29 d. direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 77/388/EEB, kuria siekiama supaprastinti pridėtinės vertės mokesčio prievoles, pasiūlymą įtraukė nuostatas, kuriomis pagal atleidimo nuo PVM schemą valstybėms narėms leidžiama nustatyti viršutinę metinės apyvartos ribą neviršijant 100 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta; sumą galima kasmet persvarstyti. Rumunijos pateiktas prašymas atitinka šį pasiūlymą;

(6)

priemonė neturi jokio poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM, ir turi nežymų poveikį galutinio vartojimo etapu Rumunijos surenkamų mokesčių pajamų bendrai sumai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 18 punkto, Rumunijai leidžiama nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 65 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal įstojimo į Europos Sąjungą dieną galiojusį valiutos kursą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas iki ankstesnės iš šių datų: arba kol įsigalios direktyva, kuria patikslinama metinės apyvartos riba, iki kurios apmokestinamieji asmenys gali būti atleidžiami nuo PVM, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Rumunijai.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. WAMMEN


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.